Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2003. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Közterület Felügyeleti Rendszer létrehozásáról

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdésében, a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (3), a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. § (1) b) bekezdés felhatalmazása alapján VII. kerület közrendjének, közbiztonságának, köztisztaságának közintézményei vagyonának és más ingatlanok védelmének biztosítása a kerület lakosok, az itt dolgozók, a kerületbe látogatók biztonságérzetének javítása, a jogsértések visszaszorítása és megelőzése érdekében a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területére az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat Budapest Főváros VII. kerületi illetékességgel létrehozza a Közterületi Felügyeleti Rendszert (továbbiakban: Rendszer)

(2) Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata a közigazgatási területén létesített, a közterületi felügyelet keretében működtetett térfigyelő Közterületi Felügyeleti Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) működtetésére megbízza Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalát.

(3) A Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi kép- és hangfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

2. § A Rendszer működtetésének célja:

a) a közterület általános rendjének, a köztisztaság biztosítása, az önkormányzati, közintézményi vagyon megóvása, felügyelete;

b) a közrendet különösen befolyásoló bűncselekmények és szabálysértések megelőzésének elősegítése;

c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, ezáltal az együttműködés erősítése;

d) a kerületi lakosok, a kerületben dolgozók, a kerületbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása

e) a tárgykörbe tartozó közérdekű adatoknak a nyilvánosságra hozatala, a tömegkommunikációban történő felhasználása, a kerület lakosainak szakszerű tájékoztatása;

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén adatkezelést és adattovábbítást rendel el a Rendszer keretében.

(2) A közterület felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható fel.

4. § (1) Az adatkezelő - a jogszabályban meghatározottakon túl - az alábbi adatfajták esetében kép- és hangfelvétel rögzítésre jogosult:

a) igazoltatás, intézkedés alá vont személy(ek) neve és címe

b) helyszínbírságolással kapcsolatos körülmények, esetek-,

c) KRESZ szabályokat megsértő gépjárművek adatai

d) közterület, a parkolás rendjét megsértők adatai

e) közterület foglalás

f) önkormányzati és egyéb vagyon védelmével kapcsolatos adatok

g) köztisztasággal kapcsolatos mulasztás adatai

h) állat- egészségügyi és eb rendészeti rendeletek megszegésének adatai

(2) A cselekmény előkészületének, illetőleg elkövetésének bizonyítására olyan technikai megoldást kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a felvétel elindítását megelőző 15 percnyi időtartam eseményeinek rögzítését. A kép és hangfelvételt, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy hatósági vagy rendőrségi eljárásban történő felhasználása nincs szükség, azonnal meg kell semmisíteni az Adatkezelési és Működési Szabályzatban leírtak szerint.

(3) Az adatok a jogszabályban meghatározottak részére Adatkezelési és Működési Szabályzat szerint továbbíthatók.

5. § Az érintettek jogai és azok érvényesítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak szerint történik.

6. § A rendeletben szabályozott adatkezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében meghatározott - a közterület felügyeleti feladatokat ellátó - szervezeti egység végzi a Jegyző által Kiadott Adatkezelési- és Működési Szabályzat alapján.

7. § Jelen rendelet 2003. február 15. napján lép hatályba.

8. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Budapest, 2003. január 27.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2003. január 27-én a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére