Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.11.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet hatálya az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző

a) természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint

b) vállalkozások képesítésére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  felkészítő tanfolyam: a Klímagáz képzés teljesítéséhez szükséges, szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozó képzés;

2. *  F-Gáz képzési megállapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes személy között megkötött szerződés, amely meghatározza a Klímagáz képzésen való részvétel feltételeit, a képzésen résztvevő jogait és kötelezettségeit;

3. F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenység;

4. *  HKKK: hatósági képzési és képesítési követelmény, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének, egymásra épülésének, feldolgozásának koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetőbb módszereit, humán és tárgyi eszközeit összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal;

5. képesítési kategória: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák;

6. képzés: a HR és MR szektorban tevékenységet folytatni szándékozó természetes személyek e rendelet szerinti oktatási vizsgáztatási folyamaton való részvétele az R. 26. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére való képesítés céljából;

7. *  képzési megállapodás: a Hatóság és a képző szerv közötti határozott idejű megállapodás, amely meghatározza a képző szerv által megvalósítani kívánt, az F-Gáz képesítés megszerzéséhez szükséges képzés személyi-tárgyi-műszaki és egyéb, a felek számára meghatározó jelentőséggel bíró feltételeket, jogokat és kötelezettségeket;

8. *  képző szerv: a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott Szakképzési Centrum;

9. képző szerv azonosító: a Hatóság által meghatározott, a képző szervet egyértelműen azonosító szám;

10. középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség;

11. szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés feltételeként meghatározott korábban megszerzett képesítés, szakképesítés.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az R. rendelkezései az irányadóak.

3. Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyképesítések

3. § (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység végzésére jogosítanak.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett kompetenciák a másik kategóriára vonatkozó képzés során beszámíthatók, amennyiben azok dokumentációval megfelelően és hitelesen igazoltak.

(3) Megfelelő és hiteles igazolásnak kell tekinteni, ha az adott kompetenciára vonatkozó, korábban már megtartott képzést és sikeres vizsgát az e rendeletben előírt formában, az adott képzés megtartására jogosult képző intézmény dokumentálta.

II. FEJEZET

A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. A képzési rendszer felépítése

4. § (1) *  A hatósági F-Gáz képesítési rendszer

a) felkészítő képzésből,

b) Klímagáz képzésből,

c) F-Gáz képesítésből és

d) képesítést megújító továbbképzésből

áll.

(2) *  Természetes személy eredményes Klímagáz záróvizsgát követően érvényes képesítési tanúsítvány birtokában képesített vállalkozással fennálló jogviszony keretében jogosult F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére.

(3) A Hatóság által a személyeknek az R. 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott hatósági képesítési tanúsítvány megfelel:

a) *  a 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet bizottsági rendelet 4. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,

b) *  a 2015/2066 bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,

c) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak, valamint

d) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képesítési igazolásnak.

5. A képzés szervezése és engedélyezése

5. § (1) A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik.

(2) *  A képzés iskolarendszeren kívüli, térítésköteles hatósági képzés.

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önállóan végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás keretében - képző szervet is megbízhat, amely

a) a képzés helyét és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani képes,

b) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő színvonalát folyamatosan biztosítani képes és

c) a képzésben résztvevő oktatóknak a Hatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételének lehetőségét biztosítja.

(4) *  A képző szerv kizárólag képzési megállapodás keretében folytathat képzést, amely megállapodást a Hatóság a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzíti.

(5) *  A Hatóság önállóan vagy képzési megállapodás alapján képző szervek bevonásával gondoskodik:

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti és a gyakorlati képzéshez szükséges eszközökről,

d) a gyakorlati képzéshez szükséges segédanyagokról,

e) a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről,

f) a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről,

g) a képzési folyamatot támogató informatikai rendszer működtetéséről.

(6) *  A Klímagáz-záróvizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja.

(7) *  A képző szervek a képzési megállapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni.

(8) *  A Hatóság jogosult a képzések követelményének való megfelelőségét ellenőrizni, nem megfelelőség esetén a képző szervet a képzési követelmények betartására határidőtűzéssel felszólítani, és amennyiben szükségesnek ítéli, a képzést vagy a vizsgát azonnali hatállyal felfüggeszteni.

6. § (1) *  A Hatóság a képzésekkel kapcsolatosan rendszeresen, legalább évente egy alkalommal közleményt jelentet meg honlapján, amely tartalmazza a jelentkezéssel, képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a képző szervek nevét és elérhetőségeiket.

(2) *  A képzésen résztvevő személy a Hatósággal F-Gáz képzési megállapodást köt.

(3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. § (1) Az F-Gáz képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, amelyek alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére.

(2) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a Hatóság által kiadott HKKK szerint kell megtartani. A képzés során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, az adatbázisban tárolt dokumentumokat kell alkalmazni.

(3) A képzésben résztvevők számára a HKKK-ban meghatározott tanórákon kötelező a részvétel, amit - ha a képzést képző szerv folytatja le - a képző szerv igazol a Hatóság felé.

(4) A képzés során a Hatóság köteles a képzésben résztvevők számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani.

(5) *  A személyes jelenléthez kötött, a 12. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése szerinti képzéseken a résztvevők legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban vesznek részt. A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását.

(6) *  A távoktatás keretében megvalósuló tanfolyamokon és továbbképzésen való részvétel létszámkeret meghatározása nélkül történik.

6. A képzésre jelentkezés szabályai

8. § (1) A képzésben az a személy vehet részt, aki

a) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és

b) a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek.

(2) *  A képzésre történő regisztrációkor a regisztráló a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja:

a) szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiállított bizonyítvány,

b) végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat,

c) más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy

d) más uniós tagállam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.

(3) *  Felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a szakmai előképzettség megfelelőségét a Hatóság egyedileg határozza meg a képzésre történő regisztráció során benyújtott dokumentumok alapján azzal, hogy az adatbázisban elérhetővé teszi a regisztráló számára azokat a képzéseket, amire jelentkezhet.

(4) *  A Hatóság a korábban már megszerzett, szakmai előképzettséget igazoló dokumentumokat nyilvántartja.

(5) *  A képzésekre az adatbázisban történő regisztrációt követően, az adatbázison keresztül az erre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

(6) *  A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkező személyes adatait, elérhetőségeit, a választott képesítési kategóriát, a választott képző intézményeket, valamint a jelentkező azon kötelezettségvállalását, hogy a képzés költségét a Hatóság részére megfizeti.

(7) *  A Hatóság a sikeres jelentkezést követően elektronikus egyenlegértesítőt küld az adatbázison keresztül a jelentkező részére.

(8) *  A képzési költségek befizetésének jóváírása után a Hatóság a jelentkező részére az adatbázison keresztül elektronikus formában előállított számlát és a 4. melléklet szerinti igazolást állít ki és küld meg. A jelentkezési lap és a 4. melléklet szerinti igazolás együttesen alkotja az F-Gáz képzési megállapodást.

9. § *  (1) A Hatóság a 8. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok adatbázisban való rögzítését követő 15 napon belül megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján a Hatóság az értékelés eredményeként az adatbázisban a jelentkező értesítésével egyidejűleg elérhetővé teszi a regisztráló számára azokat a képzéseket, amelyekre jelentkezhet.

(2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés megszerzéséhez, arról a Hatóság az adatbázison keresztül tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál számára a szakmai előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is feltüntet. Ha más képzés felajánlására nincs lehetőség, a jelentkezést a Hatóság elutasítja.

(3) Miután a Hatóság az adatbázisban elérhetővé tette a regisztráló számára azokat a képzéseket, amelyekre jelentkezhet, a regisztráló 5 munkanapon belül köteles az adatbázisban kiválasztani azt a képzést, amin részt kíván venni, és a jelentkezési lapot elektronikusan kitölteni és véglegesíteni. A határidő elteltét követően a Hatóság törli az adott regisztrációt.

(4) A jelentkező köteles a Hatóság által megküldött elektronikus egyenlegértesítő alapján a képzés költségét az értesítő megnyitásától számított 5 munkanapon belül megfizetni.

(5) Ha a jelentkező által az adatbázisban, a jelentkezési folyamat során megjelölt képző szerveknél tanfolyam a kiválasztott időpontban nem indul, a Hatóság a jelentkezőket - a 4. mellékletben foglaltak figyelembevételével - úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen.

(6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv kijelölésével az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet.

III. FEJEZET

AZ F-GÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI

7. A felkészítő képzés * 

10. § *  (1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában a megfelelő szakmai előképzettséggel, a Klímagáz képzést megelőzően a 2. mellékletben rögzítettek szerinti felkészítő képzésen köteles részt venni.

(2) A felkészítő képzés

a) felkészítő tanfolyamból és

b) felkészítő vizsgából áll.

(3) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a Klímagáz záróvizsga elvégzéséhez szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot és pályamódosítást elősegíti és megkönnyíti.

(4) A felkészítő tanfolyamok megnevezését és felépítését az 5. melléklet, követelményeit a HKKK tartalmazza.

(5) A felkészítő képzés lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent a HKKK-ban rögzítettek szerint.

(6) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság

a) megfelelt vagy

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(7) A vizsgabizottság a sikeres vizsgáról szakmai előképzettséget igazoló, a Klímagáz képzésen való részvételre jogosító okiratot állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző intézmény őrzi meg az adatbázisba történő elektronikus feltöltést követően.

(8) A szakmai előképzettséget igazoló okirat tartalmazza:

a) a kibocsátó intézmény megnevezését,

b) az igazolás birtokosának,

ba) teljes nevét,

bb) születési helyét és idejét,

bc) anyja nevét,

c) a szakmai előképzettség megnevezését és azon - az R. szerinti - képesítési kategóriát, amely képesítés megszerzéséhez az igazolás jogosultságot jelent,

d) a kiállítás dátumát és

e) a kibocsátó intézmény hivatalos aláírását.

(9) A sikertelen vizsgáról a vizsgabizottság vizsgalapot állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a képző intézmény őrzi meg az adatbázisba történő elektronikus feltöltést követően. Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsga keretében újabb vizsgát tehet az adatbázisban történt jelentkezését követően. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégzését követően bocsátható a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően.

(10) Aki a felkészítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban a felkészítő vizsga napjától számított tizenöt nap elteltével tehet javítóvizsgát.

11. § * 

8. A Klímagáz képzés * 

12. § *  (1) A Klímagáz képzés Klímagáz tanfolyamból és Klímagáz záróvizsgából áll.

(2) A Klímagáz tanfolyam

a) távoktatás keretében megvalósuló, személyes jelenléthez nem kötött e-Klímagáz távoktatásból,

b) az R. 4. melléklet 1. táblázata szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti, személyes jelenléthez kötött elméleti és gyakorlati F-Gáz tanfolyamból

áll.

(3) A Klímagáz záróvizsga

a) e-Klímagáz vizsgából és

b) elméleti és gyakorlati F-Gáz vizsgából

áll.

(4) A Klímagáz képzésen olyan személy vehet részt, aki

a) igazoltan rendelkezik a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel vagy

b) az előírt felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett.

(5) A Klímagáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális, az éghajlat és klímavédelmet célzó szakmai ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos uniós és hazai jogszabályokat, releváns szabványokat, valamint az adatbázis rendszerét és kezelését.

13. § *  (1) A Hatóság a 8. § (8) bekezdése szerint létrejött F-Gáz képzési megállapodást követően tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam oktatási tematikájáról, és az adatbázisban hozzáférhetővé teszi számára az e-Klímagáz távoktatás tananyagát.

(2) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz távoktatást és F-Gáz tanfolyamot a képzésre való jelentkezést követő hat hónapon belül kell teljesíteni.

(3) Az F-Gáz tanfolyam sikeres elvégzését követően a képzésben résztvevő 30 napon belül jelentkezhet Klímagáz záróvizsgára.

(4) A Klímagáz záróvizsgára történő első jelentkezés és a záróvizsgán való részvétel időpontja között legfeljebb három hónap telhet el.

14. § *  (1) Az e-Klímagáz távoktatás az adatbázison keresztül teljesítendő.

(2) A távoktatás során a képzésben résztvevőnek fel kell készülnie és az e-Klímagáz vizsgán számot kell adnia a klímagázokkal és az ezekkel üzemelő berendezésekkel, rendszerekkel kapcsolatos hazai, uniós, valamint nemzetközi jogszabályi szabályozás ismeretéről, a HR és MR szektorral szemben támasztott szakmai ismeretekről, követelményekről, a szakmai és klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének kompetencia feltételeiről.

(3) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz vizsgát Klímagáz záróvizsga keretén belül, az adatbázison keresztül kell teljesíteni meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján.

15. § (1) Az e-Klímagáz vizsgát

a) megfelelt,

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli az adatbázis.

(2) A minősítést az adatbázis automatikusan átvezeti a képzésben résztvevő elektronikus vizsga adatlapjára.

(3) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében az e-Klímagáz vizsgát a vizsgázó az e-Klímagáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti.

(4) Aki az e-Klímagáz vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát.

16. § *  (1) A képzésben résztvevő az F-Gáz tanfolyamon kizárólag az e-Klímagáz távoktatás megkezdését követően, vagy azzal párhuzamosan vehet részt.

(2) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott órákon elmélyítse a felkészítő tanfolyamon és e-Klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek speciális szakmai ismereteit és a tudás gyakorlati készségét.

(3) Az F-Gáz tanfolyam további célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti adatbázis használatát és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és jogosultságot készség szinten alkalmazza és ismerje.

(4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki

a) részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és

b) részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson.

17. § *  (1) A Klímagáz záróvizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismereteiből, tudásból és gyakorlatból, a hatályos hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből, valamint az adatbázis gyakorlati alkalmazásáról.

(2) A Klímagáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező személyek.

(3) A Klímagáz záróvizsga e-Klímagáz vizsgáját, az elméleti és gyakorlati F-Gáz vizsgarészeit a vizsgabizottság vizsgarészenként

a) megfelelt vagy

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(4) A „megfelelt” szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKK tartalmazza.

(5) A vizsgabizottság a sikeres vizsgáról F-Gáz képesítési tanúsítványt az adatbázis támogatásával állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak kell átadni, egy példányát a Hatóság őrzi meg.

(6) A vizsgabizottság a sikertelen vizsgáról vizsgalapot állít ki a részvizsga eredmények feltüntetésével.

(7) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a vizsgázó a Klímagáz záróvizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsga keretében új részvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, új Klímagáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó Klímagáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.

(8) Aki a Klímagáz záróvizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban a záróvizsga napjától számított tizenöt nap elteltével tehet javítóvizsgát.

(9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának, igényének, munkaidejének figyelembe vételével, a költségtakarékosság szem előtt tartásával kell meghatározni. A vizsgaidőpontokat és helyszíneket a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

9. Képesítést megújító továbbképzés

18. § (1) Az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat a képesített személyeknek a megújító továbbképzéseken történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell.

(2) A megújító továbbképzés

a) a Hatóság által szervezett éves továbbképzésből (a továbbiakban: éves hatósági továbbképzés) és

b) egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által más szervezet számára engedélyezett továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés)

áll.

(3) *  A megújító továbbképzés célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismereteinek naprakészen tartása, uniós és hazai jogszabályi változások megismertetése és alkalmazásuk bemutatása, a hatósági és uniós jelentéstételi-adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerekkel, valamint az új F-ÜHG-kal kapcsolatos - és az azokat helyettesítő alternatív - technológiákkal, vagy helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.

19. § (1) Az éves hatósági továbbképzésen a részvétel kötelező. A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár.

(2) *  Az éves hatósági továbbképzés megvalósulhat E-learning továbbképzés keretein belül vagy személyes részvétellel.

(3) A szakmai továbbképzésekért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság határozza meg szakmai továbbképzésenként, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg.

(4) *  A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az időbeli hatályát, aki

a) az éves hatósági továbbképzésen évente részt vesz és

b) szakmai továbbképzéseken évente igazoltan legalább 50 kreditpontot gyűjt össze.

(5) A (4) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megállapítja a tanúsítvány időbeli hatályának meghosszabbítását és átvezeti az adatbázisban.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott éves 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok nem vesznek el, azok a következő évre átvihetőek abban az esetben, ha az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy évente részt vett az éves hatósági továbbképzésen.

(7) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személyt kizárólag akkor illeti meg, ha a képesítési tanúsítványa megszerzését követő minden évben részt vesz az éves hatósági továbbképzésen.

(8) Aki az éves hatósági továbbképzésen önhibáján kívül nem tudott részt venni, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül.

(9) Ha a Hatóság az igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, és a mulasztó az adott évben legalább 50 kreditpontot gyűjtött, úgy a (4) és (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának van helye.

20. § (1) *  A más szervezet szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a szervezetnek a Hatóságnál engedélyeztetni kell és az adatbázisban az ott meghatározott adatok megadásával rögzítenie kell.

(2) A szakmai továbbképzésen résztvevőknek az adatbázisban, az adott szakmai továbbképzésre regisztrálniuk kell. Az adott szakmai továbbképzésre történő regisztráció egyszeri díj megfizetéséhez kötött a 6. mellékletben meghatározottak szerint.

(3) A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a szakmai továbbképzést szervező szervezet szakmai továbbképzési tervet készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet meg kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 60 nappal.

(4) *  Szakmai továbbképzést más szervezet a szakmai továbbképzés tartalmának Hatóság általi előzetes engedélyezését követően szervezhet.

(5) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és alternatív technológiák megismertetésére.

(6) A szakmai továbbképzés befejezését követően a szervező az adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és elektronikusan megküldi a Hatóság számára a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott jelenléti ívet a kreditpontok adatbázisban való átvezetése céljából.

21. § *  (1) Aki nem teljesíti a 19. § (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő időpontjától számított három éven belül a 14-15. §-ban meghatározott eljárásrend szerinti megújító e-Klímagáz távoktatáson, személyes jelenléthez kötött F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és az azt lezáró megújító e-Klímagáz vizsgán vesz részt az e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A megújító e-Klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai, uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az adatbázissal kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti és gyakorlati ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív technológiákkal, valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.

(3) A megújító e-Klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján kell megfizetnie az e-Klímagáz képzésnek megfelelő díjat.

(4) A megújító e-Klímagáz távoktatás megújító e-Klímagáz vizsgával zárul, a megújító e-Klímagáz vizsgát a távoktatás díjának befizetését követő egy hónapon belül meg kell kezdeni.

(5) A képzésben résztvevőnek a megújító e-Klímagáz vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében.

(6) A sikeres megújító e-Klímagáz vizsga a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának három évvel történő meghosszabbítását eredményezi.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. § (5) bekezdése szerint jár el.

22. § *  A képesített személy képesítési tanúsítványa - a benne foglalt határidővel - hatályát veszti, ha nem tesz eleget a 19. § (4) bekezdésében vagy 21. § (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési kötelezettségének, és új képesítési tanúsítványt - Klímagáz képzés teljesítését követően - az általános eljárásrendben szerezhet.

IV. FEJEZET

A KÉPZÉS, KÉPESÍTÉS ÉS VIZSGADÍJ, VALAMINT A KÉPESÍTÉST MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉSI DÍJ MÉRTÉKE

10. A tanfolyamok díjai

23. § (1) A Hatóság vagy képző szerv által megtartott képzés díjköteles. A képzéssel, képesítéssel és vizsgáztatással, valamint a képesítést megújító továbbképzéssel kapcsolatban a 6. mellékletben meghatározott díjakat a Hatóság számára kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlára.

(2) *  Az R. szerinti képesítési kategória végzésére jogosító F-Gáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga díjából áll, amelyet a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján kell megfizetni.

24. § (1) *  A Hatóság képzési rendszerében való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a Hatóság számára a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg.

(2) *  A jelentkezési díj csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Hatóság a 8. § (7) bekezdésében foglalt igazolás kiállítását követő három hónapon belül nem tudja biztosítani.

(3) *  A tanfolyami és a képzéseket lezáró vizsga díját az adott képzésre való jelentkezés elfogadását követően kell a Hatóság részére megfizetni.

25. § (1) *  A tanfolyamok díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve

a) az adatbázis által generált jelentkezési ügyfélszámot,

b) a tanfolyam kódját és

c) a „tanfolyam díj” megjelölést.

(2) *  A tanfolyam díját - a jelentkezési díj kivételével - a Hatóság a jelentkező részére a tanfolyam időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza, ha a jelentkező a kiválasztott tanfolyamon nem tud részt venni és az átjelentkezés 60 napon belül nem megoldható. A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.

(3) Ha a vizsgázó a tanfolyamot lezáró vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását alapos okkal ki nem menti - újabb vizsgát az adott tanfolyam vizsgadíjának ismételt megfizetése után tehet.

(4) A (3) bekezdés szerinti tanfolyamot lezáró vizsga sikertelensége esetén javítóvizsgát tenni a 6. mellékletben meghatározott javítóvizsgadíj befizetése után lehet.

26. § (1) Ha a vizsgázó a tanfolyamot lezáró vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását alapos okkal ki nem menti - javítóvizsgát az adott tanfolyam vizsgadíjának ismételt megfizetése után tehet.

(2) A tanfolyamot lezáró vizsga sikertelensége esetén javítóvizsgát tenni az e rendelet 6. mellékletében meghatározott javítóvizsgadíj befizetése után lehet.

11. A képesítést megújító továbbképzési díj mértéke

27. § (1) Az éves hatósági továbbképzés díja jelentkezési díjból és továbbképzési díjból áll.

(2) *  Az éves hatósági továbbképzés díjat a jelentkezést követően a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót, a „hatósági továbbképzés” megjelölést és a hatósági továbbképzés kódszámát.

(3) *  A megújító e-Klímagáz képzés díja jelentkezési díjból és képzési díjból áll. A képzés díját a jelentkezést követően a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti képzés díját a Hatóság a jelentkező részére a tanfolyam időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza - a jelentkezési díj kivételével -, ha a jelentkező a képzésen nem tud részt venni. A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.

(5) *  A szakmai továbbképzésen való részvételért egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni a regisztrációt követően a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján banki átutalással a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót, a „szakmai továbbképzés” megjelölést és a szakmai továbbképzés kódszámát.

12. Egyéb eljárásjogi szabályok

28. § (1) A Hatóság a tanfolyamok és továbbképzések díjának túlfizetése esetében a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni

a) a kérelmező nevét, címét,

b) az ügy iktatószámát,

c) a visszatérítés okát,

d) a számlatulajdonos nevét,

e) a számlaszámot, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.

(3) *  Ha a jelentkező a Hatóság által elektronikus úton küldött egyenlegértesítőben foglalt díjfizetési kötelezettségét az értesítő megnyitásától számított 5 munkanapon belül nem teljesíti, a Hatóság a fizetési határidő leteltét követő 5 munkanapon belül a jelentkező jelentkezését hivatalból törli és erről a jelentkezőt írásban is értesíti.

28/A. § *  Ha a képzésre jelentkező a Hatóságnak a 8. § (3) bekezdésében foglalt eljárása eredményével nem ért egyet, úgy indokolással ellátott kérelmet terjeszthet elő 5 napon belül. A Hatóság az indokolással ellátott kérelem elbírálásáról 15 napon belül dönt, mely ellen a jelentkező 15 napon belül fellebbezéssel élhet.

V. FEJEZET

AZ E-I. KÉPESÍTÉSI KATEGÓRIA MEGSZERZÉSE ÉS A KÉPZÉS DÍJA

13. Az E-I. képesítési kategória megszerzésére irányuló képzés különös szabályai

29. § (1) Mindazon természetes személyek, akik az R. 4. melléklet 1. pontja szerinti E-I. képesítési kategóriában meghatározott tevékenység végzésére kívánnak F-Gáz képesítési tanúsítványt szerezni, a rendelet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az F-ÜHG gázok nagyfeszültségű kapcsoló-berendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek SF6-Gáz tanfolyamra és SF6-Gáz záróvizsgára kötelezettek.

(3) Az SF6-Gáz tanfolyam célja, hogy az E-I. képesítési jogosultsággal rendelkező személyek megismerjék és elsajátítsák a kén-hexafluorid gázt vagy gázkeveréket tartalmazó nagyfeszültségű kapcsoló-berendezésekből a gáz lefejtésére vonatkozó speciális elméleti és gyakorlati tudást, valamint megismerjék az adatbázis működését, a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet végző természetes személyek és vállalkozások adatbázissal kapcsolatos kötelezettségeit.

(4) Az SF6-Gáz tanfolyamra bárki jelentkezhet, annak megkezdéséhez szakmai előképzettség nem szükséges.

(5) A Hatóság az SF6-Gáz tanfolyamot időszakosan, a jelentkezők létszámától függően, de legalább tíz fő jelentkezése esetében folytatja le. A Hatóság a körülmények mérlegelését követően - a költséghatékonyság szem előtt tartásával - dönthet arról, hogy tíz főnél kevesebb jelentkező esetében is megtartja a tanfolyamot.

(6) *  A Hatóság az SF6-Gáz tanfolyam tervezett időpontjáról - a jelentkezők számától függően - a tanfolyam megkezdését megelőzően legalább 3 hónappal tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

30. § (1) Az SF6-Gáz tanfolyam távoktatásból és jelenléthez kötött gyakorlati oktatásból áll az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

(2) Az SF6-Gáz tanfolyam megkezdéséhez a képzésben résztvevőnek az adatbázisban jelentkeznie kell, és egyidejűleg meg kell fizetnie az SF6-Gáz tanfolyam díját.

(3) A Hatóság a jelentkezést követően a 4. melléklet szerint kiállított igazolással egyidejűleg felszólítja a jelentkezőt az SF6-Gáz tanfolyam díjának megfizetésére.

(4) A képzésben résztvevő számára az SF6-Gáz tanfolyam elektronikus tananyaga csak az SF6-Gáz tanfolyam díjának megfizetését követően lesz hozzáférhető az adatbázisban.

(5) Kizárólag olyan személy bocsátható SF6-Gáz vizsgára, aki sikeresen teljesítette az SF6-Gáz tanfolyam távoktatás tananyagát lezáró e-SF6 vizsgát.

(6) A képzésben résztvevőnek az e-SF6 vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében az adatbázis használatával.

31. § (1) Az SF6-Gáz záróvizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet vizsgabizottság előtt kell teljesíteni.

(2) Az SF6-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság

a) megfelelt,

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(3) *  A „megfelelt” szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKK tartalmazza.

(4) *  A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az SF6-Gáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Amennyiben a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó SF6-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.

(5) Aki a vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet újabb vizsgát.

32. § (1) Az SF6-Gáz vizsga sikeres teljesítését követően az érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező képesített személynek az elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat SF6-Gáz megújító továbbképzésen történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell.

(2) Az SF6-Gáz vizsga sikeres teljesítését követő évtől számított minden harmadik évben kötelező hatósági SF6-Gáz továbbképzésen kell részt venni.

(3) *  Az SF6-Gáz továbbképzés díjköteles, amelyet a továbbképzésre való jelentkezést követően a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján kell megfizetni.

(4) Az SF6-Gáz továbbképzés távoktatás keretében kerül lefolytatásra. A továbbképzés tananyaga az SF6-Gáz továbbképzés díjának igazolt megfizetését követően válik hozzáférhetővé az adatbázisban.

33. § (1) Az SF6-Gáz továbbképzés időpontjáról a Hatóság a hatályos képesítéssel rendelkező képesített személyeket a továbbképzés időpontját megelőző legalább harminc nappal korábban írásban tájékoztatja.

(2) A Hatóság az SF6-Gáz továbbképzést SF6-Gáz elméleti vizsgával zárja le. A vizsga legalább 20 fős csoportokban kerül megtartásra. A Hatóság a körülmények mérlegelését követően - a költséghatékonyság szem előtt tartásával - dönthet arról, hogy húsz főnél kevesebb jelentkező esetében is megtartja a vizsgát.

(3) Az SF6-Gáz elméleti vizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni, amely a vizsgát

a) megfelelt,

b) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(4) *  A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az SF6-Gáz vizsgadíj ismételt befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Amennyiben a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, vagy a második javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó SF6-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.

(5) Aki a vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet újabb javítóvizsgát.

(6) A Hatóság a képesített személyek képesítési tanúsítványát - a benne foglalt határidővel - visszavonja, ha nem tesznek eleget SF6-Gáz továbbképzési kötelezettségüknek, és új képesítési tanúsítványt - SF6-Gáz tanfolyam és SF6-Gáz záróvizsga teljesítését követően - az általános eljárásrendben szerezhetnek.

14. Az SF6-Gáz tanfolyam és SF6-Gáz továbbképzés díja

34. § (1) Az SF6-Gáz tanfolyam díja egyszeri jelentkezési díjból, SF6-Gáz tanfolyam díjból és SF6-Gáz záróvizsga díjból áll.

(2) Az SF6-Gáz tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg a Hatóság számára a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(3) *  A tanfolyam díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve

a) az adatbázis által generált „jelentkezési ügyfélszámot”,

b) az SF6-Gáz tanfolyam kódját és

c) a „SF6-Gáz tanfolyam díj” megjelölést.

(4) Ha a vizsgázó az SF6-Gáz záróvizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását alapos okkal ki nem menti - újabb vizsgát az SF6-Gáz záróvizsgadíj ismételt megfizetése után tehet.

(5) Sikertelen SF6-Gáz vizsga esetén újabb vizsgát tenni a 6. mellékletében meghatározott SF6-Gáz javítóvizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

35. § (1) Az SF6-Gáz továbbképzés díja egyszeri jelentkezési díjból, e-SF6-Gáz tanfolyam díjból és e-SF6-Gáz elméleti vizsgadíjból áll.

(2) *  Az SF6-Gáz továbbképzésre való jelentkezés esetében egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni az e rendelet 6. mellékletében meghatározottak szerint a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján a Hatóság számára banki átutalással a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlára, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót, a „SF6-Gáz továbbképzés” megjelölést és a továbbképzés kódszámát.

(3) *  Az egyszeri jelentkezési díjat az SF6-Gáz tanfolyam és e-SF6-Gáz elméleti vizsgadíjjal egyidejűleg kell megfizetni a Hatóság által küldött elektronikus egyenlegértesítő alapján a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlára.

(4) Az SF6-Gáz továbbképzés díját a Hatóság a jelentkező részére az SF6-Gáz továbbképzés időpontját legalább nyolc nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza, ha a jelentkező a továbbképzésen nem tud részt venni. A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.

VI. FEJEZET

A KÉPESÍTET T VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

15. A képesített vállalkozás minősítés megszerzésének szabályai

36. § (1) A Hatóság az R. 4. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítési kategóriák alapján a vállalkozásokat képesített vállalkozásként tartja nyilván az adatbázisban.

(2) A Hatóság a vállalkozás képesítésének kérelmét a 7. mellékletben meghatározott „Megfelelési nyilatkozat” és az annak elválaszthatatlan részét képező „Technikai felszereltségi követelmények melléklet” alapján tartja nyilván az adatbázisban.

37. § (1) A vállalkozás a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni képesítési tanúsítványa megszerzése céljából.

(2) A vállalkozás az R.-ben meghatározottak szerint az adatbázisban való regisztrációt követően köteles az adatbázison keresztül a tevékenysége végzéséhez megfelelő és hatályos képesítési tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottat hozzárendelni vállalkozásához és az adatbázisban a technikai felszereltségi eszközöket is rögzíteni.

(3) A vállalkozás az adatbázisban egyidejűleg rögzíti a feladatokkal arányos létszám rendelkezésre állásáról nyilatkozattételre jogosult személyt.

(4) A vállalkozás köteles az adatbázisból letölteni a „Megfelelési nyilatkozat”-ot és az annak elválaszthatatlan mellékletét képező „Technikai felszereltségi követelmények” mellékletet, majd a kitöltést követően feltölteni az adatbázisba és a Hatóság számára papír alapon is megküldeni.

16. A képesített vállalkozás minősítés szüneteltetése, megszüntetése, felfüggesztése

38. § (1) A vállalkozás érvényes képesítetti minőséggel rendelkezik, ha a tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelő képesítési kategóriával rendelkező természetes személy alkalmazottal rendelkezik a feladatokkal arányos létszámban, és a megfelelési nyilatkozat szerinti elvárások - beleértve a technikai felszereltségi követelményeket is - folyamatosan teljesülnek.

(2) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségét azonnali hatállyal felfüggeszti, ha

a) az adatbázisban nem szerepel a vállalkozásnál a tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő és érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazott vagy

b) az ellenőrzés során megállapítja, hogy a vállalkozás nem felel meg az (1) bekezdés szerinti követelményeknek.

39. § (1) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségét szünetelteti vagy megszünteti a vállalkozás erre irányuló írásbeli kérelme esetében.

(2) A vállalkozás az adatbázis útján kérelmezi képesítetti minősége érvényességének szüneteltetését vagy megszüntetését.

VII. FEJEZET

KÉPESÍTÉST IGAZOLÓ OKIRATOK

17. A képesítési tanúsítvány kiadása és tartalma * 

40. § (1) *  A Hatóság a sikeres Klímagáz és SF6-Gáz záróvizsgát követően a képzésen résztvevő személy részére tanúsítványt állít ki, melyben feltünteti a (4) bekezdésben foglaltakat.

(2) Csak azon képesítési kategóriáról adható ki tanúsítvány, amelynek minden vizsgarészét a vizsgázó „megfelelt” eredménnyel teljesíti.

(3) A képesítési tanúsítvány az Európai Unió valamennyi tagállamában feljogosítja annak birtokosát az abban tanúsított tevékenység végzésére. A megszerzett képesítés a (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a tanúsítvány kiállításától számított 5 évig hatályos.

(4) A Hatóság a képesítési tanúsítványon feltünteti

a) a Hatóság megnevezését,

b) a képesítés birtokosának teljes nevét,

c) azon képesítési kategóriát és az ahhoz kapcsolódó tevékenységet, amelyek végzésére a képesítés birtokosa jogosult,

d) a kiállítás dátumát és

e) a Hatóság hivatalos aláírását.

(5)-(6) * 

41. § (1) *  A Hatóság a vállalkozások számára a 36-37. §-ban rögzítettek szerinti eljárást követően kiadott képesítési tanúsítványon feltünteti

a) a Hatóság megnevezését,

b) a vállalkozás megnevezését,

c) a vállalkozás székhelyét és adószámát,

d) azon tevékenységeket, amelyek végzésére a vállalkozás jogosult,

e) a kiállítás dátumát és

f) a Hatóság hivatalos aláírását.

(2) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségének hatályosságával kapcsolatos tényeket az adatbázis nyilvános felületén bárki számára hozzáférhetővé teszi.

VIII. FEJEZET

MÁS UNIÓS TAGÁLLAMBAN SZERZET T KÉPESÍTÉSI JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE

18. A képesített személy képesítési jogosultsága és a képesített vállalkozás képesítetti minősége elismerésének szabályai

42. § (1) Az a természetes személy, aki nem az e rendeletben meghatározott képzési rendszerben szerezte meg az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványt, köteles a Hatóság számára beküldeni a más uniós tagállamban szerzett képesítetti minőségét tanúsító okirat másolatát és magyar nyelvű fordítását a tevékenysége megkezdését megelőző 8 nappal.

(2) Az a vállalkozás, amely nem az e rendeletben meghatározott eljárás szerint szerezte meg az R. 4. melléklet 2. táblázata szerinti képesítési kategóriának megfelelő képesítetti minőséget vagy más uniós tagállamban rendelkezik székhellyel, de az R. hatálya alá tartozó tevékenységet Magyarországon is végez, köteles a Hatóság számára beküldeni a más uniós tagállamban szerzett képesítetti minőségét tanúsító okirat másolatát és magyar nyelvű fordítását a tevékenysége megkezdését megelőző 8 nappal.

(3) A (2) bekezdés szerinti vállalkozásnak a 36-37. § szerint kell eljárnia az adatbázisban való regisztráció során.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § (2) bekezdése, 23-28. §, 34-35. § és a 6. melléklet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

44. § (1) *  Az R. 32. § (1) bekezdése alapján 2016. június 30. napjáig meghosszabbított képesítési tanúsítványok esetében a 21. §-a szerinti e-Klímagáz távoktatást 2016. december 31. napjáig kell teljesíteni.

(2) *  A sikeres vizsga a 21. §-ban foglaltak szerint a már megszerzett képesítési tanúsítvány érvényességi idejének három évvel való meghosszabbítását eredményezi azzal, hogy a 18-22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket 2016. július 1. napjától alkalmazni kell.

(3) *  A megújító e-Klímagáz vizsga teljesítéséig a már képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy ideiglenes képesítést kap azzal, hogy az ideiglenes képesítés a már megszerzett képesítési jogosultságának megfelelő F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére korlátozás nélkül jogosít.

(4) *  Ha a vizsga teljesítésére 2016. december 31. napjáig nem kerül sor, úgy képesítési tanúsítványuk érvényét veszti, és a 22. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

45. § (1) *  Minden olyan természetes személy, aki e rendelet hatályba lépését megelőzően igazoltan szakmai előképzettséget szerzett, de képesítési tanúsítvány megszerzésére jogosító vizsgára jelentkezett, a megszerzett szakmai előképzettség birtokában 2016. június 30-ig Klímagáz záróvizsgát tehet.

(2) *  Az (1) bekezdésben nevesített személyek, ha 2016. június 30-ig Klímagáz záróvizsgát nem tesznek, úgy Klímagáz záróvizsgára kizárólag az e rendeletben fogalt általános eljárásrend szerint jogosultak jelentkezni.

46. § *  (1) Minden olyan érvényes képesítési jogosultsággal rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően a Hatóság által elismerten legalább 100 kreditpontot gyűjtött össze szakmai rendezvényeken és képesítési jogosultságának érvényessége 2016. június 30-ig lejár, annak képesítése érvényességét a Hatóság a 19. § (5) bekezdése alapján eljárva három évvel hosszabbítja meg azzal, hogy az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által módosított 18-22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) Minden olyan érvényes képesítési jogosultsággal rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően a Hatóság által elismerten 100 kreditpontnál kevesebbet gyűjtött össze szakmai rendezvényeken és képesítési jogosultságának érvényessége 2016. december 31-ig lejár, annak képesítési érvényessége meghosszabbításánál a Hatóság a 18-22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása során, de legkésőbb a 2016. december 31-ig lejáró képesítéseknél a szakmai továbbképzéseken szerezhető pontszámokba beszámítja.

(3) 2018. január 1-jén minden korábban megszerzett kreditpont érvényét veszti és a 18-22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

47. § *  (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező képesített személyeknek az első SF6-Gáz továbbképzésen a 2017. évben kell részt venniük.

(2) Minden olyan természetes személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően már hatályos E-I. képesítési kategóriának megfelelő képesítéssel rendelkezik és a képesítés hatályossága 2016. június 30. napjáig jár le, képesítése hatályossága meghosszabbítása érdekében a 33. § szerinti SF6-Gáz továbbképzésen vehet részt.

(3) A vizsga teljesítéséig a már képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy ideiglenes képesítést kap azzal, hogy az ideiglenes képesítés a már megszerzett képesítési jogosultságának megfelelő tevékenység végzésére korlátozás nélkül jogosít.

(4) Ha a vizsga teljesítésére 2016. június 30. napjáig nem kerül sor, úgy képesítési tanúsítványuk hatályát veszti, és a 29-32. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

48. § *  Ideiglenes képesítés a 44-47. §-ban foglalt nem teljesülése esetében nem adható 2016. december 31. napját követően.

49. § E rendelet

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke,

b) *  az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet,

c) *  az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 306/2008/EK bizottsági rendelet,

e) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 307/2008/EK bizottsági rendelet,

f) *  az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2065 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

Az F-Gáz és SF6-Gáz tanfolyamok

A B C D
1. Képesítési
kategória
Képzés megnevezése F-Gáz tanfolyam
felépítése
F-Gáz záróvizsga
2. HR-I HR-I. kategóriás
F-Gáz képzés
25 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
3. HR-II HR-II. kategóriás
F-Gáz képzés
15 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
4. HR-III HR-III. kategóriás
F-Gáz képzés
10 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
5. HR-IV HR-IV. kategóriás
F-Gáz képzés
20 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
6. MR-V MR-V. kategóriás
F-Gáz képzés
10 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
7. MR-VI MR-VI. kategóriás
F-Gáz képzés
25 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
8. MR-VII MR-VII. kategóriás
F-Gáz képzés
15 óra e-Klímagáz vizsga, szóbeli és gyakorlati vizsga
9. E-I E-I. kategóriás
F-Gáz képzés
1.) Távoktatás, lezárása
SF
6-Gáz tesztvizsgával
2.) SF
6-Gáz gyakorlati tanfolyam
SF6-Gáz záró szóbeli és gyakorlati vizsga

2. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

A képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai előképzettségi feltételek és az előírt felkészítő tanfolyam

A B C D
1. Képesítési
kategória
Klímagáz záróvizsga
teljesítéséhez szükséges
szakmai előképzettség
szakirányú szakképzettség
esetén
Klímagáz záróvizsga
teljesítéséhez szükséges
szakmai előképzettség
egyéb középfokú
képzettség esetén
Előírt felkészítő tanfolyam
megjelölése és neve
2. HR-I - Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség
- -
3. HR-II - Ipari- és kereskedelmi hűtőgép-szerelő
Szellőző- és klímaberendezés-szerelő
- Épületgépész technikus
- -
4. HR-II - Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség
Egyéb műszaki szakképzettség FT-II
Kisteljesítményű hűtő-, klíma és hőszivattyú szerelő
5. HR-III - - FT-III
Hűtőközegek környezetbarát kezelése
6. HR-IV - Hűtőberendezés kezelő vagy
- a kategóriának megfelelő tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség
- -
7. MR-V - Járműgépészeti szakképzettség FT-III
Hűtőközegek környezetbarát kezelése
8. MR-VI - Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség
Járműgépészeti szakképzettség FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő
és járműklíma javítás
9. MR-VI - gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész
- FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma és
FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő és járműklíma javítás
10. MR-VII - Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
- Épületgépész-technikus,
- Ipari- és kereskedelmihűtőgép-
szerelő,
- Szellőző- és klímaberendezés-
szerelő
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- a kategóriának megfelelő tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség
Járműgépészeti szakképzettség FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma
11. MR-VII - gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész
- -

3. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

4. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

IGAZOLÁS
F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységet végzők F-Gáz képzésére való jelentkezésről

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság igazolja, hogy

Név: ..................................................................................................................

Születési hely: ..................................................................................................

Születési idő: ....................................................................................................

Anyja neve: ......................................................................................................

.................................................................... (képesítési kategória megjelölése) képzésre

............... év ................ hó ..... napján jelentkezett, a tanfolyam ........................ forint összegű díját megfizette, a jelentkezése elfogadásra került.

A képzést várhatóan lebonyolító képző szerv neve:

................................................................................................

A képzés kezdésének várható időpontja: ...........................................................................

A képzés befejezésének várható időpontja: .......................................................................

Az igazolás a kiállítástól számított 1 évig érvényes.

Ezen igazolás alapján nevezett jogosult - azonos kategóriás képesített személy felügyelete mellett - hűtőközeg környezetbe jutását okozó, a kategóriának megfelelő tevékenység végzésében közreműködni.

Kelt .........................., ............ év ............................. hó ...... napján

P. H.

.......................................
aláírás
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

5. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

A felkészítő tanfolyamok

A B C D E
1. Képesítési kategória Felkészítőtanfolyam megjelölés Felkészítő tanfolyammegnevezése Felkészítő tanfolyam felépítése Felkészítő vizsga
2. HR-I - - Szakmai előképzettség nincs
3. HR-II FT-II Kisteljesítményű hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő 50-60 óra kötelező képzés szóbeli és gyakorlati vizsga
4. HR-III FT-III Hűtőközeg lefejtőkezelő_HR 15-20 óra kötelező képzés szóbeli és gyakorlati vizsga
5. HR-IV - - Szakmai előképzettség nincs
6. MR-V FT-III Hűtőközeg lefejtőkezelő_MR 15-20 óra kötelező képzés szóbeli és gyakorlati vizsga
7. MR-VI FT-VII. és FT-VI. Nagyteljesítményű jármű hűtés- és klíma szerelő 50-60 óra kötelező képzés szóbeli és gyakorlati vizsga
8. MR-VII FT-VII. Kisteljesítményű járműhűtés- és klíma szerelő 25-30 óra kötelező képzés szóbeli és gyakorlati vizsga

6. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

A képzés, vizsgáztatás és képesítés díjai

A B
1. Megnevezés Díjtétel
2. Jelentkezési díj klímagáz képesítésre 5 000 Ft/képzés
3. Felkészítő tanfolyam díja H-II. (FT-II) képesítési kategória 70 000 Ft/fő
4. Felkészítő tanfolyam díja H-III. (FT-III) képesítési kategória 20 000 Ft/fő
5. Felkészítő tanfolyam díja M-V. (FT-III) képesítési kategória 20 000 Ft/fő
6. Felkészítő tanfolyam díja M-VI. (FT-VI) képesítési kategória 70 000 Ft/fő
7. Felkészítő tanfolyam díja M-VII. (FT-VII) képesítési kategória 40 000 Ft/fő
8. Felkészítő vizsgadíj 2 000 Ft/fő
9. e-Klímagáz távoktatás díja H-I. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
10. e-Klímagáz távoktatás díja H-II. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
11. e-Klímagáz távoktatás díja H-III. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
12. e-Klímagáz távoktatás díja H-IV. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
13. e-Klímagáz távoktatás díja M-V. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
14. e-Klímagáz távoktatás díja M-VI. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
15. e-Klímagáz távoktatás díja M-VII. képesítési kategória 5 000 Ft/fő
16. e-Klímagáz vizsgadíj 2 000 Ft/fő
17. Klímagáz tanfolyam díja H-I. képesítési kategória 30 000 Ft/fő
18. Klímagáz tanfolyam díja H-II. képesítési kategória 25 000 Ft/fő
19. Klímagáz tanfolyam díja H-III. képesítési kategória 20 000 Ft/fő
20. Klímagáz tanfolyam díja H-IV. képesítési kategória 20 000 Ft/fő
21. Klímagáz tanfolyam díja M-V. képesítési kategória 15 000 Ft/fő
22. Klímagáz tanfolyam díja M-VI. képesítési kategória 30 000 Ft/fő
23. Klímagáz tanfolyam díja M-VII. képesítési kategória 25 000 Ft/fő
24. Klímagáz záróvizsgadíj(I, II, VI, VII kategória) 15 000 Ft/fő
25. Klímagáz záróvizsgadíj (III, IV, V kategória) 10 000 Ft/fő
26. Megújító e-Klímagáz képzés jelentkezési díj 2 000 Ft/fő
27. Megújító e-Klímagáz képzés díja 20 000 Ft/fő
28. SF6-Gáz tanfolyam jelentkezési díj 2 000 Ft/fő
29. SF6-Gáz tanfolyam díja 45 000 Ft/fő
30. e-SF6 vizsgadíj 5 000 Ft/fő
31. SF6-Gáz vizsgadíj 20 000Ft/fő
32. SF6-Gáz továbbképzés jelentkezési díja 10 000 Ft/fő
33. SF6-Gáz továbbképzés díja 35 000 Ft/fő
34. SF6-Gáz továbbképzés elméleti vizsga díja 10 000 Ft/fő
35. Éves hatósági továbbképzés jelentkezési díja 2 000 Ft/fő
36. Éves hatósági továbbképzés díja 15 000 Ft/fő
37. Szakmai továbbképzés jelentkezési díja 2 000 Ft/fő
38. Képesített vállalkozás minősítés igazolás kiadása pályázathoz 5 000 Ft / képesítési kategória / alkalom
39. Képesített vállalkozás minősítés szüneteltetése és felfüggesztése
kérelem alapján
2 000 Ft/ képesítési kategória
40. Képesített vállalkozás minősítés törlése kérelem alapján végleges jelleggel 2 000 Ft/ képesítési kategória
41. Képesítési tanúsítvány pótlásának díja 2 000 Ft/fő

7. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

Képesítési tanúsítvány vállalkozások számára

Nyilvántartási szám:

Képesítési tanúsítvány

melyet kiadott a

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

mint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján kijelölt Képesítő és Vizsgáztató Testület.

A képesítés feljogosítja

.........................................
(cég neve)

(székhely: .................. adószám: ........................, F-Gáz ügyfélazonosító: ...................................)

a 14/2015. Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában meghatározott ........ képesítési kategória szerinti

...............................................................................................................

(tevékenység rögzítése)

végzésére.

A képesítés megfelel az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet követelményrendszerének.

A képesítés a kiadás napján érvényes képesítést igazolja. Az aktuális állapot ellenőrzése a Hatóság Klímagáz adatbázis nyilvános felületén, a vállalkozás adószáma alapján lehetséges.

Kelt: ................., 2015. ............ hó ........ nap

P. H.

.......................................................
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

8. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez * 

9. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez *