Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.13.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. infrastrukturális beruházás: az 1. és 2. célterületen megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása;

2. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállalkozás;

3. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elszámolható kiadás felsőhatárt állapít meg;

4. telepi út: az 1. és 2. mellékletben meghatározott létesítményeket az ingatlan-nyilvántartásban állandó jellegű mezőgazdasági telephelyekként szereplő területeken belül összekötő út.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) az 1. mellékletben meghatározott, a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építésére, korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület),

c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület).

(2) Új építés, bővítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történő felújítás esetén támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott bármely tevékenység komplett, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer beépítésével valósul meg.

(3) Nem vehető igénybe támogatás

a) olyan beruházásra, amely kizárólag telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul,

b) az 1. és 2. mellékletben meghatározott szociális helyiségek, valamint kiszolgáló terek önálló beruházásként történő megvalósítására, továbbá

c) a technológiában alkalmazható önjáró gépek beszerzésére.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a) az a mezőgazdasági termelő, aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez,

b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai, valamint

c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport

(a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Nem vonatkozik ez a szabály az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemmérete legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt üzemméretnek.

(4) Az ügyfél saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.

(5) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel, amely tartalmazza a telepítési vázrajzot, a hasznos hőigény kiszámítását, a hőenergia előállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technológiai adatait, valamint

b) az ügyfél a beruházással előállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül hasznosítsa.

(6) * 

(7) *  A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) *  az ügyfélnek a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül,

b) *  annak az ügyfélnek, akinek a támogatási határozata 2013. március 31. napját megelőzően emelkedett jogerőre, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell a műveletet megvalósítania.

(8) * 

(9) Az ügyfél köteles a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn.

(10) Kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelme az értékelés során eléri a 46 pontot és a 3. melléklet „A” részében szereplő szakmai szempontok alapján eléri a 15 pontot.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 14 419 600 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint.

(2) A keret betartása érdekében szükség esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter intézkedik a támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről.

(3) Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

(4) A támogatás mértéke:

a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;

b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

ba) 40%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél,

bb) 35%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél;

c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha

ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

d) a 2. célterület esetén - ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg - a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 50%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél,

db) 45%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,

dc) 55%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;

e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha

ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

5. § (1) Az 1. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül:

a) az 1. mellékletben kötelező építészeti-műszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia kialakítása, továbbá a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése, valamint

b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás.

(2) A 2. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül

a) a 2. mellékletben kötelező építészeti-műszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia kialakítása, továbbá a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése, valamint

b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás.

(3) A 3. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül:

a) a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések beszerzése,

b) termelő termálkútfúrás - minimálisan harminc méter fúrási mélység esetén -, vagy szénhidrogén-meddő kút, termelő termálkúttá történő átalakítása,

c) a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termelő termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése, és

d) a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

(4) Az 1. és 2. célterülethez rendelt tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás nem haladhatja meg az ÉNGY, illetve a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja alapján megállapított, illetve az elszámolhatónak minősített gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén, a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat. A tevékenységenként elszámolható összes kiadás mértéke az 1. illetve a 2. mellékletben meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el.

(5) A 3. célterülethez rendelt tevékenységek esetén az elszámolható kiadás nem haladhatja meg:

a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések esetén a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat,

b) a (3) bekezdés d) pontja szerinti beruházás esetén az ÉNGY alapján meghatározott referenciaárat.

(6) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása esetén a támogatás mértéke kiszámításának alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti két árajánlat képezi.

(7) Gép, technológiai berendezés beszerzése esetében kizárólag azok támogathatóak, amelyek szerepelnek a gépkatalógusban.

(8) Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően kell eljárni. Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a választott árajánlat alapján megállapított referenciaárat. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél vagy kapcsolt vállalkozása tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(9) A saját munka értéke nem minősül elszámolható kiadásnak.

(10) Elszámolható kiadás a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadás is.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az általa rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok,

b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként, és

e) zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén az elismerési határozat, valamint a hatályos elismerési tervet vagy működési programot jóváhagyó határozat azonosító száma.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) ha az ügyfél őstermelő, az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát,

b) a 3. mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat,

c) az 1. és a 2. célterület szerint megvalósuló

ca) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát,

cb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles,

cc) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt,

d) a 3. célterület esetén:

da) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot,

db) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott technológiai tervet és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát,

e) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e) pontjától eltérően, az ott meghatározott összeghatártól függetlenül az üzleti tervet és pénzügyi tervet, amelyek a Vhr. 27. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási összeg határtól függetlenül értékelésre kerülnek,

f) a 3. § (3) bekezdésében szereplő ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a mezőgazdasági üzem legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemméretnek,

g) az 5. § (3) bekezdésében szereplő tevékenységek esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a beruházással előállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül hasznosítja,

h) a 7. § (3) bekezdésében szereplő ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja a fenntartási időszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben megjelölt kertészeti végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,

i) zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozatot.

(3) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag tevékenységenként lehetséges.

(5) Ha az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet] alapján támogatási határozattal rendelkezik és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor részére e rendelet alapján kizárólag akkor adható támogatás, ha az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az adott támogatási határozatban részére megállapított támogatási összeg egészéről lemondott.

(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akiről a támogatási kérelem benyújtásáig jogerős határozatban megállapításra került, hogy a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet szerinti intézkedés egészében jogosulatlanul vett részt.

(7) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

6. A támogatási kérelem elbírálása

7. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) Ha az ügyfél, vagy alkalmazottja a 4. vagy az 5. mellékletben szereplő kertészeti végzettségek valamelyikével rendelkezik, akkor a támogatási kérelem benyújtása során a 3. melléklet szerinti többletpontra jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott többletpontra az alkalmazottat foglalkoztató ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelemhez mellékelt nyilatkozatban vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt kertészeti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

(4) Zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén az MVH megvizsgálja, hogy a támogatás alapjául szolgáló beruházás nem szerepel az ügyfél elismerési tervében vagy működési programjában, valamint arra korábban a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a., 103d. és 103e. cikkei alapján támogatás kifizetésére nem került sor.

7. Kifizetési kérelem

8. § (1) A Vhr. 28. § a) pontjától eltérően, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az első benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes támogatott építési engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerős építési engedély és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles.

(2) A Vhr. 28. § c) pontjától eltérően, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az első benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes vízjogi engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedély hiteles másolatát.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a 3. § (4) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást,

b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot.

(4) Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítője nem ugyanaz a személy, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

8/A. § *  A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

8/B. § *  Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.

8. Jogkövetkezmények

9. § (1) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a támogatási határozat alapján fennálló kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, vagy a tervdokumentáció szerint tett eleget, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(2) Ha a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(3) *  Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) * 

(5) Ha az ügyfél a 3. § (4) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási határozattal jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(6) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 3. § (2) bekezdésében foglalt üzemméretnek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(7) Ha az ügyfél a pénzügyi tervben foglalt árbevételtől a beruházás befejezését követő első három gazdasági év átlagában 30%-nál nagyobb mértékben elmarad, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(8) A Vhr. 35. § (1) bekezdésében foglalt kizárás jogkövetkezménye helyett valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve - kumulált összegét 20%-kal kell csökkenteni, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.

(9) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(10) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

(11) Nem kell alkalmazni a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltakat.

(12) * 

9. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2012. (III. 7.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 3. melléklet 5. sor A oszlopát a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést, 8/B. §-t az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

14. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

15. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (6) bekezdését és 9. § (12) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az 1. célterülethez

A B C D
1 Sor-szám Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom Maximális
elszámolható
kiadás
Mérték-
egysége
2 1. Új gombatermesztő létesítmények építése
3 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük.
A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket, a komplett klímaberendezést, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített szennyvízkezelő rendszert, a polcos technológia esetében a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag,) de nem támogatottak a rakodógépek.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelező műszaki tartalomként előírt, beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén alapterületre (m2) értendőek.
- Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő ház támogatható.
- Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos rendszerű termesztő ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható.
4 1.1. Polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m2 összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények. 200 000 Ft/m2
5 1.2. Nem polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m2 alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények. 150 000 Ft/m2
6 2. Gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója
7 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Meglévő gombatermesztő házak, pincék és fóliasátrak rekonstrukciója során azok polcos termesztő rendszerűvé történő átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (például istállók, raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő felszerelése, gombatermesztésre történő átalakítása.
Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása. Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén alapterületre (m2) értendőek.
8 2.1. Polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása 50 000 Ft/m2
9 2.2. Nem polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása 35 000 Ft/m2
10 3. Új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése
11 A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő és a levegőtisztasági előírásokat kielégítő gombakomposzt előállítására alkalmas üzem építése és komplex technológiai felszerelése. A meglévő üzemek bővítése és korszerűsítése.
Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes építési költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, hőkezelők és a komposzt kiszerelés költségeit, bővítésnél és korszerűsítésnél a folyamatban érintett munkák költségeit. Az elszámolható kiadások a hőkezelő kamrák alapterületének 1 m2-rére kerültek meghatározásra.
12 3.1. Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése 800 000 Ft/m2
13 3.2. Meglévő gombakomposzt előállító üzem bővítése, korszerűsítése 400 000 Ft/m2
14 4. Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése
15 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 1500 m2.
Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m2 nagyságot. A megépítésre kerülő üvegházak blokkosított formában (egy szerkezeti egységbe), tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált üvegnek minimum 4 milliméter vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet, az öntöző, a tápoldatozó és a szellőztető rendszert, a fűtést (Δt = minimum 25 °C), a klímakomputert és a vezérlés elemeit.
A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemként tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló és energiaernyőt.
Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a 3. pontban szereplő valamely másik tevékenység megvalósítása esetén támogatható.
Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő növényházba kötelező.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető technológiák elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. Az elszámolható kiadások az üvegház m2-ben meghatározott alapterületére értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak.
16 4.1. Automatizált üvegház építése zöldség- és virágtermesztés céljára 30 000 Ft/m2
17 4.2. Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára (talajfűtéssel) 35 000 Ft/m2
18 4.3. Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal zöldség- és virágtermesztés céljára 30 000 Ft/m2
19 4.4. Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal palántanevelés céljára (talajfűtéssel) 35 000 Ft/m2
20 4.5. Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés 9 000 Ft/m2
21 4.6. Talaj nélküli termesztés kiépítése 2 500 Ft/m2
22 5. Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése
23 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 1500 m2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló fóliaházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m2 nagyságot.
A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet az öntöző, a tápoldatozó és szellőztető rendszert, a fűtést (Δt = minimum 20 °C), a klímakomputert és a vezérlés elemeit. A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemként tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt.
24 Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő fóliaházba kötelező. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) m2-ben meghatározott alapterületére értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak.
25 5.1. Blokkrendszerű fóliaház építése zöldség- és virágtermelés céljára 17 000 Ft/m2
26 5.2. Blokkrendszerű fóliaház építése palántanevelés céljára (talajfűtéssel) 22 000 Ft/m2
27 5.3. Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fólia házzal zöldség- és virágtermelés céljára 17 000 Ft/m2
28 5.4. Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal palántanevelés céljára (talajfűtéssel) 22 000 Ft/m2
29 5.5. Talaj nélküli termesztés kiépítése 2 500 Ft/m2
30 6. Új, nagylégterű, egyhajós fóliasátrak építése
31 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m2 összes alapterület nagyság. A megépítésre kerülő fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, minimum 7,5 m méteres fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok alkalmazhatóak.
A beruházásnak tartalmaznia kell az öntözőrendszert, a növénytartó szerkezetet, a szellőzőket, az öntözőket és a tápoldatozókat. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési, beszerelési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadásoka fóliasátor m2-ben meghatározott alapterületére vonatkoznak.
32 6.1. Dupla borítású fóliasátor 4 000 Ft/m2
33 6.2. Szimpla borítású fóliasátor 3 500 Ft/m2
34 7. Blokkrendszerű mobil fóliaházak építése
Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m2 összes alapterület nagyság. A blokkrendszerű mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, 4,5-7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges öntözőrendszert, tápoldatozókat és a beépített szellőzőket.
A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemei a vészfűtést, a vektorhálót és a növénytartó szerkezetet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit.
Az elszámolható kiadásoka blokkrendszerű mobil fóliaház m2-ben meghatározott alapterületére vonatkoznak.
35 7.1. Dupla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház 3 000 Ft/m2
36 7.2. Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház 2 500 Ft/m2
37
38 8. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése
39 Kötelezően meglévő építészeti tartalom:
A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 1500 m2 alapterületű növényházra, egy szerkezeti egységben lévő vagy különálló üvegházakra és fóliaházakra irányulhat.
A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelező a tápoldat közvetítésére alkalmas kőzetgyapot vagy kókusz háncs téglák alkalmazása, a teljes tápoldat előállító, elosztó és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók, a programozható keverő berendezések, a tápoldattároló tartály, a szabályozható tápoldat adagolók, a fix építésű csővezetékek és a növényhez vezető rugalmas csövek.
Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt technológiák beépítési költségeit. Az elszámolható kiadásoka meglévő, korszerűsítéssel érintett fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendők.
40 8.1. Energiaernyő beépítése 2 500 Ft/m2
41 8.2. Árnyékoló ernyő beépítése 2 500 Ft/m2
42 8.3. Klímakomputer és szerelvényei 1 000 Ft/m2
43 8.4. Légcserélők, légkeverők, ventilátorok beépítése 500 Ft/m2
44 8.5. Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje 1 000 Ft/m2
45 8.6. Párásító rendszer kiépítése 2 000 Ft/m2
46 8.7. Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése 9 500 Ft/m2
47 8.8. CO2 trágyázás kiépítése 1 000 Ft/m2
48 8.9. Fűtőrendszer kiépítése és korszerűsítése (a talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtési technológia 7 000 Ft/m2
49 8.10. Függesztett és nem függesztett termesztő csatornák és növénytartók beépítése 2 500 Ft/m2
50 8.11. Asztalos termesztési technológia beépítése 9 000 Ft/m2
51 8.12. Talaj nélküli termesztés kiépítése 2 500 Ft/m2
52 8.13. Talaj nélküli termesztés felújítása 1 500 Ft/m2
53 9. Szociális és kiszolgáló helyiségek építése
54 Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a növényházak működéséhez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
Ezek a következők: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó szivattyú), göngyölegtároló, növényvédőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző, melegedő, zuhanyzó, WC), iroda, válogatótér, klímakomputer vezérlő helyisége, közlekedő, tehergépjárművek rakodását segítő rámpa.
A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1-7. pontokban szereplő tevékenységekkel együtt vagy önállóan valósíthatók meg.
A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerűsítéssel érintett, támogatott létesítmények együttes, termesztő felület vagy alapterület méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség m2-ben meghatározott alapterületére értendőek.
55 9.1. Szociális helyiségekés kiszolgáló helyiségek együttesen 90 000 Ft/m2

2. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai a 2. célterülethez

A B C
Sor-
szám
Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom Maximális
elszámolható
kiadás
Mérték-
egysége
1. 1. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók
2. Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit, a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit. A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér-méret. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak.
3. 1.1. Hűtőház 150-1500 m3 hűtött légtér között
4. 1.2. Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) 65 500 Ft/m3
5. 1.3. Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 68 000 Ft/m3
6. 1.4. Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel 70 000 Ft/m3
7. 1.5. Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 72 500 Ft/m3
8. 1.6. Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 70 000 Ft/m3
9. 1.7. Meglévő vagy új építésű 150-2200 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktár 46 000 Ft/m3
10. 2. Hűtőházi rekonstrukció, felújítás
11. 2.1. Kötelezően megvalósítandó műszaki tartalom:
A hűtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai elemek
(kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők,
szabályzók, összekötő elemek) bontása, új elemek beépítése,
beszabályozása az épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás
keretében az adott hűtőházon belül különböző technológiával üzemelő
tároló is beépítésre kerülhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került technológiai
elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az elszámolható kiadások
a hűtött légtér méretére vonatkoznak.
12. 2.2. Hűtőház 3000 m3 hűtött légtérig Ft/m3
13. 2.3 Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) 14 700 Ft/m3
12. 2.4. Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 17 000 Ft/m3
13. 2.5 Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel 18 400 Ft/m3
14. 2.6. Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 23 000 Ft/m3
15. 2.7. Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 26 500 Ft/m3
16. 2.8. Meglévő, maximum 3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása 6 900 Ft/m3
17. 2.9. Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között
18. 2.10. Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) 12 600 Ft/m3
19. 2.11. Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 14 700 Ft/m3
20. 2.12. Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel 15 600 Ft/m3
21. 2.13. Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 19 300 Ft/m3
22. 2.14. Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 14 300 Ft/m3
23. 3. Meglévő, 3001 és 6000 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása 6 300 Ft/m3
24. 4. Szociális és kiszolgáló helyiségek építése
25. Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
26. A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, a nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
A beruházás egybefüggő vagy különálló egységekben, csak az 1. pontban szereplő építéssel együtt valósítható meg.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket.
Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség alapterületére (m2) értendőek.
27. 4.1. Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda), kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen 90 000 Ft/m2

3. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Értékelés

A B C D
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés módja Pontszám
2. A RÉSZ
Szakmai szempontok
3. Az ügyfél vagy alkalmazottjának kertészeti felsőfokú oklevél hiteles másolata 10
végzettsége a 4. vagy 5. melléklet alapján középfokú 6
4. A természetes személy ügyfél rendelkezik legalább 5 éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal Őstermelői igazolvány értékesítési betétlapjának másolata, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy falugazdász igazolása 7
5. *  Az ügyfél a támogatási kérelemmel érintett termesztő létesítmény, - beleértve a gombakomposzt üzemet és hűtőházat, kivéve szociális létesítményeket - üzemeltetéséhez, megújuló energiaforrást fog használni, vagy meglévő üzem esetén a beruházáshoz csatlakoztatva használ. Építészeti - műszaki tervdokumentáció, vonatkozó engedély(ek) 11
6. Az ügyfél elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportnak, vagy termelői szervezetnek a tagja (a továbbiakban: TÉSZ) Az ügyfél által megtermelt termék termelésére, értékesítésére szakosodott TÉSZ-tagság igazolása, mely tartalmazza, hogy az ügyfél a termelői szervezetben vállalt kötelezettségeit a létesítő okiratban foglaltak szerint teljesíti. 5
7. Összesen: Max: 33
8. B RÉSZ
Horizontális szempontok
9. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fő)
Nyilatkozat 2
10. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest 1 új munkahely Nyilatkozat 8
a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására 2 vagy több új munkahely Nyilatkozat 10
11. A beruházás megvalósításának helye A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű
területen van.
Támogatási kérelem 2
12. A nem természetes személy ügyfél esetében A foglalkoztatott nők száma A foglal-
koztatott nők száma 1 fő.
Nyilatkozat 1
A foglal-
koztatott nők száma legalább 2 fő.
Nyilatkozat 2
Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása Nyilatkozat 2
13. Természetes személy ügyfél esetében Az ügyfél nő Támogatási kérelem 2
Az ügyfél csökkent munka-
képességű
Nyilatkozat 2
14. Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a 2009. évi támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott kérelmére helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik) MVH nyilvántartás 2
15. Összesen: max: 20
16. C RÉSZ
Pénzügyi terv
17. Befektetett eszközök változása A befektetett eszközök értéke a támogatási kérelem benyújtását követő 3. évben meghaladja a bázisévhez (a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a benyújtást követő első teljes lezárt gazdasági év) képest befektetett eszközök értékét
Ha meghaladja a 3x-osát 2
Ha meghaladja a 2,5x-esét, akkor 1
18 Adózás előtti eredmény vizsgálata Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. és 4. évben pozitív, akkor 2
Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. vagy 4. évben pozitív, akkor 1
19. Vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem vizsgálata a benyújtás évében érvényes átlagos minimálbérhez képest.
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a benyújtást követő évek tervezett adózás előtti eredményének átlaga) meghaladja az átlagos minimálbér (benyújtás évében érvényes havi minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke) 150%-át, akkor
3
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 125%-át, akkor 2
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 100%-át, vagy ponosan 100%, akkor 1
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem nem éri el az átlagos minimálbér 100%-át, akkor 0
20. Összesen: max: 7
21. D RÉSZ
Üzleti terv
22. Összesen 30
23. Kommuniká-
ciós terv
1
24. Társadalmi felelősség-
vállalás
1
25. Mindösszesen: max. 92

4. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Többletpontra jogosító felsőfokú szakok

1 Kertészmérnöki alapképzési szakon szerzett szakképzettség (BSc)
2 Kertészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség (MSc)
3 Kertészmérnöki főiskolai szintű szakon szerzett szakképzettségek
4 Kertészmérnöki egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség

5. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Többletpontra jogosító középfokú végzettségek

A B
Szakképesítés azonosító száma Megnevezése
1. 21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő
2. 21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész
3. 21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus
4. 24 2 6129 05 3 0 04 Kertész
5. 24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus
6. 21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
7. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő
8. 33 6207 01 Dísznövénykertész
9. 53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus
10. 33 6207 03 Kertész
11. 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus
12. 53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
13. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész
14. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus
15. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő
16. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő
17. 1701 Dísznövénykertész
18. 1705 Kertész
19. 1705-2 Zöldségtermesztő
20. 1707 Általános kertész
21. 1703 Kertész
22. 51-0300 Kertész (technikus)
23. 1702 Dísznövénykertész

6. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok

Kód Megnevezés
1. D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
2. D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
3. D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
4. D16 Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)
5. D17 Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
6. D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények
7. G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
8. G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
9. G01C Gyümölcsültetvények, héjasok
10. G02 Citrus-ültetvények
11. G03A Olajfa ültetvények - étkezési olíva
12. G03B Olajfa ültetvények - olajtermelésre
13. G04A Minőségi borszőlő ültetvények
14. G04B Egyéb borszőlő ültetvények
15. G04C Csemegeszőlő ültetvények
16. G04D Mazsolaszőlő ültetvények
17. G05 Faiskolák
18. G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
19. I02 Gomba
20. D10 Burgonya