Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a településképi kötelezési eljárásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki.

2. § A rendelet célja, az Erzsébetvárosi építészeti értékek és településkép és a rendeltetésszerű funkció-, és területhasználat védelme érdekében a településképi kötelezés alapján megállapított kötelezettségek végrehajtásának biztosítása.

3. § Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

a) A településképet zavaró bejelentés nélkül, vagy bejelentéstől eltérően megvalósított cégérek, reklám és hirdető-berendezések elbontása és az eredeti állapot visszaállítása érdekében, ha azok nem felelnek meg az Önkormányzati rendeletben megállapított szabályoknak és,

aa) műszaki állapotuk nem megfelelő jó karbantartásuk elmaradt,

ab) tartalmuk idejét múlt, aktualitását vesztette, az üzlet megszűnt,

ac) a homlokzat egységességét rontja, ornamentikát takar el,

ad) nem illeszkedik a közterületi reklám berendezésekhez,

ae) rikító színeivel, erős fényeivel kirí a környezetéből,

af) bejelentési eljárás nélkül került kihelyezésre.

b) Az építészeti és városképi értékek és a rendeltetésszerű funkció-, és területhasználat védelme érdekében, ha az építmény műtárgy településképi elem műszaki, esztétikai állapota vagy az érintett terület használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzatnak és más helyi előírásoknak különösen, ha

ba) átépítése és színezése az egységes és harmonikus városképet rontja

bb) leromlott műszaki állapotából eredően élet- és balesetveszélyessé vált, a homlokzati ornamentika hiányos, a homlokzat színezése lekopott,

bc) az előírásoknak megfelelő zöldfelület kialakítása és annak fenntartása érdekében,

bd) nem a jogszabályban előírt rendeltetésváltás esetén, illetve ha a beépítetlen telekrészt nem az előírásoknak megfelelően használja.

be) bejelentési eljárás nélkül került átépítésre és a funkcióváltásra

c) Épület, helyiség, helyiség csoport rendeltetésének megváltoztatása esetén amennyiben a rendeltetés megváltoztatását Önkormányzati rendelet településképi bejelentéshez köti és a rendeltetésmódosítást településképi bejelentés nélkül, vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérően végezték.

4. § (1) A polgármester a 3. §-ban foglaltak esetén kötelezi az érintett ingatlan tulajdonosát, bérlőjét, használóját az érintett építmény, építményrész, felújítására, átalakítására, vagy elbontására.

(2) Az (1) bekezdésben körülírt eljárásban a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni

(3) A polgármester az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezés végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedő és ismételhető bírság kivetését rendelheti el.

(4) A polgármester döntése ellen jogorvoslattal lehet fordulni a Képviselő-testülethez.

5. § Jelen rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. november 4-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző