Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bek. a) pontja, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (10)-(11) bekezdése, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keret Szabályzatról szóló (a továbbiakban: BVKSZ) Budapest Főváros Közgyűlésének 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KVSZ) 39. §-ának figyelembevételével - az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Budapest Főváros VII. kerület közigazgatási területén (továbbiakban Erzsébetvárosban ) - az OTÉK-ban meghatározott - az önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű várakozó helyek (továbbiakban parkolóhelyek) létesítését a BVKSZ és a helyi KVSZ sajátosságainak figyelembevételével biztosítsa.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya Erzsébetváros közigazgatási határán belül minden építtetőre kiterjed, akinek bejelentési kötelezettséggel járó építés munkával, építési vagy fennmaradási engedélyezési eljárásban keletkezik:

a) új épületet-, építményt épít, létesít,

b) meglévő épületet átalakít, bővít.

(2) E rendelet előírásait az engedélyezési eljárások során az OTÉK és a BVKSZ, valamint a KVSZ előírásaival együtt kell alkalmazni.

A gépjármű elhelyezési kötelezettség mértéke

3. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékénél a biztosítandó parkolóhelyek számát a számított érték egész számra történő felkerekítésével kell meghatározni.

(2) A rendelet szerint meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettséget az OTÉK 4. § (2) és 5. § (1) bekezdésében meghatározott esetek kivételével, az építéssel érintett telken belül térszín alatt kell biztosítani.

(3) * 

Gépjármű elhelyezési kötelezettség teljesítése

4. § (1) *  A gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékét - az építési-, bejelentési kötelezettséggel járó építési munkák és fennmaradási engedélyezési eljárás során - e rendelet alapján az építésügyi hatóság állapítja meg.

(2) *  Amennyiben a rendelet 2. §-ban feltüntetett esetekben az OTÉK 42. § és 4. sz. melléklete, továbbá a rendelet 3. § alapján meghatározásra kerülő előírt számú parkolóhely az ingatlanon belül nem, vagy csak részben építhető meg - megfelelő nagyságú terület hiányában, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, műszaki, statikai, közlekedés - szervezési okokból, továbbá ha a KVSZ vonatkozó előírásai azt nem teszik lehetővé - az építésügyi hatóság a tervezett építési-, illetve fennmaradási engedélyt akkor is megadhatja ha:

a) az építtető Erzsébetváros közigazgatási területén a tervezett építkezés helyszínétől - a közterületi telek határtól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül a szükséges számú (előírt) parkolóhelyet, az építménnyel egyidejűleg saját tulajdonában lévő ingatlanon biztosítja, vagy;

b) az építtető - Erzsébetváros Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján - az előírt számú parkolóhelyet pénzben megváltja, vagy;

c) *  az építtetőnek a tervezett építkezés helyszínétől a közterületi telekhatártól - légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül álló parkolóház, mélygarázs tulajdonosával, kezelőjével, üzemeltetőjével, haszonélvezőjével az előírt számú parkolóhelyre vonatkozó, a jelen rendelet mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú - legalább 20 éves időtartamra kötött - kizárólagos bérleti szerződést köt, vagy annak mértékéig abban az előírt parkolóhelyeknek megfelelő arányú tulajdoni hányadot szerez.

(3) Ha a jelen rendelet 4. § (2) c) pontja szerinti bérleti szerződés, illetve a garázst magában foglaló ingatlanban tulajdoni hányada 20 éven belül bármilyen okból megszűnik, azt az építtető 30 napon belül köteles az építésügyi hatóságnak bejelenteni.

(4) A (3) bekezdés alapján az építtető a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 20 éves időtartam még hátralévő részének arányában köteles a megváltási díjat megfizetni az Önkormányzatnak.

Erről az építtetővel a parkolóhely megváltásakor kell megállapodni.

(5) *  Az Önkormányzat a megállapodások megkötését - összeghatár nélkül - a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra (a továbbiakban: bizottság) ruházza át, mely bizottság döntését az építési hatóság vezetőjének, a Jegyzőnek az előterjesztésére hozza meg.

5. § (1) Ha az építtető a jelen rendelet 4. § (2) bek. a) pontjában meghatározott módon teljesíti a parkolóhely létesítési kötelezettségét, az építményre használatbavételi és fennmaradási engedély csak akkor adható ki, ha az engedély szerint - más ingatlanon megépített - előírt számú parkolóhely rendelkezésre áll, az arra vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyt az építtető csatolja a kérelméhez.

(2) Ha az építtető jelen rendelet 4. § (2) bek. b) pontjában meghatározott módon (pénzbeli megváltással) teljesíti a parkolóhely létesítési kötelezettségét, akkor az építési illetve fennmaradási engedély iránti kérelemhez köteles csatolni az előírt számú parkolóhely pénzbeli megváltásáról kötött megállapodás 1 példányát és a megállapodásban megállapított megváltási összeg befizetésének igazolását.

(3) Ha az építtető a jelen rendelet 4. § (2) bek. c) pontjában meghatározott módon teljesíti parkolóhely létesítési kötelezettségét, akkor az építési, illetve fennmaradási engedély iránti kérelemhez köteles csatolni az előírt számú parkolóhelyre vonatkozó bérleti szerződés egy példányát és a 20 évre befizetett bérleti díj igazolását, valamint tulajdonjog szerzése esetén a tulajdoni lapra történt bejegyzés igazolását.

A parkolóhely megváltás díja

6. § (1) *  A parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának összege 1 500 000 Ft + ÁFA, amely összeg teljes egészében történő megfizetése az építési, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének illetve a bejelentés tudomásulvételének feltétele.

(2) Amennyiben az építés során a parkolóhely létesítési kötelezettség változik, úgy azt a módosított engedélyezési eljárásban meghatározottak szerint kell a 4. § (2.) a), b), c), pontjaiban foglaltak alapján teljesíteni.

(3) * 

(4) Meghiúsult építkezés esetén a megállapodás hatályát veszíti és az építtető a parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásaként befizetett összeget visszaigényelheti. Meghiúsultnak kell tekinteni az építkezést akkor, ha az építtető az építkezést a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 2 éven belül nem kezdi meg és ezen időtartamon belül nem kéri az engedély meghosszabbítását vagy módosítását, ha az építési engedély nem adható meg, vagy nem válik jogerőssé, illetve ha az építtető az építési engedély iránti kérelmét visszavonja.

(5) *  Fennmaradási engedély iránti kérelem esetén a parkolás megváltás díja a kérelem benyújtásával egyidejűleg, egy összegben esedékes.

(6) * 

A parkolóhely megváltási díjra igénybevehető kedvezmény lakóházak esetén * 

7-7/A. § * 

A parkolóhely megváltási díjra igénybevehető kedvezmény egyéb beruházások esetén * 

A parkolóhely megváltás befizetett összegének kezelése és felhasználása

8. § (1) A parkolóhely megváltását képező befizetéseket az önkormányzat elkülönítetten tartja nyilván.

(2) A parkolóhely megváltását képező befizetések felhasználása érdekében hozandó döntés az Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik azzal, hogy ezen összegeket Erzsébetváros közigazgatási területén belül megvalósítandó, gépjárművek tárolására szolgáló létesítmény építésére, működésére lehet felhasználni (parkolóházak és mélygarázsok).

(3) Az önkormányzat által vállalt és teljesített parkolóhely építési kötelezettségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartás vezet.

(4) A befizetések és felhasználások mértékéről a költségvetési rendelet szabályai szerint kell évente beszámolni.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A rendelet mellékleteinek felsorolása:

1. számú: Nyilatkozat a parkolóhely létesítési kötelezettség módjáról

2. számú: Megállapodás (parkolóhely biztosítása az építtető részéről bérleti szerződéssel)

3. számú: Megállapodás (építés ill. rendeltetésmód változás esetén parkolóhely megváltása )

4. számú: Megállapodás (fennmaradási engedély iránti kérelem esetén)

5. számú: Megállapodás (bejelentési kötelezettség alapján végzett építési munkákkal járó parkolóhely megváltása)

10. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2004. március 1-jén a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
A PARKOLÓHELY LÉTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

.................................................................................. Építtető a Budapest VII. kerület ......................................................................... számú ingatlanon .............................. ügyiratszámon bejelentési kötelezettséggel járó építési-, fennmaradási engedély iránti kérelmet terjesztett elő.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-ában és a 4. számú mellékletében, továbbá a Budapesti Városrendezési és Építési Keret Szabályzatról szóló (a továbbiakban: BVKSZ) 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-ában előírt valamint a Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendelete rendelkezései szerint az Építtetőnek .................. darab számú parkolóhely létesítési kötelezettsége áll fenn, mely kötelezettséget az alábbi formában teljesíti:

(* a megfelelő megtartásával a többi egyértelműen áthúzandó!)

1. Saját ingatlanán belül az építés helyszínén, vagy saját ingatlanán az építés helyszínétől légvonalban mért 500 m-en belül.

2. Valamennyi parkolóhely pénzben történő megváltásával.

3. Részben a saját ingatlanán belül az építés helyszínén + részben a parkolóhely pénzben történő megváltásával.

4. Részben a saját ingatlanán belül az építés helyszínén + részben bérleti szerződéssel.

5. Valamennyi parkolóhely bérleti szerződéssel történő biztosításával.

Budapest, 20.... ... ................... hó ..... nap.

..........................................

Építtető

A jelen nyilatkozat csak a parkolóhely létesítési kötelezettség biztosításához szükséges mellékletekkel együtt érvényes.

2. melléklet az 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS
(parkolóhely biztosítása az építtető részéről bérleti szerződéssel)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat -, képviseli: .........................

polgármester,

másrészről ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(név, cím, képviselő, cégazonosító), - a továbbiakban: Építtető - között a mai napon az alábbiak szerint.

1. Építtető a ................ helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. kerület .................................................................... szám alatt található ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján engedélyhez kötött tevékenységet kíván végezni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájával történt egyeztetés alapján Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és 4. számú melléklete alapján, valamint a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) által előírt ........ számú parkolóhely ........................................ ...............................................................okból nem építhető meg.

2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy Építtető parkolóhely létesítési kötelezettségét az Ör. 4. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ott előírt módon parkolóhelyek biztosításával teljesíti.

3. Az Önkormányzat és az Építtető megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ör.-nek a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott rendelkezése szerinti bérleti szerződés, illetve a garázst magában foglaló ingatlanban Építtető tulajdoni hányada bármilyen okból a jelen megállapodás aláírásától számított 20 éven belül megszűnik, azt az építtető 30 napon belül köteles az építésügyi hatóságnak bejelenteni.

4. Építtető kötelezi magát, hogy az Ör. 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 20 éves időtartamnak a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott feltétel bekövetkezése napjától számított hátralévő részére az Ör. 6. § (1) bekezdés alapján parkolóhelyenként fizetendő .........................,- Ft + ÁFA, azaz ................... forint + ÁFA szerinti arányos összegét ........ db parkolóhely után az Önkormányzat részére a feltétel bekövetkezése napjától számított 15 napon belül, egyösszegben megfizeti.

4.1. Amennyiben Építtető a 4. pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, abban az esetben a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot tartozik az Önkormányzatnak megfizetni a késedelmes összeg megfizetésével egyidejűleg.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, ...............................................

........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető

Ellenjegyezte: .......................................................

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ............................................

Pénzügyi Iroda vezetője

3. melléklet az 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS
(építési engedély miatt szükséges parkolóhely megváltás esetén)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat -, képviseli ............................................................

polgármester,

másrészről ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(név, cím, képviselő, cégazonosító), - a továbbiakban: Építtető - között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Építtető a ............ helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. ................................................................... szám alatti ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján engedélyhez kötött tevékenységet kíván végezni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájával történt egyeztetés alapján a Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és 4. számú melléklete alapján, valamint a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) által előírt ........ számú parkolóhely ........................................ ...............................................................okból nem építhető meg.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ........... db parkolóhely létesítését Építtető egyszeri parkolóhely megváltási díj megfizetésével teljesíti.

3. A parkolóhely megváltási díj az Ör. 6. § (1) bekezdése alapján parkolóhelyenként .........................,-Ft + ÁFA, azaz .................................. forint + ÁFA, összesen ......................... Ft + ÁFA, azaz ............................ forint + ÁFA.

4. Építtető kötelezettség vállal arra, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott egyszeri parkolóhely megváltási díj teljes összegét legkésőbb az építési engedély jogerőre emelkedése napjáig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15507008 számú számlájára befizeti és a befizetés megtörténtét az építésügyi hatóságnál hitelt érdemlően igazolja.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, ...............................................

...........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
.......................................................
Építtető

Ellenjegyezte: .......................................................

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ............................................

Pénzügyi Iroda vezetője

4. melléklet az 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS
(fennmaradási engedély iránti kérelem esetén)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat -, képviseli ........................................... polgármester,

másrészről ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(név, cím, képviselő), - a továbbiakban: Építtető - között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Építtető a ................... Helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. kerület ................................................................... szám alatt található ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján engedélyhez kötött tevékenységet végzett építési engedély nélkül.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájával történt egyeztetés alapján Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és 4. számú melléklete alapján, valamint a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) által előírt ....... számú parkolóhely ................................................................................................... okból nem építhető meg.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ........... db parkolóhely létesítését Építtető egyszeri parkolóhely megváltási díj megfizetésével teljesíti.

3. A parkolóhely megváltási díj az Ör. 6. § (1) bekezdése alapján parkolóhelyenként

.........................,- Ft + ÁFA, azaz ............ forint + ÁFA, összesen

...................................................... Ft + ÁFA, azaz.......................................... forint + ÁFA.

4. Építtető kötelezettség vállal arra, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott egyszeri parkolóhely megváltási díj teljes összegét legkésőbb a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásának napjáig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15507008 számú számlájára befizeti és a befizetés megtörténtét az építésügyi hatóságnál hitelt érdemlően igazolja.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, ...............................................

...........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető

Ellenjegyezte: .......................................................

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ............................................

Pénzügyi Iroda vezetője

5. melléklet az 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS
(bejelentési kötelezettség alapján végzendő építési munkálatok miatt szükséges parkolóhely megváltás esetén)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat -, képviseli ...........................................................

polgármester,

másrészről ...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

(név, cím, képviselő, cégazonosító), - a továbbiakban: Építtető - között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Építtető a ............ helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. ................................................................... szám alatti ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenységet kíván végezni.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájával történt egyeztetés alapján a Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és 4. számú melléklete alapján, valamint a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) által előírt ........ számú parkolóhely ........................................ ...............................................................okból nem építhető meg.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ........... db parkolóhely létesítését Építtető egyszeri parkolóhely megváltási díj megfizetésével teljesíti.

3. A parkolóhely megváltási díj az Ör. 6. § (1) bekezdése alapján parkolóhelyenként

.............................,-Ft + ÁFA, azaz ............ forint + ÁFA, összesen

..................................................................... Ft + ÁFA, azaz

..................................................................... forint + ÁFA.

4. Építtető kötelezettség vállal arra, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott egyszeri parkolóhely megváltási díj teljes összegét legkésőbb az építési engedély jogerőre emelkedése napjáig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15507008 számú számlájára befizeti és a befizetés megtörténtét az építésügyi hatóságnál hitelt érdemlően igazolja.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, ...............................................

...........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető

Ellenjegyezte: .......................................................

jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ............................................

Pénzügyi Iroda vezetője

6. számú függelék a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére