Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra, 2004. * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

Pályázati feltételek

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret

A 2004. évi decentralizált támogatási keretből felhalmozási célra fordítható

320 000 ezer Ft;

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető keret 173 730 ezer Ft, ebből

a 2005. évi 130 297 ezer Ft,
a 2006. évi 43 433 ezer Ft.

II. A támogatott célok

- A kerületi önkormányzatok részéről 2004. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások;

- A Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztése, illetve felújítása.

III. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzatok részéről 2004. évre központi céltámogatásra Budapest Főváros Önkormányzatával közösen pályázó, de fedezethiány miatt elutasításra kerülő szennyvízcsatorna-beruházások esetében.

A pályázható keret nagysága: 2004-re 270 000 ezer Ft
2005-re 80 297 ezer Ft
2006-ra 43 433 ezer Ft

A támogatás mértéke: A beruházásnak a megkötött kiviteli szerződés alapján várható bekerülési költségéből a központi céltámogatás szabályai szerint igényelhető támogatásnak megfelelő százalékos arány (50%). Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a pályázat szerinti tervezett költség alapján a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen megítélt támogatás összegét.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatok tartalmilag és formailag megegyeznek a központi céltámogatásra beadott pályázatokkal, és legkésőbb 2004. július 31-ig kell azokat megküldeni a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóságának. A pályázó kerületi önkormányzatnak 2004. szeptember 30-ig pótlólag meg kell küldenie a Főpolgármesteri Hivatalba a következőket:

- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a beruházás szükség szerinti átütemezéséhez (minta mellékelve),

- nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ának megfelelően (minta mellékelve),

- a képviselő-testületi által javasolt prioritási sorrendet,

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú melléletének 1. része szerinti kitöltött adatlapokat (minta mellékelve).

A pályázatok sorolása és elbírálása:

A közepes céltámogatást elnyert pályázatok automatikusan kikerülnek a decentralizált támogatásra pályázók köréből.

Érvénytelennek tekintendő azon önkormányzatok pályázata, amelyek a korábban elnyert decentralizált támogatással - a támogatási szerződés szerint 2003. december 31-ig befejeződő beruházás esetén - legkésőbb 2004. június 30-ig nem számolnak el, és a fel nem használt támogatásról nem mondanak le a jogszabályban előírt módon.

Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de az első helyre sorolt kerület maximum a 30%-át kaphatja a keretnek, a többi kerület pedig a csatornázottság növekvő arányának megfelelően egyre kevesebbet, ugyanakkor a keretet úgy kell felosztani, hogy a lehető legtöbb pályázó kerület részesülhessen a támogatásban;

- a kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

A pályázatok a Kerületi Küldöttek Kollégiumával történő egyeztetést követően kerülnek döntésre a Fővárosi Közgyűlés elé.

A pályázatokról a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács dönt, a központi céltámogatásokról szóló kiegészítő jegyzéknek az Önkormányzatok Közlönyében való megjelenését követő hónapban. A Közgyűlés döntése a támogatások nagyságáról előzetes, véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik.

IV. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a Duna fővárosi szakaszán lévő árvízi védművek fejlesztésének, illetve felújításának támogatására benyújtott önkormányzati pályázatok esetében.

A pályázható keret nagysága: 2004-re 50 000 ezer Ft
2005-re 50 000 ezer Ft

A támogatás mértéke: a beruházás, illetve felújítás egyéb támogatással nem fedezett önrészének 30%-a.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei, a benyújtás határideje: A pályázatokat a 7001/1998. (BK 9.) BM irányelvben foglaltakat is figyelembe véve, a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletnek és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában lehet benyújtani 2004. december 31-ig folyamatosan, a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóságán keresztül, csatolva a pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A pályázó fejlesztés, illetve felújítás tervezett befejezési határideje legfeljebb 2005. december 31. lehet.

A pályázatok sorolása és elbírálása: A pályázatok a beérkezés sorrendjében, a Kerületi Küldöttek Kollégiumával történő egyeztetést követően kerülnek döntésre a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács elé, a hiánytalan dokumentáció beérkezését követő 45. napig. A Közgyűlés döntése előzetes, véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik, de nem lehet nagyobb az előzetes döntés szerinti összegnél.

V. Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai:

A támogatás - a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon - a kiviteli szerződés alapján a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármesterrel megkötött támogatási és a Kincstárral megkötött finanszírozási szerződés szerint, a döntést követően kiállított számlák alapján, teljesítmény és forrásarányosan vehető igénybe a Kincstáron keresztül.

A támogatást elnyert pályázatok tervezett befejezési határideje - amennyiben a döntés a II. félévben vagy a tárgyévet követő évben születik - az eredetileg leadott pályázatban lévőhöz képest 1 évvel későbbre módosul.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre (a meghiúsult közbeszerzési pályázat nem tekinthető az önkormányzat hibájának),

- a kivitelezés a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a támogatási szerződésben rögzített határidőig, illetve az azt követő 60 napig vehető igénybe. A támogatási szerződésben rögzített határidőt a felek indokolt esetben közös megegyezéssel módosíthatják.

A pályázó önkormányzatoknak a pályázati kiírásban foglaltakon kívül be kell tartaniuk a többször módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt egyéb - adatközlésre, beszámolásra, elszámolásra, lemondásra vonatkozó - előírásokat is.

VI. Felvilágosítás, ügyintézés a Főpolgármesteri Hivatalban a pályázatokkal kapcsolatosan:

Költségvetési Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztály Közmű Ügyosztály
Hortobágyiné Farády Judit Szügyi Györgyné
Telefon: 327-1299 327-1307

Budapest 2004. március 25.

Budapest Főváros Közgyűlése

1. számú melléklet a pályázathoz

Nyilatkozat
felhalmozási célú decentralizált támogatás és az ahhoz kapcsolódó
fővárosi céltámogatás igényléséhez szennyvízcsatorna-hálózat építésére

A ......................................................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom,

hogy a Fővárosi Önkormányzathoz 2004-ben fővárosi céltámogatásra - és azt követően központi cél-, majd decentralizált támogatásra benyújtott .........................................................

szennyvízcsatornahálózat-építési pályázatunkra a központi céltámogatási pályázaton történő elutasítás esetén változatlanul fenntartjuk támogatási igényünket - az eredeti pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal - abban az esetben is, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: .............................................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya a kerület összes lakásának számához képest %-ban: .............................................

Budapest 2004.

P. H.

................................................................ ......................................................
jegyző polgármester

2. számú melléklet a pályázathoz

Nyilatkozat
(az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-a
alapján)

A pályázó

- a képviselő-testület döntése alapján igazolja, hogy

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

c) a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét

1. az önkormányzat saját forrása, és/vagy

2. a fenntartó

biztosítja.

- tudomásul veszi, hogy

a) 60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet;

b) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók;

- hozzájárul, hogy

a) a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez:

b) a Kincstár keretében működő megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

Budapest 2004.

P. H.

................................................................ ......................................................
jegyző polgármester

3. számú melléklet a pályázathoz

6. számú melléklet a 306/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Adatlap a támogatási döntésről 1
(Az igénylő tölti ki!) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ................................
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): Megnevezése: ...............................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg)
5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott és több mint 10 000 M Ft/év nettó árbevétel vagy több mint 6750 M Ft/év mérlegfőösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht.)
8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. tv. alapján;
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy a 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
- a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni:
- egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni.
Az igénylő neve (M): ..................................................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz. ......................................... hrsz.
Az igénylő telephelye**, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz. ......................................... hrsz.
Az igénylő postai címe**, ir.szám: település .........................................................................................................
cím: ............................................................................. utca .............................................. hsz.
** (A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendő ki, ha eltér a székhely címétől.)
Telefonszám:
Az igénylő adószáma (M)
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

Az igénylő adóazonosító jele (M)
(1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

Az igénylő egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):
Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki):
Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki):

Statisztikai szám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
Adatlap a támogatási döntésről 2
(Az igénylő tölti ki!) I.
I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai
(2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Mérlegév:
Nettó árbevétel: E Ft
Mérleg szerinti eredmény: E Ft
Saját tőke: E Ft
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben
Nettó árbevétel: E Ft
- ebből fejlesztés miatt: E Ft
A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):
- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
- ebből fejlesztés miatt új létszám:
- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:
I/4. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges
megnevezése (M): ........................................................................................................................................................................
Igényelt összeg: E Ft
A megvalósítási hely (M), pontos címe, ir.szám: település: ..........................................................................................
cím: .............................................................................. utca ............................................... hsz. ....................................... hrsz.
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .............................................................................................................................
* Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
* A támogatási konstrukció megnevezése (M): ..........................................................................................................................
P. H.
................................................
dátum
................................................
igénylő aláírása
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!