Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel , valamint a Fővárosi Közgyűlés 19/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletével, illetve a 21/1994. (IV. 29.) Főv. Kgy. rendeletével módosított 5/1991. (II. 19.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Fkr.) 1. § (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén - határozatlan időre - építményadót vezet be.

Adókötelezettség

2. § (1) *  Adóköteles az 1. §-ban megjelölt területen lévő - a Htv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott - lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 

Az adó alanya

3. § *  Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározottak köre.

Az adó alapja és mértéke

4. § *  (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete (Htv. 15. § a) pont).

(2) E rendelet alkalmazásában a hasznos alapterület fogalmát a Htv. 52. § 9. pontja határozza meg.

(3) *  Az adó általános mértéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 1846 Ft/m2/év.

(4) *  Az adó mértéke társas (terem) garázsban lévő gépjárműtároló esetén 1000 Ft/m2/év, amennyiben az adó alanya magánszemély.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § *  Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése tekintetében a Htv. 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

Az adó megállapítása és megfizetése

6. § (1) *  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32. § (2) bekezdése alapján adózónak az előírt nyomtatványon adóbevallást kell benyújtania az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

(2) * 

(3) *  Az adóalanyok az építményadót külön értesítés nélkül, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.

(4) *  Az adó késedelmes megfizetése esetén felszámított késedelmi pótlékra vonatkozó szabályokat az Art. 165-167. §-ai írják elő.

Adómentesség

7. § (1) *  Mentes az adó alól:

a) a Htv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt adóalany;

b) *  a Htv. 13. § és a Htv. 13/A. §-ban meghatározott építmény.

(2) *  Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként szereplő építmény, amelyet a magánszemély adóalany vagy közeli hozzátartozója életvitelszerűen lakás céljára használ. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a Htv. 12. § (1) bekezdés szerinti tulajdonos olyan lakása, ahol a tulajdonos, vagy a tulajdonos Ptk. szerinti közeli hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése, egyéb) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja.

(2a) *  Nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt az életvitelszerűen lakás céljára használt építmény azon részére, melyet időszakosan vagy hosszabb távon bérbeadás útján hasznosít.

(3) * 

Kedvezmények

8. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(5a) *  A fizetendő adóból 50% kedvezményben részesül a magánszemély adóalany a pinceszinten (csatlakozó terepszint alatt) kialakított építménye után - kivétel teremgarázs, gépjárműtároló -, amennyiben annak hasznosítása nem köthető vállalkozási tevékenységhez vagy ahhoz szükséges anyagtároláshoz.

(6) *  Az (5) és (5a) bekezdésekben szereplő, adókedvezményre jogosító tények meglétét írásban, hitelt érdemlően igazolni kell. Az (5a) bekezdésben szereplő adókedvezmény feltételének meglétéről az adóalany (társasház esetén a közös képviselő által igazoltan) - első alkalommal 2017. április 30. napjáig, a 2018. évtől kezdődően az adóév január 15. napjáig - írásban köteles nyilatkozni, mely kedvezmény az adóév utolsó napjáig érvényes. A feltételek meglétét az adóhatóság helyszíni szemle útján ellenőrizheti.

(7) * 

(8) *  A (6) bekezdésben szereplő, adókedvezményre jogosító tények meglétét írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

(9) *  Az évi 1.000 Ft alatti adót nem kell kivetni és nem kell megfizetni.

Méltányossági eljárások

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

9. § *  Fizetési halasztás, részletfizetés az Art. 133. §-ban foglaltak alapján biztosítható.

Adómérséklés, méltányosság

10. § *  Az adó mérséklése, elengedése tekintetében az Art. 134. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

10/A. § *  (1) A Htv. 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletében megállapított helyi adók körében feltárt és beszedett adótartozásból származó bevétel alapján, a Htv-ben meghatározott személyeket anyagi érdekeltségű juttatás illeti meg.

(2) Anyagi érdekeltségű juttatásként az (1) bekezdésben meghatározott éves bevétel 20%-a használható fel. Az anyagi érdekeltségű juttatás mértékéből a mindenkori társadalombiztosítási, munkaadói és egyéb járulékokkal csökkentett összeg 20%-a az adóhatóság vezetőjét illeti meg. A fennmaradó 80%-ot az adóhatóság vezetője az adóigazgatási feladatokat végző köztisztviselők részére - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/N. § (3) bekezdésében, illetőleg az éves költségvetési törvényben foglaltakra is - teljesítmény-arányosan állapítja meg.

(3) Az anyagi érdekeltségű juttatásra fordítható bevételből a tárgyév december 31-éig előleg, az adóévet követő év június 30-áig elszámolt juttatás és az előleg különbözete kerülhet kifizetésre.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) *  Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény, valamint a módosított a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben használt fogalmakra az (1) bekezdésben említett jogszabályok értelmező rendelkezései az irányadók.

(3)-(4) * 

(5) *  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidőben hatályát veszti a Rendelet 11. § (5) bekezdése.

Budapest, 1996. április 25.

dr. Ungár László
jegyző
Bakonyi Karola
polgármester

A kihirdetés napja: Budapest, 1996. április 26.