Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, további az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az At. 18. § (1)-(5) és a 19. § (1)-(2) kapott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed ki.

2. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos házasságkötési helyszíne Nagykovácsi Nagyközség polgármesterének mindenkori hivatali szobája.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér.

(3) A hivatalon kívüli házasságkötésre kizárólag Nagykovácsi közigazgatási területén lévő, az eseményhez méltó helyszín engedélyezhető.

(4) Rendkívüli körülmények esetén Nagykovácsi közigazgatási területén kívüli helyszínen is engedélyezhető házasságkötés. Ilyen rendkívüli körülmény különösen, ha a házasuló közeli halállal fenyegetett állapotban van, vagy ha a házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota vagy kora miatt méltánytalan erőfeszítést okozna számára a Hivatal hivatalos házasságkötési helyszínén megjelenni vagy ez a tartózkodási helye miatt nem lehetséges.

3. § (1) Nem köthető házasság a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által elrendelt igazgatási szünet alatt, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti köztisztviselői napon, ünnepnapokon és külön jogszabály által meghatározott pihenőnapokon.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérést a jegyző - indokolt esetben - engedélyezheti.

(3) Nem tartható hivatali munkaidőn túl házasságkötés délelőtt 10 óra előtt, illetve délután 18 óra után.

(4) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül házasságkötés nem engedélyezhető.

4. § Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell írásban benyújtani.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetendő díjak:

a) Munkaidőben, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen történő házasságkötésért nem kell díjat fizetni.

b) Munkaidőn kívül a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen történő házasságkötésért bruttó 30.000 Ft díjat kell fizetni.

c) Munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül, a 2094 Kossuth L. u. 78. szám alatti helyiségben történő házasságkötésért bruttó 55.000 Ft díjat kell fizetni.

d) Munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül egyéb helyszínen történő házasságkötésnél bruttó 100.000 Ft díjat kell fizetni. Ezen díjból a házasuló párok, amelynek egyik tagja nagykovácsi lakcímmel rendelkezik 15% kedvezményre, ha a pár mindkét tagja nagykovácsi lakcímmel rendelkezik 30% kedvezményre jogosult.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben nem kell díjat fizetni.

(3) A házasulók az (1) bekezdés szerinti többletszolgáltatás megfizetését átutalási bizonylattal vagy banki átutalással teljesíthetik. Az anyakönyvvezető a befizetésről szóló igazolás bemutatása esetén veheti előjegyzésbe az eseményt.

6. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetendő díjakból az anyakönyvezetők és a közreműködők a (2) bekezdésben meghatározottak szerint részesülnek.

(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti díjakból az anyakönyvvezető bruttó 20.000 Ft, a segítő anyakönyvvezető bruttó 5.000 Ft, a technikus bruttó 5.000 Ft, a szállítást végző bruttó 5.000 Ft összegben részesül.

7. § (1) E rendelet 2016. január 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Nagykovácsi, 2015. október 22.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző