Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.09.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes gazdasági év;

2. elérés: adott tanya, major, mezőgazdasági földterület helyrajzi számához tartozó területhatárig történő kiépítés;

3. felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom;

4. fenntartási terv: a mezőgazdasági út eredeti állapotba történő helyreállításának a terve;

5. közcélú út: közforgalom számára megnyitott út;

6. magánút: közforgalom elől elzárt út;

7. major: az ingatlan-nyilvántartásban majorként nyilvántartott terület;

8. mezőgazdasági földterület: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott terület;

9. mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a következő pályaszerkezetek esetén:

9.1. burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval,

9.2. az e-UT 03.01.13.18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával;

10. szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül (ide értve a forgalmi kitérőket is, amennyiben az valamely mezőgazdasági út esetében önállóan valósul meg);

11. tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nyilvántartott terület;

12. természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználása: a beruházás környékén kialakított anyagnyerőhelyekről kinyert, különböző frakciójú zúzottkő, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder, homokkő, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához;

13. telepi út: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, majorként, egyéb állandó jellegű mezőgazdasági telephelyekként szereplő területeken belüli út;

14. út építés: a 9. pont 9.1-9.2. alpontok szerinti pályaszerkezetű út létrehozása.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.

(2) Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.

(3) E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott - szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a) a helyi önkormányzat,

b) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

(a továbbiakban a)-b) pontok együtt: ügyfél).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

(3) A Vhr. 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kötelezettségátvállalás e jogcím tekintetében csak a támogatott művelet egészére vonatkozóan lehetséges.

(4) Az ügyfél az 1. § 9. pont 9.1-9.2. alpontjai szerinti valamennyi pályaszerkezetű út esetén fenntartási tervet köteles készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a műszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára. Földutak esetén legalább évente, kőszórás esetén legalább háromévente, kőágyazat kialakítása esetén legalább ötévente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat.

(5) A telepi utak nem támogathatóak.

(6) *  A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani.

4. Közfoglalkoztatás

4. § A közfoglalkoztatottak által elvégzendő munkák bérjellegű költségei és járulékai nem képezik a támogatás alapját. A költségvetésben ezen munkafázisokat külön fel kell tüntetni.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

5. § Az e rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milliárd forint.

6. § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az ÉNGY-ben szereplő tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat.

(5) A jogcím keretében ÉNGY-ben nem szereplő tétel nem számolható el.

(6) A jogcím keretében a saját munkavégzés nem támogatható.

(7) A nem építési engedély köteles felújításnál az út szelvényének, térképi határvonalának kitűzése az elszámolható költségek közé tartozik.

6. A támogatási kérelem benyújtása, a minimum ponthatár

7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtania Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) az ügyfél azonosító adatai,

b) a beruházás megnevezése,

c) a beruházás helye településsel és helyrajzi számmal megadva,

d) a beruházás műszaki tartalma az ÉNGY alapján munkanemenként és tételenként,

e) az elszámolni kívánt kiadások,

f) az ügyfél aláírása.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a pénzügyi tervet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,

b) engedélyköteles beruházás esetén a záradékolt műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat, (földhivatali térképmásolat 1:4000, részletes helyszínrajz 1:500, kereszt-szelvények), valamint a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,

d) építési engedély köteles beruházás esetén a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,

e) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles, továbbá a 4. mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolatát,

f) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot, ha a támogatási kérelem alapját képező mezőgazdasági út kialakítása, szélesítése termőföld igénybevételével valósulna meg,

g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő megvalósítás esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,

h) a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,

i) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út egyik végpontján közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott - szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódik,

j) nem saját területen megvalósuló beruházás esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg.

(6) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a (3) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

(8) Az ügyfél e rendelet alapján támogatási kérelmet csak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés közlését követően nyújthat be.

7. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 1. mellékletben meghatározott pontrendszer és az abban meghatározott dokumentumok, adatok alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) A pénzügyi terv pontjainak számítása során két tizedes jegyre történő kerekítést kell alkalmazni, a kerekítés általános szabályai szerint.

(3) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

8. Kifizetési kérelem

9. § (1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat” és azt alá kell írnia.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) építésiengedély-köteles beruházások esetén a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát,

b) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolatát,

c) a fenntartási tervet.

9/A. § *  A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

9/B. § *  Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.

9. Jogkövetkezmények

10. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget.

(2) *  Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) * 

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti fenntartási munkák elmulasztása az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(5) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a támogatott beruházással érintett út magánúttá minősítése az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(6) *  Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó pontozási szempontok alapjául szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, akkor az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) *  Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt (25. sor) feltüntetett feltételt (Közfoglalkoztatottak alkalmazása a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében), vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

10. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést, 9/B. §-t az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 10. § (2), (6) és (7) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Értékelés

Mezőgazdasági utak fejlesztése

A B C
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (Ellenőrzés módja) Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
2. Szakmai szempontok
3. Az útárkok vízi létesítményhez való csatlakozása. Műszaki tervdokumentáció és vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély alapján A kérelemben szereplő összes útárok vízi létesítményhez csatlakozik: 25 pont
A kérelemben szereplő útárkok egy része csatlakozik vízi létesítményhez: 15 pont
A kérelemben szereplő útárkok nem csatlakoznak vízi létesítményhez: 0 pont
4. Az alkalmazott technológia Műszaki tervdokumentáció alapján Burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval: 10 pont
Stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával (lehetőleg a beruházás környékén kialakított anyagnyerőhelyekről kinyert, különböző frakciójú zúzottkő, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder, homokkő, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához): 25 pont
(Amennyiben egy kérelemben mindkét pályaszerkezet alkalmazásra kerül, úgy a magasabb pontszám jár.)
5. Összesen: max. 50
6. Horizontális szempontok
7. Mezőgazdasági termelők esetén A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának bővítése Főlap Szinten tartás (legalább 1 fő): 10
Főlap 1 új munkahely: 14
Főlap 2 vagy több új munkahely: 17
8. Önkormányzatok esetén
A beruházás elősegíti az életvitelszerűen tanyán gazdálkodók elérését, dombvidéki területeken a mezőgazdasági földterületek megközelítését.
Műszaki tervdokumentáció (helyszínrajz) A beruházás öt vagy több tanya elérését biztosítja: 17 pont
A beruházás legalább három tanya elérését biztosítja: 14 pont
A beruházás egy vagy kettő tanya elérését biztosítja: 10 pont Dombvidéki területeken a mezőgazdasági földterületek elérésének javítása: 17 pont
Amennyiben egy kérelemben több, különböző terület elérése kerül megjelölésre, úgy a magasabb pontszám jár.
9. A beruházás megvalósítási helye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van Főlap 5
(A pontozási kritériumra akkor adható pont, ha annak a kérelemben szereplő valamennyi megvalósítási hely teljes körűen megfelel.)
10. Horizontális Összesen: Max. 22
11. Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti ügyfél esetén
12. Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi terv Ha az értékesítés nettó árbevétele a bázis évhez képest a bázis évet követő 3. évre 15%-ot meghaladó mértékben növekszik:
8
Ha 13,01-15%:
7
Ha 11,01-13%:
6
Ha 9,01-11%:
5
Ha 7,01-9%:
4
Ha 5,01-7%:
3
Ha 3,01-5%:
2
Ha 1 -3%:
1
Ha 1% alatti: 0
13. Adózás előtti eredmény vizsgálata Pénzügyi terv Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. és 4. évben pozitív:
6
Amennyiben a két év közül csak az egyikben pozitív, akkor:
3
14. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata
Pénzügyi terv Az üzem által a bázis évhez képest a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 6 pont.
15. Összesen: 20
16. Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés a) pontjai szerinti ügyfelek esetén
17. Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan Pénzügyi terv Ha a bázisévben a felhalmozási és
tőkejellegű kiadások aránya az összes bevételhez képest 3% feletti, akkor 3 pont, ha 2,01-3%:
2 pont,
ha 1-2%: 1 pont,
ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)
18. Pénzügyi terv Ha a bázisévben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 13% feletti, akkor 3 pont,
ha 9,01-13%: 2 pont,
ha 5-9%:1 pont,
ha 5% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)
19. Pénzügyi terv Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek fedezik az összkiadás 90%-át, akkor 3 pont, 60,01 -90% akkor 2 pont, 30-60% között 1 pont, 30% alatt 0 pont adható.) (Max: 3)
20. Kérelmező értékelése a kérelem benyújtását követő 4. évben Pénzügyi terv Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben a felhalmozási és tőkejellegű kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 3% feletti, akkor 2 pont, ha 1-3%:1 pont, ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)
21. Pénzügyi terv Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 13% feletti, akkor 2 pont, ha 7-13%: 1 pont, ha 7% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)
22. Pénzügyi terv Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek aránya az összes kiadáshoz képest 80% feletti, akkor 2 pont, 50-80% akkor 1 pont, 50% alatt 0 pont adható.) (Max: 2)
23. Üzemeltetési vizsgálat Pénzügyi terv Amennyiben a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évre nőnek, akkor 2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. (Max: 5)
24. Összesen: 20
25. Közfoglalkoztatottak alkalmazása a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében. Települési Önkormányzat igazolása 8
26. Mindösszesen: max. 100
* Bázisév: A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a támogatási kérelem benyújtását követő első év.

2. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat minta

„Alulírott................................. (cím:.................................) mint a(z) <ingatlan adatai (település, hrsz.)> ingatlan ...... tulajdoni hányadának kizárólagos tulajdonosa/haszonélvezője/......... visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom a <ügyfél neve, azonosító adatai> (a továbbiakban: Beruházó) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, „....................................................................................” (Jogcímkód: ....) keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmébe/pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történő korlátozásmentes megvalósításához és a vonatkozó jogszabályok, valamint feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez.

A Beruházó fenti ingatlant birtokolhatja és használhatja akként, hogy az intézkedésre vonatkozó valamennyi jogszabálynak, feltételrendszernek és előírásnak minden tekintetben megfeleljen az őt terhelő kötelezettségek fennállása alatt. Kijelentem, hogy e tekintetben akadályozó tényezőt nem támasztok, ezzel ellentétes feltételt nem szabok Beruházóval szemben és jelen nyilatkozatomat nem módosítom hátrányosan a vonatkozó jogszabályokban meghatározott üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt.

Kijelentem továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló dokumentációt teljes egészében áttanulmányoztam és megismertem, az abban foglaltak megvalósításához hozzájárulok és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot szabad elhatározásomból állítottam ki. Vállalom, hogy a beruházással érintett ingatlan feletti rendelkezési, tulajdonosi és használati jogai tekintetében az általam kezdeményezett és esetlegesen bekövetkező változások a beruházás Beruházó által történő megvalósítását és üzemeltetését nem korlátozhatják, vagy akadályozhatják.”

Kelt:

...................................................
Tanú1:
Név:
Cím:
Tanú2:
Név:
Cím:

3. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Fenntartási terv tartalmi követelményei

1. Amennyiben a beruházással megvalósítani tervezett útépítési engedély köteles, úgy az út engedélyes tervdokumentációja, nem engedélyköteles beruházás esetén az útnak a 4. sz. melléklet szerinti tervdokumentációja.

2. A fenntartási munkák kezdő és befejező időpontja.

3. A szükséges eszközök felsorolása.

4. Tervezett forgalomkorlátozások, szükség szerint azok engedélyezése, hozzájárulások.

4. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális adattartalma

1. A beruházás alapadatai:

1.1. a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe

1.2. a beruházás helye (út megnevezése: település + hrsz)

1.3. a beruházás jellege: nem engedély köteles beruházás

1.4. elérni kívánt terület/ek megnevezése (pl.: tanya, major, vagy mezőgazdasági földterület: település + hrsz)

2. A tervezett út leírása:

2.1. beruházás leírása, indoklása

2.2. az út műszaki alapadatai (hossz, szélesség, szerkezet)

2.3. mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények, forgalomtechnikai eszközök leírása

2.4. vízelvezetés, vízi létesítményhez kapcsolódás

2.5. a tervező nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült

3. Rajzok:

3.1. földhivatali térképmásolat 1:4000

3.2. részletes helyszínrajz 1:500 (helyrajzi számokkal, tervezési szakasz elejének és végének, megjelölésével, szilárd burkolatú úthoz való kapcsolódás jelölésével)

3.3. keresztszelvények 1:50