Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbiakat rendeli el:

I. ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adókötelezettség

1. § (1) Az építményadó kötelezettség a Htv. 11. §-ában meghatározottakra terjed ki.

(2) Az építményadó megállapítása során az építményhez tartozik az épületnek minősülő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges önálló helyrajzi számonként legfeljebb 1500 m2 nagyságú földrészlet (telekrészlet). Az 1500 m2-t meghaladó földrészletet az építményadó megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározottak köre.

Adómentesség

3. § Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ában meghatározott ingatlan.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

4. § (1) Az adókötelezettség a Htv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a Htv. 14. § (2) alapján kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Az adó alapja, mértéke

5. § (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó alapja csökkenthető az adóév január 1. napján az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott építmény (a továbbiakban: lakás) esetén az építményben lakóhellyel rendelkezők számának figyelembe vételével. Az adóalap csökkentés mértéke 10 m2/fő.

(2) Az adó mértéke: 800,- Ft/m2/év.

Adókedvezmény

6. § (1) Adókedvezményt azon adóalany vehet igénybe, aki az adó tárgyában az adóév január 1. napján lakóhellyel rendelkezik.

(2) A lakás esetén az (1) bekezdésben meghatározott adóalany 65%-os adókedvezményt vehet igénybe az adóalap első 100 m2-re után.

(3) Amennyiben több tulajdonosa (haszonélvezője) van a lakásnak és megállapodás alapján vállalták az adózást, úgy a tulajdoni hányadok szerint járó kedvezmény az (1) bekezdés szerinti adóalanyt illeti meg.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kedvezményen felül a 65. életévet betöltött (1) bekezdés szerinti adóalany 15.000,- Ft kedvezményben részesül, amennyiben az adóalany valamint a vele egy háztartásban élők jövedelme a 90.000,- Ft/főt nem haladja meg és az adott adótárgyra ezen kedvezményt az adóévben még nem vették igénybe.

(5) Az (5) bekezdésben meghatározott kedvezményre jogosult a 65. évét be nem töltött megváltozott munkaképességű tulajdonos adózó is.

(6) A kedvezményekre való jogosultságot az adózó a bevallást kiegészítő nyilatkozattal igényelheti, amelyhez csatolni kell a jogosultságot megalapozó és igazoló dokumentumokat.

II. TELEKADÓ

Az adókötelezettség

7. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek.

Az adó alanya

8. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ában meghatározottak köre.

Adómentesség * 

9. § *  A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes a telekadó alól

a) az a telek, amely a Htv. 52. § 8., 20. és 45. pontjai valamelyikében szereplő épülettel vagy épületrésszel beépített;

b) az az a) pontba nem tartozó épülettel, épületrésszel beépített telek, amelynek beépítettsége a hatályos Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletben meghatározott maximális beépíthetőség 20%-át meghaladja.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

10. § (1) Az adókötelezettség a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező változást a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell figyelembe venni.

Az adó alapja, mértéke

11. § (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2) Az adó mértéke:

a) belterületen fekvő telek esetén: 200,- Ft/m2/év;

b) külterületen fekvő telek esetén:20,- Ft/m2/év.

III. IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adókötelezettség, az adó alanya

12. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) a) pontjában meghatározott személyt.

Az adómentesség

13. § Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában meghatározottak köre.

Az adó alapja és mértéke

14. § (1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

Az adó beszedésére kötelezett

15. § (1) Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott adóbeszedésre kötelezett szedi be.

(2) A tárgyévben befizetett idegenforgalmi adó legalább 50%-ának megfelelő összeg kizárólag idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztésekre fordítható.

IV. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adókötelezettség, az adó alanya

16. § (1) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység.

(2) Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározottak.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

17. § Az adókötelezettség a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik és szűnik meg.

Az adó alapja

18. § Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és 39/B. §-aiban foglaltak szerint kell megállapítani.

Adókedvezmény

19. § (1) Azon háziorvos vállalkozót, aki a Htv. 39/C. § (4) bekezdésében, valamint a 52. § 23. pontjában foglaltaknak megfelel, e rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított adóból 50% kedvezmény illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezményt az adózó a bevallást kiegészítő nyilatkozattal igényelheti, amelyhez csatolni kell a jogosultságot megalapozó és igazoló dokumentumokat.

Az adó mértéke

20. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a) a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,- Ft;

b) a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2015. november 30.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző