Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2016-ban

a) a Fővárosi Önkormányzatot 52,5%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 47,5%

részesedés illeti meg. A Fővárosi Önkormányzat az őt megillető 52,5%-ból a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2. § (1) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 232 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza.

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg.

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 600 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 315 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 285 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. Tervszinten 300 000 ezer Ft összegű helyi adókhoz kapcsolódó kiadást 157 500 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzatnál, 142 500 ezer Ft összegben pedig a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg.

e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)-d) pontok együttes összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 6000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 3150 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 2850 ezer Ft összegben pedig a XVI-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

3. § Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2016-ban bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek.

3. Végrehajtási szabályok

4. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira;

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számlájára 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak:

a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2016. évi tényleges kiadások különbözetét a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2016. január 31-én lép hatályba.

7. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
Tarlós István s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2016. évreÖnkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok a törvény szerint

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó

Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege
-
egyszeri levonás -
Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+...+5)
(%) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 1 699 612 4 396 -2 198 1 701 810
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 5 594 004 14 467 -7 234 5 601 238
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 7 963 317 20 595 -10 297 7 973 614
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 6 733 268 17 414 -8 707 6 741 975
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1 551 794 4 013 -2 007 1 553 801
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 2 773 655 7 173 -3 587 2 777 241
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 3 657 564 9 459 -4 730 3 662 293
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 4 198 026 10 857 -5 428 4 203 454
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 3 988 862 10 316 -5 158 3 994 020
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 5 193 807 13 432 -6 716 5 200 524
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 8 028 200 20 763 -10 381 8 038 582
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 289 964 8 509 -4 254 3 294 218
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 6 688 579 17 298 -8 649 6 697 228
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 7 764 530 20 081 -10 040 7 774 571
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 5 653 116 14 620 -7 310 5 660 426
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 4 592 989 11 878 -5 939 4 598 928
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 5 223 005 13 508 -6 754 5 229 759
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 7 266 884 18 794 -9 397 7 276 280
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 3 832 855 9 913 -4 956 3 837 811
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 3 952 490 10 222 -5 111 3 957 601
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 5 384 377 13 925 -6 963 5 391 339
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 3 605 350 9 324 -4 662 3 610 012
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 1 563 752 4 044 -2 022 1 565 774
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 110 200 000 285 000 -142 500 110 342 500

2. melléklet a 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2016. évre

Részesedések a törvény Az idegenforgalmi adó
szerinti arányban megosztása
Önkormányzatok megnevezése (100%-ra átszámítva) a 2. oszlop szerinti
arányban
(ajánlott tervszám)
(%) (E Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat 12,96659535 370
XVII. kerületi önkormányzat 14,74521346 420
XVIII. kerületi önkormányzat 20,51534300 585
XIX. kerületi önkormányzat 10,82063996 308
XX. kerületi önkormányzat 11,15838692 318
XXI. kerületi önkormányzat 15,20078550 433
XXII. kerületi önkormányzat 10,17836469 290
XXIII. kerületi önkormányzat 4,41467112 126
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 2 850