Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közigazgatási területén idegenforgalmi adót állapít meg.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a természetes személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentesség

3. § A 2. § szerinti adókötelezettség alóli mentességet a Htv. 31. §-a szabályozza.

Az adó alapja

4. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).

Az adó mértéke

5. § *  Az idegenforgalmi adó mértéke a 4. §-ban meghatározott adóalap 4%-a.

Az adó beszedésére kötelezett

6. § A rendelet 2. §-a alapján fizetendő adót a Htv. 34. § (1) bekezdésében meghatározottak köre szedi be. Amennyiben az adó beszedését a beszedésre kötelezett elmulasztotta, a Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az adót akkor is köteles megfizetni.

Az adó beszedése

7. § Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti adóbeszedésre kötelezetteknek kell befizetni a beszedést követő hó 15. napjáig Erzsébetváros Önkormányzata tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Bevallási kötelezettség

8. § Az adó beszedésére kötelezettnek a beszedett adóról Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adócsoportjához a beszedést követő hó 15-éig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell az adóbevallást benyújtania.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § *  (1) Az adó beszedésére kötelezettnek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmú Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet (továbbiakban: IFA Könyv) kell vezetnie.

(2) Az IFA Könyv szigorú számadású nyomtatvány, melyet Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.

(3) A vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot rendszeresítő szállásadó nem köteles IFA Könyvet vezetni. A program használójának és forgalmazójának (készítőjének) a rendelet 2. számú melléklete szerint közösen nyilatkozni kell arról, hogy a termék megfelel a rendeletben előírtaknak.

(4) *  Az IFA könyvet azon a szálláshelyen kell tartani, amelynek nyilvántartására kiadásra került.

9/A. § *  (1) Az önkormányzati adóhatóság a hitelesített IFA Könyvről nyilvántartást vezet.

(2) A szállásadó tevékenységének megszűntetését köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni. Az önkormányzati adóhatóság a könyvet lezárja, ennek tényét, időpontját a nyilvántartásában rögzíti.

(3) A lezárt IFA Könyveket az adókötelezettség elévülési idejéig, öt évig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.

9/B. § *  (1) Az IFA Könyv sorai folyamatos sorszámmal ellátottak. Minden vendég adatát külön sorban kell feltüntetni. A vendég érkezésekor kell kitölteni a szoba/apartman számát, a személyi adatokat, az okmányokra vonatkozó adatokat és az érkezés időpontját.

(2) A távozás időpontjára, a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíjra, az idegenforgalmi adó összegére vonatkozó adatokat a távozás napján ki kell tölteni.

(3) Adómentesség esetében legkésőbb a távozás napján a rendelet 3. számú melléklete szerinti Idegenforgalmi Adó fizetési kötelezettség alóli mentességről szóló Nyilatkozatot kell kitölteni.

9/C. § *  (1) Az önkormányzati adóhatóság az idegenforgalmi adóval összefüggő ellenőrzése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 118. §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) Az a szállásadó, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

11. § Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

dr. Kálmán Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2010. december 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
címzetes főjegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az idegenforgalmi adóról szóló 32/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendelet nyilvántartás vezetési kötelezettségéről

Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kötelező adatai:

- sorszám (előre nyomtatva)

- vendégszoba/apartman száma

- személyi adatok:

= vezetéknév

= utónév

= vendég születési helye, ideje

= lakcíme

- vendég személyazonosító okmányának száma, típusa

- szálláshelyre érkezés időpontja

- szálláshelyről távozás időpontja

- megkezdett vendégéjszakák száma

- idegenforgalmi adó mentesség oka

- adóköteles vendégéjszakák száma/hónap szerinti bontásban

- adómentes vendégéjszakák száma hónap szerinti bontásban

- szállásdíj összege

- idegenforgalmi adó összege

- szállásdíjat tartalmazó számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma

2. számú melléklet * 

Nyilatkozat

Alulírott .............................................................................. (név, cégnév)

székhely: ....................................................................................................

adószám, adóazonosító jel: .......................................................................

mint a ..........................................................................................................

elnevezésű számítástechnikai program forgalmazója/alkalmazója nyilatkozom, hogy a

.................................................................................................................... (név, cégnév)

székhely: ...................................................................................................

által használt .......................... elnevezésű, ................................... azonosító számú program alkalmazása megfelel Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 32/2010. (XII. 31.) rendeletében szabályozott Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetésére vonatkozó szabályoknak.

Kelt ...............................................

................................................
cégszerű aláírás
................................................
cégszerű aláírás

3. számú melléklet * 

Nyilatkozat
idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességről

VENDÉG NEVE:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS NAPJAI:
ADÓMENTESEN ELTÖLTÖTT VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA:
ADÓMENTESSÉG JOGCÍME:
(Kérem, a megfelelő jogcím melletti betűjelet szíveskedjen bekarikázni.)
18. év alatti életkor miatt. A
Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben történő ellátás miatt. B
Budapesti közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján. Diákigazolvány száma: ................................
Szakképzés keretében (Budapesti szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók).
C
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt. D
Hatósági, bírósági intézkedés folytán. E
Budapest Főváros közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozás tevékenység folytatása, vagy ezen vállalkozó alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt.
Vállalkozás neve:...........................................
Székhelyének címe: .......................................
Adószáma: ....................................................
F
Budapest Főváros közigazgatási területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt.
Vállalkozás neve: ...........................................
Székhelyének címe: .......................................
Adószáma: .....................................................
G
Budapest VII. kerületében lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, illetőleg a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozóik. H
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben vendégéjszakát eltöltő egyházi személy. I
Honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti, feltéve, ha a szolgálatteljesítés legalább egybefüggő 30 nap. J
Budapest VII. kerületben lakóhellyel rendelkező. K
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Budapest, ......... év ................... hó ......... nap
.......................................................
Vendég aláírása

  Vissza az oldal tetejére