Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest VII. kerület Hevesi Sándor tér - Izabella utca - Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Dob utca által határolt területre vonatkozó építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Budapest VII. kerületének a mellékelt szabályozási tervben lehatárolt részére (Budapest VII. ker. Hevesi S. tér - Izabella utca - Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Dob utca által határolt területre) terjed ki.

(2) Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A jelen helyi építési szabályzat csak a mellékelt szabályozási tervvel együtt érvényes.

(2) Kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a) a kialakult szabályozási vonalat,

b) a kötelező építési vonalat,

c) az övezeti besorolást

d) az építési övezet jellemzőit

e) az építési övezet határát

f) az építési hely határát

g) a beépítés kötelező elemeit

(3) A kötelező jelleggel szabályozott elemek módosítása a terv módosítását vonja maga után. Módosítás esetén a vonatkozó általános érvényű előírások szerint kell eljárni.

(4) Az irányadó jelleggel szabályozott és az 2. § (2) pontjában nem említett elemek irányadó jellegűek, ezért azok a terv módosítása nélkül megváltoztathatók.

(5) Területet felhasználni, telket és területet alakítani, épületet, továbbá műtárgyat és más építményt tervezni és kivitelezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint rendeltetését módosítani és mindezekre hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (a továbbiakban BVKSZ-nek), a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek (a továbbiakban FSZKT-nek), Erzsébetváros Önkormányzat vonatkozó rendeleteinek, az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, a vonatkozó hatályos szabványoknak, jelen rendeletnek és mellékletének megfelelően szabad.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Telekalakítás

3. § (1) A területen új tel(k)ek kialakítására csak telekegyesítéssel kerülhet sor.

(2) Telkek egyesítése az alábbi feltételekkel történhet:

- az összevont telek területe max. 1500 m2 lehet,

A terület felhasználása, építési övezeti besorolása, létesítmények elhelyezésének általános előírásai

4. § (1) A terület az FSZKT szerint a következő keretövezetekbe tartozik:

- L1 - nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület,

- I - intézményterület

(2) A keretövezeteken belül a terület az alábbi építési övezetbe tartozik:

- L1 - VII/49 - az L1 keretövezetben

- I - VII/1 - az I keretövezetben

(3) A meghatározott építési övezetek elnevezése a paraméterek változatlanul hagyása mellett a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat keretében kerül véglegesen meghatározásra.

(4) * 

(5) * 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

Az L1 - VII/49 nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületi övezeti előírásai

5. § (1) A területen L1 - VII/49 övezetbe tartoznak a Hevesi S. tér - Izabella utca - Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Dob utca által határolt területen lévő telkek.

(2) Az övezet beépítési határértékei:

- a legkisebb telekterület mérete 550 m2
- a legnagyobb megengedett beépítési mérték 70%
- a legnagyobb megengedett szintterületi mutató 4,0
- a legkisebb zöldfelületi mérték 25%
- az építménymagasság min. 12,5, max. 25 m
- beépítési mód zártsorú

(3) A legkisebb zöldfelületi mértékbe a földszinti, a földszint feletti és a felsőbb szinti tetőkertek egyaránt beszámíthatók a zöldfelületek szempontjából hatékony földtakarások figyelembevételével

- 20 cm feletti földfeltöltés esetén 20%-al,
- 50 cm feletti földfeltöltés esetén 40%-al,
- 1,0 m feletti földfeltöltés esetén 75%-al,
- 2,0 m földfeltöltés esetén 100%-al.

(4) Az övezetben

- lakóépület

- közintézmény-épület,

- szállás-hely épület,

- irodaépület,

- parkolóház

helyezhető el, a jelen rendelet, valamint a mellékelt szabályozási terv előírásai szerint.

(5) Az övezetben nagy szállítási forgalommal üzemelő létesítmények, ipari és termelő üzemek, önálló raktárak, nagykereskedelmi létesítmények, továbbá a terület elsődleges rendeltetésétől idegen egyéb funkció nem helyezhető el, és erre vonatkozóan rendeletmódosítás sem engedhető meg.

(6) Az övezetben kereskedelmi funkció csak a pinceszinten, a földszinten, valamint az első emeleti szinten helyezhető el, melynek legnagyobb bruttó szintterülete maximum 1500 m2.

(7) Az övezetben az utcafronton a földszinten új lakás, üzletlakás nem létesíthető.

(8) A területen meglévő épület emeletráépítéssel és/vagy tetőtér beépítésével történő bővítésére csak a 2. -ban hivatkozott hatályos előírások alapján, a mellékelt szabályozási tervnek megfelelően kerülhet sor:

a) A területen a beépítési, magassági viszonyok és az utcakép általános vizsgálata alapján emeletráépítési és tetőtérbeépítési lehetőség nyílik a következő telkeken:

- Hevesi S. tér 7. sz. 33856. hrsz.,
- Szövetség u. 38. sz. 33853. hrsz.,
- Szövetség u. 36/b sz. 33852. hrsz.,
- Dob utca 93. sz. 33859. hrsz.,
- Dob utca 95. sz. 33858. hrsz.

b) A területen a beépítési, magassági viszonyok és az utcakép általános vizsgálata alapján tetőtérbeépítési lehetőség nyílik a következő telkeken:

- Hevesi S. tér 8. sz. 33857. hrsz.,
- Szövetség u. 36/a - Wesselényi u. 60. sz. 33851. hrsz.,
- Wesselényi u. 58. - Vörösmarty u. 1. sz. 33865. hrsz.,
- Vörösmarty u. 3/a sz. 33864. hrsz.,
- Vörösmarty u. 3/b sz. 33863. hrsz.,
- Vörösmarty u. 5. sz. 33862. hrsz.,
- Vörösmarty u. 7. sz. 33861. hrsz.,
- Vörösmarty u. 9. - Dob u. 91. sz. 33860. hrsz.

(9) Amennyiben az adott telken meglévő épület a (2) szakaszban foglalt legnagyobb megengedett szintterületi mutató határértéket túllépi, a tetőterek beépítése az alábbi feltételekkel lehetséges:

- a jelenlegi tetőidom változatlanul marad,

- új lakás nem keletkezhet, a tetőtérbeépítés során az alatta lévő lakás bővíthető.

(10) * 

(11) A kialakult körülépített - udvaros beépítésű telkek esetében - a meglévő épület bontása esetén - a beépítési karakter fenntartása érdekében az építési hely határa az építési telek határával azonos.

(12)-(15) * 

Az I-VII/1 intézményterület övezeti előírásai

6. § (1) A területen intézményterületbe tartozik a Hevesi S. tér 1. sz. 33848. hrsz.-ú telek, melyen a Pesti Magyar Színház épülete helyezkedik el.

(2) A kialakult építési telek tovább nem osztható.

(3) Az I-VII/1 övezet beépítési határértékei:

- a legnagyobb megengedett beépítési mérték 100%
- a legnagyobb megengedett szintterületi mutató 4,5
- a legkisebb zöldfelületi mérték 20%
- a maximum építménymagasság max. 25 m

Gépkocsi elhelyezésére vonatkozó előírások

7. § (1) Új beépítések esetén a hatályos előírások alapján számított parkolási igényt - ettől eltérő hatályos rendelkezés hiányában - telken belül kell kielégíteni.

(2) Megmaradó beépítésű telkeken, ahol az építészeti adottságok (kapuáthajtó, udvar-méret) lehetővé teszik, süllyesztett gépkocsitároló kialakítására kell törekedni.

A közterületek előírásai

8. § (1) A közterületbe tartoznak a területet övező és a keresztülhaladó utcák:

- a Hevesi Sándor tér,

- az Izabella utca,

- a Szövetség utca,

- a Wesselényi utca,

- a Vörösmarty utca, valamint

- a Dob utca.

(2) * 

(3) A Vörösmarty utca délkeleti oldalán a merőleges állású parkolót is magába foglaló járdát kell létesíteni. A parkolók között fasort kell telepíteni.

(4) * 

(5) A közterületen csak közvilágítási oszlop helyezhető el, egyéb beépítés, pavilon, hirdetőoszlop - még ideiglenes jelleggel sem - létesíthető.

(6) Az érdekelt ingatlanok tulajdonosainak megegyezése esetén telkeken, ill. a tömbön átvezető - időbeni korlátozású közterületként - passzázs alakítható ki a Vörösmarty utca, illetve a Hevesi Sándor tér - Szövetség utca között

A környezet védelme

9. § (1) A területen posta és hírközlés, az energia- és vízellátás, hulladékeltávolítás és szennyvízelvezetés létesítményeinek elhelyezését biztosítani kell.

(2) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező környezetet károsító folyékony hulladékok és (folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

(3) * 

(4) A területen épület, illetve terepszint alatt létesíthető garázsok szennyezett levegője csak megfelelő kezelést követően - a határérték alatti koncentrációban - vezethető a szabadba.

(5) A területen található hulladékot a terület-előkészítés során el kell távolítani.

(6) * 

(7) Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenység a területen nem folytatható.

(8) A megengedettnél nagyobb zajterhelésnek kitett ingatlanok beépítése esetén az új épületek passzív akusztikai védelméről gondoskodni kell.

(9) * 

Zöldfelületek

10. § (1) * 

(2) Az egyes telkeken a zöldfelület minden megkezdett 100 m2-én természetes vegetációként 1 db nagy lombkoronájú fa telepítendő. Az épületek nyílás nélküli homlokzatain és a tűzfalakon takarónövényzet felfuttatásáról kell gondoskodni oly módon, hogy az a csatlakozó épület állagát ne veszélyeztesse (pl. távolságtartóval készült rácsozattal).

(3) A lapostetős épületrészeken min. extenzív zöldtető létesítendő.

Az épített környezet védelme

11. § (1)-(4) * 

(5) A Dob utca 97. sz. alatti épület felújításánál az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet előírásait figyelembe kell venni.

Közművek

12. § (1) A területen a posta és a hírközlés, az energia- és vízellátás, hulladékeltávolítás és szennyvízelvezetés létesítményének elhelyezését biztosítani kell.

(2) A területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti szakhatósági, ill. üzemeltetői előírásoknak megfelelően - általában közterületen - kell elhelyezni, ill. kialakítani.

(3) * 

(4) A vízellátó hálózat bővítését közterületen kell megoldani. Új tűzcsapot föld feletti kivitelben kell telepíteni.

(5) A területen szükséges transzformátor(oka)t a szakhatóságok, illetve az üzemeltető által meghatározott hely(ek)en, közterületen föld alatt, vagy telken belül közterületről közvetlenül megközelíthetően (a főépület tömegén belül) kell elhelyezni. A 10/0,4 kV-os transzformátorállomások állandó megközelítését és a gépkocsi behajtást biztosítani kell.

(6) A meglévő közműlétesítmények védőtávolságait mindennemű építési tevékenység esetén figyelembe kell venni.

(7) Új közműbekötések létesítésekor, meglévő homlokzatok felújításakor a bekötések esztétikus - takart - kiviteléről gondoskodni kell.

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

13. § (1) Beépítetlen építési telek - a településkép előnyösebb kialakítása érdekében - jelen rendelet hatályba lépésétől, ill. a telken lévő épületek bontásától számított 5 éven belül a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó előírása szerint beépítendő.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

15. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
dr. Szabó Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001. (III. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Szabályozási Terv


  Vissza az oldal tetejére