Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 18) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodása

1. § (1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az Áht. és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával, intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

(3) Az önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítése az előző évben elrendelt kifizetéseken felül a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig, az ellátottak pénzbeli kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

(4) Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével. Ettől eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, illetve Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

2. Költségvetési szervek átmeneti gazdálkodása

2. § (1) A költségvetési szervek közül a Polgármesteri Hivatal, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményi finanszírozását az előző évben elrendelt kifizetéseken, továbbá a 2018. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokon felül, az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire. A 2017. augusztus 1-től működő Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményi finanszírozását az előző évben elrendelt kifizetéseken, továbbá a 2018. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző öt hónap kiadási és bevételi előirányzatainak 1/5 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szervek közül a Polgármesteri Hivatal, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhatnak kötelezettséget, teljesíthetnek kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is. A 2017. augusztus 1-től működő Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző öthavi költségvetés eredeti előirányzata 1/5 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési szervek dolgozóit érintő, 2018. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, vagy a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

3. Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások

3. § (1) Pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházások és felújítások esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás és kifizetés a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet kötelezettségvállalás és kifizetés.

(3) A 2018. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása - az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

4. Egyéb rendelkezések

4. § Az 1. § értelmében felhatalmazást kap a Polgármester a feladatok elvégzéséhez a 2017. évi eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására, amely alól kivételt képeznek az alábbi kiadások (bruttó Ft):

a) Pest Megyei Rendőrkapitányság körzeti megbízott támogatása, havi 100 e Ft;

b) Kossuth L. u. 45. - bontás, 4.200 e Ft;

c) Általános Iskola -villámvédelem átépítése, 500 e Ft;

d) Általános Iskola -konyha sütő bekötés, csepegtető polcok, 600 e Ft;

e) Öregiskola tetőjavítás, 800 e Ft;

f) Ortofotó - elmaradt őszi repülés (külterület), 1.300 e Ft;

g) Térinformatikai rendszer bővítése, 1.750 e Ft;

h) Favágás, 650 e Ft;

i) HÉSZ módosítás, 850 e Ft;

j) Előre nem látható feladatok, javítások, 1.700 e Ft;

k) Rákóczi u. - nem támogatott feladatok, 6.350 e Ft;

l) Közvilágítás tervezés, 800 e Ft;

m) Energiahatékonysági intézkedési terv elkészítése 1.000 e Ft;

n) Karácsonyi díszkivilágítás leszerelése, 250 e Ft;

o) Közbeszerzések költsége 1.500 e Ft;

p) Bursa Hungarica 2018. I. félévi támogatása;

q) Tűzoltó laktanya villamos energiaellátásának kiépítése 900 e Ft;

r) Lenvirág Bölcsőde vezetőjének helyettesítése szükség szerint.

5. Záró rendelkezés

5. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján veszti hatályát.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző