Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben, valamint a 19/2009. (IX. 01.) Kt. számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi szabályozási terv és helyi építési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az út, utca, tér, köz stb. jellegű közterületek és nagyobb területű, összefüggő településrészek stb. elnevezését és a házszámozás rendjét, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat, valamint, hogy a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételeket javítsa.

(2) A rendelet hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására is.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Lakcím: a bejelentett lakóhely és/vagy tartózkodási hely közigazgatási címe.

(2) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

(3) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású meghatározása.

(4) Közterület közlekedési vonatkozású meghatározása: út, körút, utca, tér, park, köz, sor, sétány, lépcső, liget, kert, telep, udvar stb.

(5) Településrész név: földrajzi név, a településen belül történelmileg, vagy új beépítéssel kialakult/kialakuló területek, illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.

II. A közterületek elnevezésének szabályai

Névadás

3. § (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel.

(2) A szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Az ugyanabban a településrészben tálalható, és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével - külön hatósági döntés nélkül - az utca neve megszűnik.

(6) Új közterület elnevezését legkésőbb a közterület létrehozásának időpontjáig kell megállapítani.

4. § (1) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású meghatározásából áll.

(2) A település területén azonos nevű és azonos közlekedési meghatározású közterület nem lehet - kivéve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat.

(3) Közterületet élőlényről, tárgyról, vagy fogalomról lehet elnevezni.

(4) A közterületi elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő kell legyen.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(6) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Nagykovácsi életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Nagykovácsi egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(7) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy Nagykovácsi életében.

(8) A névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(9) Nem viselheti közterület

a) olyan személy nevét, aki önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett;

b) olyan fogalmat, illetve olyan szervezet nevét, amely önkényuralmi politikai rendszerekre közvetlenül utal, vagy annak emlékét idézi.

(10) Amennyiben az elnevezés személyről történik, az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(11) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(12) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

(13) Fogalomról vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen, utaljon a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

(14) Azonos, illetve hasonló hangzású utcanevek valamint betűk és számjegyek nem adhatók.

(15) A közterületek közlekedési vonatkozású meghatározása a rajta lebonyolódó forgalom mértékétől és milyenségétől függ.

(16) A közterületek nevének megváltoztatására - a történelmi hagyományokat őrző nevek kivételével - akkor kerülhet sor, ha a közterület neve tartalmi vagy formai ok miatt kiigazításra szorul, az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználatban kimutatható változás következett be, a név használata közérdek szempontjából nem megfelelő, az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

Egyéb elnevezések szabályai

5. § (1) Településrészt, lakótelepet, dűlőt, építményt, építményrészt (kert, terem stb.), műtárgyat élőlényről, tárgyról, vagy fogalomról lehet elnevezni.

(2) Az elnevezésnél a 4. §-ban meghatározottakat kell érvényesíteni.

(3) A településrészek lehatárolása a hatályos Helyi Építési szabályzatnak megfelelően érvényes.

III. Hatásköri és eljárási szabályok

6. § (1) Közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására, továbbá egyéb elnevezésekre, azok megváltoztatására írásbeli kérelemben bárki javaslatot tehet.

(2) A közterületek és az egyéb névadás - a nem önkormányzati érintettség kivétel - a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) A nem önkormányzati érintettség esetén a Képviselőtestületnek javaslattételi és véleményezési joga van.

(4) E rendeletben meghatározott feladatokat a főépítész szakmai véleményével segíti.

(5) A (2) bekezdésben foglalt döntéshez és a (3) bekezdésben foglalt véleményadáshoz a polgármester tesz javaslatot a főépítész szakmai véleménye alapján.

(6) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az 1. számú mellékletben felsorolt szerveket, hatóságokat.

(7) A közterületek elnevezésével kapcsolatos, a (6) bekezdésben foglaltak szerinti, a döntést követő tájékoztatási feladatokat a jegyző látja el.

7. § (1) Nagykovácsi közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni és a változtatásokat napra készen kell vezetni. A névjegyzék közhitelű nyilvántartás, amelyet az Igazgatási Osztály vezet, és amelyről kérelemre igazolást ad ki.

(2) A névjegyzék rovatai:

- sorszám,

- a közterület neve,

- a közterület helyrajzi száma,

- az önkormányzati határozat vagy rendelet száma,

- az elnevezés indoka,

- változás előtti közterületi név,

- az előző határozat, rendelet száma,

- a településrész megnevezése,

- az elnevezés története.

(3) A névjegyzék melléklete a képviselő-testületi határozatok, rendeletek alapján folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen a közterület nevét fel kell tüntetni.

(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

IV. Közterületek névtábláinak elhelyezése

8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön szerkezeten - jól látható helyen, járdaszint felett lehetőség szerint 2 m magasságban, a saroktól lehetőleg 1 m távolságban, könnyen le nem szerelhető módon - kell elhelyezni és fel kell szerelni az utca kezdetén és végén, valamint minden betorkolló utcánál legalább egy oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyéhez közel az átellenes oldalon is, a kellő tájékozódást és a közlekedés rendjét figyelembe véve.

(3) Az élet-, a vagyon-, valamint a katasztrófavédelem biztosításának érdekében a közterületek névtábláját a döntést követő 30 napon belül ki kell helyezni.

(4) Az utca névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat/NATÜ Kft. feladata.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni.

(6) A kihelyezésről az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat előzetesen értesíteni kell.

(7) Megváltozott közterületnevek esetében a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelében kell felszerelni.

(8) Külterületi közterületek elnevezése esetén a névtábla elhelyezésének költségei a kérelmezőt terhelik.

(9) Közterületi névváltozással kapcsolatos költségmentességet nem élvező, számlával igazolt költségek az önkormányzatot terhelik.

V. Házszámozás

Általános szabályok

9. § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Külterületen az ingatlant a helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) Adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(4) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (saroktelek, átmenő telek), csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(5) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a Kossuth Lajos utcától kifelé haladva növekedjenek és az utca jobb oldalán a páratlan, a bal oldalán a páros számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozása a magasabb rendű közút irányából kell, hogy kezdődjön. Ahol erre lehetőség van, az utca azon részén kell folytatni a házszámozást, ahol már kialakult az ingatlanok számozása.

(6) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(7) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

(8) Az ingatlanok számozásánál kiegészítő jelzésként - amennyiben ez szükséges - alátörés és betűk is alkalmazhatók.

(9) A csak egy oldalon beépítethető utcák telkei - a természeti adottságtól függően - folyamatosan számozandók.

(10) Az (5) - (6) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(11) Ha az érintett közterület mentén fekvő földrészletből az előírt felhasználási módnak megfelelő több építési telek alakítható ki, a földrészletnek annyi házszámot kell adni, amennyi építési telek alakítható ki, vagy amennyi a rajta felépíthető többszintes, önálló kapubejárattal rendelkező lakóépületek száma.

(12) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel egymástól elválasztva kell feltüntetni.

(13) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /a/b/c stb. alátörést kap.

Házszámadás

10. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az 1.sz. mellékletben meghatározott szervekkel, hatóságokkal.

(3) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni, illetve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

(4) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban;

b) az ingatlan házszáma nem a kialakult növekvő számsorban található;

c) az ingatlan megosztására kerül sor;

d) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.

(5) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /a/b/c stb. alátörést kap.

(6) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő házszámokat indokolt esetben felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat el kell végezni.

Házszámtábla kihelyezésének szabályai

11. § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) A nem valós állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett táblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.

(4) A használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül a házszám, illetve helyrajzi szám táblát a tulajdonosnak ki kell helyezni.

VI. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és a közterületi elnevezések - azok megváltoztatásának szükségességéig - továbbra is érvényben maradnak.

(3) A rendezés és pótlások tekintetében e rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatot 2014.december 31-ig,

b) 10. § (6) bekezdésében meghatározott feladatot 2015.december 31-ig

kell elvégezni, majd folyamatosan végezni.

Nagykovácsi, 2013. április 25.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző

1. sz. melléklet a 13/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Budaörsi Rendőrkapitányság

Budakeszi Rendőrőrs

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Okmányiroda

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Közlekedési Ágazatok Főosztály

Önkormányzati szervek:

Műszaki Osztály

Igazgatási Osztály

Pénzügyi és Adó Osztály

Településrendezési terv készítője

NATÜ Kft.

Közlekedés:

BKK

Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht.

Pest Megyei Területi Igazgatósága

Közműszolgáltatás:

Nagykovácsi Víziközmű Kft.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

TIGÁZ Zrt. Gödöllői Igazgatóság

Postahivatal

INVITEL Távközlési Szolgáltató Zrt.

T-MOBILE Magyarország Zrt.

TELENOR Magyarország Zrt.

Nagykovácsi Kábeltelevízió Kft.

VODAFONE Távközlési Zrt.

Egyéb szervek:

Országos Mentőszolgálat

Magyar Térképtár Kft.

Z-Press Kiadó