Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2003. (2004. I. 1.) önkormányzati rendelete

a 2004. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési rendelet megalkotásáig - a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, pénzügyi zavarok elkerülése érdekében - a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásaira - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 2003. évi eredeti - nettó módon megillető - dologi támogatási előirányzat 80%-os mértékének 1/13-ad része utalható, illetve biztosítható.

(2) Az újonnan megalakult önállóan gazdálkodó, vagy átszervezésre kerülő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a 2004. évi helyi költségvetési rendelet megalkotásáig a polgármester külön engedélye alapján részesülnek intézményi támogatásban, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2004. évi költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

(3) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatás utalható - a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett - olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(4) A 2004. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet. Kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével - soros előlépésekkel - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények időarányos része, a fogorvosi alapellátási praxisok privatizációja kapcsán az érintett közalkalmazotti jogviszonyukat nyugdíjaztatással megoldó fogorvosok részére fizetett felmentések, végkielégítések, egyszeri jutalmak, valamint a 2003. évközi átszervezések miatt megszűnt álláshelyekkel kapcsolatos végkielégítések, felmentések.

A jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethető ki.

(5) Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványuk terhére - a 2003. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett vagy alapszerűen kezelt pénzeszközök 2003. évi felhasználásával kapcsolatosak. Maradvány terhére egyéb kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(6) A Polgármesteri Hivatalban az „5701 Oktatási célok és feladatok” cím ingyenes gépjárművezető tanfolyam és vizsga feladaton 26.000 E Ft dologi kiadási előirányzat biztosított az átmeneti időszakban. Az előirányzat a Művelődési Iroda javaslata alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2004. évi költségvetésében kerül felhasználásra, az előirányzat évközi módosítása mellett.

3. § A szociális segélyezés folyamatosságát biztosítani kell. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak betartása mellett, a kifizetésekről gondoskodik.

4. § A közhasznú társasági formában ellátott feladatok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2003. december 31-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében. Az államháztartáson kívülre egyéb szervezeteknek juttatott támogatás felhasználásának nyomon követhetőségét biztosítani kell, a közvagyonnal való gazdálkodás elszámolásával egyidejűleg.

5. § Az önkormányzati adósságszolgáltatási kötelezettségek esedékes törlesztő részletei és kamatterhei kifizethetők.

6. § (1) A 2003. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati és intézményi felújítási, felhalmozási (beruházási) feladatok - a 2003. évi előirányzat-maradványok erejéig - 2004. évben kizárólag előzetes polgármesteri engedéllyel folytathatók, a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke polgármesteri engedéllyel utalható.

(2) 2004. január 1. után induló új felújítási, felhalmozási feladatokra és fejlesztési pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, a beindított nagyberuházások - elsődlegesen a Garay Piac átépítésének - fedezetét kell biztosítani.

(3) A 2003. évi költségvetésben a VII. Rózsa utca 30. szám alatti ingatlan bontására jóváhagyott feladat a bontási engedély kiadásának elhúzódása miatt az átmeneti időszakban végrehajtható, arra kötelezettség vállalható. A feladat a 2004. évi költségvetésbe beépítendő.

(4) A Polgármesteri Hivatalban a „6501 Önkormányzati fejlesztések” cím Király utca (Deák tér - Nagymező utca közötti szakasz) átépítése feladaton 98.000 E Ft felhalmozási kiadási többlet előirányzat biztosított az átmeneti időszakban. Az előirányzat 2004. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai között beépítésre kerül.

7. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek:

- a 2003. évi előirányzat maradványok összegéig,

- az átmeneti időszak alatt kapott központi támogatások vagy egyéb átvett pénzeszközök felett.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok részére negyedévenként nettósítva utalható a testületi működéshez, dologi kiadásokhoz a 2003. évi önkormányzati támogatással azonos összegű támogatási előirányzat.

8. § Az Erzsébetváros Kft. részére a lakásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 20.000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

9. § Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Részvény-társaság részére elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 10.000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

II. Vegyes és záró rendelkezések

10. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezései közül a 2. § (5) bekezdés kivételével a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, míg a 2. § (5) bekezdés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2003. évi pénzmaradványának megállapításáról szóló rendelet hatálybalépéséig hatályos.

Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint 2004. január 1-jén a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából egyidejűleg megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére