Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.16.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. *  fiatal mezőgazdasági termelő:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 30. pontjától eltérően az a természetes személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkezik és a kötelezően vállalt működtetési időszak a támogatási kérelem beadásakor még fennáll, vagy kizárólag forráshiányon alapuló elutasító határozattal rendelkezik,

b) akinek e minőségét a Vhr. 28/A. § alapján az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) határozattal megállapította, vagy

c) aki

ca) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,

cb) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti végzettséggel rendelkezik,

cc) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be - figyelemmel a Vhr. 28/A. §-ában meghatározottakra és 6. számú mellékletére - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, és

cd) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik,

2. gép tárolási helye: az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt hely, ahol a támogatott gép üzemszerű használata vagy használaton kívüli tárolása megvalósul,

3. hátrányos helyzetű település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] szerinti település,

4. kertészeti tevékenység: az 1. és 2. mellékletben meghatározott tevékenység,

5. kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 forint,

6. nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 forint,

7. induló vállalkozás: a Vhr. 3. § 19. pontja szerinti vállalkozás.

(2) Az (1) bekezdés 5. és 6. pontja szerinti összegek tekintetében, amennyiben az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében az áfa nem igényelhető vissza, úgy a bruttó ár, míg ha az áfa visszaigényelhető, úgy a nettó ár alkalmazandó.

(3) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és a Vhr.-ben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

(4) E rendelet vonatkozásában nem alkalmazandóak a Vhr. 3. § 30. pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 16/B. § (2) bekezdésében, 17. § (2)-(4) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés e)-f) pontjában, 28/C. §-ában, 29. § (3)-(4) bekezdésében, 31. §-ában, 33. § (4) bekezdésében, valamint 35. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.

(5) *  A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően támogatásra jogosult az az ügyfél is, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet szerint nyújtott támogatás kapcsán áll kizárás hatálya alatt.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony,

a) a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, valamint a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó és a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus hatályba helyezéséről szóló 5/2015. (I. 30.) IH közlemény 3. mellékletében (a továbbiakban: gépkatalógus) megtalálható, vagy

b) a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, de a gépkatalógusban nem szereplő, a 3. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő,

új kertészeti gépek (a továbbiakban: gép) beszerzésére vehető igénybe.

(2) A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél),

a) aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és

b) akinek a 2. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

(2) Támogatás igénybevételére az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az az ügyfél is jogosult,

a) akinek a nyilatkozata alapján az 1. mellékletben szereplő SFH kódok alapján számított 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében (a továbbiakban: TERA kérelem) megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják,

b) *  aki a 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2014. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörében kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja,

c) akinek a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja,

d) aki a 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2015. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja, vagy

e) akinek a nyilatkozatát a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2015. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

(3) Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni.

(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy a 2. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időpontig eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet köteles a 4. § (3) bekezdésben meghatározott ideig fenntartani. A kertészeti üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.

(6) *  A műveletet 2015. november 6-ig kell megvalósítani.

(7) Amennyiben a támogatási kérelem alapját képező gép azonosítható a 7. mellékletben szereplő kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, e rendelet hatálybalépését követően kiállított, 6. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gépet kell a támogatási kérelemben feltüntetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép

a) a 7. mellékletben szereplő gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és

b) kertészeti tevékenység végzésére alkalmas és e célból került értékesítésre.

(9) Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be.

4. § (1) *  Az ügyfél legkésőbb 2015. november 6-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.

(2) Az ügyfél köteles:

a) a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát - az önfoglalkoztatást is figyelembe véve - az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani, és

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.

(3) Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

(4) Nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek - a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés mellett - a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 22 pontot eléri.

(5) A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

(6) *  Amennyiben a támogatást igénylő olyan szakképesítéssel rendelkezik, amely a 4. vagy 5. mellékletben nem szerepel, úgy köteles a Herman Ottó Intézet, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet állásfoglalását beszerezni arra vonatkozóan, hogy szakképesítése a 4. vagy 5. mellékletben felsorolt szakképesítések közül melyiknek felel meg.

4. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2015. május 18-án 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(5) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

(6) A támogatási kérelemhez elektronikusan kötelezően csatolni kell:

a) nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet e rendelet a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír,

b) kisértékű gépbeszerzés esetén - induló vállalkozások kivételével - a 3. melléklet C része szerinti szempontok alapján készített pénzügyi tervet,

c) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet a kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja,

d) nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,

e) a 3. § (2) bekezdés a)-e) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges, kormányhivatali igazolást.

(6a) *  Ha az a benyújtáskor nem állt az ügyfél rendelkezésére, a kormányhivatali igazolást az illetékes kormányhivatal legkésőbb 2015. június 15. napjáig közvetlenül küldi meg az MVH-nak.

(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét.

6. § (1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak az 5. § (2) bekezdése, valamint a 9. § szerinti eljárások elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie. Az MVH kizárólag a (2) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás eseten az MVH a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani a meghatalmazó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően - nyilvántartásba veszi.

(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik.

(6) Amennyiben a meghatalmazás MVH-val szembeni hatályosulását követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott - a KR útján történt azonosítás után - az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles haladéktalanul bejelenteni.

(7) A meghatalmazott - a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően - saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.

(8) Amennyiben a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapun beadott meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában válik hatályossá az MVH-val szemben.

(9) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el.

(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti, kijelölés hiányában az irat - az ügyfél egyidejű értesítésével - az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

(11) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően, az előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét a KR dokumentum rögzíti, amelyet az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(12) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.

(13) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába nem hatályos.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

7. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Darányi Ignác Terv - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt 31 691 703 eurónak megfelelő keretösszeg, amely az Európai Központi Bank 2015. január 1. napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva 10 milliárd forint azzal, hogy

a) a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó, és

b) amennyiben a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható, vagy

c) amennyiben a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.

(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás

a) 35%-a,

b) *  45%-a, amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,

c) 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

(3) Amennyiben az igényelt gép besorolható a 7. melléklet szerinti valamely gépcsoportba, és szerepel a gépkatalógusban, úgy a gépkatalógusban feltüntetett árat az elszámolható kiadások nem haladhatják meg.

(4) A benyújtott árajánlatok közül az alacsonyabb árat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.

(5) Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. A támogatási kérelemre vonatkozó döntést a kisértékű és a nagyértékű beszerzésekre vonatkozó külön - a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - benyújtási sorrend alapján hozza meg.

(2) Nagyértékű gépbeszerzés támogatási kérelmeinek értékelése a 3. mellékletben meghatározott pontozási szempontok szerint történik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti benyújtási sorrendbe állított, nagyértékű gépbeszerzés esetében a (2) bekezdés szerint is értékelt, és az értékelést követően jóváhagyható, valamint a jogosultsági szempontoknak megfelelő támogatási kérelmek közül azon kérelmek, amelyek tekintetében a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási igény meghaladja az intézkedésre fordítható forrásnak az IH által megállapított összegét, a Törvény 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján forráshiány miatt kerülnek elutasításra.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

9. § (1) A kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételét követően legkésőbb a 4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.

(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a forgalmi engedély, a járműkísérő lap vagy a megfelelőségi tanúsítvány másolatát, amely egyértelműen igazolja a gép kW-ban kifejezett motorteljesítményét.

(3) A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során az 5. § (5) bekezdésének és a 6. § (2)-(13) bekezdésének, valamint a Vhr. 29. § (8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) Egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelem nyújtható be.

8. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

10. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai, vagy - amennyiben annak feltételei fennállnak - elektronikus úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

9. Jogkövetkezmények

11. § (1) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (6) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy a 4. § (1) bekezdésében foglalt határidőig nem nyújt be kifizetési kérelmet, abban az esetben az MVH

a) a kifizetési kérelmet határozattal

b) elkésetten benyújtott kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel

elutasítja, külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.

(2) Amennyiben a 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.

(3) Amennyiben nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. mellékletben szereplő értékelési táblázatban nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfél a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül.

(7) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

12/A. § *  A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 1. pontját, 5. § (6a) bekezdést, 7. § (2) bekezdés b) pontját, 2. mellékletet, és 7. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/B. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított 1. § (5) bekezdést, a 2. mellékletet és a 7. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/C. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést és 4. § (1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § * 

1. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2014. évi TERA kódok alapján)

A B C
SFH Kód Megnevezés TERA kód
1. D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05; ZOL06; ZOL07; ZOL08; ZOL09; ZOL10; ZOL11; ZOL12; ZOL13; ZOL14; ZOL15; ZOL16; ZOL17; ZOL18; ZOL19; ZOL20; ZOL21; ZOL22; ZOL23; ZOL24; ZOL25; ZOL26; ZOL27; ZOL28; ZOL29; ZOL30; ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35; ZOL36; ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41; ZOL42; ZOL43; ZOL44; ZOL45; ZOL46; ZOL47; GYU01; GYU02; GYU03;
2. D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
3. D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt FOL01;
4. D16 Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) VIR01;
5. D17 Virágok - járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
6. D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF27; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31; AGF32;
7. G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08; GYU09; GYU10; GYU11; GYU12; GYU13; GYU14; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT06; ULT07; ULT12; ULT14; ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;
8. G01C Gyümölcsültetvények, héjasok HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10; ULT11;
9. G04A Minőségi borszőlő ültetvények ULT19;
10. G04B Egyéb borszőlő ültetvények
11. G04C Csemegeszőlő ültetvények ULT20;
12. G05 Faiskolák FAT01; FAT02; FAT03;
13. G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
14. I02 Gomba
15. D10 Burgonya BUR01;
16. D23 Dohány DV102; DBU01

2. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2015. évi TERA kódok alapján)

A B C
SFH Kód Megnevezés TERA kód
1. *  D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban VEG01; VEG02; VEG03; VEG04; VEG06; VEG07;VEG05; VEG08; VEG09; VEG10; VEG11; VEG18; VEG19; VEG20; VEG21; VEG22; VEG23; VEG24; VEG26; VEG27; VEG28; VEG29; VEG30; VEG31; VEG25; VEG32; VEG22; VEG34; VEG35; VEG36; VEG37; VEG38; VEG39; VEG40; VEG41; VEG42; VEG43; VEG44; VEG46; VEG12; VEG13; VEG14; VEG15; VEG16; VEG17; VEG46; VEG47; VEG18; IND15; VEG48; PIL07; PIL01; PIL11; PIL13; KAL22; KAL23; VEG52; VEG49; VEG50; VEG51; FRU01; FRU02; VEG33; VEG45; FRU04; FRU02; VEG33; VEG45;
2. D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
3. D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
4. D16 Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) FLO01; FLO02;
5. D17 Virágok - járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
6. D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények VEG44; AGF02; AGF03; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF33; AGF34; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31; AGF32;
7. G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss FRU08; FRU09; FRU11; FRU13; FRU15, FRU16; FRU05; FRU06; FRU14; FRU07; FRU10; FRU12; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT05; ULT06; ULT07; ULT12; ULT26; ULT27; ULT28; ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;
8. G01C Gyümölcsültetvények, héjasok HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10; ULT11;
9. G04A Minőségi borszőlő
ültetvények
ULT19;
10. G04B Egyéb borszőlő ültetvények
11. G04C Csemegeszőlő ültetvények ULT20;
12. G05 Faiskolák FAT01; FAT02; FAT03;
13. G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
14. I02 Gomba
15. D10 Burgonya BUR01;
16. D23 Dohány DBU01; DVI02.

3. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Nagyértékű gépbeszerzések értékelése

A B C D
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés módja Pontszám
2. A RÉSZ
Szakmai szempontok
3. Természetes személy ügyfél vagy alkalmazottja; nem természetes 5. melléklet szerinti végzettség végzettséget igazoló okirat
és
5
személy ügyfél esetén vezető tisztségviselője, tagja vagy alkalmazottja; családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetőjének vagy tagjának végzettsége 4. melléklet szerinti végzettség nem természetes személy ügyfél esetén (vezető tisztségviselő kivételével) munkaszerződés (vagy az alkalmazást igazoló egyéb dokumentum) vagy családi gazdaság esetén a családi gazdasági vezetőséget/tagságot igazoló okirat 3
4. Természetes személy ügyfél, vagy nem természetes személy ügyfél esetén a gazdaság vezető tisztségviselője, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője 5 évnél kevesebb mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói igazolvány, vagy ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal igazolása. 4
5 vagy annál több éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói igazolvány, ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal igazolása. Nem természetes személy ügyfél gazdaság vezető tisztségviselője esetén ezen túlmenően a megbízási szerződése(i)/ munkaszerződése(i). 6
5. Az ügyfél elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportnak, termelői szervezetnek vagy hegyközségi tanácsnak a tagja, illetve a támogatható kertészeti tevékenység termékének megfelelő termelői csoport tagja A termelői csoport, termelői szervezet, vagy hegybíró igazolása arról, hogy az ügyfél a csoport/szervezet/tanács tagja. 3
6. Az ügyfél gazdaságának 2014. évi adatok alapján jelen rendeletben foglaltak szerint számított kertészeti EUME mérték szerinti nagysága 4-25 EUME MVH adatbázis, kormányhivatal igazolása 6
26-100 EUME 3
100 EUME felett 1
7. Összesen: Max:20
8. B RÉSZ
Horizontális szempontok
9.a A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámának megtartása az önfoglalkoztatást is figyelembe véve a beruházás megvalósítását követő első teljes naptári évben Nyilatkozat 2
9.b A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására a beruházás megvalósítását követő első teljes naptári évben legalább 1 új munkahely nyilatkozat 4
10. Az ügyfél lakóhelye/székhelye hátrányos helyzetű
településen van.
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 4
11. A nem természetes személy ügyfél esetében A foglalkoztatott nők száma 1 fő. Munkaszerződés 1
A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő. Munkaszerződés 2
Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása Nyilatkozat 2
12. Természetes személy ügyfél esetében Az ügyfél nő Támogatási kérelem 2
Az ügyfél megváltozott munkaképességű Nyilatkozat 2
13. Összesen: max: 12
14. C RÉSZ
Pénzügyi terv
15. A nem természetes személy ügyfél esetében
16. 2013. évi adósságállomány aránya (hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)/(saját tőke+ hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek) Amennyiben az érték
50% alatti akkor
Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik. 5
Amennyiben az érték
50-60% közötti
3
Amennyiben az érték több mint 60% 0
17. 2013. évi likviditási ráta (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Amennyiben az érték
2 vagy a feletti
Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik. 5
Amennyiben az érték
1-2 közötti
3
Amennyiben az érték
1 alatti
0
18. Természetes személy ügyfél esetében
19. A személyi jövedelemadó alap 2013. évi értékének a 2012. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik. 5
10%- vagy annál kisebb a csökkenés mértéke 3
10%-nál nagyobb csökkenés mértéke 0
20. A bevétel 2013. évi értékének a 2012. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik. 5
25% vagy annál kisebb a csökkenés mértéke 3
25%-nál nagyobb csökkenés mértéke 0
21. Összesen: max: 10
22. Mindösszesen: 42

4. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
3. 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztő Szakmunkás
4. 23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
5. 20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
6. 22 2 6139 06 1 0 02 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
7. 22 5 3124 16 6 3 02 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
8. 23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztő Szakmunkás
9 15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítőitalipari technikus Technikus
10. 15 2 7222 01 9 0 01 Borász Szakmunkás
11. 21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
12. 21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
13. 21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
14. 26 5 3117 16 2 0 06 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
15. 29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
16. 55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
17. 29 2 6219 05 1 0 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
18. 29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus Technikus
19. 21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
20. 20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
21. 21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
22. 21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
23. 22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztő Szakmunkás
24. 22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
25. 20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda Technikus
26. 20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
27. 24 2 6129 05 3 0 04 Kertész Szakmunkás
28. 24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
29. 26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész Szakmunkás
30. 55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
31. 22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztő Szakmunkás
32. 22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
33. 22 2 6139 06 2 0 02 Méhész Szakmunkás
34. 26 1 8293 04 7 0 01 Meliorációs és parképítő gépkezelő Szakmunkás
35. 26 1 8293 04 6 1 04 Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
36. 20 2 6140 09 9 0 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó Szakmunkás
37. 41 5 3129 16 9 0 22 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
38. 20 2 6140 08 2 0 06 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
39. 26 2 8293 02 2 2 16 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
40. 26 5 3117 16 2 0 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
41. 26 2 7433 02 2 2 17 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
42. 26 5 3117 16 2 0 22 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
43. 26 5 3117 16 2 0 23 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
44. 52 5 3126 16 7 0 12 Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
45. 52 5 3126 16 7 0 13 Mezőgazdasági környezetvédő technikus Technikus
46. 26 5 3117 16 2 0 24 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
47. 20 5 3124 16 6 2 04 Mezőgazdasági technikus Technikus
48. 21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
49. 26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
50. 52 5 3125 16 6 2 06 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus Szaktechnikus
51. 52 2 6140 05 6 0 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
52. 26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédő és öntöző gépész Szakmunkás
53. 26 1 8312 04 9 0 11 Önjárómunkagép-kezelő Szakmunkás
54. 22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztő Szakmunkás
55. 22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
56. 22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztő Szakmunkás
57. 22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
58. 21 5 3124 16 6 2 08 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
59. 21 2 6129 05 3 0 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
60. 22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
61. 26 1 8311 04 9 0 12 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás
62. 22 2 6229 06 2 0 03 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
63. 22 5 3129 16 6 3 10 Vadgazdálkodási technikus Technikus
64. 20 2 6129 05 9 0 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
65. 21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér Technikus
66. 21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megjelölésével) Szaktechnikus
3. 55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés
4. 21 5 3129 16 6 4 09 Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus Szaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 31 6203 02 Állattenyésztő Szakmunkás
3. 31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
4. 52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus Technikus
5. 52 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
6. 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
7. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
8. 31 6203 04 Juhtenyésztő Szakmunkás
9. 51 6201 01 Képesített gazda Technikus
10. 51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
11. 34 7872 01 Lovastúra-vezető Szakmunkás
12. 31 6280 04 Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő Szakmunkás
13. 31 6280 05 Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő Szakmunkás
14. 52 3439 03 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
15. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
16. 34 5235 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
17. 32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
18. 53 6206 01 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus Szaktechnikus
19. 31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelő Szakmunkás
20. 31 6203 07 Sertéstenyésztő Szakmunkás
21. 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő Szakmunkás
22. 31 6280 09 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
3. 55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
4. 33 6207 04 Vincellér Szakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
3. 52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda Technikus
4. 52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
5. 34 6280 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
6. 31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) Szakmunkás
7. 52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
8. 31 6203 10 Általános állattenyésztő Szakmunkás
9. 32 6201 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
10. 53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
11. 55 6203 01 Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
12. 32 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
13. 33 5212 01 Borász Szakmunkás
14. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
15. 33 6207 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
16. 53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
17. 31 6206 03 Dohánykertész Szakmunkás
18. 52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar) Technikus
19. 52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
20. 33 6262 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
21. 54 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
22. 31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
23. 51 6201 01 Gazda I. Technikus
24. 33 6201 01 Gazda II. Szakmunkás
25. 31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
26. 53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
27. 53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
28. 33 6207 03 Kertész Szakmunkás
29. 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
30. 34 6280 03 Kertészeti gépész Szakmunkás
31. 52 5470 04 Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány) Technikus
32. 31 6203 05 Lótenyésztő Szakmunkás
33. 53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
34. 31 6203 06 Méhész Szakmunkás
35. 51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I. Technikus
36. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II. Szakmunkás
37. 33 6280 01 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
38. 52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
39. 34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) Szakmunkás
40. 53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
41. 31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
42. 53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
43. 55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
44. 55 5452 01 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés
45. 53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
46. 52 6201 01 Mezőgazdasági technikus Technikus
47. 31 6206 04 Mikroszaporító Szakmunkás
48. 52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
49. 31 6280 07 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
50. 31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-kezelő Szakmunkás
51. 55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
52. 53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
53. 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
54. 53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
55. 31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
56. 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
57. 33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
58. 52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus Technikus
59. 55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
60. 32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
61. 51 6207 02 Vincellér Technikus
62. 53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 34 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
3. 32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
4. 33 6201 01 Gazda Szakmunkás
5. 55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Felsőfokú szakképesítés
6. 55 6203 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
7. 55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
8. 34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 0010 55 07 Szőlész, borász szaktechnikus Felsőfokú szakképesítés
3. 55 621 04 0000 00 00 Méhészeti technológus Technikus

8. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

A B C
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
3. 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus
4. 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
5. 54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus
6. 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus
7. 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
8. 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Szakmunkás
9. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) Szakmunkás
10. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) Szakmunkás
11. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) Szakmunkás
12. 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus Technikus
13. 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
14. 55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
15. 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő Szakmunkás
16. 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító Szakmunkás
17. 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő Szakmunkás
18. 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus Technikus
19. 33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás
20. 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsőfokú szakképesítés
21. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás
22. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás
23. 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő Szakmunkás
24. 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
25. 54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus
26. 55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda Felsőfokú szakképesítés
27. 54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus Technikus
28. 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő Szakmunkás
29. 33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás
30. 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
31. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő Szakmunkás
32. 31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás
33. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus
34. 31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gépkezelő Szakmunkás
35. 31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
36. 31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
37. 31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás
38. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő Szakmunkás
39. 31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő Szakmunkás
40. 31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás
41. 31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Szakmunkás
42. 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
43. 31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Szakmunkás
44. 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
45. 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
46. 55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
47. 55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
48. 31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
49. 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus Technikus
50. 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
51. 33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás
52. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő Szakmunkás
53. 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
54. 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő Szakmunkás
55. 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
56. 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
57. 31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő Szakmunkás
58. 54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
59. 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás
60. 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsőfokú szakképesítés
61. 31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője Szakmunkás
62. 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
63. 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő Szakmunkás
64. 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő Szakmunkás
65. 54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
66. 54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus
67. 55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
68. 54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő Szakmunkás
69. 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus
70. 33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus
71. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő Szakmunkás

9. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus Szaktechnikus
3. 35 621 01 Állattartó szakmunkás Szakmunkás
4. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
5. 35 621 02 Biogazdálkodó Szakmunkás
6. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus Szaktechnikus
7. 34 622 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
8. 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus Technikus
9. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
10. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
11. 34 621 01 Gazda Szakmunkás
12. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő Szakmunkás
13. 34 622 02 Kertész Szakmunkás
14. 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus Szaktechnikus
15. 34 621 02 Lovász Szakmunkás
16. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Szakmunkás
17. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
18. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
19. 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
20. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Technikus
21. 32 621 02 Méhész Szakmunkás
22. 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus Szaktechnikus
23. 34 541 06 Szőlész-borász Szakmunkás
24. 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus Szaktechnikus
25. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
26. 31 621 02 Aranykalászos gazda Szakmunkás
27. 31 621 01 Állatgondozó Szakmunkás
28. 31 541 02 Borász Szakmunkás
29. 31 811 01 Falusi vendéglátó Szakmunkás
30. 31 541 11 Vincellér Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 1801-1 Juhtenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
3. 1801-2 Lótenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1801-3 Sertéstenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
6. 1804 Méhész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
7. 1805 Vadász-vadtenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
8. 1806 Baromfitenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
9. 1807 Állategészségőr Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
10. 1809 Általános állattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
11. 1810 Kisállattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
12. 1701 Dísznövénykertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
13. 1705 Kertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
14. 1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
15. 1705-2 Zöldségtermesztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
16. 1707 Általános kertész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
17. 1706 Mezőgazdasági gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
18. 1706-1 Állattartótelepi gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
19. 1706-2 Kertészeti gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
20. 1706-3 Növénytermesztő gépész Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
21. 1913-1 Borász Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
22. 313 Gépszerelő
és -karbantartó
Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
23. 313-4 Mezőgazdasági gépszerelő, karbantartó Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
24. 31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus
25. 31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)
Technikus
26. 32-101 Erdészeti (technikus) Technikus

11. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
2. 313-4 Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő) Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
3. 1809 Általános tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1913-1 Erjedésipari termékgyártó (borász) Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján: Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus
6. 31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus) Technikus
7. 51-0100 Állattenyésztő és állategészségügyi
(technikus)
Technikus
8. 51-0200 Erdész (technikus) Technikus
9. 51-0300 Kertész (technikus) Technikus
10. 51-0400 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus) Technikus
11. 61-0102 Borászati és üdítőipari ágazat (technikus) Technikus
12. 71-0200 Mezőgazdasági gépész (technikus) Technikus

5. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzések

A B
1. Végzettségi szint Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve
2. alapfokozat (baccalaureus, állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
bachelor; rövidítve: BSc) élelmiszermérnöki alapképzési szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak
3. mesterfokozat (magister, agrármérnöki mesterképzési szak
master; rövidítve: MSc) állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
tájépítész mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak
4. Főiskolai agrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak
agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus
üzemmérnöki főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszeripari mérnök főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak
szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
szőlész-borász főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási mérnök főiskolai szintű szak
természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
5. Egyetemi agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak
élelmiszeripari mérnök egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki egyetemi szintű szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
növényorvosi egyetemi szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak
6. Szakirányú továbbképzési agrárközgazdasági
szak agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
baromfi-egészségügy
európai uniós agrárszakértő
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztő
gyógynövénytermesztő szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztő
gyümölcstermesztő szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztő
integrált növénytermesztő szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztő
mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
mezőgazdasági környezetgazdálkodási
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezőgazdasági szaktanácsadó
mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezőgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztő
ökológiai növénytermesztő szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztő szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
szőlész-borász
szőlő- és borgazdasági szakmérnök
szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
szőlőtermesztő és borász menedzser
szőlőtermesztő és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerőgazdálkodás
talajerőgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetőmag-gazdálkodási
vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztő menedzser
vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

6. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Kötelezően benyújtandó árajánlat minimális tartalmi elemei:

I. Árajánlat kérő:

1. neve

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. MVH ügyfél-azonosító száma

II. Árajánlat tevő:

1. megnevezése

2. lakhelye vagy székhelye

3. adószáma vagy adóazonosító jele

4. kiadási tétel műszaki adatai

5. kiadási tétel mennyisége

6. kiadási tétel mértékegysége

7. kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó összege, vagy

8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa

9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő

10. motorteljesítmény

11. korszerűségi mutató

12. a forgalmazó 3. § (8)-(9) bekezdések szerinti nyilatkozata

13. árajánlat érvényességi ideje

III. az árajánlattevő aláírása

IV. az árajánlat kiállításának dátuma

7. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépcsoportok

(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számát és megnevezését tartalmazza)

Gépcsoport kód: Gépcsoport megnevezése:
1. 1111 Kerekes traktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű
2. 1122 Hidastraktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű
3. 1129 Egyéb különleges traktorok közül a kertészeti célra alkalmas
4. 1212 Kukoricabetakarítók közül a csemegekukorica-betakarítók
5. 1216 Paradicsombetakarítók
6. 1217 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók
7. 1218 Egyéb zöldségbetakarítók
8. 1219 Egyéb szántóföldi betakarítók közül csak a dohánybetakarítók
9. 1291 Gyümölcsbetakarítók
10. 1292 Szőlőbetakarítók
11. 1299 Egyéb betakarítók, kivéve: nád és gyep betakarítók
12. *  1912 Forgó rakodók
13. 1914 Targoncák, tereptargoncák
14. *  1992 Permetezők
15. 1999 Egyéb magajáró gépek, kivéve: takarmánykeverők, kiosztók
16. 2152 Sorközművel kultivátorok
17. 2153 Ültetvénykultivátorok
18. 2159 Egyéb kultivátorok
19. 2161 Magágykészítők
20. 2171 Középmélylazítók
21. 2172 Mélylazítók
22. 2179 Egyéb kombinált talajlazítók
23. 2181 Simítók
24. 2183 Talajmarók
25. 2184 Ásógépek
26. 2185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők
27. 2193 Gödörfúrók
28. 2194 Árokásók és - karbantartók
29. 2214 Zöldség- és aprómagvető gépek
30. 2221 Burgonyaültető gépek
31. 2222 Palántázógépek
32. 2223 Csemeteültető gépek
33. 2229 Egyéb ültetőgépek
34. 2293 Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők
35. *  2311 Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya juttató gépek
36. 2321 Műtrágyaszóró gépek
37. 2331 Szilárd szervestrágya-szórók
38. 2441 Burgonyakiszedők
39. 2442 Burgonyafelszedők, kocsirakók
40. 2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
41. 2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
42. 2462 Borsó adapterek, vágóasztal-toldatok
43. 2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
44. 2465 Hagymabetakarító gépek
45. 2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
46. 2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
47. 2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
48. 2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők
49. 2492 Szőlőbetakarító gépek
50. 2499 Egyéb betakarítógépek
51. *  2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek
52. 2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül csak a kertészetben használt homlokrakodók, 3 pont villák
53. 2513 Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek
54. 2531 Törzstisztítók
55. 2532 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők
56. 2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
57. 2539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek
58. 2591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők
59. 2611 Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek, legfeljebb 5 t teherbírásig
60. 2612 Két- és többtengelyes billenő szekrényes vontatott járművek, 5 t teherbírásig
61. 2613 Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek
62. 2623 Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek
63. 2699 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek
64. 3111 Öntözőcsövek, csőhálózatok
65. 3114 Öntözőkonzolok
66. 3115 Csepegtető öntözőberendezések
67. 3121 Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntöző-berendezések
68. 3122 Lineár és körforgó öntözőberendezések
69. 3123 Öntöző szivattyúk
70. 3191 Szűrők, víztisztítók
71. 3192 Műtrágya, növényvédőszer- stb. adagolók
72. 3211 Szállítószalagok
73. 3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
74. 3322 Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
75. 3323 Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
76. 3333 Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók
77. 3334 Dohányszárítók
78. 3335 Fűszer- és gyógynövényszárítók
79. 3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
80. 3993 Ködképző gépek
81. *  3999 Növénytermesztés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései
82. 5111 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)
83. 5113 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.) II
84. 5131 Ventilátorok
85. 5132 Zsaluk, kürtők, légbeejtők
86. 5139 Egyéb lég-szabályozó berendezések
87. *  2141 Tárcsás boronák
88. *  2151 Szántóföldi kultivátorok
89. *  1913 Teleszkópos rakodók

8. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez *