Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) bekezdés ab) pontjában szereplő feladatok ellátásával kapcsolatban a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, valamint az azzal összefüggő szakmai konzultáció szabályairól a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagykovácsi közigazgatási területén végzett építési munkákra terjed ki függetlenül attól, hogy az adott munka a jogszabályok szerint építésügyi hatósági engedélyhez, illetve településképi bejelentéshez kötött-e, avagy sem.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: építtető, illetve tervező), aki/amely Nagykovácsi közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti építési munkát kíván végezni, vagy az elvégzendő építési munkával összefüggésben építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. beépítési előírás: a helyi településrendezési eszközök tartalmára alapozott, tájékoztató jellegű (szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely - a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban - a telek beépítésének feltételeire, valamint az építmény(ek) kialakítására vonatkozóan további javaslatokat, ajánlásokat is tartalmazhat;

2. építési munka: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, illetve rendeltetésének - részleges vagy teljes - megváltoztatása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka.

II. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁS

1. A beépítési előírás iránti kérelem

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtető, vagy az általa megbízott tervező - az építési munkával kapcsolatos helyi építési előírásokról, valamint a településképi követelményekről -, illetve bármely építési telek beépítésével, a beépítésre vonatkozó előírásokkal és követelményekkel kapcsolatban beépítési előírást kérhet.

(2) A hatáskör gyakorlását a képviselő testület a polgármesterre ruházza át, aki hatáskörét a főépítész szakértői véleményére alapozva gyakorolja.

(3) A beépítési előírás iránti kérelem benyújtásához kérelmezőnek 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A befizetés tényét igazoló bizonylatot az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell, ennek hiányában a főépítész a beépítési előírás iránti kérelem teljesítését megtagadja.

4. § (1) Mivel a beépítési előírás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával (munkákkal) kapcsolatos szabályokat és követelményeket tartalmazza, a kérelemben minden esetben meg kell nevezni valamennyi tervezett építési munkát függetlenül attól, hogy azok tervezése, illetve megvalósítása egy vagy több ütemben, illetve milyen sorrendben történik.

(2) Amennyiben a beépítési előírás iránti kérelem benyújtásakor a konkrét építési munkák köre még nem ismert, az adott telek beépíthetőségével kapcsolatban általános tájékoztatás is kérhető.

(3) A beépítési előírás iránti kérelem - a kérelmező egyértelmű megjelölésével és aláírásával - papír alapon és digitális formában (pdf formátumban) is benyújtható. A benyújtás címét a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza. A kérelem-formanyomtatványt a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

2. A beépítési előírás tartalma

5. § (1) A beépítési előírás olyan - a hatályos településrendezési eszközökön alapuló - tájékoztató tartalmú (szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely a kiadástól számítva a helyi építési szabályzat vonatkozó pontjainak érvényességéig, de legfeljebb egy évig érvényes és az építésügyi hatóságot, valamint településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a polgármestert - a jogszabályon alapuló, kötelező elemeket illetően - az érvényességi időn belül köti. A beépítési előírásban meg kell jelölni

a) a kötelező (a településrendezési eszköz előzetes megváltoztatása nélkül nem módosítható),

b) az irányadó (orientáló jellegű), valamint

c) a tájékoztató (pl. a műemléki, illetve helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos), tartalmi és eljárási (pl. a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó)

elemeket.

(2) A beépítési előírás - az adott helyszín és környezete adottságait figyelembe véve, az Étv. 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az illeszkedési követelményeket illetően az (1) bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, illetve ajánlásokat is tartalmazhat.

(3) A beépítési előírásban szereplő irányadó szabályozási elemektől, valamint a (2) bekezdés szerinti javaslatokban, illetve ajánlásokban szereplő illeszkedési követelményektől való eltérés esetén a tervdokumentáció műleírásában indokolni kell a településrendezési eszköz irányadó szabályozási elemeitől, illetve a beépítési előírásban foglalt egyéb javaslatoktól, ajánlásoktól való eltérés szükségességét és megalapozottságát.

(4) A beépítési előírásban szereplő kötelező követelményeket és adatokat (a beépítésre, valamint az építmények kialakítására vonatkozó paramétereket és egyéb előírásokat) - az építési munkával érintett ingatlan és környezete adottságait is figyelembe véve - együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.

(5) A beépítési előírás nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során, a helyszínen ellenőrizze a tervezési feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen

a) a telek tényleges beépítését, a telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő építmények kialakítását és műszaki állapotát, valamint

b) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.

(6) Az építési munkával érintett ingatlan, illetve a tervezési feladat sajátosságainak ismeretében a főépítész javaslatot tehet a tervvel kapcsolatos koncepcionális, illetve tartalmi kérdések előzetes tisztázását célzó szakmai konzultációra.

(7) A beépítési előírás építési munka végzésére nem jogosít.

3. A beépítési előírás kiadása

6. § (1) A beépítési előírás kiadását megelőzően - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kérelemmel érintett telek és környezete aktuális vizsgálata céljából helyszíni szemlét kell tartani.

(2) A helyszíni szemle abban az esetben mellőzhető, ha ugyanarra az ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül került sor beépítési előírás kiadására.

(3) A helyszíni szemle során vizsgálni kell különösen

a) a kérelemmel érintett, valamint a szomszédos telkek közterületről látható beépítését,

b) a kérelemmel érintett, valamint az azzal városképi szempontból együtt értelmezhető építmények

ba) jellemző méreteit,

bb) tömegalakítását,

bc) homlokzatának és tetőzetének építészeti kialakítását,

bd) a tervezés szempontjából lényeges rendeltetéseit, valamint

c) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.

d) A helyszínről foto dokumentációt kell készíteni.

(4) A beépítési előírás kiadásáról - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - a főépítész gondoskodik.

(5) A beépítési előírás kézbesítése igazoltan postai úton történik, de - a kérelemben foglaltaknak megfelelően - (mellékletként, pdf formátumban) elektronikus úton is továbbítható, illetve személyesen is átvehető.

(6) A beépítési előírások nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

(7) A beépítési előírást az építési engedély iránti kérelemhez, valamint a településképi bejelentéshez mellékelni kell.

III. FEJEZET

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

1. Általános rendelkezések

7. § (1) A helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.

(2) A szakmai konzultációról keretében lehetőség van

a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,

b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,

c) a beépítési előírásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére, valamint

d) az esetleges tervtanácsi bemutatással összefüggő tartalmi és eljárási szabályok pontosítására.

3. A szakmai konzultáció részletes szabályai

8. § (1) A szakmai konzultációt - az építési munkával érintett ingatlan megjelölésével, valamint a 7. § (2) bekezdésében szereplő cél megnevezésével - az építtető, vagy az általa megbízott tervező kezdeményezi.

(2) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(3) Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a tervezőnek - a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott - munkaközi dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek

a) a terv digitális feldolgozása esetén - elektronikus úton (pdf formátumban) - a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve

b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia

a főépítésznek.

(4) A szakmai konzultáció során elhangzottakról jegyzőkönyv, készül, melyet a konzultáció résztvevői aláírásukkal látnak el.

(5) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól másolatot kell készíteni, és azokat a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni.

(6) A szakmai konzultáció alapján készített jegyzőkönyv - a hozzá tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően - a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.

(7) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultáció(k)ra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet és az ahhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.

(8) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz - azonosítható módon - tartozó munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2013. február 28.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző

A településrendezési előírások tájékoztatásáról szóló rendelet 1. számú melléklete

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG

FŐÉPÍTÉSZE

NAGYKOVÁCSI

KÉRELEM

1. A kérelmező neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számát és telefonos elérhetőséget)

.....................................................................................................................................................

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Nagykovácsi, ..............................................................................................................................

3. A tervezendő építmények, építési munkák megnevezése, felsorolása:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

........................................................................................ ............................... ............................

Alulírott kérem, hogy a tárgyi ingatlanra vonatkozó beépítési előírásokról tájékoztatni szíveskedjenek.

Kelt: ................................, ............ év .................... hó ........ nap

......................................................
aláírás (kérelmező)