Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)-(3) bekezdései alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásaira a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzat 1/12-ed részének 90%-a utalható.

(2) A 60 napon túl lejárt határidejű fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatás utalható olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség kiegyenlítését szolgálja.

(3) *  A központi szabályozás tervezete alapján általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet. Kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével - soros előlépésekkel és a minimálbér emelésével - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények időarányos része, valamint az átszervezés, vagy egyéb okból megszűnt álláshelyek miatt fizetendő végkielégítés, felmentés, egyéb járandóság, továbbá az átszervezés alatt álló intézmények vezetőit érintő egyedi béremelés.

(4) Amennyiben 2011. január 1-jétől - a 2011. évi költségvetési törvény elfogadásával - változik a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap, valamint a köztisztviselői illetményalap, az átsorolások végrehajthatók.

(5) Jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethető ki.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradványuk terhére - a 2010. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét átvett, pályázati vagy egyéb pénzeszközök 2010. évi felhasználásával kapcsolatosak, vagy 2010. évben megkötött, szerződésben 2010. évi költségvetés terhére vállalt, de pénzügyileg nem teljesített kiadások. Maradvány terhére új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(7) Az önkormányzat folyamatban lévő, illetve a 2011. évben induló nyertes pályázataival kapcsolatosan, a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása érdekében, az ütemtervnek megfelelően kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(8) *  Az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére heti két alkalommal gyümölcsellátás feladatra 3.000 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(9) AZ ERISZ szociális étkeztetés közbeszerzési eljárása folyamatban van. Előreláthatólag 2011. február 1-től köthető szerződés a sikeres pályázóval. Az átmeneti időszakban 4.250 ezer Ft összeg erejéig a többlet élelmezési kiadásra a támogatás biztosítható.

(10) A Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működéséhez 1.000 ezer Ft/hó támogatás biztosítható.

(11) A közterületek karácsonyi díszkivilágítása érdekében 10.000 ezer Ft erejéig kifizetés teljesíthető.

(12) A közutak üzemeltetése, fenntartása feladaton 2.000 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(13) *  A Kamilla Munkahelyteremtő Nonprofit Kft.-vel megkötött, közhasznú és közcélú munkavégzésre vonatkozó szerződés alapján felmerülő költségek 2011. évben 3.315 ezer Ft összegben kifizethetőek.

(14) Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban a Képviselő-testület 571/2010. (XI. 26.) számú határozata alapján a bérlőkihelyezés szerződésekből eredő, valamint a kapcsolódó járulékos fizetési kötelezettség teljesíthető:

- Dohány utca 45. 16.000 ezer Ft,

- Klauzál utca 21. 16.003 ezer Ft.

(15) A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen tervezett feladatok az elszámolások beadási időpontjának sorrendjében teljesíthetőek.

(16) A szelektív hulladékgyűjtés háznál történő megvalósítása feladaton havi 781 ezer Ft összeg erejéig kifizetés teljesíthető.

(17) *  Az Önkormányzat közérdekű, közigazgatási tevékenységének elősegítése érdekében a Helyi Téma című időszakos (heti) lapban az Önkormányzat és a helyi lakosok számára nem pártpolitikai célzatú, aktuális kérdések megjelenítése a helyi közvélemény tájékoztatása céljából 9.844 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(18) *  A képviselők részére mobil internet hozzáférés biztosítása érdekében 2 éves hűségnyilatkozattal a 2011. évi költségvetés terhére 831 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(19) *  Az Önkormányzat új honlapjának kialakítása, folyamatos üzemeltetése és karbantartása céljából a 2011. évi költségvetés terhére 11.250 ezer Ft összeg erejéig, a 2012. évi költségvetés terhére 13.500 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(20) *  A 2011. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választás végrehajtása érdekében saját forrásból 5 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(21) *  A 579/2010. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. II. félévi működéséhez szükséges 850 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(22) *  A 674/2010. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében egy fő sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátására, alapellátási kötelezettsége körében Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával 400 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(23) *  Az Önkormányzat által hirdetett 5 fordulós gyermekrajz pályázat díjainak - könyvutalvány, illetve tárgyi nyeremények - fedezete érdekében a 2011. évi költségvetés terhére 700 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

3. § A társadalom- és szociálpolitikai ellátások, segélyek folyósítását folyamatosan, soron kívül biztosítani kell. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak betartásával gondoskodik a kifizetésekről.

4. § A közhasznú társasági formában ellátott feladatok, gazdasági társaságok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás, az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében.

5. § Az önkormányzati adósságszolgálati kötelezettségek esedékes törlesztő részletei és kamatterhei kifizethetők.

6. § (1) A 2010. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő felújítási, felhalmozási feladatokra a megkötött szerződések ütemezése szerint teljesíthető kifizetés.

(2) A „6303 Lakóház felújítás” címen az alábbi tételekre vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés:

- Dob utca 38. szám alatti lakóház felújítása 5.000 ezer Ft,

- Izabella utca 31. szám alatti 7-9. számú kéménycsoport magasítása 5.514 ezer Ft.

(3) A saját forrásból fedezendő új, induló felújítási, felhalmozási feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség e rendeletben felsoroltakon kívül nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(4) Közbeszerzési eljárás fedezetére 1.750 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető, ebből:

- Kazinczy utca felújítása 1.125 ezer Ft,

- Dob utca - Rumbach Sebestyén utca felújítása 625 ezer Ft.

(5) A Síp utca tervezési feladat fedezetének biztosításához 600 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(6) A megkötött szerződések alapján 292.355 ezer Ft összeg erejéig kifizetés teljesíthető, ebből:

- Peterdy utca 16. és Dózsa György út 46. szám alatti szociális intézmények lift felújítása 12.832 ezer Ft,

- Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény elektromos felújítás tervezése 5.800 ezer Ft,

- Hernád utca 42-46. szám alatti Baross Gábor Általános Iskola felújítása 273.723 ezer Ft.

7. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek:

- a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok összegével,

- az átmeneti időszak alatt kapott központi támogatásokkal, vagy egyéb átvett pénzeszközökkel.

(2) A kerületi kisebbségi önkormányzatok testületi működésének tárgyi feltételeit a Polgármesteri Hivatal folyamatosan biztosítja.

8. § Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a költségvetési rendelet jóváhagyásáig a vagyongazdálkodási feladatokra havi 25.000 ezer Ft, a lakóház-üzemeltetéshez havi 25.000 ezer Ft összeghatárig történhet utalás.

9. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével:

- betétként lekötheti,

- egy évnél rövidebb lejáratú, államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja,

- államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől jogosult megvásárolni.

A Képviselő-testület a szabad pénzeszközök lekötését, befektetését, illetve a lekötött pénzeszközök lejárati idő előtti felmondását - ha azt az önkormányzat pénzügyi helyzete indokolja - a Polgármesterre ruházza át.

10. § Amennyiben az önkormányzati kötelező állami és az önként vállalt feladatok ellátására megkötött szerződések 2010. december 31-ével lejárnak, a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében az átmeneti időszakban az új szerződések az érvényes jogszabályok figyelembevételével megköthetőek.

II. Vegyes és záró rendelkezések

11. § E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezései Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, míg a 2. § (5) bekezdés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának megállapításáról szóló rendelet hatálybalépéséig hatályos.

dr. Kálmán Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2010. december 21-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére