Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.16.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. vágópont: a 4. számú mellékletben meghatározott fogalom;

2. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

3. nagyvállalat: a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, mely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A létszám és az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét;

4. állategység (a továbbiakban: ÁE): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet V. melléklete szerint meghatározott egység;

5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti vállalkozás;

6. *  Szerződés: az Európai Közösséget létrehozó szerződés;

7. *  árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség: az üzemi tevékenység eredménye és az árbevétel hányadosa;

8. *  pályázati felhívás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás.

(2) Az e rendeletben nem szereplő fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a irányadó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) 1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása;

b) 2. célterület: élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése;

c) 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése.

(2) A támogatás kizárólag a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek - kivéve halászati termékek - feldolgozását szolgáló műveletekre vehető igénybe.

(3) *  Támogatás az 1. célterületen kizárólag az 5. számú melléklet szerinti termékekkel kapcsolatos műveletre vehető igénybe. Támogatás csak abban az esetben adható, ha az ügyfélnek a beruházással érintett termékek esetében az 5. számú mellékletben szereplő támogatható termékek értékesítéséből származó árbevételének a beruházással érintett termékek értékesítéséből származó árbevételéhez viszonyított aránya a beruházás befejezését követő első lezárt, teljes gazdasági évtől kezdődően 50%-nál nagyobb.

(4) *  Támogatás a 2. célterületen kizárólag a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 3. számú mellékletben meghatározott - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végző ügyfél számára nyújtható, ha a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek - a halászati termékek kivételével - és a pálinkatermékek értékesítéséből származó árbevételének aránya a vállalkozás összárbevételének 50%-át meghaladja.

3/A. § *  Az 5. számú mellékletben felsorolt 22082029, 22082089, 22089033, 22089038, 22089048, 22089071 KN kódú termékekkel (a továbbiakban: pálinkatermékek) kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: állami támogatásokról szóló r.) előírásait is alkalmazni kell. Amennyiben az állami támogatásokról szóló r. szabályai eltérően rendelkeznek a Vhr.-től, vagy e rendelet előírásaitól, akkor az állami támogatásokról szóló r. szabályai irányadók.

A támogatás forrása és mértéke

4. § (1) A támogatás forrása:

a) mezőgazdasági termelő esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése” intézkedéshez rendelt keretösszeg;

b) nem mezőgazdasági termelő esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági termékek értéknövelése” intézkedéshez rendelt keretösszeg.

(2) Egy kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legkisebb összege 8000 eurónak megfelelő forintösszeg, legmagasabb összege 1 600 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a 3. célterületen egy kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legkisebb összege 8000 eurónak megfelelő forintösszeg, legmagasabb összege 480 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) A 6. § (1) bekezdés d) pontjában szereplő tevékenység esetén az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege kérelmenként 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(5) Ha a 6. § (1) bekezdés c) és d) pontjában szereplő tevékenység több megvalósítási helyet érint, és emiatt eltérő támogatás intenzitást kellene alkalmazni, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(6) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult a támogatásra, a támogatás mértéke:

a) az elszámolható kiadások 40%-a;

b) fiatal mezőgazdasági termelő esetén, vagy ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg, akkor az elszámolható kiadások 50%-a;

c) fiatal mezőgazdasági termelő esetén és ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg, akkor az elszámolható kiadások 60%-a.

(7) Ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult a támogatásra, akkor az elszámolható kiadások alapján a támogatás mértéke 50%, kivéve a Közép-Magyarországi régióban megvalósult beruházások, ahol a támogatási intenzitás 40%. Nagyvállalatok esetében a támogatás mértéke a rögzített támogatási intenzitás 50%-a.

(8) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között e rendelet alapján egy ügyfélnek legfeljebb 5 alkalommal nyújtható támogatás, kivéve a 3. célterületet, ahol egy ügyfélnek egy alkalommal nyújtható támogatás. Az ügyfél által igénybe vehető támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 3 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(9) *  Pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházásra csak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó ügyfelek nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatás mértéke az állami támogatásokról szóló r. 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt mérték azzal, hogy a támogatás intenzitása nem lehet magasabb az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 28. cikkhez rendelt maximális támogatás intenzitásnál.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) *  Támogatásra jogosultak azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősülnek (a továbbiakban: ügyfél) és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) mezőgazdasági termelők esetében az üzemméretük meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME), valamint értékesítésből származó árbevételük 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből, és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelező üzemeltetés végéig;

b) nem mezőgazdasági termelők esetében az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelező üzemeltetés végéig.

(2) Az a mezőgazdasági termelő, akinél a beruházás után a nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevétel arány kevesebb, mint 50% lesz, az a kérelem benyújtásakor nem mezőgazdasági termelőnek minősül és esetében a nem mezőgazdasági termelőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek nem vonatkoznak induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt, teljes gazdasági évben meg fog felelni az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(4) Az ügyfélnek rendelkeznie kell a működéséhez szükséges, a külön jogszabályban előírt, a szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolással.

(5) Az ügyfél tagja valamely, a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezetnek.

(6) Nem nyújtható támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára.

(7) Induló vállalkozás esetében a nehéz helyzetben lévőség vizsgálata a támogatási kérelem benyújtásától számított 3. lezárt, teljes gazdasági évet követően történik.

(8) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt üzemméretre vonatkozó kritérium nem vonatkozik a termelői csoportokra, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és annak leányvállalatára, illetve a termelői szervezetekre és azok leányvállalataira.

(9) Az ügyfél vagy általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.

6. § (1) A 3. §-ban foglalt célterületeken támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterületeken az Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában beazonosítható gép- és technológia beszerzéséhez (kivéve az 1470 gépcsoportba tartozó halfeldolgozás gépei és berendezései);

b) az összes célterületen épület építéséhez és felújításához, a Vhr. szerinti Építési Normagyűjtemény alapján, az abban meghatározott fajlagos referencia ár erejéig;

c) az összes célterületen a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra, az ott említett feltételek szerint;

d) *  az összes célterületen a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztésére - a számítógépek működését lehetővé tévő alapszoftverek kivételével - és az azt kiszolgáló hardver beszerzésére a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárással;

e) a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületen az egyes gépek és berendezések az Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusának a 2410; 2420; 2430; 2440; 2490 csoportkódjai alatt szereplő tételekből szerezhetőek be úgy, hogy a megvalósítani kívánt vágópont a felsorolt gépcsoportok mindegyikéből legalább egy elemet tartalmazzon.

(2) Az ügyfél köteles a pénzügyi és üzleti tervben vállaltakat teljesíteni.

(3) *  A 0203-mal, a 0401-gyel, a 1101-1104-gyel kezdődő és a 02063000-02068010, valamint a 02071110-02071499 KN kódok alá tartozó termékek esetében, a malmi-, a folyadék tejfeldolgozó és a vágóüzem tekintetében kizárólag meglévő kapacitás korszerűsítésére irányuló műveletre adható támogatás.

(4) *  Nem nyújtható be kérelem olyan műveletre, amely a pályázati felhívásban rögzített helyi terméknek minősül, LEADER településen valósul meg, és nem haladja meg a 200 000 euró támogatási összeget. A három feltétel egyidejű teljesülése esetén a benyújtott kérelem elutasításra kerül.

(5) Az e rendeletben említett Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusával kapcsolatos eljárásokra a Vhr. 29. §-ának (1)-(2), (7)-(9), (11)-(13) bekezdéseit kell alkalmazni.

(6) *  A pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházások tekintetében az elszámolható költségek az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kiadások, az állami támogatásokról szóló r.-ben szabályozott korlátozásokkal.

A kérelem benyújtása

7. § (1) * 

(2) E rendelet alapján egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az 5. § (4) bekezdése szerinti engedélyek, igazolások hiteles másolatát;

b) *  az MVH által az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagságról;

c) * 

d) az értékelési szempontok alátámasztásához szükséges okiratokat, nyilatkozatokat;

e) az 5. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot;

f) *  a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontjától eltérően az üzleti tervet, amelynek benyújtása minden esetben, értékhatártól függetlenül kötelező;

g) *  a pénzügyi tervet;

h) *  az árbevételi betétlapot.

(4) *  A (3) bekezdés b) pontja szerinti formanyomtatvány a következőket tartalmazza:

a) * 

b) a jogcímkód,

c) a szakmai szervezet neve, a nyilvántartásba vételi okirat száma,

d) a szakmai szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ügyfél tagja a szakmai szervezetnek,

e) a keltezés, a szakmai szervezet cégszerű aláírása.

A kérelem elbírálása

8. § A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 2. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, a 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt források felhasználására külön-külön rangsor állításával hoz döntést.

A kifizetési kérelem

9. § (1) * 

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a támogatással megvalósított művelet külön jogszabályokban foglaltaknak történő megfelelését igazoló okiratot;

b) az 5. § (9) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés szerinti időszakban benyújtott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján igénybe vett támogatási előleg elszámolásával érintett kifizetési kérelmet nem kell figyelembe venni a Vhr. 17. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásakor.

(4) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban benyújtott kifizetési kérelmek és azok módosításai esetében a 2009. december 15-ével lezárt Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusát kell alkalmazni.

(5) *  Az az ügyfél, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján támogatási előleget vett igénybe, kizárólag a támogatási előleg elszámolása érdekében az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszak mellett 2010. március 1. és 31. között is nyújthat be kifizetési kérelmet az MVH-hoz.

9/A. § *  (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni és a művelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidő utolsó napja tekintendő.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a műveletet megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló - a művelet vélelmezett megvalósulását követő egy éves - határidő 2012. december 17. napján, vagy azt megelőzően jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján 2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.

9/B. § *  (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

10. § (1) Ha az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt kiderül, hogy az ügyfél nem tartja be az 5. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában rögzített feltételeket, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első lezárt, teljes gazdasági évben nem felel meg az 5. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás és az 5. § (7) bekezdése alapján a kérelem benyújtásától számított 3. lezárt, teljes gazdasági évet követően nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak bizonyul, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) * 

(5) *  Ha az ügyfél árbevételének

a) a támogatási kérelem benyújtását követő negyedik évben, vagy

b) - ha az ügyfél számára kedvezőbb -, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évben

realizált értéke az adott évre vállalt érték 75%-át nem éri el, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) *  Ha az ügyfél által vállalt árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség 50%-ot meghaladóan marad el

a) a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított negyedik évre, vagy

b) - ha az ügyfél számára kedvezőbb -, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre

vállalt jövedelmezőségtől, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) * 

(8) *  Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 3. § (3) bekezdésében rögzített feltételt, akkor az ügyfél köteles a feltételtől való eltérés után egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(9) *  Ha az ügyfél az 5. § (9) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig vagy azzal egy időben, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 28. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. § *  E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

14. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét 2008. május 5. napjától 2008. június 16. napjáig tartó időszakban nyújtotta be és a módosító rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidő már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatálybalépésekor már jogerőre emelkedett.

15. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

16. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 10. § (5) és (6) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (8) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalma

(1) Társas vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévőnek minősül az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett.

(2) Egyéni vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévőnek minősül az a vállalkozás, melyre az alábbi három feltétel együttesen teljesül:

a) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben a vesztesége abszolút értékben számolva eléri a vállalkozás nettó árbevételének 20%-át,

b) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági év vesztesége abszolút értékben meghaladja az azt megelőző gazdasági év veszteségét,

c) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben elszámolt amortizáció nem éri el az azt megelőző gazdasági évben elszámolt amortizációt.

2. számú melléklet a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez * 

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (Ellenőrzés módja) Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
SZAKMAI SZEMPONTOK
Mezőgazdasági termelő esetében
Az ügyfél a 3. célterületre nyújtotta be a kérelmét 5
A beruházás innovációs vagy K+F eredmény megvalósítására irányul Nyilatkozat 4
A beruházás kapcsolódik egy korábbi beruházáshoz, vagy egy komplex fejlesztési stratégia része Nyilatkozat 4
Az ügyfél termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagja Igazolás arról, hogy az ügyfél a termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagja 5
Az ügyfél tevékenysége végzéséhez megújuló energiaforrást is használ Nyilatkozat 2
Nem mezőgazdasági termelő esetében
Az ügyfél a 3. célterületre nyújtotta be a kérelmét 5
A beruházás innovációs vagy K+F eredmény megvalósítására irányul Nyilatkozat 7
A beruházás kapcsolódik egy korábbi beruházáshoz, vagy egy komplex fejlesztési stratégia része Nyilatkozat 6
Az ügyfél tevékenysége végzéséhez megújuló energiaforrást is használ Nyilatkozat 2
Összesen: max. 20
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő) Nyilatkozat 4
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására
Támogatás összege/új munkahelyek száma Nyilatkozat
0-50 000 000 Ft/új munkahely 8
50 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely 7
100 000 001-150 000 000 Ft/új munkahely 6
150 000 001-200 000 000 Ft/új munkahely 5
200 000 001-250 000 000 Ft/új munkahely 4
250 000 001-300 000 000 Ft/új munkahely 3
300 000 001-350 000 000 Ft/új munkahely 2
350 000 001 Ft/új munkahely felett 1
A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen van A Vhr. 3. § 14. pontja szerint 4
Pénzügyi terv 20
Az ügyfél pénzügyi tervének koherenciája Tárgyi eszközök növekménye 2
Saját tőke pozitív változása a beruházás időtartama alatt 1
Saját tőke pozitív változása a működtetési időszak alatt 2
Vállalatértékelés Az ügyfél pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal
Saját tőke arányos jövedelmezőség 1
Eszközarányos jövedelmezőség 1
Készletek forgási sebessége 1
Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték 1
Eladósodottsági mutató 1
Likviditási mutató 1
Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése a működtetés alatt
Eszközarányos jövedelmezőség 1
Készletek forgási sebessége 1
Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték 1
Likviditási mutató 1
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az ügyfél a benyújtást követő negyedik évben realizált árbevételében a bázisévhez képest a növekmény eléri a támogatás
1-szeresét, akkor 1 pont, ha az
1,2-szeresét, akkor 2 pont
2
Ha az ügyfél árbevétel-arányos üzemi jövedelmezősége a benyújtás évétől számított negyedik évre nézve a bázisévhez képest 10%-nál kisebb mértékben bővül, akkor 1 pont,
ha 10% és 20% között bővül, akkor
2 pont, ha több mint 20%-kal bővül, akkor 3 pont
3
Ha az ügyfél nem természetes személy
A Helyi, illetve Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nyilatkozat 3
Nők foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő Nyilatkozat 3
A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő Nyilatkozat 2
A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a (de legalább 1 fő) nő Nyilatkozat 1
Csökkent munkaképességű foglalkoztatása Nyilatkozat 2
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nő 3
Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3
Az ügyfél csökkent munkaképességű Nyilatkozat 2
Összesen: max. 40
ÜZLETI TERV PONTOZÁSA
Értékhatártól függetlenül benyújtása kötelező
Üzleti terv A projekt végrehajtását követően a vállalkozás termékskálájának előállításához szükséges mezőgazdasági alapanyag háttér bemutatása (az értékesítés árbevételének analitikus táblájával összhangban), a mezőgazdasági termelők piaci helyzetének javítása 9
A projekt végrehajtásának eredményeként a vállalkozás termékszerkezet változásának bemutatása (az értékesítés árbevételének analitikus táblájával összhangban), a felvevő piacok bemutatása 9
A projekt műszaki tartalma, műszaki újítások bemutatása, a projekt tevékenységei 4
A vállalkozás humán infrastruktúrája és fejlesztés 4
Vállalkozás minőségpolitikája, célkitűzései, a projekt hatása a vállalkozás által előállított termékek minőségére 7
Vállalkozás környezetpolitikája, célkitűzései, a projekt hatása a környezetterhelés csökkentésére 7
Összesen: max. 40
Mindösszesen: max. 100
Kommunikációs terv +5
A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása +5

3. számú melléklet a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez

A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterület esetében támogatható tevékenységek

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
01.1 Nem évelő növény termesztése
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.12 Rizstermesztés
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.2 Évelő növény termesztése
01.21 Szőlőtermesztés
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
01.27 Italgyártási növény termesztése
01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
01.29 Egyéb évelő növény termesztése
01.4 Állattenyésztés
01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.45 Juh, kecske tenyésztése
01.46 Sertéstenyésztés
01.47 Baromfitenyésztés
01.49 Egyéb állat tenyésztése
Ezen belül kizárólag strucc, emu, nyúl és méh tartás
01.5 Vegyes gazdálkodás
01.50 Vegyes gazdálkodás
01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
10 Élelmiszergyártás
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.4 Növényi, állati olaj gyártása
10.41 Olaj gyártása
10.5 Tejfeldolgozás
10.51 Tejtermék gyártása
10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása
10.61 Malomipari termék gyártása
10.8 Egyéb élelmiszer gyártása
10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása
10.85 Készétel gyártása
10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása
10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
10.9 Takarmány gyártása
10.91 Haszonállat-eledel gyártása
11 Italgyártás
11.0 Italgyártás
11.01 Desztillált szeszes ital gyártása
Ezen belül kizárólag gyümölcs és szőlő törköly pálinka
11.02 Szőlőbor termelése
11.03 Gyümölcsbor termelése

4. számú melléklet a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez * 

5. számú melléklet a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez * 

A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatható termékek

KN-kód Megnevezés
2. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség
02011000 Szarvasmarha egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
02012020 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, frissen vagy hűtve
02012030 Szarvasmarha elülső negyed csonttal, frissen vagy hűtve
02012050 Szarvasmarha hátulsó negyed csonttal, frissen vagy hűtve
02012090 Más szarvasmarhahús csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. egészben vagy félben, a „kompenzált” negyedet és az elülső vagy hátulsó negyedet)
02013000 Szarvasmarha darabolva, csont nélkül, frissen vagy hűtve
02021000 Szarvasmarha egészben vagy félben, fagyasztva
02022010 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, fagyasztva
02022030 Szarvasmarha elülső negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva
02022050 Szarvasmarha hátulsó negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva
02022090 Más szarvasmarhahús csonttal, fagyasztva (kiv. a „kompenzált” negyedet és az elülső vagy hátulsó negyedet)
02023010 Szarvasmarha elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva, fagyasztva
02023050 Szarvasmarha-lapocka és -szegy, csont nélkül, fagyasztva
02023090 Más szarvasmarha más húsa csont nélkül, fagyasztva
02031110 Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
02031190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
02031211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02031219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02031290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02031911 Házi sertés elülső részei csonttal, frissen vagy hűtve
02031913 Házi sertésből tarja, karaj és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02031915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02031955 Házi sertés részei csont nélkül, frissen vagy hűtve (kiv. az elülső részeket, a tarját, a karajt, valamint a hasi részeket és ennek részeit)
02031959 Más házi sertés részei csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. egészben és félben, az elülső részeket, a tarját, a karajt, valamint a hasi részeket és ennek részeit)
02031990 Más, nem háziasított sertés húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve (kiv. egészben vagy félben, combot, lapockát és ezek részeit)
02032110 Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva
02032190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, fagyasztva
02032211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, fagyasztva
02032911 Házi sertés elülső részei, csonttal, fagyasztva
02032913 Házi sertésből tarja, karaj és ezek részei, csonttal, fagyasztva
02032915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, fagyasztva
02032955 Házi sertés más részei csont nélkül, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az elülső részeket és a hasi részt, valamint ezek részeit)
02032959 Más házi sertés más részei csonttal, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az elülső részeket és a hasi részt, valamint mindezek részeit)
02032990 Más, nem háziasított sertés részei fagyasztva (kiv. egészben vagy félben a combot, a lapockát és ezek részeit)
02041000 Bárány egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
02042100 Juh egészben vagy félben, frissen vagy hűtve (kiv. a bárányt)
02042210 Juh rövid elülső negyed csonttal, frissen vagy hűtve
02042230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, frissen vagy hűtve
02042250 Juhláb csonttal, frissen vagy hűtve
02042290 Más juhhús (kiv. a bárányhús) csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. egészben vagy félben, a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02042300 Juh darabolva, csont nélkül, frissen vagy hűtve (kiv. a bárányt)
02043000 Bárány egészben vagy félben, fagyasztva
02044100 Juh egészben vagy félben, fagyasztva (kiv. a bárányt)
02044210 Juh rövid elülső negyed csonttal, fagyasztva
02044230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, fagyasztva
02044250 Juhláb csonttal, fagyasztva
02044290 Más juhhús csonttal, fagyasztva (kiv. egészben vagy félben, a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02044310 Bárány darabolva, csont nélkül, fagyasztva
02044390 Más juh darabolva, csont nélkül, fagyasztva (kiv. a bárányt)
02045011 Kecske egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
02045013 Kecske rövid elülső negyed, frissen vagy hűtve
02045015 Kecske bélszín és/vagy bestend, frissen vagy hűtve
02045019 Kecskeláb, frissen vagy hűtve
02045031 Kecskehús csonttal, darabolva, frissen vagy hűtve (kiv. a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02045039 Kecskehús csont nélkül, darabolva, frissen vagy hűtve (kiv. a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02045051 Kecske egészben vagy félben, fagyasztva
02045053 Kecske rövid elülső negyed, fagyasztva
02045055 Kecske bélszín és/vagy bestend, fagyasztva
02045059 Kecskeláb, fagyasztva
02045071 Kecskehús csonttal, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02045079 Kecskehús csont nélkül, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülső negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)
02061095 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, frissen vagy hűtve, nem gyógyászati termékek gyártásához
02061098 Szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve, nem gyógyászati termékek gyártásához, a zsíros és sovány dagadó kivételével
02062100 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas nyelve, fagyasztva
02062200 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas mája, fagyasztva
02062991 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyasztva
02062999 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsősége, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyasztva (kiv. a nyelv, a máj, valamint a sovány és zsíros dagadó)
02063000 Sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve
02064100 Sertésmáj élelmezési célra, fagyasztva
02064900 Vágási melléktermék és belsőség sertésből, fagyasztva (kiv. máj)
02068010 Vágási melléktermék és belsőség, frissen vagy hűtve (kiv. a szarvasmarhafélékből és a sertésből származót, gyógyászati termékek gyártásához)
02068099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsősége, nem gyógyászati termékek gyártásához, frissen vagy hűtve
02069010 Vágási melléktermék és belsőség, fagyasztva (kiv. a szarvasmarhafélékből és a sertésből származót, gyógyászati termékek gyártásához)
02069099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsősége, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyasztva
02071110 Ún. „83%-os csirke”, frissen vagy hűtve
02071130 Ún. „70%-os csirke”, frissen vagy hűtve
02071190 Ún. „65%-os csirke”, frissen, hűtve
02071210 Ún. „70%-os csirke”, fagyasztva
02071290 Ún. „65%-os csirke”, fagyasztva
02071310 Csirkedarabok csont nélkül, frissen vagy hűtve
02071320 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, frissen, hűtve
02071330 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hűtve
02071340 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hűtve
02071350 Csirkemell és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02071360 Csirkeláb és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02071370 Csirkedarabok csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02071391 Csirkemáj, frissen vagy hűtve
02071399 Más csirke vágási melléktermékek és belsőségek, frissen vagy hűtve, (kiv. a máj)
02071410 Csirkedarabok csont nélkül, fagyasztva
02071420 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02071430 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02071440 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva
02071450 Csirkemell és részei, csonttal, fagyasztva
02071460 Csirkeláb és részei, csonttal, fagyasztva
02071470 Csirkedarabok csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02071491 Csirkemáj, fagyasztva
02071499 Más csirke vágási melléktermékek és belsőségek, fagyasztva (kiv. a máj)
02072410 Ún. „80%-os pulyka”, frissen vagy hűtve
02072490 Ún. „73%-os pulyka”, frissen vagy hűtve
02072510 Ún. „80%-os pulyka”, fagyasztva
02072590 Ún. „73%-os pulyka”, fagyasztva
02072610 Pulykadarabok, csont nélkül, frissen vagy hűtve
02072620 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, frissen vagy hűtve
02072630 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hűtve
02072640 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hűtve
02072650 Pulykamell és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02072660 Pulyka alsócomb és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02072670 Pulyka felsőcomb és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02072680 Pulykahúsdarabok, csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)
02072691 Pulykamáj, frissen vagy hűtve
02072699 Más pulyka vágási melléktermékek és belsőségek, frissen vagy hűtve (kiv. a máj)
02072710 Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva
02072720 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, fagyasztva
02072730 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02072740 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva
02072750 Pulykamell és részei, csonttal, fagyasztva
02072760 Pulykacomb és részei, csonttal, fagyasztva
02072770 Pulykaláb és részei, csonttal, fagyasztva (kiv. a pulykacombot és részeit)
02072780 Pulykadarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, combot és lábat)
02072791 Pulykamáj, fagyasztva
02072799 Más pulyka vágási melléktermékek és belsőségek, fagyasztva (kiv. a máj)
02073211 Ún. „85%-os kacsa”, frissen vagy hűtve
02073215 Ún. „70%-os kacsa”, frissen vagy hűtve
02073219 Ún. „63%-os kacsa”, frissen vagy hűtve
02073251 Ún. „82%-os liba”, frissen vagy hűtve
02073259 Ún. „75%-os liba”, frissen vagy hűtve
02073290 Gyöngytyúk, nem darabolva, frissen vagy hűtve
02073311 Ún. „70%-os kacsa”, fagyasztva
02073319 Ún. „63%-os kacsa”, fagyasztva
02073351 Ún. „82%-os liba”, fagyasztva
02073359 Ún. „75%-os liba”, fagyasztva
02073390 Gyöngytyúk, nem darabolva, fagyasztva
02073410 Hízott libamáj frissen vagy hűtve
02073490 Hízott kacsamáj frissen vagy hűtve
02073511 Libadarabok csont nélkül, frissen vagy hűtve
02073515 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, frissen vagy hűtve
02073521 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hűtve
02073523 Liba felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hűtve
02073525 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hűtve
02073531 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hűtve
02073541 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkhát, -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hűtve
02073551 Libamell és részei, frissen vagy hűtve
02073553 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, frissen vagy hűtve
02073561 Libaláb és részei, frissen vagy hűtve
02073563 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, frissen vagy hűtve
02073571 Liba- és kacsakabát, frissen vagy hűtve
02073579 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, valamint a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba- vagy kacsakabátot)
02073591 Kacsa, liba és gyöngytyúk mája, frissen vagy hűtve (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)
02073599 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve (kiv. a máj)
02073611 Libadarabok csont nélkül, fagyasztva
02073615 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, fagyasztva
02073621 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073623 Liba felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073625 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva
02073631 Kacsa, liba és gyöngytyúk szárnya egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva
02073641 Kacsa, liba és gyöngytyúk háta és nyaka, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva
02073651 Libamell és részei, csonttal, fagyasztva
02073653 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, csonttal, fagyasztva
02073661 Libaláb és részei, fagyasztva
02073663 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, fagyasztva
02073671 Liba- vagy kacsakabát, fagyasztva
02073679 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, valamint a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba- vagy kacsakabátot)
02073681 Hízott libamáj, fagyasztva
02073685 Hízott kacsamáj, fagyasztva
02073689 Más kacsa, liba és gyöngytyúk mája, fagyasztva (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)
02073690 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva (kiv. a máj)
02081010 Házinyúl húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
02081090 Más, pl. üregi vagy mezei nyúl húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
02083000 Főemlős húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
02089010 Házigalamb húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
02089030 Más vad húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva (kiv. az üregi vagy mezei nyulat)
02089095 Más állati hús, vágási melléktermék, belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
02101111 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101119 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101131 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve
02101139 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve
02101190 Más, nem háziasított sertés sonkája és lapockája csonttal, valamint ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02101211 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva vagy sós lében tartósítva
02101219 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve
02101290 Más, nem háziasított sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02101910 Házi sertés szalonnás oldal vagy spencer, sózva vagy sós lében tartósítva
02101920 Házi sertés háromnegyed oldal és középtest, sózva vagy sós lében tartósítva
02101930 Házi sertés elülső részei sózva vagy sós lében tartósítva
02101940 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei, sózva vagy sós lében tartósítva
02101950 Más egyéb sertéshús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sonkát, a lapockát, az oldalast csonttal, a dagadót, és ezek részeit, a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, a középtestet, az elülső részeket, a tarját és a karajt)
02101960 Házi sertés elülső részei szárítva vagy füstölve
02101970 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve
02101981 Házi sertés húsa csont nélkül, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülső részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02101989 Más házi sertés húsa csonttal, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülső részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02101990 Más nem házi sertés csülke sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülső részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)
02102010 Szarvasmarhafélék húsa csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02102090 Szarvasmarhafélék húsa csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109100 Főemlős húsa, vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény
02109921 Juh- és kecskehús csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109929 Juh- és kecskehús csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109939 Más hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sertés, a szarvasmarhaféle, a juh, a kecske, a főemlősök, a rénszarvast, a bálna, delfin, barnadelfin, lamantin, dugong, hüllők, és a sózott, sós lében tartósított és szárított lóhús)
02109941 Házi sertés mája sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109949 Más házi sertés vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a máj)
02109951 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109959 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sovány és zsíros dagadót)
02109960 Juh és kecske vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
02109971 Hízott liba- vagy kacsamáj sózva vagy sós lében tartósítva
02109979 Más baromfimáj sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. hízott liba- vagy kacsamájat)
02109980 Más vágási melléktermék és belsőség sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sertésből, a szarvasmarhából, a juhból a kecskéből, főemlősből, a bálna, delfin, barnadelfin, lamantin, dugong, hüllők, származókat, valamint a baromfimájat)
4. árucsoport: Tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer
04011010 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04011090 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04012011 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 1,1-3% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04012019 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 1,1-3% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04012091 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 3,1-6% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04012099 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 3,1-6% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04013011 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 6,1-21% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04013019 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 6,1-21% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04013031 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 21,1-45% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben
04013039 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 21,1-45% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett
04013091 Tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, max. 2 literes kiszerelésben
04013099 Más, pl. tej, tejszín nem sűrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, 2 literes kiszerelés felett
04021011 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04021019 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04021091 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04021099 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04022111 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6-27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04022117 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6-11% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04022119 Tej-, tejszínpor, -granulátum 11,1-27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04022191 Tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben
04022199 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, 2,5 kg feletti kiszerelésben
04022911 Speciális csecsemőtej, légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegű tartályban, 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, édesítve
04022915 Tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve (kiv. speciális csecsemőtej)
04022919 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04022991 Tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04022999 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04029110 Sűrített tej, tejszín max. 8 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd alakban)
04029130 Sűrített tej, tejszín min. 8, de max. 10 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd alakban)
04029151 Sűrített tej, tejszín 10,1-45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04029159 Más, pl. sűrített tej, tejszín 10,1-45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04029191 Sűrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
04029199 Más, pl. sűrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve
04029910 Sűrített tej, tejszín max. 9,5% zsírtartalommal, édesítve (kivéve szilárd alakban)
04029931 Sűrített tej, tejszín 9,6-45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04029939 Más, pl. sűrített tej, tejszín 9,6-45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04029991 Sűrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve
04029999 Más, pl. sűrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve
04031011 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, nem édesítve
04031013 Ízesítés nélküli joghurt 3,1-6% zsírtartalommal, nem édesítve
04031019 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, nem édesítve
04031031 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, édesítve
04031033 Ízesítés nélküli joghurt 3,1-6% zsírtartalommal, édesítve
04031039 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, édesítve
04039011 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal
04039013 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6-27% zsírtartalommal
04039019 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett
04039031 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal
04039033 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6-27% zsírtartalommal
04039039 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett
04039051 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül max. 3% zsírtartalommal
04039053 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 3,1-6% zsírtartalommal
04039059 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 6% zsírtartalom felett
04039061 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir max. 3% zsírtartalommal
04039063 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 3,1-6% zsírtartalommal
04039069 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 6% zsírtartalom felett
04041002 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041004 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve
04041006 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041012 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041014 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve
04041016 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041026 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041028 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve
04041032 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041034 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041036 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve
04041038 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041048 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041052 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve
04041054 Folyékony tej savó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041056 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve
04041058 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve
04041062 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve
04041072 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041074 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve
04041076 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04041078 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve
04041082 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve
04041084 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve
04049021 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma max. 1,5%
04049023 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma 1,6-27%
04049029 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma 27% felett
04049081 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett, zsírtartalma max. 1,5%
04049083 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett, zsírtartalma 1,6-27%
04049089 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42%, zsírtartalma 27% felett
04061020 Friss sajt és túró, max. 40% zsírtartalommal
04061080 Friss sajt és túró, 40% zsírtartalom felett
04062010 Fölözött tejből készített, finoman őrölt fűszerekkel ízesített sajt (Glarus herb, Schabziger), reszelve vagy őrölve
04062090 Más mindenféle reszelt vagy őrölt sajt (kiv. Glarus herb, Schabziger) néven ismert sajt
04063010 Ementáli, gruyere és appenzell sajt max. 56% zsírtartalommal, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve
04063031 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra számítva max. 48% zsírtartalommal
04063039 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra jutó 48%-ot meghaladó zsírtartalommal
04063090 Ömlesztett sajt 36%-ot meghaladó zsírtartalommal
04064010 Roquefort sajt
04064050 Gorgonzola sajt
04064090 Más kék erezetű sajt (kiv. Roquefort és a Gorgonzola)
04069001 Sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069013 Ementáli sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069015 Gruyere, Sbrinz sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069017 Bergkase, Appenzell sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069018 Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or és tete de moine sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069019 Fölözött tejből készített, finoman őrölt fűszerekkel ízesített sajt, nem reszelve, nem őrölve
04069021 Cheddar sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069023 Edam sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069025 Tilsit sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069027 Butterkase sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069029 Kashkaval sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069032 Feta sajt (kiv. feldolgozásra)
04069035 Kefalo-tyri sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069037 Finlandia sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069039 Jarlsberg sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069050 Sajt (kiv. a Feta) juhtejből, kecske-, vagy bivalytejből, sós leves tartályban, juh vagy kecskebőrben
04069061 Grana padano, parmigiano reggiano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069063 Fiore sardo, pecorino sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069069 Más sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. feta, grana padano, parmigiano reggiano, fiore sardo és pecorino)
04069073 Provolone sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069075 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069076 Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069078 Gouda sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069079 Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069081 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire és hasonló sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069082 Camembert sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069084 Brie sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069085 Kefalograviera, kasseri sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy őrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetű sajt)
04069086 Sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal)
04069087 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 52%-ot meghaladó, de max. 62%
04069088 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 62%-ot meghaladó, de max. 72%
04069093 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 72%-ot meghaladó
04069099 Más, pl. sajt és túró, több mint 40% zsírtartalommal, nem feldolgozásra
04081180 Tojássárgája szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04081981 Folyékony tojássárgája, emberi fogyasztásra alkalmas
04081989 Tojássárgája nem szárítva, nem folyékony állapotban, emberi fogyasztásra alkalmas (pl. fagyasztott)
04089180 Más, pl. madártojás héj nélkül, szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04089980 Más, pl. madártojás héj nélkül, nem szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas
04090000 Természetes méz
7. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók
07101000 Burgonya fagyasztva
07102100 Borsó (Pisum sativum) fagyasztva
07102200 Bab (Vigna spp., phaseolus spp.) fagyasztva
07102900 Más, pl. disznóbab, lóbab, jácintbab, csicseriborsó, lencse és guar mag fagyasztva
07103000 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj fagyasztva
07108051 Édes paprika fagyasztva
07108059 Más a Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növény (kiv. az édes paprikát) fagyasztva
07108061 Agaricus gomba fagyasztva
07108069 Más ehető gomba fagyasztva (kiv. az Agaricus gombát)
07108070 Paradicsom fagyasztva
07108080 Articsóka fagyasztva
07108085 Spárga fagyasztva
07108095 Más zöldség fagyasztva (kiv. burgonya, hüvelyesek, parajfélék, csemegekukorica, olajbogyó, a Capsicum és Pimenta nemhez tartozó növények, gomba, paradicsom, articsóka és spárga)
07109000 Zöldségkeverék fagyasztva
07114000 Uborka és apróuborka ideiglenesen tartósítva
07115100 Az Agaricus nemhez tartozó gomba ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
07115900 Más ehető gomba és szarvasgomba ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban (kiv. az Agaricus nemhez tartozó gomba)
07119010 A Capsicum és a Pimenta nemű növények gyümölcse ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
07119050 Vöröshagyma ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
07119080 Más zöldség ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
07119090 Zöldségkeverék ideiglenesen tartósítva
07122000 Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
07123100 Szárított Agaricus nemhez tartozó ehető gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
07123200 Szárított fafülgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
07123300 Szárított kocsonyás gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
07123900 Más szárított ehető gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve (kiv. Agaricus nemhez tartozó ehető gomba, fafülgomba és a kocsonyás gomba)
07129005 Szárított burgonya vágva, szeletelve is
07129030 Szárított paradicsom
07129050 Szárított sárgarépa
07129090 Más szárított zöldség (kiv. vöröshagyma, gomba, burgonya, csemegekukorica, paradicsom és sárgarépa)
8. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék és a dinnyefélék héja
08021110 Keserű mandula héjastól frissen, hűtve vagy szárítva
08021190 Más mandula héjastól frissen, hűtve vagy szárítva (kiv. a keserű mandulát)
08021210 Keserű mandula héj nélkül frissen, hűtve vagy szárítva
08021290 Más mandula héj nélkül frissen, hűtve vagy szárítva (kiv. a keserű mandulát)
08022100 Mogyoró (Corylus spp.) héjastól frissen, hűtve vagy szárítva
08022200 Mogyoró (Corylus spp.) héj nélkül frissen, hűtve vagy szárítva
08023100 Dió héjastól frissen, hűtve vagy szárítva
08023200 Dió héj nélkül frissen, hűtve vagy szárítva
08024000 Gesztenye (Castanea spp.) frissen, hűtve vagy szárítva, héjastól is
08025000 Pisztácia frissen, hűtve vagy szárítva, héjastól is
08026000 Makadámia dió frissen vagy szárítva, héjastól is
08111011 Földieper 13% cukortartalom felett, fagyasztva
08111019 Más, földieper, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fagyasztva
08111090 Más, pl. földieper nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112011 Málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres 13% cukortartalom felett, fagyasztva
08112019 Más, pl. málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fagyasztva
08112031 Málna nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112039 Fekete ribiszke nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112051 Piros ribiszke nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112059 Földi szeder és faeper nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08112090 Más, pl. fehér ribiszke, egres nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08119019 Más nem trópusi gyümölcs és dió 13% cukortartalom felett, fagyasztva (kiv. a földiepret, a málna- és szederféléket, a faepret, a ribiszkeféléket és az egrest)
08119039 Más cukrozott, nem trópusi gyümölcs és dió, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fagyasztva (kiv. földieper, málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres)
08119075 Meggy (Prunus cerasus) nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08119080 Más cseresznye és meggy (kiv. a Prunus cerasus fajtát) nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve
08119095 Más gyümölcs és dió nyersen gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve (kiv. a Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium, cseresznye, meggy, trópusi gyümölcsök és diók)
08121000 Cseresznye és meggy ideiglenesen tartósítva
08129010 Kajszibarack ideiglenesen tartósítva
08129020 Narancs ideiglenesen tartósítva
08129098 Más gyümölcs és dió ideiglenes tartósítva
08131000 Szárított kajszibarack
08132000 Aszalt szilva
08133000 Szárított alma
08134010 Szárított őszibarack (beleértve a nektarint is)
08134030 Szárított körte
08134095 Más szárított gyümölcs (kiv. kajszibarack, szilva, alma, őszibarack, nektarin, körte, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs, carambola és pitahaya)
08135015 Aszalt szilvát, trópusi gyümölcsöt nem tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amelyben nincs: papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs, carambola és pitahaya
08135019 Aszalt szilvát tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi gyümölcsöt nem tartalmaz
08135039 Más, pl. szárított diókeverék nem trópusi dióból
08135091 Szárított gyümölcskeverék aszalt szilva, füge nélkül, de trópusi gyümölcsöt tartalmaz
08135099 Más, pl. aszalt szilvát vagy fügét tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi gyümölcsöt tartalmaz
08140000 Citrus- és dinnyefélék héja frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva vagy ideiglenesen tartósítva
9. árucsoport: Kávé, tea, matétea és fűszerek
09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy őrölve
09042010 Nem zúzott, nem őrölt édes paprika
09042030 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs nem zúzott, nem őrölt (kiv. édes paprika)
09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy őrölve
09109110 Nem zúzott, nem őrölt fűszerkeverék
09109190 Zúzott vagy őrölt fűszerkeverék
09109939 Kakukkfű zúzott vagy őrölt
09109999 Zúzott vagy őrölt kapormag, görögbab mag, kani vagy négerbors
10. árucsoport: Gabonafélék
10063021 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, kerek szemű
10063023 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, közepes szemű
10063025 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, hosszú szemű, hosszúság/szélesség aránya 2 és 3 közötti
10063027 Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, hosszú szemű, hosszúság/szélesség aránya 3 vagy nagyobb
10063061 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem előfőzött), kerek szemű
10063063 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem előfőzött), közepes szemű
10063065 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem előfőzött), hosszú szemű, hosszúság/szélesség aránya
2 és 3 közötti
10063067 Teljesen hántolt, rizs forrázott (nem előfőzött), hosszú szemű, hosszúság/szélesség aránya
3 vagy nagyobb
11. árucsoport: Malomipari termékek, maláta, keményítő, inulin, búzasikér
11010011 Búzaliszt kemény búzából
11010015 Búzaliszt közönséges búzából és tönkölyből
11010090 Kétszeres liszt
11021000 Rozsliszt
11022010 Kukoricaliszt legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11022090 Más, pl. kukoricaliszt, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11029010 Árpaliszt
11029030 Zabliszt
11029050 Rizsliszt
11029090 Más gabonaliszt (kiv. búza-, kétszeres-, rozs-, kukorica-, rizs-, árpa- és zabliszt)
11031110 Durva őrlemény és dara kemény búzából
11031190 Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből
11031310 Durva őrlemény és dara kukoricából, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11031390 Más, pl. durva őrlemény és dara kukoricából, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
11031910 Durva őrlemény és dara rozsból
11031930 Durva őrlemény és dara árpából
11031940 Durva őrlemény és dara zabból
11031950 Durva őrlemény és dara rizsből
11031990 Más durva őrlemény és dara gabonából (kiv. a következő gabonafélékből származókat: búza, kétszeres, rozs, kukorica, rizs, árpa és zab)
11032010 Labdacs (pellet) rozsból
11032020 Labdacs (pellet) árpából
11032030 Labdacs (pellet) zabból
11032040 Labdacs (pellet) kukoricából
11032050 Labdacs (pellet) rizsből
11032060 Labdacs (pellet) búzából
11032090 Más labdacs (pellet) búzából (kiv. rozs, árpa, zab, kukorica, rizs és búza)
11041210 Lapított zab
11041290 Pelyhesített zab
11041910 Lapított vagy pelyhesített búza
11041930 Lapított vagy pelyhesített rozs
11041950 Lapított vagy pelyhesített kukorica
11041961 Lapított árpa
11041969 Pelyhesített árpa
11041991 Pelyhesített rizs
11041999 Más lapított vagy pelyhesített gabona (kiv. árpa, a zab, búza, rozs, kukorica, árpa és pelyhesített rizs)
11042220 Hántolt (héjazott vagy tisztított) zab
11042230 Hántolt és szeletelt vagy durván darált zab
11042250 Fényezett zab
11042290 Kizárólag durván darált zab
11042298 Más, kizárólag szeletelt zab
11042310 Hántolt, szeletelt vagy durván darált kukorica
11042330 Fényezett kukorica
11042390 Kizárólag durván darált kukorica
11042399 Más, kizárólag szeletelt kukorica
11042901 Hántolt (héjazott vagy tisztított) árpa
11042903 Hántolt és szeletelt vagy durván darált árpa
11042905 Fényezett árpa
11042907 Kizárólag durván darált árpa
11042909 Más, kizárólag szeletelt árpa
11042911 Hántolt és szeletelt vagy durván darált búza
11042918 Más, hántolt és szeletelt vagy durván darált gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)
11042930 Más, fényezett gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)
11042951 Kizárólag durván darált búza
11042955 Kizárólag durván darált rozs
11042959 Más, kizárólag durván darált kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale
11042981 Kizárólag szeletelt búza
11042985 Kizárólag szeletelt rozs
11042989 Más, kizárólag szeletelt kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale
11043010 Búzacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
11043090 Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (kiv. a búzacsírát)
11061000 Liszt, dara és por szárított hüvelyes zöldségből
12. árucsoport: Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány
12119085 Más növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is
15. árucsoport: Állati és növényi zsír és olaj, ezek bontási terméke, elkészített ételzsír, állati és növényi eredetű viasz
15071090 Más, nyers szójababolaj nem műszaki vagy ipari célra
15121191 Nyers napraforgómag olaj nem műszaki vagy ipari célra
15121199 Nyers pórsáfránymag olaj nem műszaki vagy ipari célra
15141990 Más alacsony erukasav tartalmú (kisebb mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kiv. műszaki vagy ipari felhasználásra)
15149190 Más magas erukasav tartalmú (több mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj, és mustárolaj, nyers (kiv. műszaki vagy ipari felhasználásra)
15151100 Nyers lenmagolaj
15151990 Más, finomított lenmagolaj és frakciói nem műszaki vagy ipari felhasználásra
15152190 Más, nyers kukoricaolaj nem műszaki vagy ipari felhasználásra
15155019 Más, nyers szezámolaj nem műszaki vagy ipari felhasználásra
15159051 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem műszaki vagy ipari felhasználásra, max. 1 kg tömegben (szilárd állapotban)
15159059 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem műszaki vagy ipari felhasználásra, több mint 1 kg tömegben (szilárd állapotban) vagy folyékonyan
16. árucsoport: Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék
16010010 Kolbász és hasonló termék májból
16010091 Kolbász száraz vagy kenhető, főzés nélkül, húsból, vágási melléktermékből, belsőségből (kiv. a májat) vagy vérből
16010099 Más kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből (kiv. a májból készültet, valamint a főzés nélkül készített száraz vagy kenhető terméket)
16021000 Homogenizált készítmények finoman homogenizált húsból, vágási melléktermékből, belsőségből és vérből
16022010 Liba- vagy kacsamájból készült termék (kivéve kolbász és hasonló termék)
16022090 Más májból készült termék (kiv. a liba- vagy kacsamájból készítettet)
16023111 Kizárólag főzés nélküli termék, min. 57% pulykahús vagy -belsőség tartalommal
16023119 Főzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 57% pulykahús vagy -belsőség tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023130 Főzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 25%, de max. 57% pulykahús vagy -belsőség tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023190 Főzött vagy tartósított pulykából készült termék kevesebb mint 25% pulykahús vagy -belsőség tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)
16023211 Kizárólag főzés nélküli termék, min. 57% házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy -belsőség tartalommal
16023219 Más, pl. kizárólag főzött termék, min. 57% a házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy -belsőség tartalommal
16023230 A házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús- vagy belsőségtartalommal
16023290 Más, pl. a házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék, több mint 20, de kevesebb mint 25% hús- vagy belsőségtartalommal
16023921 Kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag főzés nélküli termék, min. 57% hús- vagy belsőségtartalommal
16023929 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag főzött termék, min. 57% hús- vagy belsőségtartalommal
16023940 Kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús- vagy belsőségtartalommal
16023980 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék több mint 20, de kevesebb mint 25% hús vagy belsőségtartalommal
16024110 Házi sertéssonka és részei elkészítve vagy konzerválva
16024190 Más, pl. sertéssonka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva
16024210 Házi sertéslapocka és részei elkészítve vagy konzerválva
16024290 Más, pl. sertéslapocka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva
16024911 Házi sertésből tarja, karaj és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024913 Házi sertésből szügy és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024915 Keverékek házi sertésből elkészítve, min. 80% hústartalommal
16024919 Más házi sertésből készült termékek elkészítve, min. 80% hústartalommal (kiv. a sonkát, lapockát, tarját, karajt, szügyet, ezek részeit, valamint a keverékeket)
16024930 Házi sertésből készített termék min. 40, de kevesebb mint 80% hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
16024950 Házi sertésből készített termék kevesebb mint 40% hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
16024990 Más vaddisznóból készült termék (kiv. a sonkát és a lapockát, valamint ezek részeit)
16025010 Főzés nélküli termék szarvasmarhából; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke szarvasmarhából
16025031 Főtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes csomagolásban
16025095 Főtt marhahús, belsőség és vágási melléktermék (kiv. a pácolt marhahúst légmentes csomagolásban kiszerelve)
16029010 Állati vérből készült termékek
16029031 Vadból vagy nyúlból készült termék
16029051 Más elkészített vagy konzervált hús, házisertéshús vagy -belsőség tartalommal készült termék, amely más állatból való húst vagy belsőséget is tartalmaz
16029061 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsőség tartalommal készült termék, amely más állatból való húst vagy belsőséget is tartalmaz; mindez főzés nélkül, vagy főtt és nem főtt hús keverékét tartalmazva
16029069 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsőség tartalommal készült termék, amely más állatból való húst vagy belsőséget is tartalmaz; mindez főzve
16029072 Birkából készült termék, főzés nélkül vagy főtt és nem főtt hús keverékét tartalmazva
16029074 Kecskéből készült termék, főzés nélkül vagy főtt és nem főtt hús keverékét tartalmazva
16029076 Birkából készült termék főzve
16029078 Kecskéből készült termék főzve
16029099 Más elkészített vagy konzervált hústermék (kiv. az alábbi állatokból származót: baromfi, sertés, szarvasmarha, vad, nyúl, juh és kecske, valamint a májból készült terméket és a homogenizált készítményeket)
16030010 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból, max. 1 kg-os kiszerelésben
16030080 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból, több mint 1 kg-os kiszerelésben
20. árucsoport: Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények
20011000 Ecetes uborka és apró uborka
20019010 Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney)
20019020 Savanyúság a Capsicum nemű növények gyümölcséből (kiv. az édes és spanyol paprika)
20019050 Ecetes ehető gomba
20019070 Ecetes édespaprika
20019091 Savanyúság trópusi gyümölcsből és trópusi diófélékből
20019097 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
20021010 Hámozott paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
20021090 Más, pl. hámozatlan paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
20029011 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben
20029019 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben
20029031 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé, ecet nélkül 12-30% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben
20029039 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé, ecet nélkül 12-30% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben
20029091 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben
20029099 Paradicsompüré, -sűrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben
20031020 Az Agaricus nemű ehető gomba ideiglenesen tartósítva, főzve
20031030 Az Agaricus nemhez tartozó ehető gomba véglegesen tartósítva vagy elkészítve
20032000 Szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve
20039000 Más ehető gomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kiv. az Agaricus nemhez tartozó ehető gomba)
20041010 Burgonya főzve, tovább nem elkészítve, fagyasztva
20041099 Más, pl. gombóc, galuska burgonyalisztből, ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049030 Savanyúkáposzta, kapribogyó, olajbogyó ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049050 Borsó, korai bab, hüvellyel ecet nélkül elkészítve, fagyasztva
20049091 Hagyma, főzve, tovább nem elkészítve
20049098 Más zöldség és keverék ecet nélkül elkészítve, fagyasztva (kiv. a paradicsom, ehető gombák, burgonya, savanyú káposzta, kapri- és olajbogyó, borsó, korai bab, főzött hagyma)
20051000 Homogenizált zöldség ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva
20052020 Burgonya szeletelve, sütve, sózva, ízesítve, légmentesen
20052080 Burgonya szeletelve vagy hasábra vágva, elősütve, hűtve vagy légmentesen csomagolva
20054000 Borsó ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20055100 Bab kifejtve, ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20055900 Más, pl. nem fejtett bab ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva
20056000 Spárga ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059910 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059920 Kapribogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059930 Articsóka ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059940 Sárgarépa ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059950 Zöldségkeverék ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20059960 Savanyúkáposzta, nem fagyasztva
20059990 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
20060010 Gyömbér cukorral tartósítva
20060031 Cseresznye és meggy 13%-ot meghaladó cukortartalommal
20060038 Zöldség, zöldségkeverék 13% feletti cukortartalommal
20060099 Más zöldség, gyümölcs, dió és növényrészek (kiv. a trópusiak), max. 13% cukortartalommal
20071010 Homogenizált készítmény, több mint 13% cukortartalommal
20071091 Homogenizált készítmény trópusi gyümölcsből, max. 13% cukorral
20071099 Más homogenizált készítmény gyümölcsből vagy dióból (kiv. a trópusi gyümölcs), max. 13% cukorral
20079110 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékből 30% feletti cukortartalommal
20079130 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékből 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb cukortartalommal
20079190 Más, pl. dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékből 13% alatti cukortartalommal
20079910 Szilvapüré, krém, 100 kg-nál nagyobb kiszerelésben, több mint 30% cukortartalommal, ipari célra
20079920 Gesztenyepüré és -krém, több mint 30% cukortartalommal
20079931 Dzsem, kocsonya, íz és püré cseresznyéből, meggyből, több mint 30% cukortartalommal
20079933 Dzsem, kocsonya, íz és pűré eperből, több mint 30% cukortartalommal
20079935 Dzsem, kocsonya, íz és püré málnából, több mint 30% cukortartalommal
20079939 Más dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsből és dióból (kiv. citrusfélék, a gesztenye, a meggy, cseresznye, eper, málna és az ipari célú szilva), több mint 30% cukortartalommal
20079950 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsből és dióból, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb cukortartalommal (kiv. citrusfélék, homogenizált készítmények)
20079993 Dzsem, kocsonya, íz és püré trópusi gyümölcsből és dióból, legfeljebb 13% cukortartalommal
20079997 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsből és dióból, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, max. 13% cukortartalommal (kiv. citrusfélék, trópusi gyümölcsök és trópusi diófélék, homogenizált készítmények)
20081110 Amerikai mogyoróvaj
20081191 Földimogyoró elkészítve vagy tartósítva, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. az amerikai mogyoróvaj)
20081196 Pörkölt földimogyoró, max. 1 kg kiszerelésben
20081198 Más, földimogyoró cukorszirupban főzve és tartósítva, max. 1 kg kiszerelésben
20081913 Pörkölt mandula és pisztácia 1 kg feletti kiszerelésben
20081919 Más dióféle és mag, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és pisztácia)
20081993 Pörkölt mandula és pisztácia max. 1 kg kiszerelésben
20081995 Más dióféle és mag, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és pisztácia)
20081999 Más cukorszirupban tartósított diófélék, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. földimogyoró és a trópusi fajták)
20083011 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20083019 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20083031 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20083039 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20083051 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083055 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083059 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20083071 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083075 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083079 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20083090 Citrusfélék alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított
20084011 Körte max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20084019 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20084021 Körte max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084029 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084031 Körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20084039 Más, körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20084051 Körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20084059 Más, körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20084071 Körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20084079 Más, körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20084090 Körte alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított
20085011 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20085019 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20085031 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085039 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085051 Kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20085059 Más, kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20085061 Kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20085069 Más, kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20085071 Kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, több mint 15% cukorral
20085079 Más, kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20085092 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20085094 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5, de kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20085099 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20086011 Cseresznye, meggy, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20086019 Más, cseresznye, meggy, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20086031 Cseresznye és meggy, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20086039 Más, cseresznye és meggy, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20086050 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben
20086060 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben
20086070 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg kiszerelésben
20086090 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 4,5 kg kiszerelésben
20087011 Őszibarack max. 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral
20087019 Más, őszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 13% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087031 Őszibarack max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20087039 Más, őszibarack több mint 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
20087051 Őszibarack alkohollal, több mint 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087059 Más, őszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral
20087061 Őszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral
20087069 Más, őszibarack alkohol nélkül, max. 13% cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20087071 Őszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral
20087079 Más, őszibarack alkohol nélkül, max. 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20087092 Őszibarack alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20087098 Őszibarack alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20088011 Földieper max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20088019 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20088031 Földieper max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20088039 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20088050 Földieper alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20088070 Földieper alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20088090 Földieper alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészítve vagy tartósítva
20089292 Gyümölcskeverék, alkohol, cukor nélkül, trópusi gyümölcsből, min. 5 kg kiszerelésben
20089293 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20089294 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsből, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089296 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089297 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsből, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089298 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi), alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben
20089911 Gyömbér max. 11,85% alkohollal
20089919 Más, gyömbér több mint 11,85% alkohollal
20089921 Szőlő alkohollal, 13% feletti cukorral
20089923 Más, szőlő alkohollal, max. 13% cukorral
20089924 Más trópusi gyümölcs és ehető növényrész, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089928 Más gyümölcs és ehető növényrész (kiv. trópusi gyümölcs), max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089931 Más gyümölcs és ehető növényrész, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089934 Más dinnye, szilvafélék, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral
20089936 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20089937 Más gyümölcs és ehető növényrész, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv. a pálmarügy, ananász, citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szőlő és keverékek)
20089938 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral
20089940 Más gyümölcs és ehető növényrész, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv. a pálmarügy, ananász, citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szőlő és keverékek)
20089941 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089943 Szőlő alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089945 Szilva, szilvafélék alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089948 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, szapotil szilva, karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089949 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben
20089951 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20089963 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, szapotil szilva, karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben
20089967 Más elkészített vagy tartósított gyümölcs és ehető növényrész, alkohol nélkül, cukorral, kevesebb, mint 1 kg kiszerelésben
20089972 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben
20089978 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben
20089999 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol és cukor nélkül, sterilizálva
20091111 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg
20091119 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sűrűsége több mint 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg)
20091191 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20091199 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)
20091200 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix értékkel
20091911 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. fagyasztva)
20091919 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg és fagyasztva)
20091991 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legalább 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv. fagyasztva)
20091998 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legalább 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot és fagyasztva)
20092100 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix értékkel
20092911 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg
20092919 Más, grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg
20092991 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20092999 Más grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)
20093111 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093119 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093151 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20093159 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20093191 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, citromlé, narancslé, grapefruitlé)
20093199 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, citromlé, narancslé, grapefruitlé)
20093911 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093919 Más egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093931 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093939 Egynemű citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
20093951 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20093955 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20093959 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20093991 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20093995 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20093999 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, citromlé, narancslé és grapefruitlé)
20094110 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20094191 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20094199 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül
20094911 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg
20094919 Más, ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg
20094930 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20094991 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20094993 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20094999 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül
20095010 Paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukorral
20095090 Más, paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukor nélkül
20096110 Szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg
20096190 Szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg
20096911 Szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 22 EUR/100 kg
20096919 Más, szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 22 EUR/100 kg
20096951 Szőlőlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg
20096959 Más szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg (kiv. koncentrátum)
20096971 Szőlőlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20096979 Más szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv. koncentrátum)
20096990 Más, szőlőlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20097120 Almalé max. 20 Brix-értékkel, cukor hozzáadásával, nem erjesztve
20097199 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül
20097911 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 22 EUR/100 kg
20097919 Más, almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 22 EUR/100 kg
20097930 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20097991 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20097993 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20097999 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül
20098011 Körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 22 EUR/100 kg
20098019 Más, körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 22 EUR/100 kg
20098034 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következő növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szőlő, alma, körte, egzotikus növények)
20098035 Egynemű gyümölcs- és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következő növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szőlő, alma, körte, egzotikus növények)
20098036 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg
20098038 Egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. a következő növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szőlő, alma, trópusi növények)
20098050 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098061 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20098063 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20098069 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098071 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098073 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098079 Más egynemű gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098085 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv. a citrusok, ananász, paradicsom, szőlő, alma, kör
20098086 Egynemű gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20098088 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20098089 Más egynemű gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20098095 Vaccinium macrocarpon fajú gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098096 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098097 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098099 Más egynemű gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20099011 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 22 EUR/100 kg
20099019 Más, alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 22 EUR/100 kg
20099021 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)
20099029 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)
20099031 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099039 Más alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték (kiv. értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)
20099041 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20099049 Más, citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül
20099051 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. alma- és körtelé keverék vagy citruslé és ananászlé keverék)
20099059 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. alma- és körtelé keverék vagy citruslé és ananászlé keverék)
20099071 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099073 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20099079 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20099092 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099094 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099095 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20099096 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20099097 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20099098 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sűrűsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
22. árucsoport: Italok, szesz és ecet * 
22041011 Pezsgő (champagne) min. 8,5% alkoholtartalommal
22041019 Más pezsgőbor friss szőlőből, min. 8,5% alkoholtartalommal (kiv. a champagne-t)
22041091 Pezsgőbor, Asti spumante kevesebb mint 8,5% alkoholtartalommal
22041099 Más pezsgőbor, friss szőlőből (kiv. az Asti spumantet, kevesebb mint 8,5% alkoholtartalommal)
22042110 Palackozott bor, friss szőlőből, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, 1-3 bar túlnyomás alatt palackozva, max. 2 l-es palackban (kiv. pezsgőbor)
22042123 Fehérbor, minőségi, Tokaji, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv. pezsgőbor)
22042138 Meghatározott termelőhelyen termelt minőségi fehér bor max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal
22042178 Bor, minőségi, meghatározott termelőhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal
22042179 Fehér bor friss szőlőből, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv. pezsgőbor és a meghatározott termelőhelyen termelt minőségi bor)
22042180 Bor, friss szőlőből, szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, max. 2 l-es palackban, max. 13% alkoholtartalommal (kiv. pezsgőbor, meghatározott termelőhelyen termelt minőségi bor és az általános fehér bor)
22042181 Bor, fehér, minőségi, Tokaji, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal, max. 2 l-es palackban
22042182 Bor, fehér, minőségi, meghatározott termelőhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. Tokaji és pezsgőbor)
22042183 Más bor, minőségi, meghatározott termelőhelyen termelt, max. 2 l-es palackban, több mint 13% de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. általános fehér, pezsgőbor)
22042184 Más fehér bor, friss szőlőből, max. 2 l-es palackban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. pezsgőbor, meghatározott termelőhelyen termelt minőségi bor)
22042185 Más bor, friss szőlőből, szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, max. 2 l-es palackban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal
22042192 Bor, Sherry több mint 15%, de max. 18% alkoholtartalommal, max. 2 l-es palackban
22042194 Más bor több mint 15%, de max. 18% alkoholtartalommal, max. 2 l-es palackban (kiv. Marsala, Samos, Muscat de lemmos, Portói, Madiera, Setubal-muskotály, Sherry, Tokaji)
22042198 Más bor több mint 18%, de max. 22% alkoholtartalommal (kiv. Portói, Madeira, Sherry, Setubal-muskotály, Tokaji), max. 2 l-es palackban
22042199 Bor friss szőlőből, 22% alkoholtartalom felett, max. 2 l-es palackban
22042910 Palackozott bor, friss szőlőből, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, 1-3 bar túlnyomás alatt palackozva, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgőbor)
22042911 Fehér bor, minőségi, Tokaji max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22042918 Más fehér bor, minőségi, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire)
22042958 Más EU-ból származó minőségi vörösbor, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Bordeaux, Bourgogne, Beajolais, Cotes du Rhone, Languedoc-Rousillon, Val de Loire, pezsgőbor, általános fehér bor)
22042965 Más fehér bor, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgőbor és a meghatározott termelőhelyen termelt minőségi bor, valamint Sicilia, Veneto)
22042975 Más bor, friss szőlőből, szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, max. 13% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22042977 Bor, fehér, minőségi, Tokaji, 13%-nál több, de legfeljebb 15% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgőbor és általános fehér bor)
22042978 Más bor, fehér, minőségi, meghatározott termelőhelyen termelt, 13%-nál több, de legfeljebb 15% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Tokaji, pezsgőbor)
22042982 Más bor, minőségi, meghatározott termelőhelyen termelt, 13%-nál több, de legfeljebb 15% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. pezsgőbor és általános fehér bor)
22042983 Fehér bor friss szőlőből, 2 l-nél nagyobb tartályban, több mint 13% de max. 15% alkoholtartalommal (kiv. pezsgőbor és a meghatározott termelőhelyen termelt minőségi bor)
22042984 Más bor, friss szőlőből, szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 2 l-nél nagyobb tartályban, több mint 13%, de max. 15% alkoholtartalommal
22042992 Bor, Sherry 15%-nál több, de legfeljebb 18% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22042994 Más bor, 15%-nál több, de legfeljebb 18% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Marsala, Samos, Muscat de lemnos, Portói, Madeira, Setubal-muskotály, Sherry, Tokaji)
22042998 Más bor 18%-nál több, de legfeljebb 22% alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. Portói, Madeira, Sherry, Setubal-muskotály, Tokaji)
22042999 Bor 22%-nál több alkoholtartalommal, 2 l-nél nagyobb tartályban
22043010 Szőlőmust erjedésben vagy lefojtva (kiv. erjedésében alkohol hozzáadásával lefojtva)
22043092 Koncentrált szőlőmust, sűrűsége max. 1,33 g/cm3, max. 1% alkoholtartalommal (nem erjedt, nem lefojtott)
22043094 Más, pl. nem koncentrált szőlőmust, sűrűsége max. 1,33 g/cm3, max. 1% alkoholtartalommal (nem erjedt, nem lefojtott)
22043096 Koncentrált szőlőmust, sűrűsége több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% alkoholtartalommal (nem erjedt, nem lefojtott)
22043098 Más, pl. nem koncentrált szőlőmust, sűrűsége több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% alkoholtartalommal (nem erjedt, nem lefojtott)
22060010 Piquette erjesztett ital
22060031 Habzóbor almából, körtéből
22060039 Más habzóbor (kiv. a friss szőlőből, almából és körtéből készültet)
22060051 Almabor és körtebor, nem habzó, max. 2 l-es palackban
22060059 Más nem habzóbor (kiv. a friss szőlőből, almából és körtéből készültet, max. 2 l-es palackban)
22060081 Nem habzóbor alma- vagy körteborból, több mint 2 l-es palackban
22060089 Más nem habzóbor (kiv. a friss szőlőből, almából és körtéből készültet, több mint 2 l-es palackban)
22082029 Más szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (szőlőborból nyert szesz nem) legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) (kiv. konyak, armagnac, grappa, Brandy de Jerez)
22082089 Más szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (szőlőborból nyert szesz nem) 2 liternél nagyobb tartályban (palackban) (kiv. konyak, armagnac, grappa, Brandy de Jerez)
22089033 Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypálinka max. 2 l-es palackban
22089038 Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypálinka 2 l-nél nagyobb tartályban
22089048 Más pálinka gyümölcs desztillálásából, max. 2 l-es palackban (kiv. a calvadost, a szilva-, körte-, cseresznye- és meggypálinkát)
22089071 Más pálinka gyümölcs desztillálásából, 2 l-nél nagyobb tartályban (kiv. a calvadost, a szilva-, körte-, cseresznye- és meggypálinkát)
22090011 Borecet max. 2 l-es palackban
22090019 Borecet 2 l-nél nagyobb tartályban
22090091 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, max. 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)
22090099 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, több mint 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)
23. árucsoport: Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai, elkészített állati takarmány
23011000 Liszt, dara, labdacs húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; töpörtyű
23012000 Liszt, dara, labdacs halból, rákból, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból
23040000 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is
23062000 Olajpogácsa és más szilárd maradék lenmagból, őrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)
23063000 Olajpogácsa és más szilárd maradék napraforgómagból, őrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)
23064100 Olajpogácsa és más szilárd maradék alacsony erukasav tartalmú (kevesebb mint 2%) olajrepce- vagy repcemagból, őrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)
23064900 Más olajpogácsa és más szilárd maradék magas erukasav tartalmú (legalább 2%) olajrepce- vagy repcemagból, őrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)
23069005 Kukoricacsíra olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
23069090 Más növényi zsírok vagy olajokból keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, olajpogácsa és más szilárd maradék szezámból, ricinusból, keserű mandulából, mustármagból, őrölve és labdacs (pellet) alakban is
23099020 Kukoricakeményítő-gyártás hulladéka, állatok etetésére max. 28% keményítő-, 4,5% zsír- és 40% fehérjetartalommal
23099031 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítő- és kevesebb mint 10% tejtermék-tartalommal
23099033 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítőtartalommal és min. 10, de kevesebb mint 50% tejtermék-tartalommal
23099035 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítőtartalommal és min. 50, de kevesebb mint 75% tejtermék-tartalommal
23099039 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítőtartalommal és min. 75% tejtermék-tartalommal
23099041 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítőtartalommal és kevesebb mint 10% tejtermék-tartalommal
23099043 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítőtartalommal, és min. 10, de kevesebb mint 50% tejtermék-tartalommal
23099049 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítőtartalommal, és min. 50% tejtermék-tartalommal
23099051 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítőtartalommal és kevesebb mint 10% tejtermék-tartalommal
23099053 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítőtartalommal, és min. 10, de kevesebb mint 50% tejtermék-tartalommal
23099059 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítőtartalommal, és min. 50% tejtermék-tartalommal
23099070 Állati takarmány cukor- és keményítőtartalom nélkül, de tejtermék-tartalommal
23099091 Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal
23099095 Állati takarmány, kolinklorid-tartalma min. 49%
23099099 Más állati takarmány (kiv. kutya, macskaeledel, hal és tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, kukoricakeményítő-gyártás hulladéka, kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, valamint amelynek kolinklorid-tartalma min. 49%)