Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2001. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest VII. kerület Rottenbiller utca - István út - Bethlen Gábor utca - Péterfy Sándor utca által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében a 7. § (3) bekezdés c) pontjában és a 14. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen előírások hatálya a Budapest VII. kerület Rottenbiller utca - István út - Bethlen Gábor utca - Péterfy Sándor utca által határolt területre (továbbiakban: tervezési terület) terjed ki.

(2) Jelen rendelet melléklete a szabályozási terv.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni csak a szabályozási tervben és ezen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. A szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Erzsébetváros Képviselő-testületének mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteit, a BVKSZ, az OTÉK és az általános érvényű egyéb rendelkezések előírásait kell betartani.

(2) Jelen helyi építési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) csak a mellékletét képező szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

Általános előírások

3. § (1) * 

(2) A szabályozási tervben alkalmazott és meghatározott alábbi jelölések kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) szabályozási vonal: a telek közterületi határvonala

b) építési övezet határa: eltérő építési övezeteket és övezeteket elválasztó határvonal

c) építési övezetek és jellemzőik, paramétereik: beépítési mód, beépítettség legnagyobb mértéke, szintterületi mutató maximuma, legkisebb és legnagyobb építménymagasság, zöldfelület legkisebb mértéke

d) minimális telekméret

e) meglévő, megtartandó telekhatár

f) telekhatár megszüntetése

g) kötelező beépítés építési vonala: a vonalon kötelezően épülethomlokzatot kell elhelyezni

h) építési hely határa: az övezeti mutatók betartásával új épület és a meglévő - megtartásra javasolt épület bővítése csak ezen kereten belül helyezhető el

i) emeletráépítés esetén a ráépítés helye

j) térszínt alatti maximálisan beépíthető terület

k) fák kötelező megtartása

l) zöldfelület kialakítása (zöldhomlokzat, extenzív zöldtető)

(3) a) Telekösszevonással és teljes vagy részleges bontással járó építés esetén új zártudvar nem építhető.

b) *  Amennyiben a hatályos szabályozási terv szerinti telekállapot szerint több szomszédos telek egy ütemben és egyidejűleg épül be, és az építési hely a szabályozási terven nem került lehatárolásra, akkor a telkek teljes területe építési helynek tekintendő.

(4) Irányadó jelleggel szabályozott kötelező elem:

- irányadó építési vonala: a javasolt építési vonaltól legfeljebb 10,0 m-t lehet eltérni a telekbelső felé, az épület közterületi homlokzathosszának 1/3-ában.

(5) A (3) bekezdésben említettek kivételével a kötelező szabályozási elemek módosítása csak jelen rendelet módosításával történhet.

(6) A szabályozási tervben alkalmazott nem kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) javasolt telekösszevonás: igény esetén összevonható telkek

b) bontásra javasolt épület

c) megtartásra javasolt épület

d) javasolt emeletráépítés

e) javasolt bővítés szintszáma meglévő épület esetén

f) javasolt szintszám új épület esetén

g) telken belüli mélygarázs javasolt szintszáma és javasolt befogadóképessége

h) gépjármű be- és kihajtás javasolt helye

i) javasolt jelentősebb funkcióváltás

(7) * 

(8) A szabályozási tervben alkalmazott tájékoztató elemek:

a) megtartandó épületek szintszáma

b) tervezési terület határa

(9) A szabályozási tervben meghatározott építési övezetek és övezetek elnevezése és jelölése a paraméterek változatlanul hagyása mellett a VII. kerületi KVSZ keretében kerül végleges meghatározásra.

A terület felhasználása és keretövezeti besorolása

4. § (1) Az építési övezetek lehatárolását és paramétereit a szabályozási terv tartalmazza.

A szabályozás paraméterei a 8-9. §-ban foglalt egyedi előírásokkal együtt alkalmazandók.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület beépítésre szánt (ezen belül L1; K-EÜ keretövezetbe tartozó) területekre, valamint beépítésre nem szánt területekre (ezen belül KL-KT keretövezetbe sorolt és keretövezetbe nem sorolt közterületekre) tagozódik.

(3) A beépítésre szánt területek az alábbi keretövezetbe tartoznak:

- L1 nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

- K-EÜ jelentős egészségügyi létesítmények területei

(4) Beépítésre nem szánt területek keretövezete:

- KL-KT közlekedési célú célzott területfelhasználási módú terület

(5) A 4. § (3) és (4) pontjában nem említett területek keretövezetbe nem sorolt közterületek.

A területen elhelyezhető létesítmények általános előírásai

5. § (1) * 

(2) * 

(3) A területen a meglévő terepszintet legfeljebb +1,0 m-rel lehet megemelni.

(4) A területen meglévő épületek bontása, új épület elhelyezése csak jelen helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben meghatározottak szerint történhet.

(5) Új épületet az illeszkedés szabályait figyelembe véve a csatlakozó párkánymagassághoz ±1,0 m-es eltéréssel, a meglévő tetőhajlásszögeket a közterület felől megtartva kell kialakítani, és a magastetőn a nyílászárók csak tetősíkban elhelyezett ablakok lehetnek. Ez vonatkozik az emeletráépítések esetére is.

(6) * 

(7) *  Meglévő lakóépület tetőtere a felsőszinti lakások bővítése céljából a meglévő tetőkontúr meghagyása mellett megengedett.

Önálló új lakás kialakítása csak akkor lehetséges, ha az építési övezetre előírt maximális szintterületi mutató betartható. Ebben az esetben a parkolási igény a mindenkor hatályos parkolásra vonatkozó helyi rendelet alapján, annak megfelelően elégítendő ki.

(8) A meglévő épületekben a rendeltetés változása során a parkolási igények megállapításánál a vonatkozó rendeleteket és a 7. pontban foglaltakat együttesen kell alapul venni.

A parkolási igényt telken belül, a legtöbb gépkocsi elhelyezést lehetővé tévő módon térszín alá süllyesztve, illetve az eredeti terepszintet legfeljebb 1,0 m-re megemelve, a megemelt terepszinten kell megoldani. Méretét úgy kell meghatározni, hogy az előírt zöldfelületi arány biztosítható legyen.

(9) A komfortnélküli lakások átépítéssel, lakásösszevonással, rendeltetés változással megszüntethetők.

(10) Pince és földszinti rendeltetés változások során csak a lakókörnyezetet nem zavaró, a lakossági ellátást, szolgáltatást biztosító funkciók létesíthetők, az ezektől eltérő, meglévő funkciók megszüntetendők.

(11)-(13) * 

Telekalakítás

6. § (1) A tervezési területen telekösszevonási lehetőség (nem kötelező telekösszevonás) a 33129 hrsz.-ú és a 33130 hrsz.-ú ingatlanok esetében van. Az összevonás indoka lehet, ha a két ingatlanon egyidejűleg kerül sor a lakóépületek lebontására és ezt követően az építés azonos időben történik.

Ebben az esetben az építés zártsorú, a homlokzatmagasság ±1,0 m-es eltéréssel csatlakozzon a szomszédos beépítésekhez.

(2) Az összevonhatónak jelölt ingatlanokon létesülő építmény homlokzati kialakítása, tagolása igazodjon az eredeti telekhatárokhoz. Egyéb vonatkozásban az 5. § (1)-(12) pontjaiban foglaltak az irányadók.

(3) Kötelező a telekösszevonás az azonos építési övezetben lévő 33125 hrsz.-ú és a 33135 hrsz-ú ingatlanok esetében.

Az épített környezet és a városkép védelme

7. § * 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK EGYEDI ELŐÍRÁSAI

L1-VII/Z jelű építési övezet

8. § (1) Az építési övezet a lakóterületek hagyományos beépítésű, nagyvárosi sűrűségű, jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépített, illetőleg beépíthető L1 keretövezet területe.

(2) Az építési övezetben kialakult telekstruktúra megtartandó. Ez alól kivétel csak a 6. § (1) bekezdésben foglaltak szerint lehetséges.

(3) Az építési övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

a) beépítés módja: zártsorú - zártudvaros

b) legnagyobb megengedett beépítési mérték: 65%

c) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 4,0

d) terepszint alatti beépítési mértéke: 80%

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: 15%

f) legkisebb megengedett építménymagasság: 15,0 m

g) legnagyobb megengedett építménymagasság: 22,0 m

(4) Zártudvaros beépítésnél a zártudvari építmények megengedett legnagyobb építménymagassága 16,5 m.

(5) Az építési övezet területén, a lakóépületeken túl:

a) szálláshely - szolgáltató épület

b) közintézmény épület

c) irodaház - konferencia terem

helyezhetők el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti funkciókat kiszolgáló vagy kiegészítő alábbi rendeltetésű egységek is elhelyezhetők:

a) vendéglátás

b) szolgáltatás

c) kiskereskedelem

d) kultúra, művelődés.

A kereskedelmi funkciók az épületek földszintjén, pinceszintjén (alagsor) helyezhetők el csak közvetlen közterületi kapcsolattal, legfeljebb 500 m2 bruttó alapterülettel.

(7) Az épületek közterületre néző előkert nélküli földszintjén új lakás nem létesíthető.

(8) Az építési övezet területen a fő rendeltetést kiegészítő, vagy azokat kiszolgáló funkciójú épületek önálló épületben nem helyezhetők el.

K-EÜ/VII jelű építési övezet

9. § (1) Az építési övezet az egészségügyi létesítmények, kórházak, szanatóriumok elhelyezésére szolgáló K-különleges területek - keretövezet területe, a Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet területe.

(2) Az építési övezet területén minden olyan funkció elhelyezhető, amely a rendeltetésnek megfelel, azt kiegészíti és kiszolgálja.

(3) A 6. § (2) bekezdés szerinti telekösszevonás kötelező.

(4) Az új beépítéssel a 33126 hrsz.-ú beépítéshez zártsorúan kell csatlakozni, a meglévő tűzfalak takarásával kell az új épületet kialakítani.

(5) Az építési övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

a) beépítés módja: szabadonálló

ez alól kivétel a 33126 hrsz.-ú területen lévő épülethez való csatlakozás, amely zártsorú

b) legnagyobb megengedett beépítési mérték kialakult állapot esetében: 40%

c) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 2,5

d) terepszint alatti beépítési mértéke: 45%

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: 40%

f) legkisebb megengedett építménymagasság: 4,5 m

g) legnagyobb megengedett építménymagasság: 22,0 m

(6) Az építési övezetben meghatározott legnagyobb építménymagasságtól kazánházi kémény építése esetén lehet eltérni, de a kéménymagasság a 30,0 m-t nem haladhatja meg.

(7) Az építési övezet területén a főrendeltetést kiegészítő, vagy azokat kiszolgáló funkciójú épületek önálló épületben is elhelyezhetők.

(8) * 

(9) Az építési övezet területén a szint alatti beépítés a 9. § (5) bekezdés d) pontjának betartása mellett önállóan is elhelyezhető a meglévő növényállomány maximális figyelembevételével.

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

KL-KT-VII
Fővárosi jelentőségű közlekedési területek

10. § (1) Az övezetbe a fővárosi jelentőségű közterületek tartoznak.

(2) Az övezetbe tartozó közterület: István út

(3) A meglévő országos települési főutak Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében meghatározott hálózati besorolása változatlan.

(4) Az övezet területén nem helyezhető el:

a) üzemanyagtöltő állomás

b) kocsimosó

c) mélygarázs

d) az OTÉK 26. § (3) bekezdés 2., 3., 4. pontjai alatti létesítmények.

(5) Az övezet területén elhelyezhető a reklámhordozók közül a hirdetőoszlop.

Közlekedés

11. § (1) Keretövezetbe nem sorolt közterületek az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen belül:

- Rottenbiller utca

- Bethlen Gábor utca

- Péterfy Sándor utca

(2) Az ingatlankiszolgálást biztosító kapubehajtókat úgy kell kialakítani, hogy forgalmuk a közterület forgalmát ne akadályozza.

(3) Új építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkolókat telken belül kell kialakítani, jelen rendelet egyéb, vonatkozó előírásai figyelembevételével.

(4) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók számát a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 42. § alapján kell meghatározni.

(5) Amennyiben a meglévő beépítés jellege (zártudvar) nem teszi lehetővé a telken belüli parkolást, meglévő lakóépületek rendeltetésszerű használatához szükséges parkolóhelyek közterületen is kialakíthatók, az OTÉK vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak betartásával.

Közműhálózatok előírásai

12. § (1) A tervezési területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői elvárásoknak megfelelően kell elhelyezni, kialakítani.

(2) A közművezetékek térszint alatti elrendezésénél az MSZ 7487/2-80. számú szabvány tartandó be.

a) Vízvezeték előírt védőtávolsága épülettől:

DN 300 mm-ig 3,0 m
DN 300-700 mm-ig 5,0 m
Vízelvezetés épülettől
gravitációs csatornánál 3,0 m
Villamosenergia ellátási kábel épülettől 0,5 m
Távközlési kábel épülettől 1,0 m

(3) A körzeti gázellátórendszerek esetében az MSZ 7048-as sz. szabvány előírásai a mértékadók

Nyomásfokozat I. kategóriájú épülettől II. kategóriájú épülettől
kisnyomás 3,0 m (2,0 m) 2,0 (1,0 m)
középnyomású csatlakozóvezeték 9,0 m (5,0 m) 7,0 m (5,0m)
(A zárójeles adatok a védelemmel ellátott gázvezetékre vonatkoznak.)

(4) A közcsatornahálózatba bevezethető víz minőségének ki kell elégítenie a 4/1984. (II. 7.) OVH rendelet kereteiben, illetve a hatályos rendeletben foglaltakat.

(5) A tervezett transzformátort épületben szükséges elhelyezni, a közterületi megközelítést biztosítani kell.

Zöldfelületek előírásai

13. § (1) A szabályozási terven jelölt helyeken zöldhomlokzat létesítendő - a növénytámaszt biztosító rács felszerelésével.

(2) A szabályozási terven jelölt fák megtartandók.

(3) A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt terület zöldfelületként alakítandó ki.

(4) * 

(5) Felszíni parkoló csak fásítottan alakítandó ki, 10 férőhelynél nagyobb parkoló létesítése esetén minimálisan négy parkolóállásonként egy nagy lombkoronájú fa telepítése kötelező.

Környezetvédelmi előírások

14. § (1) * 

(2) A területen védőtávolságot igénylő, levegőszennyező, zajt kibocsátó, technológia nem végezhető.

(3) Veszélyes hulladékot termelő technológia területen nem alkalmazható. Ez alól kivétel a K-EÜ-VII jelű építési övezethez tartozó kórház.

(4) A tervezett épületek funkciójából környezetre káros hatás nem származhat, a jogszabályokban és hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket a kibocsátások nem léphetik túl.

(5) * 

(6) A térszín alatti létesítményeket a talajvíz ellen védeni kell. A terepszint alatti helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott esetleg keletkező szennyezett folyadék ne kerülhessen a talajba, ill. csak olajfogó, zsírfogó, benzinfogó, iszapfogó műtárgy közbeiktatásával köthető be a közcsatornába.

(7) A vizsgált terület a kórház miatt a - lakóterület és intézményterület laza beépítéssel - kategóriába tartozik zajvédelmi szempontból.

(8) A közlekedésből származó, a területre vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés miatt passzív akusztikai védelem szükséges az épületek közterületi homlokzatain.

(9)-(11) * 

(12) A fasortelepítés miatt szükségessé váló közműáthelyezések során a közterületi burkolatok kicserélésénél figyelembe kell venni az egészségügyi intézmények zajvédelmét.

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

15. § (1) A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a K-EÜ-VII. építési övezetbe tartozó azonos funkciójú, azonos tulajdonú telkek összevonandók az építési övezetben meghatározott beépítési paraméterek betartása érdekében. A telekalakításnak meg kell előznie az új építést.

(2) Területrendezési kötelezettség

- a Bethlen Gábor u. és az István út közterületi fásítása,

- a Rottenbiller utca védett fasorának esetleges pótlása, felújítása, karbantartása.

A közterületi fásítás csak a közművek és az utak felújítását követően végezhető el.

(3) Beültetési kötelezettség a 33135 hrsz.-ú területen a tervezett mélygarázs megvalósításával egyidejűleg hajtandó végre.

Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen szabályozási terv és előírások hatálybalépésével egyidejűleg az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen a korábbi területrendezési tervek - R-43055 számú egyszerűsített részletes rendezési terv - hatályukat vesztik.

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

17. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
dr. Szabó Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 2001. május 18-án a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2001. (V. 18.) önkormányzati rendeletéhez

Szabályozási Terv


  Vissza az oldal tetejére