Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben-, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások ellátási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § A 3. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások ellátási területe Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe.

2. Az ellátási formák

3. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybevevők számára a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

- étkeztetés

- házi segítségnyújtás

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás

- támogató szolgáltatás

- nappali ellátás (idősek klubja)

3. Az Önkormányzati fenntartású intézmények útján biztosított ellátási formák

Étkeztetés

4. § (1) Az étkeztetésre jogosultak azok a Nagykovácsi területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak, akik önmaguk és eltartottjaik részére napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) A korra való hivatkozással a 75 év felettiek részére biztosítható az ellátás.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. Az egészségi állapotot a háziorvos/kezelőorvos igazolja.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, valamint szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai-, valamint szenvedélybetegséget szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

(7) Az étkeztetés egész évben, munkanapokon (hétfőtől péntekig) igénybe vehető alapszolgáltatás, mely során csak a meleg ebéd kerül biztosításra az arra rászorulóknak. A szociálisan rászoruló az ellátáshoz hozzájuthat

a) ha saját maga elszállítja az ebédet;

b) házhoz szállítással a szociális gondozók révén, amennyiben a jogosult egészségi állapota miatt a házi segítségnyújtás indokolt.

(8) Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell a jövedelemről a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. mellékletének II. részében foglaltak szerint, valamint mellékelni kell a jövedelemről szóló igazolásokat is. Az étkeztetésre történő jogosultság megállapításához a jövedelem az Szt. 4. § (1) bekezdése és 10. §-ában foglaltak szerint vizsgálandó.

(9) Az egészségi állapotra való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a háziorvos/kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező mozgásában korlátozott; a pszichiátriai-, és szenvedélybetegségre való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a szakorvos/kezelőorvos szakvéleménye a nevezett betegség fennállásáról.

(10) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelmekről a polgármester dönt határozati formában. Az étkeztetés határozatlan időre kerül megállapításra, azzal, hogy azt évente felül kell vizsgálni, kivéve azon ellátásban részesülők esetében, akik korukra való tekintettel kerültek be a szolgáltatásba. A határozathozatallal egyidőben az intézményvezető (polgármester) és az igénybevevő között megállapodás jön létre.

(11) Az étkeztetést a polgármester határozattal megszünteti, amennyiben

a) az étkeztetésre jogosult az étkeztetést 3 egymást követő napig nem veszi igénybe;

b) az étkeztetésre jogosult az étkeztetésért térítési díjat fizet, és a térítési díjfizetésben kéthavi hátraléka keletkezett;

c) a jogosult lemondja az étkeztetést;

d) a jogosult meghal;

e) a jogosult elköltözik;

f) az ellátás szociális és/vagy az Szt. 62. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban rögzített indoka megszűnt.

Idősek nappali ellátása

5. § Az idősek nappali ellátása (idősek klubja) az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár útján szerveződik.

4. Ellátási szerződés útján biztosított szociális alapszolgáltatások

Házi segítségnyújtás

6. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást feladat-ellátási szerződés alapján a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ útján biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítést vagy személyi gondozást biztosító ellátás az Szt. 63. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 25-27. §, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján kerül ellátásra.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

7. § (1) Az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatást feladat-ellátási szerződés alapján a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ útján biztosítja.

(2) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított ellátás az Szt. 64. §, az 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a, valamint a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján kerül biztosításra.

5. Támogató szolgáltatás

8. § (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht-n keresztül térítésmentesen biztosítja.

(2) A támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/A. §-a, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján kerül biztosításra.

6. Személyi térítési díjak

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, az 1993. évi III. törvényben, valamint a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az ellátást igénybe vevő jogosult, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy az ellátásért térítésdíjat fizet (személyi térítési díj), amelyet szociális helyzete, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A személyi térítési díj megállapításakor vizsgálni kell a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi viszonyait.

(4) Térítési díj fizetésére nem kötelezhető az ellátásra jogosult, ha jövedelemmel nem rendelkezik, illetve bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

(5) Az étkeztetési ellátásánál az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás egy főre jutó összegének a különbözete.

(6) Az étkeztetés intézményi és személyi térítési díjait és a biztosított kedvezmények mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

7. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

10. § (1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze meghívó kiküldésével.

(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége - több mint a fele - szükséges.

(4) A Kerekasztal ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és egyetértési joga van.

(5) Szociális kerekasztal tagjai:

a) Polgármester

b) Jegyző

c) Egészségügyi és szociális bizottság tagjai

d) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetője

e) Nagykovácsi Általános Iskola igazgatója

f) Kispatak Óvoda vezetője

g) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője

h) Védőnői Szolgálat

(6) A Szociális kerekasztal feladata:

a) szociálpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi helyi koncepciók véleményezése,

b) szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése,

c) a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, a benne foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, módosítások javaslata,

d) javaslatok tétele a képviselő-testület felé.

Záró rendelkezés

11. § (1) E rendelet 2016. június 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet a 12/2016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetésért (kizárólag ebéd) fizetendő intézményi térítési díj mértéke: 550,- Ft/nap

A személyi térítési díj mértéke:

Jövedelemsáv
(az 1 főre jutó nettó jövedelem alapján)
Önkormányzat által nyújtott
támogatás
(%-ban kifejezve)
Egyedül élő és családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-áig 100%
Egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-áig 50%
Családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-áig 50%
A jelzett jövedelemhatár feletti jövedelem esetén a személyi térítési díj mértéke az intézményi térítési díjjal azonos mértékű.