Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.13.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

55/2011. (VI. 10.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)-b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. beruházás befejezése: az ültetvény termőre fordulásának időpontja;

2. korszerűsítés megvalósításának időtartama: a támogatási határozatban vállalt fejlesztési korszerűsítés kötelezettségek támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapon belüli megvalósítása;

3. intenzív ültetvény: a termés mennyiségének, minőségének, valamint a termésbiztonság és kiegyenlítettség növelése érdekében az 1. melléklet B oszlopa szerinti tőszámmal, megfelelő technológiával kialakított, tápanyagellátási és -utánpótlási rendszerrel, öntözéstechnológiával, vagy szükség szerint kerítéssel ellátott ültetvények;

4. *  meglévő korszerű ültetvény: az 1. melléklet B oszlopa szerinti tőszámú ültetvény;

5. ügyfél: az a mezőgazdasági termelő, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.2., vagy a 01.5. alágazatba tartozó tevékenységet végez;

6. *  ültetvény termőre fordulásának időpontja: az 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopában meghatározott időtartamot követő év;

7. ültetvénycsere: a telepítendő ültetvény területével legalább azonos méretű ültetvény kivágása és új ültetvény telepítése, amely terület az ügyfél tulajdonában vagy legalább a termőre fordulásig bérleményében van, vagy más személy tulajdonában van, feltéve, ha a tulajdonos nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a gazdálkodó az e rendeletben szabályozott ültetvény telepítési támogatás szerinti értékelési szempont alapján veszi igénybe;

8. *  víztakarékos öntözési rendszer: az 1. melléklet J oszlopában meghatározott öntözési követelményeknek megfelelő öntözési rendszer.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Vhr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) *  intenzív ültetvény telepítéséhez és a korszerűsítés megvalósításának időtartamáig történő ápolásához (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében a termőre fordulástól számítva a 12 évnél nem öregebb ültetvény

ba) területének növeléséhez, amennyiben a beruházással az ügyfél művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1. mellékletben meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;

bb) faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához;

bc) technológiai fejlesztéséhez;

bd) támrendszerének kialakításához vagy átalakításához;

be) korona szerkezetének átalakításához;

bf) *  védelmének érdekében jégháló kiépítéséhez vagy bővítéséhez, illetve jégkárelhárító berendezés beszerzéséhez;

bg) fagyvédelmét szolgáló berendezések beszerzéséhez;

bh) kerítésének kialakításához;

bi) vagyonvédelmi berendezések beszerzéséhez (a továbbiakban együtt: 2. célterület); és

c) az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében a termőre fordulástól számítva 12 évnél nem öregebb vagy új ültetvény

ca) támogatott öntözési rendszerének a kiépítéséhez;

cb) tápanyag-utánpótlási rendszerének kialakításához (a továbbiakban: 3. célterület).

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott tevékenység akkor támogatható, ha a régi és az új ültetvény együttesen elhelyezkedő ültetvényt alkot ugyanazon megyén belül vagy közvetlenül szomszédos megyébe (vagy hármas megyehatár esetén megyékbe) is átnyúlóan.

(3) *  Ültetvény telepítése akkor támogatható, ha

a) a telepítés certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal;

b) a 2. mellékletben szereplő csemegeszőlő fajták esetében a telepítés standard fokozatú oltvánnyal;

c) a 6. mellékletben meghatározott fajták esetében a telepítés jó minőségű, ellenőrzött hazai vagy ennek hiányában külföldi CAC, vagy standard kategóriájú szaporítóanyaggal (spárgatelepítés esetén minősített vetőmagból előállított palántával)

történik.

(4) Támogatás vehető igénybe

a) új ültetvény esetében az 1., a 2. és a 3. célterület megvalósításához;

b) a termőre fordulástól számítva 12 évnél nem öregebb ültetvény esetében a 2. és a 3. célterület megvalósításához külön-külön, vagy együttesen azzal a feltétellel, hogy az 1. melléklet összes kritériuma teljesüljön a támogatás révén;

c) az 1. melléklet követelményrendszerének megfelelő ültetvények esetén vagyonvédelmi berendezések beszerzéséhez.

(5) Támogatás az 1. mellékletben meghatározott fajok telepítéséhez adható. Prioritást élveznek azok az 5. mellékletben meghatározott fajok, amelyek magasabb kézimunka igénnyel rendelkeznek. Ezen fajok telepítése esetén többletpont adható az 5. melléklet alapján.

(6) Nem vehető igénybe támogatás

a) kizárólag az ültetvény tőszámának növeléséhez;

b) a 3. célterület vonatkozásában olyan helyrajzi szám szerint meghatározott területre, amelyre vonatkozóan korábban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján támogatást nyújtottak.

(7) Az ügyfél nem nyújthat be támogatási kérelmet akkor, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján korábban támogatási kérelmet nyújtott be, de szabálytalanságot állapítottak meg nála és emiatt a támogatási összeg több mint 30%-át visszavonták. Ez nem vonatkozik az önkéntes visszavonásra.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Az az ügyfél vehet igénybe támogatást, akinek a mezőgazdasági üzemének mérete a fejlesztés megvalósulásának időtartamát követően eléri legalább a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME).

(2) Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő és a fejlesztéssel bővített ültetvények összes területe

a) nem haladja meg az 50 hektárt, akkor

aa) az ügyfélnek felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel kell rendelkeznie, vagy

ab) felsőfokú mezőgazdasági végzettségű személyt kell foglalkoztatnia, vagy az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet] szerinti szaktanácsadó szolgáltatásait kell igénybe vennie;

b) meghaladja az 50 hektárt, akkor

ba) az ügyfélnek felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel kell rendelkeznie, vagy

bb) felsőfokú mezőgazdasági végzettségű személyt kell foglalkoztatnia.

(3) Nem nyújtható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. melléklet „A” részére kapott pontjai nem érik el a 19 pontot.

(4) Az ügyfél köteles

a) a támogatási határozattal jóváhagyott, a 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységeket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapon belül befejezni;

b) az ültetvényt, annak termőre fordulásától az 1. melléklet D oszlopában meghatározott határidőig termesztésben tartani;

c) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni;

d) a telepítési engedély szerint a beruházást megvalósítani;

e) az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget tenni.

(5) Egy ügyfél egy támogatási kérelemben külön-külön és mindhárom célterületre vonatkozóan is igényelhet támogatást.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedésén belül a gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése jogcímhez rendelt keretösszeg 7 209 800 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.

(2) A keret betartása érdekében szükség esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter intézkedik a támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről.

(3) Egy ügyfélnek legfeljebb 35 millió forint támogatás nyújtható. A kötelező termesztésben tartási időszak megkezdéséig kizárólag egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatás - az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-ára igényelhető.

(5) A beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-ára igényelhető támogatás, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

(6) A beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-ára igényelhető támogatás, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

5. § (1) Az 1. célterület, valamint a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott tevékenység esetén elszámolható kiadásnak minősül:

a) a terület-előkészítés;

b) a tápanyagfeltöltés;

c) a szaporítóanyag-beszerzés;

d) a telepítés;

e) *  a korszerűsítés megvalósításának időtartamáig a telepítési engedély szerinti ápolás az 1. melléklet H oszlopa szerinti mértékig;

f) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat.

(2) A 2. célterület esetén a 4. melléklet alapján elszámolható kiadásnak minősül:

a) a támrendszer, a művelésmód és a technológiai korszerűsítés;

b) *  a jégvédőháló tartására alkalmas támrendszer és jégvédőháló kiépítése és felszerelése, valamint jégkárelhárító berendezés; és

c) a kerítés kialakítása;

d) vagyonvédelmi berendezések beszerzése.

(3) A 3. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül:

a) a támogatható öntözési rendszer kiépítése, beleértve csatornából történő vízkiemelés esetén a szivattyú, a vízgépészeti berendezések, az elektromos berendezések, az automatika, a nyomócső, a fittingek és a puffertározó, felszín alatti vízkitermelés esetén a kút, a vízgépészeti berendezések, az elektromos berendezések, az automatika, a nyomócső, a fittingek és a puffertározó;

aa) az egysoros vagy kétsoros csepegtető rendszer kiépítése;

ab) a mikroszórófejes öntözés;

ac) a csévélő dobos mobil öntözőrendszer korona alatti szórófejjel;

ad) a párásító, színező öntözés, illetve fagyvédelmi öntözés;

b) a tápanyag-utánpótlási rendszer berendezéseinek kiépítése, fejlesztése. Az öntözőrendszerrel nem ellátott területeken ebbe beletartoznak a csövek, szivattyúk és a csapok.

(4) A támogatási összeg kiszámításának alapját

a) az 1. célterület esetén az 1. melléklet C oszlopában meghatározott fajlagos költségek;

b) a 2. célterület esetén a 4. mellékletben meghatározott elszámolható kiadások

képezik.

(5) A 5. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott beruházásokkal kapcsolatos kiadások, külön-külön és együttesen is elszámolhatóak.

(6) A 2. § (1) bekezdés c) pontjának ca) és cb) alpontjaiban meghatározott beruházásokkal kapcsolatos kiadások, külön-külön és együttesen is elszámolhatók. Amennyiben az ügyfél a 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott beruházást valósít meg, akkor legfeljebb 1,5 millió forint a hektáronkénti elszámolható kiadás. A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott beruházás megvalósítása esetén az elszámolható kiadás hektáronként legfeljebb 500 000 forint.

(7) A Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) A támogatási kérelmet a 2011. évben június 15. és július 15. között lehet benyújtani az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megyei kirendeltségére az annak honlapján közleményként közzétett formanyomtatványon.

(2) A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) ügyfél azonosító adatok,

b) a támogatás jogosultságára vonatkozó adatok,

c) nyilatkozatok, és

d) az ügyfél aláírása.

(3) Ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumoknak az ügyfél aláírásával hitelesített, eredetivel megegyező másolatát:

a) a telepítés megvalósításának helyén illetékes jegyző által kiadott

aa) jogerős telepítési engedélyt;

ab) határozat másolatát, ha az ültetvénykivágás közigazgatási eljárás keretében történt;

b) *  csemegeszőlő ültetvény esetén az a) pont aa) alpontjában előírt engedély helyett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott jogerős telepítési engedélyt;

c) a támogatási kérelemben feltüntetett táblák határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi rajzzal ellátott az ügyfél regisztrációs számát tartalmazó blokktérképet;

d) a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet alapján a szakmaközi szervezet igazolását, amely tanúsítja, hogy

da) a telepítési terv szakmailag megalapozott;

db) a telepíteni tervezett fajták piaci szempontból az előzetes konzultáció szakmai szempontrendszere szerint megfelelőek;

dc) a megrendelt szaporítóanyag a szállítási visszaigazolás alapján megfelel a 2. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek;

dd) spárga telepítése esetében a termőhely arra alkalmas;

e) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 123-125. cikke alapján elismert, az irányító hatóság által közleményben megjelölt zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást;

f) faiskola, vagy szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalmazó igazolása a kérelemben megjelölt kategóriájú szaporítóanyagnak a tervezett telepítési időben rendelkezésre állásáról gyümölcsfaj, -fajta és alany szerinti bontásban;

g) az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató, Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., vagy a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató, Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. vagy az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft., vagy a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által kiadott termőhely alkalmasságára vonatkozó igazolást, amely tanúsítja, hogy a telepítésre kerülő tábla ökológiailag alkalmas a telepítendő gyümölcsfaj és fajta számára;

h) a 3. mellékletben meghatározott értékelési szempontok igazolására szolgáló dokumentumokat;

i) a Vhr. 27. § (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi tervet vagy a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerinti pénzügyi és üzleti tervet. Az üzleti terv csatolásával az értékesítési szerződést, vagy értékesítési előszerződést, vagy felvásárlási szándéknyilatkozatot, és beszállítóval kötött szerződést is mellékelni kell;

j) ha az ügyfél a 3. célterület szerinti tevékenységet valósít meg

ja) az elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedélyt, vagy

jb) a jegyző által kiállított kútlétesítési engedélyt, vagy

jc) a területre vonatkozó üzemeltetési vízjogi engedélyt, vagy

jd) mindezek hiányában az eljáró hatóság által kiállított bizonyítványt a vízkészletek rendelkezésre állásáról;

k) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, amely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

l) amennyiben a 3. § (1) bekezdése szerinti ügyfél rendelkezik felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, akkor az azt igazoló dokumentum hiteles másolatát, felsőfokú mezőgazdasági végzettség hiányában annak igazolását, hogy az ügyfél a telepítéstől kezdődően az ültetvény termőre fordulásáig, a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével;

la) a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti szaktanácsadó szolgáltatásait igénybe veszi, vagy

lb) felsőfokú kertészeti végzettségű személyt foglalkoztat; a felsőfokú mezőgazdasági végzettségű személy foglalkoztatását az ügyfél a munkavállaló munkaszerződésének és a munkavállaló végzettségét igazoló dokumentum hiteles másolatával köteles igazolni;

m) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a 3. § (1) bekezdésében meghatározott üzemméretnek.

(5) A (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában előírt engedély nem szükséges spárgaültetvény telepítésekor. A (4) bekezdés e) pontjában előírt termőhelyi alkalmasságot csemegeszőlő telepítés esetén a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott telepítési engedély igazolja.

(6) Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő és fejlesztéssel bővített ültetvények összes területe

a) nem éri el az 50 hektárt, akkor a (4) bekezdés l) pont la) alpontja;

b) eléri vagy meghaladja az 50 hektárt, akkor a (4) bekezdés l) pont lb) alpontja

szerinti igazolást kell benyújtani a támogatási kérelemhez.

(7) Az e rendelet alapján indult eljárásokban a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni.

(8) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásra kizárólag az alábbi dokumentumok esetében van lehetőség:

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentum;

b) a 6. § (4) bekezdés a) pont és b) pontjában meghatározott dokumentum;

c) a 6. § (4) bekezdés j) pont ja) alpontjában meghatározott dokumentum.

(9) Az ügyfél nem nyújthat be támogatási kérelmet akkor, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján korábban támogatási kérelmet nyújtott be, de szabálytalanságot állapítottak meg nála és emiatt a támogatási összeg több mint 30%-át visszavonták. Ez nem vonatkozik az önkéntes visszavonásra.

6. A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. és az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

7. Kifizetési kérelem

8. § (1) *  A kifizetési kérelmet 2012-től évente az egységes kérelem keretében, valamint november 15.-december 15. között a megvalósított és az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani az MVH-hoz.

(1a) *  Az utolsó kifizetési kérelmet 2015-ben az egységes kérelem részeként lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kérelemmel érintett ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyvnek a másolatát.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § (4) bekezdés c) pont szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elszámolni kívánt számlák ügyfél által hitelesített másolatát.

8. Jogkövetkezmények

9. § (1) Ha az ügyfél a 3. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(2) *  Ha az ügyfél a pénzügyi tervben foglalt árbevételtől a termőre fordulást követő első három gazdasági év átlagában - a vis maior esetét kivéve - 50%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az 50%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 0,3%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ültetvény nem termő időszakában az ügyfél az ápolási kötelezettségét nem teljesíti, köteles az ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott hiány mértékének megfelelő támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem, vagy nem a telepítési engedély szerint tett eleget, úgy az a kifizetett támogatás jogosulatlan részvételnek minősül.

(5) Amennyiben a 3. mellékletben a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(6) *  Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett - munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén előírt (6) bekezdés szerinti jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer, és abban az esetben alkalmazandó, ha a támogatási kérelemben szereplő munkavállalói létszám-vállalás szinten tartásra vagy bővítésre irányul.

(8) Ha az ügyfél a 6. § (4) bekezdés m) pontjában foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, úgy az jogosulatlan részvételnek minősül.

(9) A Vhr. 35. § (1) bekezdésében foglalt kizárás jogkövetkezménye helyett valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve - kumulált összegét 20%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.

(10) Amennyiben az ügyfél a pénzügyi és az üzleti tervekben jövőre vonatkozó vállalásokat nem teljesít, és az adatmódosulás pontszámváltozással járna, úgy szempontonként 2%, de legfeljebb 10% levonható.

(11) *  Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 6. § (4) bekezdés l) pontjában foglaltakat, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 50%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2012 (III. 7.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdés 4. pontját, 6. pontját és 8. pontját, 2. § (1) bekezdés a) pontját és b) pont bf) alpontját, 2. § (3) bekezdését, 5. § (1) bekezdés e) pontját, (2) bekezdés b) pontját, valamint 1. és 4. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet által megállapított 8. § (1a) bekezdést a 2014. december 16-án folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (6) és (11) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

15. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez * 

Támogatott ültetvény követelményrendszere

I. Táblázat

A B C D E F G H I J
1. Faj Tőszám (db/ha) Maximális fajlagos költségek az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakra (ezer Ft/ha) Kötelező
termesztésben
tartás a
termőre
fordulástól
(év)
Legkisebb támogatható ültetvényméret
(ha)
Legkisebb támogatható táblaméret
(ha)
Ültetvény termőre fordulásának ideje
(év)
Maximálisan elszámolható összes ápolási költség a fajlagos telepítési költségek százalékában (%) *Intenzív ültetvény minimális követelmény-
rendszere (II. Táblázat)
Öntözési követelmények
2. alma 800-1450 1500 10 5 0,5 5 15 I csévélődobos mobil rendszer korona alatti szórófejjel
1451-2000 4300 10 5 0,5 4 15 II csepegtető vagy mikroszórófej és/vagy felső öntözés
2001-3000 5800 10 5 0,5 3 15 III csepegtető vagy mikroszórófej és/vagy felső öntözés
3000 feletti 8000 10 5 0,5 3 15 III mikro- és/vagy felső öntözés
3. birs 500 feletti 2100 10 3 0,5 5 15 I mikroöntözés vagy csévélődobos korona alatti szórófejjel
4. bodza 660 feletti 1700 8 2 0,5 2 10
5. csemege szőlő 3000 feletti 3500 10 0,5 0,1 4 15 II csepegtető vagy mikroszórófej
6. cseresznye 660-1000 3600 12 3 0,5 5 18 I csepegtető vagy mikroszórófej
1000 feletti 6200 12 3 0,5 5 18 II csepegtető vagy mikroszórófej
7. dió 200 feletti 2100 15 3 0,5 8 10 I csepegtető vagy mikroszórófej vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer korona alatti szórófejjel
8. gesztenye 200 feletti 2100 20 2 0,5 8 10
9. kajszi 400-800 3100 10 3 0,5 5 18 I csepegtető vagy mikroszórófej
800 feletti 3800 10 3 0,5 5 18 III csepegtető vagy mikroszórófej
10. körte 660-1650 3700 12 3 0,5 5 15 II csepegtető vagy mikroszórófej
1651-2000 4500 10 5 0,5 5 15 II csepegtető vagy mikroszórófej és/vagy felső öntözés
2000 feletti 6000 10 5 0,5 4 15 III csepegtető vagy mikroszórófej és/vagy felső öntözés
11. köszméte 5000 feletti 3700 5 0,5 0,5 2 15 I csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
12. köszméte törzses oltvány 5000 feletti 3700 5 0,5 0,5 2 15 II csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
13. mandula 410 feletti 2300 10 2 0,5 4 10
14. málna 9000 feletti 6500 4 0,5 0,5 2 15 II csepegtető vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
15. meggy 400 feletti 1500 10 3 0,5 5 18 I csepegtető vagy mikroszórófej
16. mogyoró 410 feletti 1700 10 1 0,5 4 10
17. őszibarack 660 feletti 3400 10 3 0,5 4 18 I csepegtető vagy mikroszórófej
18. piros ribiszke törzses oltvány 4700 feletti 3600 5 2 0,5 2 15 II csepegtető öntözés
19. piros ribiszke 4700 feletti 3600 5 2 0,5 2 15 I csepegtető öntözés
20. spárga - 3900 5 0,5 0,5 2 15 I csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
21. szamóca - 4400 2 0,5 0,5 1 0 I csepegtető vagy felső öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
22. tüske nélküli szeder 2500 feletti 3000 4 0,5 0,5 2 15 II csepegtető öntözés
23. szilva 800 feletti 4200 12 3 0,5 5 18 I csepegtető vagy mikroszórófej
24. homoktövis 990 feletti 2800 20 0,5 0,5 3 15 I csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel

II. Táblázat - Az 1. melléklet I oszlopában meghatározott, az intenzív ültetvény minimális követelmény szintjei

A B
1. Követelmény szint Megvalósítandó beruházások
2. I. Öntözőrendszer kialakítása
Tápanyag-utánpótlási rendszer kialakítása
Kerítés építése vagy meglévő kerítéssel való védelme
3. II. Az „I.” követelmény szint teljesítése
Támrendszer kialakítása
4. III. A „II” követelmény szint teljesítése
Jégvédőháló kiépítése vagy jégkárelhárító berendezés a 2. célterület esetén

2. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A nemzeti fajtajegyzék alapján meghatározott csemegeszőlő-fajták

A
1. A nemzeti fajtajegyzék alapján meghatározott csemegeszőlő-fajták
2. Afuz Ali
3. Anita
4. Attila
5. Beogradszka bezszemena
6. Borostyán
7. Boglárka
8. Cardinal
9. Cegléd szépe
10. Cegléd szépe K.73
11. Csépi muskotály
12. Esther
13. Fanny
14. Favorit
15. Italia
16. Kismis moldavszkij
17. Kósa
18. Kozma Pálné muskotály
19. Mathiász Jánosné muskotály
20. Melinda
21. Narancsízű
22. Palatina (Augusztusi muskotály)
23. Pannónia kincse
24. Pegazus
25. Szőlőskertek királynője
26. Téli muskotály
27. Teréz
28. Szaporításra egyedileg engedélyezett szőlőfajták és szőlőklónok jegyzéke alapján meghatározott
csemegeszőlő-fajták
29. CSEMEGESZŐLŐ
30. Pannónia kincse K. 56
31. (Lubik piros)
32. Arkadija
33. KM.126 Réka
34. KM.168 Éva
35. KM.178 Nóra
36. KM.183 Csilla
37. KM.193 Emőke
38. KM.235 Anna
39. Moldova
40. R.66 Lidi
41. Rizamat

3. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

Értékelés

A B C D
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés módja Pontszám
2. A RÉSZ
Szakmai szempontok
3. Az ügyfél, vagy alkalmazott
mezőgazdasági végzettsége
felsőfokú Bizonyítvány másolat 10
középfokú 6
4. A gazdálkodó rendelkezik legalább 5 éves kertészeti szakmai gyakorlattal Munkaszerződés, vagy őstermelői igazolvány másolata, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy falugazdász hiteles igazolása 5
5. Adható pont a rendelet 5. melléklet alapján Adott gyümölcsfaj, adott tőszámához tartozó pont alapján Max: 15
6. Az ügyfél elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy termelői csoport tagja Érintett termékkel történő TÉSZ-tagság igazolás, mely tartalmazza, hogy az ügyfél a termelői szerveződésben a létesítő okiratban foglaltak szerinti kötelezettségeit teljesíti-e 7
7. Összesen: Max: 37
8. B RÉSZ
Horizontális szempontok
9. A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő) Nyilatkozat 2
10. A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására 1 új munkahely Üzleti terv és nyilatkozat 8
2 vagy több új munkahely Üzleti terv és nyilatkozat 12
11. Az ügyfél székhelye A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van. 2
12. A nem természetes személy ügyfél esetében A foglalkoztatott nők száma 1 fő. Nyilatkozat 1
A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő. Nyilatkozat 2
Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása Nyilatkozat 2
13. Természetes személy ügyfél esetében Az ügyfél nő Támogatási kérelem 2
Az ügyfél csökkent munkaképességű Nyilatkozat 2
14. Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a 2009. évi támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott kérelmére helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik) 6
15. Összesen: max: 26
16. C RÉSZ
Pénzügyi terv
17. Befektetett eszközök változása A befektetett eszközök értéke a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évben meghaladja a bázis évhez képesti befektetett eszközök értékét
Ha meghaladja a 3x-osát 2
Ha meghaladja a 2,5x-esét, akkor 1
18. Adózás előtti eredmény vizsgálata Az adózás előtti eredmény a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. és 4. évben pozitív, akkor 2
Amennyiben két év közül csak egyikben pozitív, akkor 1
19. Vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 150%-át 3
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 125%-át 2
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 100%-át 1
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem nem éri el a várható minimálbér szintjét 0
20. Összesen: max: 7
21. D RÉSZ
Üzleti terv
22. Ügyfél bemutatása 2
23. Piacelemzés és értékelés 8
24. Pénzügyi fenntarthatóság 4
25. Szervezet, emberi erőforrások 4
26. Fejlesztés bemutatása 12
27. Vezetői összefoglaló 0
28. Összesen: 30
29. Kommunikációs terv 1
30. Társadalmi felelősségvállalás 1
31. Mindösszesen: max. 100

4. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez * 

Elszámolható kiadások a 2. célterület esetében

A B
1. Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom Maximális elszámolható kiadás
(ezer Ft)
2. Támrendszer-, művelésmód- és technológiai korszerűsítés
3. Jégvédőháló megvalósítása esetén jégvédőháló és esővédő fólia tartására alkalmas támrendszer: Oszlopok huzalokkal, süllyedésgátló lemez, oszloprögzítő anker, huzal vassodrony és csavarja, oszlopsapka, 30 cm hosszítás háló védelmére, oszlopsapka hosszítás nélkül végoszlopokra hektáronként 3500
4. Jégvédőháló tartására nem alkalmas, fa-, fém vagy Hektáronként 2000
betonoszlopos, normál támrendszer, 3 vagy több huzal, anker
5. Talajtakaró fólia: Fekete bakháttakaró fólia hektáronként 400
6. Jégvédőháló-rendszer kiépítése és felszerelése
7. Jégvédőháló takarás: Duplaszálú, 2,9x8,9 mm-es szövésű háló, hálórögzítő tűk, gyorskapocs a hálócsíkok összekötésére, téli hálórögzítő kapocs hektáronként 2000
8. Kerítés kialakítása
9. Kerítés kivitelezése folyóméterenként 1,5
10. Jégkárelhárító berendezés
11. Jégágyú beszerzése 12000
12. Vagyonvédelmi berendezések
13. Korszerű vagyonvédelmi berendezések beszerzéséhez 500

5. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

Preferált fajok jegyzéke

A B c
1. Faj Tőszám (db/ha) Adható többletpont
2. málna 9000 feletti 15
3. szamóca - 15
4. szeder 2500 feletti 15
5. cseresznye 1000 feletti 15
6. kajszi 800 feletti 15
7. csemegeszőlő 3000 feletti 12
8. cseresznye 660-1000 12
9. kajszi 400-800 12
10. körte 2000 feletti 12
11. őszibarack 660 feletti 8
12. piros ribiszke 4700 feletti 8
13. alma 3000 felett 12
14. alma 2001-3000 10
15. körte 1651-2000 10
16. meggy 800 feletti 10
17. spárga 10
18. alma 1451-2000 5
19. köszméte 5000 feletti 5
20. körte 660-1650 5
21. szilva 800 feletti 5

6. melléklet az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

C.A.C. kategóriájú ültetési anyaggal is telepíthető fajtajegyzék

A B
1. Faj Fajta
2. alma Gala Annaglo, Gala Buckeye, Gala Schniga, Gala Brookfield, Rubens, Red Prince
3. cseresznye Pál, Aida, Péter, Tünde, Sándor, Annus, Carmen, Rita, Vera, Alex
4. dió Alsószentiváni kései, Alsószentiváni 117, Bonifác, Milotai bőtermő, Milotai intenzív, Milotai kései, Milotai 10, Tiszacsécsi 83
5. gesztenye Iharosberényi 2,29, Nagymarosi 22, 37, 38, Kőszegszerdahelyi 29
6. homoktövis Askola, Leikora, Pollmix 1, 3, Csujszkaja, Jantarnaja, Obilnaja, Oranzsevaja, Porzós 40-61-1876
7. mogyoró Nagy tarka Zelli K. 5
8. piros ribizke Detvan
9. szamóca Jolly