Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályaival együtt kell alkalmazni.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekre, valamint a családok átmeneti otthonaira és ezen intézményekben ellátásban részesülő személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Térítési díj

3. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a családok átmeneti otthona térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Budapest Főváros Közgyűlése évente állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható.

(2) Az idősek otthonai, és a hajléktalanok átmeneti szállásai intézményi térítési díjainak összegét intézményenként, telephelyenként, épületenként az 1. melléklet, az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító idős otthonokét a 2. melléklet, a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díját telephelyenként a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat (a továbbiakban: személyi térítési díjat) kell fizetni.

(2) *  A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A családok átmeneti otthonaiban az intézményvezető legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről.

(3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg

a) az ellátott havi jövedelmének 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított szociális intézmények esetén;

b) 50%-át a családok átmeneti otthona esetében.

(4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(5) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

(7) *  Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

(8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(9) *  Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(10) A családok átmeneti otthona esetén a kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(11) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.

(12) Az idősek otthonaiban a személyi térítési díj megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyre -, ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint 2008. október 31-ig nem kérik a jövedelemvizsgálatot -, a térítési díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(13) *  Idősek otthonában gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt. 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(14) E rendelet 2. mellékletében felsorolt, az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító intézményekben az ellátásért az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal - kivétel az egyszeri hozzájárulás megfizetésére kötelezettek - azonos összegű személyi térítési díjat köteles megfizetni. Amennyiben a mindenkori intézményi térítés díj összegének a befizetését az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nem teljesíti, úgy az intézmény vezetője az ellátottat átlagos feltételeket biztosító intézményi férőhelyre helyezi át.

5. § (1) Ha a kötelezett az e rendelet 1., valamint a 3. melléklet figyelembevételével megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri - a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül - a fenntartóhoz fordulhat.

(2) *  Az (1) bekezdésben szereplő kérelemről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai figyelembevételével. Ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

(3) Nem kell személyi térítési díjat fizetni:

a) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben a gondozás első 30 napjára,

b) hajléktalanok éjjeli menedékhelyein és az egészségügyi részlegek férőhelyein.

(4) A főjegyző ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és idős otthoni ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(5) *  A családok átmeneti otthonában az intézményvezető ingyenes ellátásban részesíti a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

(6) A személyi térítési díjat

a) *  a hajléktalanok átmeneti szállásain tárgyhónap utolsó napjáig,

b) a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményeknél, valamint a családok átmeneti otthonaiban havonta utólag kell megfizetni.

(7) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31-60. napjára a személyi térítési díj 50%-át, a 61-90. napjára a személyi térítési díj 75%-át köteles megfizetni, ha

a) felvételét megelőzően életvitelszerűen

aa) közterületen élt és ezt a körülményt az utcai szociális szolgálatok, vagy

ab) éjjeli menedékhelyen élt és ezt a körülményt az éjjeli menedékhelyek

8 napnál nem régebbi írásbeli igazolásával bizonyítja, vagy

b) hajléktalanok átmeneti szállására jelentkezéskor a 25. életévét még nem töltötte be.

(8) *  A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31. napjától a személyi térítési díj 30%-át fizeti az Szt. 99/B-99/E. § szerinti fejlesztő foglalkozásban való részvétel ideje alatt.

6. § (1) *  Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj előleg fizetését kérheti.

(2) *  A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti előleg, vagy az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj különbözet kiegyenlítése megtörténjen.

7. § (1) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Ezen felül megváltoztatható, ha a kötelezett jövedelme

a) *  olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett,

c) a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha ellátás-szervezési intézkedések következtében az elhelyezési körülmények jelentősen megváltoznak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a személyi térítési díj felülvizsgálatát a kötelezett, vagy az intézmény vezetője kezdeményezheti.

(3) A személyi térítési díj felülvizsgálata során az 5. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint 6. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) *  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

II/A. Fejezet * 

Belépési hozzájárulás * 

7/A. § *  (1) Az idősek otthonába belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát, valamint a fizetendő belépési hozzájárulás összegeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.

(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő, vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

(4) Ha a gondozás az intézménybe történő elhelyezést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.

(5) A belépési hozzájárulás fizetésére kijelölt férőhelyeknél a rendelet 2 mellékletében szereplő, az intézmény telephelyén adott férőhelyre vonatkozó intézményi térítési díjat kell megfizetni személyi térítési díjként.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

9-10. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairólIntézmény neve, címe

Szolgáltatási önköltség
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj
(Ft/fő/hónap) havi összege (Ft/hónap) napi összege (Ft/nap)
A B C D
IDŐSEK OTTHONA
1. IV., Baross u. 100.
1.1. IV., Baross u. 100.
1.1.1. ápolás
1.1.1.1. kétágyas elhelyezés 279 578 105 300 3 510
1.1.1.2. három-négyágyas elhelyezés 262 113 98 400 3 280
1.1.2. demens
1.1.2.1. kétágyas elhelyezés 359 841 106 200 3 540
1.1.2.2. három-négyágyas elhelyezés 339 775 99 900 3 330
1.2. IV., Csokonai u. 38.
1.2.1. ápolás 230 526 85 950 2 865
1.2.2. demens 296 066 86 850 2 895
1.3. IV., Béla u. 18.
1.3.1. ápolás 222 916 82 950 2 765
1.3.2. demens 288 040 84 450 2 815
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
2.1. VI., Rózsa u. 67.
2.1.1. ápolás 218 176 77 550 2 585
2.1.2. demens 292 299 78 600 2 620
2.2. IX., Knézits u. 14.
2.2.1. ápolás 249 351 85 950 2 865
2.2.2. demens 299 264 88 200 2 940
2.3. VII., Dózsa György út 82/B
2.3.1. ápolás 215 333 73 800 2 460
2.3.2. demens 317 835 84 450 2 815
3. XVIII., Alacskai út 22.
3.1. XVIII., Alacskai út 22.
3.1.1. ápolás 297 158 111 000 3 700
3.1.2. demens 305 189 114 000 3 800
3.2. XX., Virág Benedek utca 36. „A” épület
3.2.1. ápolás 273 064 102 000 3 400
3.2.2. demens 281 095 105 000 3 500
3.3. XX., Virág B. u. 36. „A” épület
3.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 297 158 111 000 3 700
3.3.2. ápolás egyágyas elhelyezéssel 361 408 135 000 4 500
3.4. XX., Virág Benedek utca 36. „B” épület
3.4.1. ápolás 240 939 90 000 3 000
3.4.2. demens 248 970 93 000 3 100
3.5. XIX., Mészáros L. u. 26.
3.5.1. ápolás 248 970 93 000 3 100
3.5.2. demens 265 033 99 000 3 300
4. X., Halom u. 31.
4.1. X., Halom u. 31.
4.1.1. ápolás 189 630 97 200 3 240
4.1.2. demens 190 882 99 600 3 320
4.2. X., Óhegy u. 48. „A” épület
4.2.1. ápolás 157 328 79 500 2 650
4.2.2. demens 157 712 81 000 2 700
4.3. X., Óhegy u. 48. „B” épület 0
4.3.1. ápolás 183 685 93 000 3 100
4.3.2. demens 184 780 96 000 3 200
4.4. XXI., Tapló u. 1.
4.4.1. ápolás 179 752 92 100 3 070
4.4.2. demens 182 433 94 200 3 140
4.5. X., Gergely u. 85.
4.5.1. ápolás három- és négyágyas elhelyezés 291 883 105 000 3 500
4.5.2. demens egy- és kétágyas elhelyezés 321 672 114 000 3 800
4.5.3. demens három- és négyágyas elhelyezés 311 665 111 000 3 700
4.5.4. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 323 673 113 100 3 770
4.5.5. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 307 221 107 400 3 580
5. XI., Kamaraerdei út 16.
5.1. XI., Kamaraerdei út 16. „A” épület
5.1.1. ápolás 219 596 93 000 3 100
5.2. „B” épület
5.2.1. ápolás 238 500 93 000 3 100
5.2 2. demens 280 060 96 600 3 220
5.3. „C” épület
5.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 302 862 129 000 4 300
5.3.2. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 282 150 114 000 3 800
5.4. XI., Rupphegyi út 7.
5.4.1. ápolás négyágyas elhelyezés 213 300 93 000 3 100
5.4.2. demens 254 850 96 600 3 220
5.5. XI., Bánk bán u. 12-20.
5.5.1. ápolás 221 700 93 000 3 100
5.5.2. demens 263 400 96 600 3 220
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.
6.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
6.1.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 284 125 124 500 4 150
6.1.2. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 283 333 114 000 3 800
6.1.3. ápolás többágyas elhelyezés
6.1.4. demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 290 833 124 500 4 150
6.1.5. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 287 750 114 000 3 800
6.1.6. demens többágyas elhelyezés 287 500 106 500 3 550
6.2. III., Ányos u.
6.2.1. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 248 609 116 400 3 880
6.2.2. ápolás többágyas elhelyezés 252 088 102 300 3 410
6.2.3. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 256 833 116 400 3 880
6.3. XII., Mártonhegyi út 53.
6.3.1. ápolás 204 601 82 800 2 760
6.3.2. demens 222 602 85 800 2 860
6.4. XII., Zugligeti út. 58.
6.4.1. ápolás 206 549 82 800 2 760
6.4.2. demens 225 604 85 800 2 860
7. XVII., Pesti út 117.
7.1. ápolás
7.1.1. ápolás 198 353 91 200 3 040
7.1.2. Semmelweis gondozási egység 235 129 111 000 3 700
7.2. demens 222 176 99 300 3 310
7.3. Gondozóház 168 620 93 300 3 110
8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
8.1. Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület
8.1.1. ápolás 210 653 90 000 3 000
8.2. „B” épület
8.2.1. ápolás 205 175 69 000 2 300
8.2.2. demens 235 208 74 400 2 480
8.3. „Új” épület ápolás 197 567 96 000 3 200
8.4. 2113 Erdőkertes ápolás 200 529 57 000 1 900
8.5. *  Ozory Ház demens 217 175 90 000 3 000
9. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
9.1. ápolás 178 318 67 500 2 250
9.2. demens 201 673 71 400 2 380
10. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.
10.1. "Nagykastély" épület
10.1.1. ápolás egyágyas elhelyezés 202 302 108 000 3 600
10.1.2. ápolás kétágyas elhelyezés 188 374 93 900 3 130
10.1.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés 180 303 87 300 2 910
10.1.4. demens 205 220 88 200 2 940
10.2. „Kiskastély” épület
10.2.1. ápolás egyágyas elhelyezés 202 302 108 000 3 600
10.2.2. ápolás kétágyas elhelyezés 188 374 93 900 3 130
10.2.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés 179 262 77 100 2 570
10.2.4. demens 202 732 77 100 2 570
10.3. „Pavilon” épület
10.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés 202 302 108 000 3 600
10.3.2. ápolás kétágyas elhelyezés 188 374 93 900 3 130
10.3.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés 180 084 87 300 2 910
10.3.4. demens 205 189 88 200 2 940
10.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
10.4.1. ápolás egyágyas elhelyezés 227 513 94 650 3 155
10.4.2. ápolás két- és többágyas elhelyezés 203 142 85 200 2 840
10.4.3. demens 229 548 88 200 2 940
11. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.
11.1. „A” épület
11.1.1. ápolás 220 307 87 000 2 900
11.1.2. demens 241 443 91 500 3 050
11.2. „B” épület
11.2.1. ápolás 220 302 80 700 2 690
11.2.2. demens 241 464 86 700 2 890
11.3. „C” épület
11.3.1. ápolás 220 345 73 500 2 450
11.3.2. demens 241 464 76 800 2 560
11.4. 2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.
11.4.1. „A” „B” „C” és „G” épület ápolás 206 599 64 500 2 150
11.4.2. „C” épület demens 241 456 66 000 2 200
12. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI
12.1. Bp., XIII., Dózsa György út 152. 68 387 11 400 380
12.2. Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.
12.2.1. *  elhelyezés 15 ágyas szobában, vagy felső ágyon 64 237 0 0
12.2.2. elhelyezés 10-14 ágyas szobában 64 234 2 700 90
12.2.3. elhelyezés 8-9 ágyas szobában 64 239 4 050 135
12.2.4. elhelyezés legfeljebb 7 ágyas szobában 64 238 5 400 180
12.3. Bp. VIII., Kálvária u. 23. 113 001 8 700 290
12.4. Bp. XI., Kocsis u. 5. 69 483 9 900 330
12.5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 60 877 8 100 270
12.6. Bp. IX., Táblás u. 31. 90 952 7 800 260
12.7. Bp. X., Vaspálya u. 56. 87 487 8 100 270
12.8. Bp. IX., Gyáli út 33-35. 55 170 9 900 330
12.9. Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8. 61 952 10 800 360
12.10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35. 52 466 8 400 280

2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összegeIntézmény neve, címe

Szolgáltatási önköltség
A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap) havi összege
(Ft/hónap)
napi összege
(Ft/nap)
A B C D
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas 441 939 154 500 5 150
1.1.2. kétágyas 355 221 124 200 4 140
1.2. X., Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas 191 195 114 000 3 800
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. egyágyas 302 850 136 500 4 550
2.1.2. kétágyas 282 150 114 000 3 800
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas 296 250 136 500 4 550
2.2.2. kétágyas 275 550 114 000 3 800
4. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas 284 197 162 300 5 410
3.1.2. kétágyas 283 734 143 100 4 770
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas 249 671 133 200 4 440

3. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegeIntézmény neve, címe


Szolgáltatási
A Gyvt. 147. §-a szerint számított A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj
önköltség (Ft/fő/hónap) intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap) havi összege (Ft/hónap) napi összege (Ft/nap)
A B C D E
1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS
INTÉZMÉNYEI
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI
1.1. Bp. XIV., Rákosszegpark 4. I- II. 107 803 18 150 12 900 430
1.2. Bp. XIV., Rákosszegpark 4. III. 107 803 6 000 0 0

4. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

Intézmény neve, címe Férőhelyek száma Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)
A B C
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas 42 2 500 000
1.2. X. Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas 16 500 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C” épület
2.1.1. egyágyas 26 6 000 000
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszobák 6 4 500 000
2.1.3. kétágyas 68 1 500 000
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas 4 4 500 000
2.2.2. kétágyas 30 1 500 000
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas 10 2 340 000
3.1.2. kétágyas 25 1 800 000
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas 15 1 800 000