Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel , valamint a Fővárosi Közgyűlés 19/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletével, illetve a 21/1994. (IV. 29.) Főv. Kgy. rendeletével módosított 5/1991. (II. 19.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Fkr.) 1. § (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén - határozatlan időre - építményadót vezet be.

Adókötelezettség

2. § (1) *  Adóköteles az 1. §-ban megjelölt területen lévő - a Htv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott - lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(1a) *  Adóköteles az 1. §-ban megjelölt területen lévő - a Htv. 11/A. §-ában meghatározott - ingatlanon elhelyezett reklámhordozó.

(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 

Az adó alanya

3. § *  Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározottak köre.

Az adó alapja és mértéke

4. § *  (1) *  Az építményadó alapja - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete (Htv. 15. §).

(1a) *  A 2. § (1a) bekezdése szerinti adótárgy építményadójának alapja annak reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete (Htv. 15/A. §).

(2) E rendelet alkalmazásában a hasznos alapterület fogalmát a Htv. 52. § 9. pontja határozza meg.

(3) *  Az adó általános mértéke - a (4)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel - 1853 Ft/m2/év.

(4) *  Az adó mértéke társas (terem) garázsban lévő gépjárműtároló esetén 1000 Ft/m2/év, amennyiben az adó alanya magánszemély.

(5) *  Az adó mértéke reklámhordozó esetén 12000 Ft/m2/év.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. § *  Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése tekintetében a Htv. 14. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

Az adó megállapítása és megfizetése

6. § (1) *  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32. § (2) bekezdése alapján adózónak az előírt nyomtatványon adóbevallást kell benyújtania az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

(2) * 

(3) *  Az adóalanyok az építményadót külön értesítés nélkül, évi két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.

(4) *  Az adó késedelmes megfizetése esetén felszámított késedelmi pótlékra vonatkozó szabályokat az Art. 165-167. §-ai írják elő.

Adómentesség

7. § (1) *  Mentes az adó alól:

a) a Htv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt adóalany;

b) *  a Htv. 13. § és a Htv. 13/A. §-ban meghatározott építmény.

(2) *  Mentes az építményadó alól a magánszemély adóalany ingatlan-nyilvántartásban lakásként szereplő építménye, amelyet a magánszemély adóalany vagy közeli hozzátartozója életvitelszerűen lakás céljára használ. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a Htv. 12. § (1) bekezdés szerinti adóalany olyan lakása, ahol az adóalany vagy az adóalany Ptk. szerinti közeli hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése, egyéb) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja.

(2a) *  Nem illeti meg a (2) bekezdésben foglalt mentesség a magánszemély adóalanyt az életvitelszerűen lakás céljára használt építmény azon részére, melyet szálláshely szolgáltatás keretében, bérbeadás útján vagy vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan hasznosít.

(3) * 

Kedvezmények

8. § (1)-(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(5a) *  A fizetendő adóból 50% kedvezményben részesül a magánszemély adóalany a pinceszinten (csatlakozó terepszint alatt) kialakított építménye után - kivétel teremgarázs, gépjárműtároló -, amennyiben annak hasznosítása nem köthető vállalkozási tevékenységhez vagy ahhoz szükséges anyagtároláshoz.

(6) *  Az (5) és (5a) bekezdésekben szereplő, adókedvezményre jogosító tények meglétét írásban, hitelt érdemlően igazolni kell. Az (5a) bekezdésben szereplő adókedvezmény feltételének meglétéről az adóalany (társasház esetén a közös képviselő által igazoltan) - első alkalommal 2017. április 30. napjáig, a 2018. évtől kezdődően az adóév január 15. napjáig - írásban köteles nyilatkozni, mely kedvezmény az adóév utolsó napjáig érvényes. A feltételek meglétét az adóhatóság helyszíni szemle útján ellenőrizheti.

(7) * 

(8) *  A (6) bekezdésben szereplő, adókedvezményre jogosító tények meglétét írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

(9) *  Az évi 1.000 Ft alatti adót nem kell kivetni és nem kell megfizetni.

Méltányossági eljárások

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

9. § *  Fizetési halasztás, részletfizetés az Art. 133. §-ban foglaltak alapján biztosítható.

Adómérséklés, méltányosság

10. § *  Az adó mérséklése, elengedése tekintetében az Art. 134. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

10/A. § *  (1) A Htv. 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletében megállapított helyi adók körében feltárt és beszedett adótartozásból származó bevétel alapján, a Htv-ben meghatározott személyeket anyagi érdekeltségű juttatás illeti meg.

(2) Anyagi érdekeltségű juttatásként az (1) bekezdésben meghatározott éves bevétel 20%-a használható fel. Az anyagi érdekeltségű juttatás mértékéből a mindenkori társadalombiztosítási, munkaadói és egyéb járulékokkal csökkentett összeg 20%-a az adóhatóság vezetőjét illeti meg. A fennmaradó 80%-ot az adóhatóság vezetője az adóigazgatási feladatokat végző köztisztviselők részére - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/N. § (3) bekezdésében, illetőleg az éves költségvetési törvényben foglaltakra is - teljesítmény-arányosan állapítja meg.

(3) Az anyagi érdekeltségű juttatásra fordítható bevételből a tárgyév december 31-éig előleg, az adóévet követő év június 30-áig elszámolt juttatás és az előleg különbözete kerülhet kifizetésre.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) *  Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény, valamint a módosított a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben használt fogalmakra az (1) bekezdésben említett jogszabályok értelmező rendelkezései az irányadók.

(3)-(4) * 

(5) *  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidőben hatályát veszti a Rendelet 11. § (5) bekezdése.

Budapest, 1996. április 25.

dr. Ungár László
jegyző
Bakonyi Karola
polgármester

A kihirdetés napja: Budapest, 1996. április 26.


  Vissza az oldal tetejére