Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén - határozatlan időre - telekadót vezet be.

Adókötelezettség

2. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya

3. § *  Az adó alanya a Htv. 3. § (1) bekezdésében, illetőleg a 18. §-ban meghatározott személy.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

4. § *  Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 20. §-a az irányadó.

Az adó alapja és mértéke

5. § *  (1) *  Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) *  Az adó mértéke 330 Ft/m2/év.

Adómentesség

6. § *  Az adómentességre a Htv. 19. §-a alkalmazandó

Az adó megfizetése és megállapítása

7. § *  Az adó megállapítására és megfizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (ART) szabályai az irányadók.

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

8. § *  Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése, az adó mérséklése, elengedése tekintetében az Art. 133-134. §-ai alkalmazandók.

Méltányosság

9. § * 

Záró és átmeneti intézkedések

10. § (1) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben használt fogalmakra az (1) bekezdésben említett jogszabályok értelmezései az irányadók.

(3) Ezen önkormányzati rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
dr. Szabó Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére