Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 46. pontja szerint meghatározott fogalom;

2. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, a 4. mellékletében szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;

3. kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;

4. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

5. nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás: olyan tevékenység fejlesztése, amely az ügyfél nem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó jövedelemtermelő tevékenységeinek megvalósítását segíti elő;

6. ügyfél: őstermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.

(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Támogatás vehető igénybe e rendeletben meghatározott - ügyfél által bejelentett vagy tervezett - nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására.

(3) *  A tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható. Amennyiben a tervezett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az ügyfél bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható.

(4) Amennyiben az ügyfél csak őstermelői minősítéssel rendelkezik

a) kizárólag a 4. § (5) bekezdésben, és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekre nyújthat be támogatási kérelmet;

b) az a) ponttól eltérő támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem benyújtásával vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig mikrovállalkozást hoz létre.

(5) Támogatás olyan, a 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén, vagy a 7. melléklet szerinti település külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, ahol a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) a természetes személy ügyfél lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b) *  a jogi személy ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel

rendelkezik.

(6) Ha a kérelem a 6. vagy 7. mellékletben szereplő települések közül több települést is érint, akkor az ügyfélnek valamelyik településen vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtása időpontjában lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

(7) *  A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig megvalósítani.

(8) * 

(9) Nem kell alkalmazni a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját, a 7. § (2) bekezdését és a 33. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10) * 

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A rendelkezésre álló forrás kerete - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából - 7,8 milliárd forint.

(2) A jóváhagyott támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell alkalmazni.

(3) A támogatás mértéke

a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;

b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.

(4) A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás nyújtható.

(5) A 3. melléklet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás nyújtható.

4. A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

4. § (1) Elszámolható kiadásnak minősül

a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő új berendezések, gépek, eszközök beszerzése, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök beszerzése;

b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;

c) épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó, 3. mellékletben meghatározott kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

d) 3. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, kivéve az élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, szabadalom, gyártási technológia megvásárlása;

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke; és

g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése.

(2) A (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben és hagyhatók jóvá.

(3) Ha az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a támogatott gazdasági tevékenységgel érintett épületet, építményt vagy épületrészt, építményrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg

a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;

b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.

(5) Az ügyfél az alábbi turisztikai szálláshelyfejlesztéseket kizárólag gazdaságon belül, mezőgazdasági tevékenységéhez, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezőgazdasági hasznosítású épületeihez kapcsolódóan valósíthatja meg:

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (a továbbiakban: falusi szálláshely);

b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (a továbbiakban: egyéb szálláshely);

c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítását, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése, a (6) bekezdésben meghatározott szolgáltatások közül legalább az egyik együttes alkalmazásával (a továbbiakban: gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely).

(6) Az ügyfél 2013-tól a szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatásfejlesztések közül az alábbiakhoz kapcsolódó épület, építmény kialakítását, bővítését, átalakítását és eszközrendszer fejlesztését valósíthatja meg:

a) agroturisztikai szolgáltató tevékenység,

b) lovas turisztikai szolgáltatás,

c) vadászturizmus,

d) erdei turizmus,

e) horgászturizmus,

f) vízi turizmus,

g) borturizmus.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben meghatározott fejlesztések megvalósítása esetén alkalmazni kell az 5. mellékletet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 1-3., 5-7., 10-11., 15., és a 17-20. pontját.

5. A támogatás felhasználása során el nem számolható kiadások

5. § (1) Nem igényelhető támogatás

a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorláshajó beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, felújításához, átalakításához,

c) termőföld és ingatlan vásárlásához,

d) ingatlan bérleti díjához,

e) élő állat vásárlásához,

f) gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez,

g) konferenciaturizmushoz,

h) lőfegyver beszerzéséhez, valamint

i) természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység - így különösen terepmotor-, quad, downhill terepkerékpározás - céljára.

(2) Nem igényelhető támogatás 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre

a) NACE REV 2. B nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtési tevékenység,

b) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem,

c) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,

d) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág - Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,

e) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,

f) NACE REV. 2. 02 szerinti erdőgazdálkodási tevékenység,

g) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,

h) NACE REV. 2. 11.02 és 2. 11. 03 alágazat szerinti italgyártás,

i) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás,

j) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,

k) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,

l) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág - Ingatlanügyletek,

m) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások.

(3) Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékek (Annex I. termékek) a 178/2002/EK rendelet 3. cikk 17. bekezdése szerinti elsődleges termelésére, elsődleges értékesítésre vagy elsődleges feldolgozására irányul, valamint olyan beruházásra, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

6. Kérelmek benyújtásának általános feltételei

6. § (1) Az ügyfél támogatási kérelméhez vagy kifizetési kérelméhez valamely kiadási tétel kapcsán kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlattevő aláírását, valamint

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(2) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az (1) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

(3) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

(4) A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél - a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően - kizárólag a nagyobb összeget tartalmazó árajánlat választását köteles indokolni.

(5) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(6) Amennyiben az árajánlat az (1)-(5) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(7) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdése szerinti szálláshelyfejlesztések 5. melléklet 1. részében meghatározott feltételeit részben együttműködés keretében kívánja teljesíteni, vagy más támogatott tevékenységének hatékonyabb működtetésével összefüggésben együttműködő partnereket von be, csak olyan a támogatási kérelemhez mellékelt együttműködési megállapodás alapján lehet az ügyfél kérelmét jóváhagyni vagy támogatási jogosultságot megállapítani, amely tartalma alapján nem minősül beszállítói, vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak és tartalmazza

a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,

b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,

c) az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez,

d) az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól,

e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, valamint

f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

7. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem támogatható tevékenységnek minősül, akkor a támogatási kérelmet az MVH elutasítja.

(3) A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet benyújtani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

(5) A támogatási kérelemben szereplő adatokra, a támogatási kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidőt a módosításra nyitva álló időszak leteltétől kell számítani.

(6) A támogatási kérelem tartalmazza

a) az ügyfélazonosító-adatokat,

b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,

f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat, valamint

g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről.

(7) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsák meg a támogatásra való jogosultság fennállását.

8. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg;

b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot meghaladja;

c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;

d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát;

e) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírást;

f) kettő - egymástól független ajánlattevőtől származó - árajánlatot, ha a referenciaár a 4. § (4) bekezdés alapján nem állapítható meg;

g) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél kizárólagos tulajdonában van;

h) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolat; valamint

i) a 2. § (1) bekezdés szerinti árbevételt tartalmazó adóbevallást, kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfél esetében a 2011. gazdasági évre vonatkozó főkönyvi kivonat 9. számlaosztályát tartalmazó részét.

(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően mellékelni kell

a) építési engedélyköteles beruházás esetén

aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat formájában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és

ab) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott, az építési hatósághoz benyújtottal megegyező - építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, valamint a műszaki leírást;

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén

ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és

bb) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, valamint a műszaki leírást.

(3) Ha az ügyfél az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(4) Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a Vhr. 2. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § c) és d) pontjában meghatározott jogcímek keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.

(5) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (4) bekezdés szerinti jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

8. A támogatási kérelem elbírálása

9. § (1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el az 1. mellékletben és 2. mellékletben meghatározott értékelési táblázat alapján végzett értékeléssel, a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha

a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot;

b) *  az 1. melléklet és 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszer alapján a kérelemre adható pontszám együttesen nem éri el a maximum pontszám 50%-át; vagy

c) a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át.

(3) Amennyiben az ügyfél által kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg és nem nyújt be üzleti tervet, úgy üzleti terv hiányában a támogatási kérelem elbírálása során csak az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszert kell figyelembe venni.

(4) A Vhr. 27. § (4) bekezdésétől eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek az üzleti terv részét képezik.

9. A kifizetési kérelem benyújtása

10. § (1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani a Vhr. 16/B. § alapján.

(2) A kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidőt a módosításra nyitva álló időszak leteltétől kell számítani.

(3) *  A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően - az utolsó kifizetési kérelmet kivéve - háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

(4) *  A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania.

10. Jogkövetkezmények

11. § *  (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

11. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk a) pont i) alpontjának, valamint az 53. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú támogatási, és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 61/2013. (VII. 19.) VM rendelettel [a továbbiakban: 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdés b) pontját a 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és eljárásokban is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 10. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 2. § (7) bekezdést és 10. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 2. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 2. § (3) bekezdést és 11. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

18. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 2. § (7) bekezdést, valamint 10. § (3) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 2. § (10) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Értékelési táblázat

I. Szakmai szempontok

A B C
1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képező dokumentumok Értékeléshez rendelhető pontszám
2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minőség vagy környezetirányítási rendszer bevezetésére is sor kerül. A főlapon tett nyilatkozat és árajánlatok
3 Igen, a beruházás részeként jóváhagyásra kerül. 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése A főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás
6 Igen, a beruházás részeként jóváhagyásra kerül. 10 pont
7 Az ügyfél a fejlesztés helyén már rendelkezik megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszerrel. 7 pont
8 Nem 0 pont
9 3. A fejlesztés tervezett tartalma szerint Támogatási kérelem
10 A támogatásból megvalósított beruházás részeként eszközbeszerzés és építés is megvalósul 5 pont
11 A támogatásból megvalósuló fejlesztés csak eszközbeszerzésre (kivéve egyéb elszámolható kiadások, minőség- és környezetirányítás), vagy csak építésre (kivéve egyéb elszámolható kiadások, minőség- és környezetirányítás) irányul 3 pont
12 4. Őstermelő Őstermelői igazolvány másolat
13 Igen 10 pont
14 Nem 0 pont
15 5. Az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő vagy fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel rendelkezik MVH vagy Vidékfejlesztési Minisztérium adatbázisa
16 Igen 10 pont
17 Nem 0 pont
18 6. Az ügyfél már rendelkezik a nevére szóló, a támogatásból megvalósuló építési beruházásra vonatkozó jogerős és érvényes építési engedéllyel. Jogerős építési engedély másolat
19 Igen 10 pont
20 Nem 0 pont
21 Összesen legfeljebb: 50 pont

II. Horizontális szempontok

A B C
1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képező dokumentumok Értékeléshez rendelhető pontszám
2 1. Létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés hatására (Jóváhagyott támogatás összege/új munkahelyek száma): Pénzügyi terv, és a főlapon tett nyilatkozat
3 - 1 000 000-5 000 000 forint/új munkahely 25 pont
4 - 5 000 001-14 000 000 forint/új munkahely 22 pont
5 - 14 000 001-21 000 000 forint/új munkahely 19 pont
6 - 21 000 001-28 000 000 forint/új munkahely 16 pont
7 - 28 000 001 -35 000 000 forint/új munkahely 13 pont
8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési időszak utolsó évének átlag foglalkoztatotti létszáma nem kisebb, mint a benyújtást megelőző naptári év átlaglétszáma) (beleértve az önfoglalkoztatást is). 10 pont
9 Munkahelyet csökkent 0 pont
10 2. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, a fejlesztés megkezdése után vagy a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig új munkahelyet teremt (beleértve az önfoglalkoztatást is). A főlapon tett nyilatkozat Max.: 5 pont
11 Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő új munkavállalót fog foglalkoztatni. 5 pont
12 1, a fenti kritériumoknak megfelelő új munkavállalót fog foglalkoztatni. 3 pont
13 Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót már foglalkoztat. 2 pont
14 1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót már foglalkoztat. 1 pont
15 Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót, vagy létszámot csökkent. 0 pont
16 3. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése: Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás
17 A beruházás részeként jóváhagyásra kerül, hogy a támogatásból megvalósítandó fejlesztés eredményeként a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz. 4 pont
18 A beruházás részeként jóváhagyásra kerül, hogy a támogatásból megvalósítandó fejlesztés eredményeként a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz. 2 pont
19 A támogatásból megvalósítandó fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg 1 pont
20 Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén 0 pont
21 4. A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg: A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, vagy a 4. mellékletében szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen.
22 Igen 15 pont
23 Nem 0 pont
24 5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma: A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)
25 - 1000 fő alatti 9 pont
26 - 1000-2500 fő 7 pont
27 - 2501 és felette 5 pont
28 6. A fejlesztés vállalkozások együttműködésével valósul meg: Együttműködési megállapodás
29 Igen 6 pont
30 Nem 0 pont
31 Összesen legfeljebb: 64 pont

III. Pénzügyi szempontok

A B C
1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy alkalmazottra jutó árbevételének az ELÁBÉ** és a közvetített szolgáltatások összegével csökkentett (egyéni vállalkozások esetében az adóalapba beszámított árbevétel az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások összegével csökkentett) értéke:
- meghaladja a 3 millió forintot, akkor 4 pont,
- 2,5-3 millió forint között van, akkor 3 pont,
- 2-2,5 millió forint között van, akkor 2 pont,
- 1,5-2 millió forint között van, akkor 1 pont,
- 1,5 millió forint alatt van, akkor 0 pont.
A felső határérték minden esetben a magasabb pontszámhoz sorolandó.
4 pont
3 2. Vállalatértékelés II. Adózás előtti eredmény vizsgálata az igénylés benyújtását megelőző két évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási évét megelőző 2 lezárt teljes gazdasági év közül az egyikben az adózás előtti eredmény pozitív, akkor 2 pont, ha mindkét évben pozitív, akkor 4 pont, ha egyik évben sem, akkor 0 pont.
4 pont
4 3. Tervadatok értékelése II. - A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének a vizsgálata Ha a vállalkozás 1 főre jutó árbevételének az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett része a támogatási kérelmet követő 5. évre nézve:
A bázis évhez képest:
- több mint 5%-kal bővül, akkor 1 pont,
- több mint 10%-kal bővül, akkor
2 pont,
- több mint 15%-kal bővül, akkor
3 pont,
- több mint 20%-kal bővül, akkor
4 pont.
4 pont
5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás előtti eredmény (az adózás előtti eredmény és az árbevétel hányadosa) a támogatási kérelmet követő 5. évre nézve a bázis évhez képest:
- több mint 30%-kal nő, akkor 4 pont,
- 20,01%-30% között nő, akkor 3 pont,
- 10,01%-20% között nő, akkor 2 pont,
- 0%-10% között nő, akkor 1 pont,
- amennyiben csökken, akkor 0 pont.
4 pont
6 Összesen legfeljebb: 16 pont
* Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes gazdasági év.
* ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.

IV. Összpontszámok

A B
1 Értékelési táblázat Maximális pontszám
2 Szakmai szempont (1. melléklet I. rész) 50 pont
3 Horizontális szempont (1. melléklet II. rész) 64 pont
4 Pénzügyi szempont (1. melléklet III. rész) 16 pont
5 Összesen 130 pont
6 Üzleti terv (2. melléklet) 40 pont
7 A támogatási kérelemben elérhető maximum pontszám 170 pont

Amennyiben egy értékelési részen belül több szempont is értékelhető, akkor a legtöbb pontot elérő szempontot kell figyelembe venni.

2. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Értékelési táblázat

Üzleti terv értékelése

A B C D E
1. Üzleti terv fejezetei Alkérdésre adható pontszám Fejezetre adható pontszám Pontozást érintő dokumentumok
2. I. Vezetői összefoglaló- 0
3. II. Vállalkozás bemutatása- 2 - a termékre vonatkozó, a kérelem benyújtási időszakot megelőzően kötött értékesítési szerződést vagy szerződés hiányában az értékesítésről, szolgáltatásról szóló számla másolat.
4. III. Piacelemzés és Értékesítés - 8 - A partnerektől származó, a
5. III.1 Termék értékesíthetőség 2 termékeire vonatkozó előszerződés/szerződés/felvásárlási
6. III.2 Értékesítési csatornák 2 szándéknyilatkozat;
7. III.3 SWOT analízis 2
8. III.4 Veszélyek és
gyengeségek kezelése
2
9. IV. Szervezet, emberi erőforrások 4 - Az ügyfél munkavállalójának
10. IV.1 Szervezeti felépítés 2 munkaszerződése, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolata;
11. IV.2 Vállalkozás
vezetőjének
bemutatása
2 vállalkozás szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum másolata; amennyiben a vállalkozás vezetője nem rendelkezik a vállalkozás szempontjából megfelelő végzettséggel, akkor az alkalmazott végzettségét igazoló dokumentum másolata;
12. V. Fejlesztések bemutatása 12
13. V.1 Fejlesztések bemutatása 2
14. V.2 Fejlesztések megvalósítása 2
15. V.3 Forrásösszetétel 2
16. V.4 Kockázatok 2
17. V.5 Várható hatások 2
18. V.6 Vállalkozás
tevékenységének
ellenőrzése
2
19. VI. Pénzügyi fenntarthatóság 4
20. VI.1 Fenntartási és
működési
költségek
2
21. VI.2 Fejlesztés finanszírozása 2
22. VII. Kommunikációs terv 5
23. VII.1 Kommunikációs eszközök 1
24. VII.2 Kommunikációs
eszközök
alkalmazása
4
25. VIII. Társadalmi felelősségvállalás 5 - helyi önkormányzattól származó igazolás, vagy a konkrét támogatást igazoló dokumentum (számlák, bankkivonat, banki kimutatás, támogatott szervezet igazolása), amely alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi szerepvállalását
26. Összesen 40 pont

3. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások:

1.1 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

1.2 tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

1.3 földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

1.4 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

1.5 eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése;

1.6 egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

1.7 szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

1.8 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;

1.9 út és parkoló, kerítés és kapu építés;

1.10 vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

1.11 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására céljából).

2. Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

2.1 ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.2 ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.3 ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.4 AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.5 ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.6 MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

2.7 ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.8 ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.9 BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.10 COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.11 ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

2.12 TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása;

2.13 ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

2.14 TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

2.15 BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

2.16 élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

2.17 EMAS minőségirányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása.

4. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Kiadásként nem elszámolható eszközök

A B
1 Vámtarifaszám Megnevezés
2 73084010 Bányatám vasból vagy acélból
3 84011000 Atomreaktor
4 84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
5 84013000 Nem sugárzó fűtőanyagelem /patron
6 84014000 Atomreaktor-alkatrész
7 84061000 Gőzturbina /víz- vagy más gőz üzemű/ hajózáshoz
8 84068110 Gőzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű
9 84068190 Más gőzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)
10 84068211 Gőzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez
11 84068219 Gőzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez
12 84068290 Más gőzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)
13 84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gőzturbinához
14 84069090 Más alkatrész gőzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
15 84071000 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús repülőgépmotor
16 84072110 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, max 325 cm3
17 84072191 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményű
18 84072199 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményű
19 84072920 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, legfeljebb 200 kW teljesítményű
20 84072980 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, több mint 200 kW teljesítményű
21 84073100 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, legfeljebb 50 cm3
22 84073210 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3
23 84073290 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3
24 84073310 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre
25 84073390 Más szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)
26 84073410 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre
27 84073430 Használt szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3
28 84073491 Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3
29 84073499 Új szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús közútijárműmotor, több mint 1500 cm3
30 84079010 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), legfeljebb 250 cm3 űrtartalmú
31 84079050 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), több mint 250 cm3 űrtartalmú, ipari összeszerelésre
32 84079080 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú
33 84079090 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú
34 84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
35 84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
36 84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
37 84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
38 84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW
39 84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
40 84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW
41 84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW de max. 100 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
42 84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW
43 84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW de max. 200 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
44 84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW
45 84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW de max. 300 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
46 84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW
47 84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW de max. 500 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
48 84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW
49 84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW de max. 1000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
50 84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW
51 84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW de max. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
52 84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW
53 84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
54 84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
55 84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
56 84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett
57 84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
58 84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
59 84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
60 84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor)
61 84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
62 84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
63 84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
64 84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
65 84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
66 84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
67 84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
68 84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
69 84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
70 84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
71 84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
72 84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
73 84091000 Alkatrész belsőégésű repülőmotorhoz, másutt nem említett
74 84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
75 84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze
76 84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
77 84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
78 84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
79 84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
80 84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból készültek)
81 84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel
82 84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerővel
83 84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerővel
84 84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerővel
85 84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
86 84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
87 84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
88 84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
89 84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
90 84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
91 84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
92 84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
93 84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
94 84121000 Nem turbórendszerű, sugárhajtású motor
95 84131100 Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenőanyagadagoló szivattyú
96 84798930 Mozgatható hajtású bányatám

5. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Szálláshelyfejlesztés, valamint turisztikai szolgáltatásfejlesztés követelményei

1. Falusi, egyéb, valamint gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyfejlesztésre vonatkozó közös feltételrendszer

Több különböző ügyfél nem hozhat létre egy ingatlanon azonos típusú szálláshelyet.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában - a fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajzi számához tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2 legyen.

Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt:

a 4. § (5) bekezdésben meghatározott falusi, egyéb, valamint gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés esetén a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nyilatkozni, hogy a vendégeknek az étkeztetés, a szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetőség vagy a természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújt, amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható. Amennyiben az ügyfél a kötelező szolgáltatások vállalásáról nem nyilatkozik, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

Erről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég szolgáltatáson való részvételének időpontját és időtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevő vendég nevét és aláírását.

2. Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer

A 4. § (5) bekezdés a)-b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) a fejlesztéssel - ideértve a bővítést és a felújítást is - kialakított szálláshely

aa) megfeleljen az alábbi táblázatokban meghatározott alapkövetelményeknek,

ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezzen,

ac) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönüljön,

ad) összkomfortos legyen,

ae) területén ne működjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és

b) az ügyfél a falusi szálláshelyre vonatkozóan - új szálláshely létesítése esetén - a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján jogerős üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet az utolsó kifizetési kérelemhez kötelező mellékelni.

I. Az alaprajzi kialakítás minimális alapkövetelményei

A szálláshely nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból.

A B C
Helyiségek Követelmények Ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentum
1 Vendégszoba a) Vendégszobák száma legfeljebb 8
b) Vendégszobák összes férőhely száma legalább 6 fő legfeljebb 16 fő
c) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésű és elnevezésű helyiség vehető figyelembe a férőhelyszám megállapításához
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
2 Fürdőszoba a) A vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba
b) A vendégszobából nyílik
c) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
3 WC a) A vendégszobák számával megegyező számú WC
b) A vendégszobából nyílik
c) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
4 Konyha a) Kizárólag a konyha rendeltetésű és elnevezésű helyiség fogadható el
b) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni
c) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie
d) A konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is
e) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
5 Étkező a) Kizárólag az étkező rendeltetésű és elnevezésű helyiség fogadható el
b) A konyhával közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie
c) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni
d) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie
e) A konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció

II. Apartmanos kialakítás feltételei

A szálláshely nem állhat kizárólag egy apartmanból.

Egy apartman nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból.

Egy apartman két vendégszobának számít.

Egy apartman a következő lent részletezetteknek megfelelő helyiségekből állhat: 2 db vendégszoba, legalább 1 db fürdőszoba, legalább 1 db WC, legalább 1 db konyha, legalább 1 db étkező

Apartmanos kialakítás esetén is a vendégszobák száma legfeljebb 8, a vendégszobák összes férőhely száma legfeljebb 16 fő.

A szálláshely kialakítható vendégszobák és apartman(ok) kombinációjával is, ez esetben is a vendégszobák száma legfeljebb 8, a vendégszobák összes férőhely száma legfeljebb 16 fő.

A szálláshelyen belül egy apartman kialakításának feltételei

A B C
Helyiségek Követelmények Ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentum
1 Vendégszoba a) Vendégszobák száma 2
b) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésű és elnevezésű helyiség vehető figyelembe a férőhelyszám megállapításához
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
2 Fürdőszoba a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban lévő vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba
b) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
3 WC a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban lévő vendégszobák számával megegyező számú WC
b) A fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
4 Konyha a) Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása szükséges
b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is
c) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
5 Étkező a) Egy apartmanban egy étkező helyiség kialakítása szükséges
b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is
c) Vendégszobán belüli étkező kialakítása nem fogadható el
E rendelet 8. §
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció

III. A felszereltség alapkövetelményei

A B
Szempontok Követelmények
1 Vízellátás Ivóvíz minőségű hideg-meleg víz
2 Fűtésmód Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, kemencével, megújuló energiával)
3 Szennyvízelvezetés Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt szennyvíz tároló
4 Fűtés hőfoka Szoba: 20 °C, fürdőszoba, mosdó 22 °C
5 Parkolási lehetőség Udvari parkoló
6 Étkezési szolgáltatás Önellátás vagy kérhető
7 Hulladékgyűjtés, elszállítás Van
8 Pihenőkert Kerti bútorral (maximum a férőhelyszámnak megfelelő számú)
9 Vendégszobák követelményei Éjjeliszekrény, olvasólámpa, szék vagy fotel (a fekvőhely számának megfelelő számú), akasztós, polcos ruhásszekrény ruhaakasztókkal, asztal (vendégszobánként),Tükör, dugaszolóaljzat, függöny, sötétítő, zsalu vagy roló, pohár, szőnyeg, vasalási kellékek
10 Konyha, konyha-étkező berendezése, felszerelése Berendezés (konyhánként): konyhaszekrény, mosogató, tűzhely, hűtőgép, asztal, székek,
Felszerelés: Étkezőedények,evőeszközök (maximum a férőhelyszámnak megfelelő számú), hibátlan főzőedények és főzőeszközök, mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, mosogatókefe /szivacs, törlőruhák, kéztörlő, fedeles, műanyag zsákkal bélelt szemetes, seprű és szemétlapát, felmosó vödör és ruha
11 Fürdőszoba berendezése, felszereltsége Fürdőkád vagy zuhanyfülke, mosdókagyló, törölközőtartó, ruhaszárító, fedeles eü.-i szemetes, hajszárító, piperepolc, kádelő, dugaszolóaljzat
12 WC felszerelése Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör

IV. Vendégszobák minimális hasznos alapterülete

A B
1 Egyágyas vendégszoba 8 m2
2 Kétágyas vendégszoba 12 m2
3 Háromágyas vendégszoba 16 m2
4 Négyágyas vendégszoba 20 m2
5 Legmagasabb ágyszám szobánként 4

3. Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer

A 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően legalább harminc férőhelyes

a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,

b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, vagy

c) „A” kategóriájú turistaház

Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés esetében az ügyfélnek rendelkeznie kell a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C. alapján minősítéssel és a jegyző által kiadott hatósági igazolvánnyal, amelyet az utolsó kifizetési kérelemhez kötelező mellékelni.

Az ügyfél vállalja a támogatási kérelmének benyújtásakor, hogy 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyfejlesztést és üzemeltetést a 4. § (6) bekezdésben meghatározott valamely szolgáltatással együtt valósítja meg. Mivel a 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott szálláshely üzemeltetésből befolyó nyereséget csak a szálláshely üzemeltetésére lehet fordítani, így a jövedelemtermelő tevékenységet a hozzákapcsolt turisztikai szolgáltatás biztosítja. Amennyiben az ügyfél 18 év alatti személyeknek biztosít szálláshelyet, úgy borturizmus szolgáltatást nem nyújthat.

4. Turisztikai szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó feltételrendszer

Az ügyfél köteles tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben vagy olyan szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységekhez és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez (területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi, vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez); amely szervezeti tagság igazolását az utolsó kifizetési kérelemhez kötelező mellékelni

A) 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott agroturisztikai szolgáltató tevékenység fejlesztés esetén ezen szolgáltatás részét képző tevékenységek valamelyikét végezni.

B) 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni; amelyet az utolsó kifizetési kérelemhez kötelező mellékelni.

C) 4. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott vadászturizmus fejlesztés esetében vadászati jogosultsággal rendelkezni; amelyet a vadászatra jogosult ügyfél a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat másolatával igazol a támogatási kérelem benyújtásakor.

D) 4. § (6) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott horgászturizmus és vízi turizmus fejlesztések esetében nem minősül a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérbeadásnak, ha a fejlesztés tárgyát képező eszköz turisztikai szolgáltatás keretében alkalomszerűen bérelhető.

6. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)

Abaliget

Abasár

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Abda

Abod

Ábrahámhegy

Acsa

Acsád

Acsalag

Ácsteszér

Adács

Ádánd

Adásztevel

Adorjánháza

Adorjás

Ág

Ágasegyháza

Ágfalva

Aggtelek

Agyagosszergény

Ajak

Aka

Akasztó

Alacska

Alap

Alattyán

Alcsútdoboz

Aldebrő

Algyő

Alibánfa

Almamellék

Almásfüzitő

Almásháza

Almáskamarás

Almáskeresztúr

Álmosd

Alsóberecki

Alsóbogát

Alsódobsza

Alsógagy

Alsómocsolád

Alsónána

Alsónemesapáti

Alsónyék

Alsóörs

Alsópáhok

Alsópetény

Alsórajk

Alsóregmec

Alsószenterzsébet

Alsószentiván

Alsószentmárton

Alsószölnök

Alsószuha

Alsótelekes

Alsótold

Alsóújlak

Alsóvadász

Ambrózfalva

Anarcs

Andocs

Andornaktálya

Andrásfa

Annavölgy

Apácatorna

Apagy

Apaj

Aparhant

Apátfalva

Apátistvánfalva

Apátvarasd

Apc

Áporka

Apostag

Aranyosapáti

Aranyosgadány

Arka

Arló

Arnót

Ároktő

Árpádhalom

Árpás

Ártánd

Ásotthalom

Ásványráró

Aszaló

Ászár

Aszófő

Áta

Átány

Atkár

Attala

Babarc

Babarcszőlős

Babócsa

Bábonymegyer

Babosdöbréte

Babót

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Badacsonytördemic

Bag

Bagamér

Baglad

Bagod

Bágyogszovát

Baj

Bajánsenye

Bajna

Bajót

Bak

Bakháza

Bakóca

Bakonszeg

Bakonya

Bakonybánk

Bakonybél

Bakonycsernye

Bakonygyirót

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonykúti

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonypéterd

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonysárkány

Bakonyszentiván

Bakonyszentkirály

Bakonyszentlászló

Bakonyszombathely

Bakonyszücs

Bakonytamási

Baks

Baksa

Baktakék

Baktüttös

Balajt

Balástya

Balaton

Balatonakali

Balatonberény

Balatoncsicsó

Balatonederics

Balatonendréd

Balatonfenyves

Balatonfőkajár

Balatongyörök

Balatonhenye

Balatonkeresztúr

Balatonmagyaród

Balatonmáriafürdő

Balatonőszöd

Balatonrendes

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Balatonújlak

Balatonvilágos

Balinka

Ballószög

Balogunyom

Balotaszállás

Balsa

Bálványos

Bana

Bánd

Bánfa

Bánhorváti

Bánk

Bánokszentgyörgy

Bánréve

Bár

Barabás

Baracs

Baracska

Báránd

Baranyahídvég

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Barbacs

Bárdudvarnok

Barlahida

Bárna

Barnag

Bársonyos

Basal

Baskó

Báta

Bátaapáti

Baté

Bátmonostor

Bátor

Bátorliget

Bátya

Batyk

Bázakerettye

Bazsi

Béb

Becsehely

Becske

Becskeháza

Becsvölgye

Bedegkér

Bedő

Bejcgyertyános

Békás

Bekecs

Békéssámson

Békésszentandrás

Bekölce

Bélavár

Belecska

Beleg

Belezna

Bélmegyer

Beloiannisz

Belsősárd

Belvárdgyula

Benk

Bénye

Bér

Bérbaltavár

Bercel

Beregdaróc

Beregsurány

Berekböszörmény

Berekfürdő

Beremend

Berente

Beret

Berkenye

Berkesd

Berkesz

Bernecebaráti

Berzék

Berzence

Besence

Besenyőd

Besenyőtelek

Besenyszög

Besnyő

Beszterec

Bezedek

Bezenye

Bezeréd

Bezi

Bicsérd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Biharugra

Bikács

Bikal

Biri

Birján

Bisse

Boba

Bocfölde

Boconád

Bócsa

Bocska

Bocskaikert

Boda

Bodmér

Bodolyabér

Bodonhely

Bodony

Bodorfa

Bodrog

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Bogács

Bogád

Bogádmindszent

Bogdása

Bogyiszló

Bogyoszló

Bojt

Bókaháza

Bokod

Bokor

Boldog

Boldogasszonyfa

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Boldva

Bolhás

Bolhó

Boncodfölde

Bonyhádvarasd

Bonnya

Bordány

Borgáta

Borjád

Borota

Borsfa

Borsodbóta

Borsodgeszt

Borsodivánka

Borsodszentgyörgy

Borsodszirák

Borsosberény

Borszörcsök

Borzavár

Bosta

Botpalád

Botykapeterd

Bozzai

Bozsok

Bózsva

Bőcs

Böde

Bödeháza

Bögöt

Bögöte

Böhönye

Bököny

Bölcske

Bőny

Börcs

Börzönce

Bősárkány

Bőszénfa

Bucsa

Bucsu

Búcsúszentlászló

Bucsuta

Bugac

Bugacpusztaháza

Bugyi

Buj

Buják

Buzsák

Bükkábrány

Bükkaranyos

Bükkmogyorósd

Bükkösd

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Bükkszentkereszt

Bükkszentmárton

Bükkzsérc

Bürüs

Büssü

Büttös

Cák

Cakóháza

Cece

Cégénydányád

Ceglédbercel

Cered

Chernelházadamonya

Cibakháza

Cikó

Cirák

Cún

Csabacsűd

Csabaszabadi

Csabdi

Csabrendek

Csáfordjánosfa

Csaholc

Csajág

Csákány

Csákánydoroszló

Csákberény

Csákvár

Csanádalberti

Csanádapáca

Csánig

Csány

Csányoszró

Csanytelek

Csapi

Csapod

Csárdaszállás

Csarnóta

Csaroda

Császár

Császártöltés

Császló

Csátalja

Csatár

Csataszög

Csatka

Csávoly

Csebény

Csécse

Csegöld

Csehbánya

Csehi

Csehimindszent

Csém

Csemő

Csempeszkopács

Csengele

Csengersima

Csengerújfalu

Csengőd

Csénye

Csenyéte

Csép

Csépa

Csér

Cserdi

Cserénfa

Cserépfalu

Cserépváralja

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Cserhátszentiván

Cserkeszőlő

Cserkút

Csernely

Cserszegtomaj

Csertalakos

Csertő

Csesznek

Csesztreg

Csesztve

Csetény

Csévharaszt

Csibrák

Csikéria

Csikóstőttős

Csikvánd

Csincse

Csipkerek

Csitár

Csobád

Csobaj

Csókakő

Csokonyavisonta

Csokvaomány

Csolnok

Csólyospálos

Csoma

Csombárd

Csonkahegyhát

Csonkamindszent

Csopak

Csór

Csót

Csöde

Csögle

Csökmő

Csököly

Csömend

Csömödér

Csönge

Csörnyeföld

Csörötnek

Csősz

Csővár

Csurgónagymarton

Dabronc

Dabrony

Dad

Dág

Dáka

Dalmand

Damak

Dámóc

Dánszentmiklós

Dány

Daraboshegy

Darány

Darnó

Darnózseli

Daruszentmiklós

Darvas

Dávod

Debercsény

Debréte

Decs

Dédestapolcsány

Dég

Dejtár

Demjén

Dencsháza

Dénesfa

Derekegyház

Deszk

Detek

Detk

Dinnyeberki

Diósberény

Diósjenő

Dióskál

Diósviszló

Doba

Doboz

Dobri

Dobronhegy

Dóc

Domaháza

Domaszék

Dombegyház

Dombiratos

Domony

Domoszló

Dormánd

Dorogháza

Dozmat

Döbörhegy

Döbröce

Döbrököz

Döbrönte

Döge

Dömös

Dömsöd

Dör

Dörgicse

Döröske

Dötk

Dövény

Drágszél

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávagárdony

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Drávatamási

Drégelypalánk

Dubicsány

Dudar

Duka

Dunaalmás

Dunaegyháza

Dunafalva

Dunakiliti

Dunapataj

Dunaremete

Dunaszeg

Dunaszekcső

Dunaszentbenedek

Dunaszentgyörgy

Dunaszentmiklós

Dunaszentpál

Dunasziget

Dunatetétlen

Dusnok

Dúzs

Ebergőc

Ebes

Écs

Ecséd

Ecseg

Ecsegfalva

Ecseny

Edde

Edve

Egerág

Egeralja

Egeraracsa

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerfarmos

Egerlövő

Egerszalók

Egerszólát

Égerszög

Egervár

Egervölgy

Egyed

Egyek

Egyházasdengeleg

Egyházasfalu

Egyházasgerge

Egyházasharaszti

Egyházashetye

Egyházashollós

Egyházaskesző

Egyházaskozár

Egyházasrádóc

Ellend

Előszállás

Encsencs

Endrefalva

Endrőc

Enese

Eperjes

Eperjeske

Eplény

Epöl

Erdőbénye

Erdőhorváti

Erdőkövesd

Erdőkürt

Erdősmárok

Erdősmecske

Erdőtarcsa

Erdőtelek

Erk

Érpatak

Érsekcsanád

Érsekhalma

Érsekvadkert

Értény

Erzsébet

Esztár

Eszteregnye

Esztergályhorváti

Ete

Etes

Etyek

Fábiánháza

Fábiánsebestyén

Fácánkert

Fadd

Fáj

Fajsz

Fancsal

Farád

Farkasgyepű

Farkaslyuk

Farmos

Fazekasboda

Fedémes

Fegyvernek

Fehértó

Fehérvárcsurgó

Feked

Feketeerdő

Felcsút

Feldebrő

Felgyő

Felpéc

Felsőberecki

Felsőcsatár

Felsődobsza

Felsőegerszeg

Felsőgagy

Felsőjánosfa

Felsőkelecsény

Felsőlajos

Felsőmarác

Felsőmocsolád

Felsőnána

Felsőnyárád

Felsőnyék

Felsőörs

Felsőpáhok

Felsőpetény

Felsőrajk

Felsőregmec

Felsőszenterzsébet

Felsőszentiván

Felsőszentmárton

Felsőszölnök

Felsőtárkány

Felsőtelekes

Felsőtold

Felsővadász

Fényeslitke

Fenyőfő

Ferencszállás

Fertőboz

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszéplak

Fiad

Filkeháza

Fityeház

Foktő

Folyás

Fonó

Fony

Forráskút

Forró

Földeák

Földes

Főnyed

Fulókércs

Furta

Füle

Fülesd

Fülöp

Fülöpháza

Fülöpjakab

Fülöpszállás

Fülpösdaróc

Fürged

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Fűzvölgy

Gáborján

Gáborjánháza

Gacsály

Gadács

Gadány

Gadna

Gádoros

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Galambok

Galgaguta

Galgagyörk

Galgahévíz

Galgamácsa

Gálosfa

Galvács

Gamás

Ganna

Gánt

Gara

Garáb

Garabonc

Garadna

Garbolc

Garé

Gasztony

Gátér

Gávavencsellő

Géberjén

Gecse

Géderlak

Gégény

Gelej

Gelénes

Gellénháza

Gelse

Gelsesziget

Gemzse

Gencsapáti

Gérce

Gerde

Gerendás

Gerényes

Geresdlak

Gerjen

Gersekarát

Geszt

Gesztely

Geszteréd

Gétye

Gibárt

Gic

Gige

Gilvánfa

Girincs

Gógánfa

Golop

Gomba

Gombosszeg

Gór

Gordisa

Gosztola

Gödre

Gölle

Gömörszőlős

Göncruszka

Gönyű

Görbeháza

Görcsöny

Görcsönydoboka

Görgeteg

Gősfa

Grábóc

Gulács

Gutorfölde

Gyalóka

Gyanógeregye

Gyarmat

Gyékényes

Gyenesdiás

Gyepükaján

Gyermely

Gyód

Gyóró

Gyömöre

Gyöngyfa

Gyöngyösfalu

Gyöngyöshalász

Gyöngyösmellék

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Győrasszonyfa

Györe

Györgytarló

Györköny

Győrladamér

Győröcske

Győrság

Győrsövényház

Győrszemere

Győrtelek

Győrújfalu

Győrvár

Győrzámoly

Gyugy

Gyulaháza

Gyulaj

Gyulakeszi

Gyúró

Gyügye

Gyüre

Gyűrűs

Hács

Hagyárosbörönd

Hahót

Hajdúbagos

Hajdúszovát

Hajmás

Hajmáskér

Halastó

Halászi

Halimba

Halmaj

Halmajugra

Halogy

Hangács

Hangony

Hantos

Harasztifalu

Harc

Harka

Harkakötöny

Háromfa

Háromhuta

Harsány

Hárskút

Harta

Hásságy

Hédervár

Hedrehely

Hegyesd

Hegyeshalom

Hegyfalu

Hegyháthodász

Hegyhátmaróc

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Hegyhátszentpéter

Hegykő

Hegymagas

Hegymeg

Hegyszentmárton

Héhalom

Hejce

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Helesfa

Helvécia

Hencida

Hencse

Hercegkút

Hercegszántó

Heréd

Héreg

Herencsény

Heresznye

Hermánszeg

Hernád

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkak

Hernádkércs

Hernádnémeti

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hernyék

Hét

Hetefejércse

Hetes

Hetvehely

Hetyefő

Hevesaranyos

Hevesvezekény

Hévízgyörk

Hidas

Hidasnémeti

Hidegkút

Hidegség

Hidvégardó

Himesháza

Himod

Hirics

Hobol

Hodász

Hollád

Hollóháza

Hollókő

Homokbödöge

Homokkomárom

Homokmégy

Homokszentgyörgy

Homorúd

Homrogd

Hont

Horpács

Hort

Hortobágy

Horváthertelend

Horvátlövő

Horvátzsidány

Hosszúhetény

Hosszúpályi

Hosszúpereszteg

Hosszúvíz

Hosszúvölgy

Hosztót

Hottó

Hőgyész

Hövej

Hugyag

Hunya

Hunyadfalva

Husztót

Ibafa

Iborfia

Igar

Igrici

Iharos

Iharosberény

Ikervár

Iklad

Iklanberény

Iklódbördőce

Ikrény

Iliny

Ilk

Illocska

Imola

Imrehegy

Ináncs

Inárcs

Inke

Ipacsfa

Ipolydamásd

Ipolyszög

Ipolytarnóc

Ipolytölgyes

Ipolyvece

Iregszemcse

Irota

Ispánk

Istenmezeje

Istvándi

Iszkaszentgyörgy

Iszkáz

Isztimér

Ivád

Iván

Ivánbattyán

Ivánc

Iváncsa

Ivándárda

Izmény

Izsófalva

Jágónak

Ják

Jakabszállás

Jákfa

Jákfalva

Jákó

Jánd

Jánkmajtis

Jánosháza

Jánoshida

Járdánháza

Jármi

Jásd

Jászágó

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkarajenő

Jászladány

Jászszentandrás

Jászszentlászló

Jásztelek

Jéke

Jenő

Jobaháza

Jobbágyi

Jósvafő

Juta

Kacorlak

Kács

Kacsóta

Kajárpéc

Kajászó

Kajdacs

Kakasd

Kákics

Kakucs

Kál

Kalaznó

Káld

Kálló

Kallósd

Kállósemjén

Kálmáncsa

Kálmánháza

Kálócfa

Káloz

Kám

Kamond

Kamut

Kánó

Kántorjánosi

Kány

Kánya

Kányavár

Kapolcs

Kápolna

Kápolnásnyék

Kapoly

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kapospula

Kaposújlak

Kaposszekcső

Kaposszerdahely

Káptalanfa

Káptalantóti

Kára

Karácsond

Karád

Karakó

Karakószörcsök

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kárász

Karcsa

Kardos

Kardoskút

Karmacs

Károlyháza

Karos

Kásád

Kaskantyú

Kastélyosdombó

Kaszaper

Kaszó

Katádfa

Katafa

Kátoly

Katymár

Káva

Kávás

Kazár

Kázsmárk

Kazsok

Kecskéd

Kehidakustány

Kék

Kékcse

Kéked

Kékesd

Kékkút

Kelebia

Keléd

Kelemér

Kéleshalom

Kelevíz

Kemence

Kemendollár

Kemeneshőgyész

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kemenesszentpéter

Keménfa

Kémes

Kemestaródfa

Kemse

Kenéz

Kenézlő

Kengyel

Kenyeri

Kercaszomor

Kercseliget

Kerecsend

Kerecseny

Kerekharaszt

Kereki

Kerékteleki

Keresztéte

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkáskápolna

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kérsemjén

Kerta

Kertészsziget

Keszeg

Kesznyéten

Keszőhidegkút

Kesztölc

Keszü

Kétbodony

Kétegyháza

Kéthely

Kétpó

Kétsoprony

Kétújfalu

Kétvölgy

Kéty

Kevermes

Kilimán

Kimle

Kincsesbánya

Királd

Királyegyháza

Királyhegyes

Királyszentistván

Kisapáti

Kisapostag

Kisar

Kisasszond

Kisasszonyfa

Kisbabot

Kisbágyon

Kisbajcs

Kisbajom

Kisbárapáti

Kisbárkány

Kisberény

Kisberzseny

Kisbeszterce

Kisbodak

Kisbucsa

Kisbudmér

Kiscsécs

Kiscsehi

Kiscsősz

Kisdér

Kisdobsza

Kisdombegyház

Kisdorog

Kisecset

Kisfalud

Kisfüzes

Kisgörbő

Kisgyalán

Kisgyőr

Kishajmás

Kisharsány

Kishartyán

Kisherend

Kishódos

Kishuta

Kisigmánd

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kiskinizs

Kiskorpád

Kiskunlacháza

Kiskutas

Kisláng

Kisléta

Kislippó

Kislőd

Kismányok

Kismarja

Kismaros

Kisnamény

Kisnána

Kisnémedi

Kisnyárád

Kispalád

Kispáli

Kispirit

Kisrákos

Kisrécse

Kisrozvágy

Kissikátor

Kissomlyó

Kistamási

Kistapolca

Kistokaj

Kistolmács

Kistormás

Kistótfalu

Kisunyom

Kisvarsány

Kisvásárhely

Kisvaszar

Kisvejke

Kiszombor

Kiszsidány

Kisszállás

Kisszékely

Kisszekeres

Kisszentmárton

Kissziget

Kisszőlős

Klárafalva

Kocs

Kocsér

Kocsola

Kocsord

Kóka

Kokad

Kolontár

Komjáti

Komlódtótfalu

Komlósd

Komlóska

Komoró

Kompolt

Kondó

Kondorfa

Kondoros

Kóny

Konyár

Kópháza

Koppányszántó

Korlát

Koroncó

Kórós

Kosd

Kóspallag

Kótaj

Kovácshida

Kovácsszénája

Kovácsvágás

Kozárd

Kozmadombja

Köblény

Köcsk

Kökény

Kőkút

Kölcse

Kölesd

Kölked

Kömlő

Kömlőd

Kömörő

Kömpöc

Környe

Köröm

Kőröshegy

Körösnagyharsány

Köröstarcsa

Kőröstetétlen

Körösújfalu

Körösszakál

Körösszegapáti

Kőszárhegy

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Kötcse

Kötegyán

Kőtelek

Kővágóörs

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Kövegy

Köveskál

Krasznokvajda

Kulcs

Kunadacs

Kunágota

Kunbaja

Kunbaracs

Kuncsorba

Kunfehértó

Kunmadaras

Kunpeszér

Kunszállás

Kunsziget

Kup

Kupa

Kurd

Kurityán

Kustánszeg

Kutas

Kutasó

Kübekháza

Külsősárd

Külsővat

Küngös

Lábod

Lácacséke

Lad

Ladánybene

Ládbesenyő

Lajoskomárom

Lak

Lakhegy

Lakitelek

Lakócsa

Lánycsók

Lápafő

Lapáncsa

Laskod

Lasztonya

Látrány

Lázi

Leányvár

Lébény

Legénd

Legyesbénye

Léh

Lénárddaróc

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lengyel

Lepsény

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Letkés

Levél

Levelek

Libickozma

Lickóvadamos

Liget

Ligetfalva

Lipót

Lippó

Liptód

Lispeszentadorján

Liszó

Litér

Litka

Litke

Lócs

Lókút

Lónya

Lórév

Lothárd

Lovas

Lovasberény

Lovászhetény

Lovászi

Lovászpatona

Lőkösháza

Lövő

Lövőpetri

Lucfalva

Ludányhalászi

Ludas

Lukácsháza

Lulla

Lúzsok

Mád

Madaras

Madocsa

Maglóca

Magosliget

Magy

Magyaralmás

Magyaratád

Magyarbánhegyes

Magyarbóly

Magyarcsanád

Magyardombegyház

Magyaregregy

Magyaregres

Magyarföld

Magyargéc

Magyargencs

Magyarhertelend

Magyarhomorog

Magyarkeresztúr

Magyarkeszi

Magyarlak

Magyarlukafa

Magyarmecske

Magyarnádalja

Magyarnándor

Magyarpolány

Magyarsarlós

Magyarszecsőd

Magyarszék

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Magyarszombatfa

Magyartelek

Majs

Makád

Makkoshotyka

Maklár

Malomsok

Mályi

Mályinka

Mánd

Mánfa

Mány

Maráza

Marcalgergelyi

Marcaltő

Márfa

Máriahalom

Máriakálnok

Máriakéménd

Márianosztra

Markaz

Márkháza

Márkó

Markóc

Markotabödöge

Maróc

Marócsa

Márok

Márokföld

Márokpapi

Maroslele

Mártély

Martonfa

Martonyi

Mátételke

Mátraballa

Mátraderecske

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraszentimre

Mátraszőlős

Mátraterenye

Mátraverebély

Mátyásdomb

Matty

Mátyus

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mecsér

Medgyesbodzás

Medina

Megyaszó

Megyehíd

Megyer

Meggyeskovácsi

Méhkerék

Méhtelek

Mekényes

Mencshely

Mende

Méra

Merenye

Mérges

Mérk

Mernye

Mersevát

Mesterháza

Mesteri

Mesterszállás

Meszes

Meszlen

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Meződ

Mezőfalva

Mezőgyán

Mezőhék

Mezőkomárom

Mezőladány

Mezőlak

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Mezőörs

Mezőpeterd

Mezősas

Mezőszemere

Mezőszentgyörgy

Mezőszilas

Mezőtárkány

Mezőzombor

Miháld

Mihályfa

Mihálygerge

Mihályháza

Mihályi

Mike

Mikebuda

Mikekarácsonyfa

Mikepércs

Miklósi

Mikófalva

Mikóháza

Mikosszéplak

Milejszeg

Milota

Mindszentgodisa

Mindszentkálla

Misefa

Miske

Miszla

Mocsa

Mogyorósbánya

Mogyoróska

Moha

Mohora

Molnári

Molnaszecsőd

Molvány

Monaj

Monok

Monorierdő

Mónosbél

Monostorapáti

Monostorpályi

Monoszló

Monyoród

Mórágy

Móricgát

Mórichida

Mosdós

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Mozsgó

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Múcsony

Muhi

Murakeresztúr

Murarátka

Muraszemenye

Murga

Murony

Nábrád

Nadap

Nádasd

Nádasdladány

Nágocs

Nagyacsád

Nagyalásony

Nagyar

Nagybajcs

Nagybakónak

Nagybánhegyes

Nagybaracska

Nagybarca

Nagybárkány

Nagyberény

Nagyberki

Nagybörzsöny

Nagybudmér

Nagycenk

Nagycsány

Nagycsécs

Nagycsepely

Nagycserkesz

Nagydém

Nagydobos

Nagydobsza

Nagydorog

Nagyér

Nagyesztergár

Nagyfüged

Nagygeresd

Nagygörbő

Nagygyimót

Nagyhajmás

Nagyharsány

Nagyhegyes

Nagyhódos

Nagyhuta

Nagyigmánd

Nagyiván

Nagykamarás

Nagykapornak

Nagykarácsony

Nagykereki

Nagykeresztúr

Nagykinizs

Nagykónyi

Nagykorpád

Nagykozár

Nagykökényes

Nagykölked

Nagykörű

Nagykutas

Nagylak

Nagylengyel

Nagylóc

Nagylók

Nagylózs

Nagymágocs

Nagymizdó

Nagynyárád

Nagyoroszi

Nagypáli

Nagypall

Nagypeterd

Nagypirit

Nagyrábé

Nagyrada

Nagyrákos

Nagyrécse

Nagyréde

Nagyrév

Nagyrozvágy

Nagysáp

Nagysimonyi

Nagyszakácsi

Nagyszékely

Nagyszekeres

Nagyszénás

Nagyszentjános

Nagyszokoly

Nagytálya

Nagytevel

Nagytilaj

Nagytótfalu

Nagytőke

Nagyút

Nagyvarsány

Nagyváty

Nagyvázsony

Nagyvejke

Nagyveleg

Nagyvenyim

Nagyvisnyó

Nak

Napkor

Nárai

Narda

Naszály

Négyes

Nekézseny

Nemesapáti

Nemesbikk

Nemesborzova

Nemesbőd

Nemesbük

Nemescsó

Nemesdéd

Nemesgörzsöny

Nemesgulács

Nemeshany

Nemeshetés

Nemeske

Nemeskér

Nemeskeresztúr

Nemeskisfalud

Nemeskocs

Nemeskolta

Nemesládony

Nemesmedves

Nemesnádudvar

Nemesnép

Nemespátró

Nemesrádó

Nemesrempehollós

Nemessándorháza

Nemesvámos

Nemesvid

Nemesvita

Nemesszalók

Nemesszentandrás

Németbánya

Németfalu

Németkér

Nemti

Neszmély

Nézsa

Nick

Nikla

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Nóráp

Noszlop

Noszvaj

Nova

Novaj

Novajidrány

Nőtincs

Nyalka

Nyárád

Nyáregyháza

Nyárlőrinc

Nyársapát

Nyésta

Nyim

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyirád

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyíri

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírmártonfalva

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Nyomár

Nyőgér

Nyugotszenterzsébet

Nyúl

Óbánya

Óbarok

Óbudavár

Ócsárd

Ófalu

Ófehértó

Óföldeák

Óhíd

Okány

Okorág

Okorvölgy

Olasz

Olaszfa

Olaszfalu

Olaszliszka

Olcsva

Olcsvaapáti

Old

Ólmod

Oltárc

Onga

Ónod

Ópályi

Ópusztaszer

Orbányosfa

Orci

Ordacsehi

Ordas

Orfalu

Orfű

Orgovány

Ormándlak

Ormosbánya

Oroszi

Oroszló

Orosztony

Ortaháza

Osli

Ostffyasszonyfa

Ostoros

Oszkó

Oszlár

Osztopán

Ózdfalu

Ozmánbük

Ozora

Öcs

Őcsény

Öcsöd

Ököritófülpös

Ölbő

Ömböly

Őr

Öregcsertő

Öreglak

Őrhalom

Őrimagyarósd

Örményes

Örménykút

Őrtilos

Örvényes

Ősagárd

Ősi

Öskü

Öttevény

Öttömös

Ötvöskónyi

Pácin

Pácsony

Padár

Páhi

Páka

Pakod

Pákozd

Palé

Pálfa

Pálfiszeg

Páli

Palkonya

Pálmajor

Pálmonostora

Pálosvörösmart

Palotabozsok

Palotás

Paloznak

Pamlény

Pamuk

Pánd

Pankasz

Pányok

Panyola

Pap

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Papkeszi

Pápoc

Papos

Páprád

Parád

Parádsasvár

Parasznya

Pári

Paszab

Pásztori

Pat

Patak

Patalom

Patapoklosi

Patca

Pátka

Patosfa

Pátroha

Patvarc

Pátyod

Pázmánd

Pázmándfalu

Pecöl

Pécsbagota

Pécsdevecser

Pécsely

Pécsudvard

Pellérd

Pély

Penc

Penészlek

Pénzesgyőr

Penyige

Pér

Pere

Perecse

Pereked

Perenye

Peresznye

Pereszteg

Perkáta

Perkupa

Perőcsény

Peterd

Péterhida

Péteri

Pétfürdő

Pethőhenye

Petneháza

Petőfibánya

Petőfiszállás

Petőháza

Petőmihályfa

Petrikeresztúr

Petrivente

Pettend

Piliny

Piliscsév

Pilismarót

Pincehely

Pinkamindszent

Pinnye

Piricse

Pirtó

Piskó

Pitvaros

Pócsa

Pocsaj

Pócspetri

Pogány

Pogányszentpéter

Pókaszepetk

Polány

Porcsalma

Pornóapáti

Poroszló

Porpác

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Pórszombat

Porva

Pósfa

Potony

Potyond

Pölöske

Pölöskefő

Pörböly

Pördefölde

Pötréte

Prügy

Pula

Pusztaapáti

Pusztaberki

Pusztacsalád

Pusztacsó

Pusztadobos

Pusztaederics

Pusztafalu

Pusztaföldvár

Pusztahencse

Pusztakovácsi

Pusztamagyaród

Pusztamérges

Pusztamiske

Pusztamonostor

Pusztaottlaka

Pusztaradvány

Pusztaszemes

Pusztaszentlászló

Pusztaszer

Pusztavacs

Pusztavám

Püski

Püspökhatvan

Püspökmolnári

Püspökszilágy

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábagyarmat

Rábahídvég

Rábakecöl

Rábapatona

Rábapaty

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rábatamási

Rábatöttös

Rábcakapi

Ráckeresztúr

Rád

Rádfalva

Rádóckölked

Radostyán

Ragály

Rajka

Rakaca

Rakacaszend

Rákóczibánya

Rákócziújfalu

Ráksi

Ramocsa

Ramocsaháza

Rápolt

Raposka

Rásonysápberencs

Rátka

Rátót

Ravazd

Recsk

Réde

Rédics

Regéc

Regenye

Regöly

Rém

Répáshuta

Répceszemere

Répceszentgyörgy

Répcevis

Resznek

Rétalap

Rétközberencs

Révfülöp

Révleányvár

Rezi

Ricse

Rigács

Rigyác

Rimóc

Rinyabesenyő

Rinyakovácsi

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Rohod

Románd

Romhány

Romonya

Rózsafa

Rozsály

Rózsaszentmárton

Röjtökmuzsaj

Rönök

Röszke

Rudolftelep

Rum

Ruzsa

Ságújfalu

Ságvár

Sajóecseg

Sajógalgóc

Sajóhídvég

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajónémeti

Sajóörös

Sajópálfala

Sajópetri

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószöged

Sajóvámos

Sajóvelezd

Sajtoskál

Salföld

Salköveskút

Salomvár

Sály

Sámod

Sámsonháza

Sand

Sántos

Sáp

Sáránd

Sárazsadány

Sáregres

Sárfimizdó

Sárhida

Sárisáp

Sarkadkeresztúr

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sárkeszi

Sármellék

Sárok

Sárosd

Sárpilis

Sárrétudvari

Sarród

Sárszentágota

Sárszentlőrinc

Sárszentmihály

Sarud

Sáska

Sáta

Sátorhely

Sávoly

Segesd

Selyeb

Semjén

Semjénháza

Sénye

Sényő

Seregélyes

Serényfalva

Sérsekszőlős

Sikátor

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sima

Simaság

Simonfa

Sióagárd

Siójut

Sirok

Sitke

Sobor

Sokorópátka

Soltszentimre

Sóly

Som

Somberek

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Somodor

Somogyacsa

Somogyapáti

Somogyaracs

Somogyaszaló

Somogybabod

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyjád

Somogymeggyes

Somogysámson

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszil

Somogyszob

Somogytúr

Somogyudvarhely

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyviszló

Somogyzsitfa

Somoskőújfalu

Sonkád

Soponya

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Sopronnémeti

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sormás

Sorokpolány

Sóshartyán

Sóstófalva

Sósvertike

Sótony

Söjtör

Söpte

Söréd

Sukoró

Sumony

Súr

Surd

Sükösd

Sümegcsehi

Sümegprága

Süttő

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Szabadhídvég

Szabadi

Szabadkígyós

Szabadszentkirály

Szabás

Szabolcs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szágy

Szajk

Szajla

Szajol

Szakácsi

Szakadát

Szakáld

Szakáy

Szakcs

Szakmár

Szaknyér

Szakoly

Szakony

Szakonyfalu

Szákszend

Szalafő

Szalánta

Szalapa

Szalaszend

Szalatnak

Szálka

Szalkszentmárton

Szalmatercs

Szalonna

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamossályi

Szamostatárfalva

Szamosújlak

Szamosszeg

Szanda

Szank

Szántód

Szany

Szápár

Szaporca

Szár

Szárász

Szárazd

Szárföld

Szárliget

Szarvasgede

Szarvaskend

Szarvaskő

Szászberek

Szászfa

Szászvár

Szatmárcseke

Szátok

Szatta

Szatymaz

Szava

Szebény

Szécsénke

Szécsényfelfalu

Szécsisziget

Szederkény

Szedres

Szegerdő

Szegi

Szegilong

Szegvár

Székely

Székelyszabar

Székkutas

Szeleste

Szelevény

Szellő

Szemely

Szemenye

Szemere

Szendehely

Szendrőlád

Szenna

Szenta

Szentantalfa

Szentbalázs

Szentbékkálla

Szentborbás

Szentdénes

Szentdomonkos

Szente

Szentegát

Szentgál

Szentgáloskér

Szentgyörgyvár

Szentgyörgyvölgy

Szentimrefalva

Szentistván

Szentistvánbaksa

Szentjakabfa

Szentkatalin

Szentkirály

Szentkirályszabadja

Szentkozmadombja

Szentlászló

Szentliszló

Szentlőrinckáta

Szentmargitfalva

Szentmártonkáta

Szentpéterfa

Szentpéterfölde

Szentpéterszeg

Szentpéterúr

Szenyér

Szepetnek

Szerecseny

Szeremle

Szerep

Szergény

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Szigliget

Szihalom

Szijártóháza

Szil

Szilágy

Szilaspogony

Szilsárkány

Szilvágy

Szilvás

Szilvásvárad

Szilvásszentmárton

Szin

Szinpetri

Szirák

Szirmabesenyő

Szokolya

Szólád

Szomód

Szomolya

Szomor

Szorgalmatos

Szorosad

Szőc

Szőce

Szögliget

Szőke

Szőkéd

Szőkedencs

Szőlősardó

Szőlősgyörök

Szörény

Szúcs

Szuha

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Szulimán

Szulok

Szurdokpüspöki

Szűcsi

Szügy

Szűr

Tabajd

Tabdi

Táborfalva

Tác

Tagyon

Takácsi

Tákos

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Taliándörögd

Tállya

Tanakajd

Táp

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószentmárton

Tápiószőlős

Táplánszentkereszt

Tapsony

Tápszentmiklós

Tar

Tarany

Tacal

Tard

Tardona

Tardos

Tarhos

Tarján

Tarjánpuszta

Tárkány

Tarnabod

Tarnalelesz

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmária

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tárnokréti

Tarpa

Tarrós

Táska

Tass

Taszár

Tataháza

Tatárszentgyörgy

Tázlár

Tekenye

Tékes

Teklafalu

Telekes

Telekgerendás

Teleki

Telkibánya

Tengelic

Tengeri

Tengőd

Tenk

Tényő

Tépe

Terem

Terény

Tereske

Teresztenye

Terpes

Tés

Tésa

Tésenfa

Téseny

Teskánd

Tetétlen

Tevel

Tibolddaróc

Tiborszállás

Tihany

Tikos

Tilaj

Timár

Tiszaadony

Tiszaalpár

Tiszabábolna

Tiszabecs

Tiszabercel

Tiszabezdéd

Tiszabő

Tiszabura

Tiszacsécse

Tiszacsermely

Tiszadada

Tiszaderzs

Tiszadob

Tiszadorogma

Tiszaeszlár

Tiszagyenda

Tiszagyulaháza

Tiszaigar

Tiszainoka

Tiszajenő

Tiszakanyár

Tiszakarád

Tiszakerecseny

Tiszakeszi

Tiszakóród

Tiszakürt

Tiszaladány

Tiszamogyorós

Tiszanagyfalu

Tiszanána

Tiszaörs

Tiszapalkonya

Tiszapüspöki

Tiszarád

Tiszaroff

Tiszasas

Tiszasüly

Tiszaszalka

Tiszaszentimre

Tiszaszentmárton

Tiszasziget

Tiszaszőlős

Tiszatardos

Tiszatarján

Tiszatelek

Tiszatenyő

Tiszaug

Tiszavalk

Tiszavárkony

Tiszavid

Tisztaberek

Tivadar

Tóalmás

Tófalu

Tófej

Tófű

Tokod

Tokodaltáró

Tokorcs

Tolcsva

Told

Tolmács

Tolnanémedi

Tomajmonostora

Tomor

Tompaládony

Tordas

Tormafölde

Tormás

Tormásliget

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Tornyiszentmiklós

Tornyosnémeti

Tornyospálca

Torony

Torvaj

Tószeg

Tótszentgyörgy

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Tótújfalu

Tótvázsony

Töltéstava

Tömörd

Tömörkény

Törökkoppány

Törtel

Töttös

Trizs

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrony

Túrricse

Tuzsér

Türje

Tüskevár

Tyukod

Udvar

Udvari

Ugod

Újbarok

Újcsanálos

Újdombrád

Újhartyán

Újiráz

Újireg

Újkenéz

Újkér

Újlengyel

Újléta

Újlőrincfalva

Újpetre

Újrónafő

Újsolt

Újszalonta

Újszentiván

Újszentmargita

Újszilvás

Újtelek

Újtikos

Újudvar

Újvárfalva

Ukk

Und

Úny

Uppony

Ura

Uraiújfalu

Úrhida

Úri

Úrkút

Uszka

Uszód

Uzsa

Üllés

Vácduka

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Vadna

Vadosfa

Vág

Vágáshuta

Vajdácska

Vajszló

Vajta

Vál

Valkó

Valkonya

Vállaj

Vállus

Vámosatya

Vámoscsalád

Vámosgyörk

Vámosmikola

Vámosoroszi

Vámosújfalu

Vámosszabadi

Váncsod

Vanyarc

Vanyola

Várad

Váralja

Varászló

Váraszó

Várbalog

Varbó

Varbóc

Várda

Várdomb

Várfölde

Varga

Várgesztes

Várkesző

Várong

Városföld

Városlőd

Varsád

Varsány

Várvölgy

Vasad

Vasalja

Vásárosbéc

Vásárosdombó

Vásárosfalu

Vásárosmiske

Vasasszonyfa

Vasboldogasszony

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vaskeresztes

Vaskút

Vasmegyer

Vaspör

Vassurány

Vaszar

Vászoly

Vasszécseny

Vasszentmihály

Vasszilvágy

Vát

Vatta

Vázsnok

Vécs

Végegyháza

Vejti

Vékény

Vekerd

Velem

Velemér

Velény

Véménd

Vének

Vereb

Verőce

Verpelét

Verseg

Versend

Vértesacsa

Vértesboglár

Vérteskethely

Vértessomló

Vértestolna

Vértesszőlős

Vése

Veszkény

Veszprémfajsz

Veszprémgalsa

Veszprémvarsány

Vezseny

Vid

Vigántpetend

Villánykövesd

Vilmány

Vilonya

Vilyvitány

Vinár

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Visnye

Visonta

Viss

Visz

Viszák

Viszló

Visznek

Vitnyéd

Vízvár

Vizslás

Vizsoly

Vokány

Vonyarcvashegy

Vöckönd

Völcsej

Vönöck

Vöröstó

Vörs

Zabar

Zádor

Zádorfalva

Zagyvarékas

Zagyvaszántó

Zajk

Zajta

Zákány

Zákányfalu

Zákányszék

Zala

Zalaapáti

Zalabaksa

Zalabér

Zalaboldogfa

Zalacsány

Zalacséb

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalakomár

Zalaköveskút

Zalameggyes

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszántó

Zalaszegvár

Zalaszentbalázs

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentjakab

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaszombatfa

Zaláta

Zalatárnok

Zalaújlak

Zalavár

Zalavég

Zalkod

Zámoly

Zánka

Zaránk

Závod

Zebecke

Zebegény

Zemplénagárd

Zengővárkony

Zichyújfalu

Zics

Ziliz

Zimány

Zók

Zomba

Zubogy

Zsadány

Zsáka

Zsámbok

Zsana

Zsarolyán

Zsebeháza

Zsédeny

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

Zsennye

Zsira

Zsombó

Zsujta

Zsurk

7. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések

Abony

Adony

Albertirsa

Bábolna

Bácsalmás

Badacsonytomaj

Baja

Balatonlelle

Balkány

Bátaszék

Békés

Békéscsaba

Bicske

Bonyhád

Cegléd

Csongrád

Dabas

Debrecen

Demecser

Devecser

Dunaföldvár

Edelény

Enying

Ercsi

Füzesabony

Gárdony

Gyomaendrőd

Gyula

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Hajdúsámson

Harkány

Herend

Heves

Hódmezővásárhely

Izsák

Jánoshalma

Jánossomorja

Jászberény

Jászfényszaru

Kaba

Kaposvár

Karcag

Kecel

Kecskemét

Kenderes

Kerekegyháza

Keszthely

Kisbér

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kistelek

Komádi

Komló

Kozármisleny

Kunszentmárton

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Lengyeltóti

Martonvásár

Mátészalka

Mezőberény

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Mezőtúr

Miskolc

Mohács

Monor

Mór

Mórahalom

Nagyhalász

Nagykálló

Nagykáta

Nagykőrös

Nagymaros

Nyékládháza

Nyíradony

Nyíregyháza

Nyírlugos

Nyírtelek

Orosháza

Oroszlány

Örkény

Pápa

Pécsvárad

Pilis

Polgárdi

Pusztaszabolcs

Ráckeve

Sándorfalva

Sárbogárd

Sárospatak

Sásd

Sátoraljaújhely

Siklós

Solt

Soltvadkert

Sülysáp

Sümeg

Szabadszállás

Szarvas

Szeghalom

Szekszárd

Szentes

Szentlőrinc

Szigetvár

Tamási

Tapolca

Tata

Tét

Tiszacsege

Tiszakécske

Tompa

Túrkeve

Újfehértó

Vámospércs

Vasvár

Zalaegerszeg

Zalakaros

Zalalövő