Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról

Budapest Főváros Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területére terjed ki.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. középület: az az épület - vegyes rendeltetésű épület esetén épületrész -, amely államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, bírói, ügyészi, köztestületi szervek és ezek intézményei elhelyezésére, valamint a vallási közösségek hitéleti tevékenységének helyszínéül szolgál;

2. plakát: amit a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (1) bekezdése plakátnak minősít.

3. § Tilos választási plakát elhelyezése:

1. *  a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint miniszteri rendeletekben felsorolt műemléki védettség alá helyezett középületeken és műemlékegyüttesek területén található középületeken,

1a. *  a kulturális örökség védelméről szóló törvényben felsorolt fővárosi nemzeti emlékhelyen, kiemelt nemzeti emlékhelyen lévő középületen, valamint a nemzeti emlékhely, kiemelt nemzeti emlékhely közterületnek minősülő részén,

2. *  a településkép védelméről szóló fővárosi önkormányzati, valamint fővárosi kerületi önkormányzati rendeletekben meghatározott, helyi védettség alá helyezett középületeken,

3. *  a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló fővárosi önkormányzati rendeletben felsorolt, közterületnek minősülő kiemelt közcélú zöldterületeken,

4. a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló fővárosi önkormányzati rendeletben meghatározott, közterületnek minősülő természetvédelmi területen és közterületen álló természeti emléken,

5. valamennyi aluljáróban,

6. valamennyi fővárosi Duna-hídon, ideértve a zászlótartókat, a lámpaoszlopokon elhelyezett kisrudas zászlótartókat és az önbeállós zászlókat,

7. valamennyi közterületen lévő szobron, emlékművön, élő növényzeten.

4. § *  A Ve. 144. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a főpolgármester az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak a kötelezett a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6-7. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester