Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatásokról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a 65/A. § (2) bekezdésében, valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-magállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 11. § (3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, valamint a 16. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre (továbbiakban: kérelmező).

2. Lakáscélú támogatások rendszere

2. § Az Önkormányzat a lakáscélú támogatás rendszerének keretén belül

a) lakásépítési helyi támogatást, és

b) fiatal házasok első lakásához jutásának támogatását

biztosít.

3. Lakásépítés helyi támogatása

3. § (1) A lakásépítési támogatás (továbbiakban: helyi támogatás) olyan visszatérítendő, kamatmentes kölcsönként biztosított egyösszegű támogatás, mely Budapest VII. kerületében lévő

a) új vagy használt lakás megszerzéséhez, beleértve ingatlan tulajdoni hányadának, valamint az önkormányzat által elidegenítésre kerülő üres lakás forgalmi értéken történő megszerzését is,

b) lakásépítéshez, lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon történő létesítéséhez,

c) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújításhoz

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott lakásbővítésen a lakás alapterületének legalább 20 négyzetméterrel, vagy egy lakószobával történő növelését kell érteni.

4. § (1) Helyi támogatás a lakásigényét együttköltözéssel megoldó család és egyedülálló személy (a továbbiakban együtt: család) részére a következő feltételek együttes megléte esetén nyújtható:

a) a család lakó- vagy tartózkodási helye Budapesten van,

b) *  a kérelem benyújtásakor a család szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet lakásfenntartási támogatásról szóló rendelkezéseinek azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem számításánál kérésükre a fiatal, gyermektelen házaspár esetében legfeljebb kettő, egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy további vállalt gyermek is családtagként vehető figyelembe és

c) vállalják a helyi támogatás legfeljebb 10 éven belüli visszafizetését.

(2) Nem nyújtható helyi támogatás annak a családnak, aki

a) a támogatást az általa bérelt, használt önkormányzati bérlakás megvásárlásához kívánja felhasználni,

b) előző lakását kisebb alapterületű lakásra a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül elcserélte, vagy meglévő lakását részben, vagy egészben bérleti szerződés útján vagy más módon hasznosítja,

c) előző, tulajdonában álló lakását a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, kivéve, ha ez a házassági vagyonközösség megszűntetése érdekében, illetőleg hatósági vagy bírósági határozat alapján történt, valamint kivéve, ha az eladásból befolyt összeget saját megtakarításaként használja fel az új lakáshoz jutáshoz,

d) a támogatást a meglévő lakástulajdona vagy önkormányzati bérlakása megtartása mellett másik lakás építéséhez, vásárlásához, megszerzéséhez kéri,

e) a támogatást az általuk felvett kölcsön törlesztésére vagy visszafizetésére kívánják felhasználni, kivéve azt az esetet, ha a kérelmező a támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően magánszemélytől vesz fel kölcsönt a lakásvásárlás, építés, korszerűsítés, felújítás költségeinek fedezése céljából,

f) egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdoni változást és nem lakásmegoldást eredményez,

g) a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, mely részére jogosulatlan előnyt jelent, illetve az eljárás során az eljáró hatóságot bármely más módon megtéveszti,

h) a becsatolt igazolások alapján nem látszik biztosítottnak a támogatás visszafizetése, mert a kérelem elbírálásakor a családban az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

5. § (1) A helyi támogatás összegének megállapításakor családtagonként az alábbi összegeket kell figyelembe venni

a) felnőttek esetén: 200 000 Ft/fő

b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 300 000 Ft

c) eltartottak esetén: 200 000 Ft/fő,

azzal, hogy a helyi támogatás mértéke legfeljebb 700 000 Ft lehet, de nem haladhatja meg az összköltség 20%-át, korszerűsítés címén történő szennyvízcsatorna-rákötés esetén pedig az összköltség 50%-át.

(2) A helyi támogatás szempontjából eltartottanként a lakáscélú állami támogatásról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 7. § (1) bekezdésében maghatározott személyeket kell figyelembe venni.

(3) Helyi támogatás a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig nyújtható.

(4) *  Az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapodási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (VI. 14.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a család részére 15 évente egy alkalommal vissza nem térítendő helyi támogatás is nyújtható, melyről a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Szakbizottság) dönt.

4. Helyi támogatásra vonatkozó eljárási szabályok

6. § (1) *  A helyi támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1073 Budapest Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest Garay u. 5.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

(2) A kérelemről a Szakbizottság dönt az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a) szociális rászorultság,

b) eltartottak száma,

c) lakásméret nagysága,

d) a család bármely tagjának helyi támogatásban való korábbi részesítése,

e) a kérelem benyújtásának ideje.

7. § (1) A helyi támogatásban részesítettel a jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kell szerződést kötni. A szerződést a polgármester köti meg, mely szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a támogatás összegét és visszafizetés határidejét,

b) a havi törlesztő-részlet összegét, mely nem lehet kevesebb, mint 5 000 Ft, melyet teljes futamidőre - az utolsó részlet kivételével - egyformán kell megállapítani, úgy hogy a törlesztő-részleteket minden hónap tízedik napjáig kell teljesíteni,

c) a támogatás törlesztésének kezdő időpontját, mely legkésőbb a szerződés megkötését követő második hónap tízedik napja lehet,

d) e rendeletben szabályozott, a támogatás jogosulatlan felhasználása miatt a támogatottat terhelő visszafizetési kötelezettség eseteit,

e) a támogatott hozzájárulását, hogy a szerződésben rögzített tőkeösszeg és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

(2) A helyi támogatás összegét Polgármesteri Hivatal a szerződés megkötését követő 15 napon belül átutalja a támogatott által megjelölt pénzintézethez.

8. § (1) A helyi támogatást 1 éven belül fel kell használni, kivéve építkezés esetén, melynél a határidő 2 év. A felhasználásra megállapított határidőt - erre irányuló kérelemre - a Szakbizottság egy alkalommal legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja.

(2) A támogatott köteles a helyi támogatás felhasználásával az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül a tulajdonszerzést igazoló tulajdoni lap vagy tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését elrendelő jogerős földhivatali határozat másolatának benyújtásával, építkezés esetén a jogerős használatbavételi engedély bemutatásával igazolni, valamint felújítás és korszerűsítés esetén a ráfordítást igazoló számlákkal elszámolni.

9. § A támogatottnak lehetősége van előtörlesztésre, ez azonban csak a visszafizetésre megállapított határidőt rövidíti le, a törlesztő-részletek folyamatos teljesítése alól nem ment fel. Előtörlesztésnek minősül a támogatás még vissza nem térített összegének egyösszegű megfizetése is.

10. § A Szakbizottság a támogatott kérelmére

a) halasztást adhat legfeljebb 1 évre a helyi támogatás visszafizetésének megkezdésére,

b) módosíthatja a visszafizetés időtartama alatt egy alkalommal a helyi támogatás visszafizetésére megállapított ütemezést, akár a fizetési kötelezettség alóli legfeljebb 1 évig terjedő felmentés biztosításával,

c) engedélyezheti egyszeri alkalommal a vásárlás vagy építés meghiúsulása esetén - a támogatás odaítéléséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül - hogy a támogatott az eredetivel azonos feltételek mellett egy másik lakás vásárlásához vagy építéséhez használja fel a támogatást,

d) hozzájárulhat egy alkalommal a helyi támogatással érintett ingatlannak a támogatás visszafizetését megelőző értékesítéséhez, amennyiben a támogatott az eladásból származó bevételét igazoltan az újabb ingatlan megszerzésére fordította,

e) engedélyezheti különös méltánylást érdemlő esetben egyszeri alkalommal az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom másik ingatlanra történő átjegyzését.

5. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

11. § A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása (továbbiakban: fiatal házasok támogatása) olyan vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, mely Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén

a) magántulajdonú lakásépítéshez (ideértve tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakásépítését),

b) értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárlásához,

c) magánszemélyektől történő lakás vásárlásához,

d) az önkormányzat által elidegenítésre kerülő üres lakás forgalmi értéken történő magvásárlásához nyújtható.

12. § (1) A fiatal házasok támogatása a következő feltételek együttes megléte esetén nyújtható annak a házaspárnak

a) aki méltányolható lakásigényük kielégítése céljából kívánnak első lakáshoz jutni,

b) akiknek lakó- vagy tartózkodási helye Budapesten van,

c) akiknek a kérelem benyújtásakor fennálló szociális és jövedelmi viszonyai megfelelnek e rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.

d) akik külön-külön, vagy együttesen beköltözhető lakástulajdonnal nem rendelkeznek,

e) akiknél a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott méltányolható lakásigénynek a Korm. rendelet 3. §-ában szabályozott lakásigény minősül.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott beköltözhető lakástulajdon a kérelmező által életvitelszerűen lakott, tulajdonában vagy tulajdoni hányadában lévő, haszonélvezeti joggal nem terhelt lakásingatlan. A lakástulajdon nem tekinthető beköltözhetőnek, ha az érintett lakástulajdon bontását az építésügyi hatóság jogerősen elrendelte vagy engedélyezte.

(4) Nem nyújtható fiatal házasok támogatása annak a házaspárnak, akik

a) e rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakra használják fel,

b) e rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján jár el,

c) már korábban fiatal házasok támogatásában részesültek, beleértve azt az esetet is, ha a házaspár valamelyik tagja korábban már ilyen támogatásban részesült,

d) az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított 30 napon túl nyújtják be fiatal házasok támogatása iráni kérelmüket.

13. § (1) A fiatal házasok támogatásának összege legfeljebb 700 000 Ft.

(2) A fiatal házasok támogatása a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg mértékéig nyújtható.

6. Fiatal házasok támogatására vonatkozó eljárási szabályok

14. § (1) A fiatal házasok támogatása iránti kérelmet e rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon lehet benyújtani.

(2) A kérelemről Szakbizottság dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) szociális rászorultság,

b) eltartottak száma,

c) a kérelmezők lakáskörülményei,

d) a kérelem benyújtásának ideje.

15. § (1) A fiatal házasok támogatásában részesítettel a jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül szerződést kell kötni. A szerződést a polgármester köti meg, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a támogatás összegét,

b) e rendeletben szabályozott, a támogatás jogosulatlan felhasználása miatt a támogatottat terhelő visszafizetési kötelezettség eseteit,

c) a támogatott hozzájárulását, hogy a szerződésben rögzített tőkeösszeg és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre a szerződés napjától 5 évig szóló időtartamra.

(2) A helyi támogatás összegét Polgármesteri Hivatal a szerződés megkötését követő 15 napon belül átutalja a támogatott által megjelölt pénzintézethez.

16. § (1) A fiatal házasok támogatását 1 éven belül fel kell használni, kivéve építkezés esetén, melynél a határidő 2 év. A felhasználásra megállapított határidőt - erre irányuló kérelemre - a Szakbizottság egy alkalommal legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja.

(2) A támogatott köteles a helyi támogatás felhasználásával az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül a tulajdonszerzést igazoló tulajdoni lap vagy tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését elrendelő jogerős földhivatali határozat másolatának benyújtásával, építkezés esetén a jogerős használatbavételi engedély bemutatásával igazolni.

(3) A vásárlás vagy építés meghiúsulása esetén - a támogatás odaítéléséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül - a Szakbizottság egyszeri alkalommal engedélyezheti, hogy a támogatott az eredetivel azonos feltételek mellett egy másik lakás vásárlásához vagy építéséhez használja fel a támogatást.

7. Lakáscélú támogatások közös szabályai

17. § (1) A helyi támogatás és a fiatal házasok támogatása együttesen is nyújtható.

(2) Újabb helyi támogatás csak akkor igényelhető és nyújtható, ha a család a korábbi visszatérítendő támogatást már visszafizette.

18. § (1) A támogatást csak a kijelölt célra lehet felhasználni.

(2) *  A lakáscélú támogatás jogosulatlan felhasználása esetén a támogatásra vonatkozó szerződés azonnali hatályú felmondása mellett a folyósított vissza nem térítendő támogatás összegét, valamit a visszatérítendő támogatás még vissza nem fizetett részét az igénybevétel napjától számított a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) szerinti ügyleti kamat felszámítása mellett egy összegben kell megfizetni a felmondás kézhezvételétől számított 90 napon belül.

(3) Jogosulatlan felhasználásnak minősül, ha

a) a támogatás odaítélése olyan igazolás vagy nyilatkozat alapján történt, mely valótlan adatokat tartalmazott,

b) a támogatás annak céljától eltérő módon vagy olyan módon került felhasználásra, mely alapján a támogatás iránti kérelem elutasításának lett volna helye,

c) a támogatást a megjelölt határidőig nem használják fel,

d) a felhasználást írásbeli felszólítás ellenére sem igazolják,

e) a támogatott legalább 3 havi törlesztő-részletnek megfelelő hátralékát kétszeri eredménytelen felszólítás ellenére sem fizeti meg, és ez idő alatt nem kéri a fizetési kötelezettségének átütemezését, vagy azt a Szakbizottság elutasítja,

f) a helyi támogatásban részesített a támogatással érintett lakást részben vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, továbbá azt másnak lakás, vagy fizetővendéglátás céljára bérbe adja.

(4) Ha a kötelezett késedelembe esik a (2) bekezdés szerinti pénzösszeg vagy esedékes törlesztő-részlet megfizetésével a hátralék után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

19. § A kérelmező vagy támogatott köteles tűrni, hogy az általa közölt adatok valódisága előzetesen, illetve a lakáscélú támogatás felhasználása utólag- akár helyszíni szemle tartásával is - ellenőrzésre kerüljön.

20. § A lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyek önkormányzati hatósági ügyek, ezért az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései irányadók.

21. § A Polgármesteri Hivatal:

a) nyilvántartja a támogatásban részesített személyek adatait, a támogatás összegét, a befizetett törlesztő-részleteket, a fennálló hátralékot,

b) intézkedik a törlesztő-részleteket nem teljesítők felszólításáról és a hátralék behajtása iránt,

c) intézkedik a támogatás összegének kiegyenlítése esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről,

d) tájékoztatást ad 6 havonta a Polgármesteri Hivatal részére a helyi támogatásban részesült személyek hátralékáról.

8. Záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet 2011. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

(3) *  A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2001. (V. 18.) önkormányzati rendelete alapján kötött, folyamatban lévő szerződésekre e rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hátralévő futamidőre kell megállapítani a törlesztő részletet, valamint 9. §-a, 10. § b), d), e) pontjai, továbbá 18. §-a, 19. §-a, és 21. §-a az irányadó.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2011. június 29-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. számú melléklet * 

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel: 462-3328 E-mail: human@erzsebetvaros.hu
Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Kedd: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00.

KÉRELEM
a helyi támogatás/fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása igényléséhez

I. Az igénylő adatai: házastárs / élettárs / adatai:
Neve: ................................................................................ Neve: ...................................................................................
Leánykori neve: ............................................................... Leánykori neve: ..................................................................
anyja neve: ....................................................................... anyja neve: ..........................................................................
szül. helye: ....................................................................... szül. helye: ..........................................................................
szül. idő: .......................................................................... szül. idő: ..............................................................................
csal. állapota: ................................................................... csal. állapota: ......................................................................
állampolgársága: .............................................................. állampolgársága: .................................................................
bejelentett állandó lakóhely:
ir.száma: ............. ir.száma: .............
címe: ................................................................................ címe: ...................................................................................
..................... em. .................. ajtó ..................... em. ..................ajtó
bejelentkezés ideje: ......................................................... bejelentkezés ideje: ............................................................
bejelentett tartózkodási hely:
ir.száma: ............. ir.száma: .............
címe: ................................................................................ címe: ...................................................................................
..................... em. .................. ajtó ..................... em. ..................ajtó
bejelentkezés ideje: ................................. bejelentkezés ideje: .................................
Tel. száma: .............................................. Tel. száma: ..............................................

A jelenlegi lakóhelyre vonatkozó adatok:

Az igénylő (házastársa, élettársa) által lakott lakás címe:

............ irányítószám ................................. település ..................... út/utca/tér/krt.

............ házszám ............ emelet ............... ajtó, alapterülete: ..................... m2.

A lakás ingatlan tulajdonviszonyai: személyi tulajdonban álló családi ház, öröklakás, önkormányzati bérlakás, szükséglakás, szolgálati lakás, egyéb: .......................... (a megfelelő rész aláhúzandó)

Milyen minőségben tartózkodik a lakóingatlanban: tulajdonos, tulajdonostárs, haszonélvező, főbérlő, bérlőtárs, albérlő, családtag, egyéb: .......................... (a megfelelő rész aláhúzandó)

Az igénylőnek vagy házastársnak (élettársának) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e a tulajdonában (tulajdoni hányadában) lakás: igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Ha igen az előző lakás címe: ..............................................................................

............................................................. alapterülete: .............................. m2

Előző lakását: elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta, bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig: ........................................, melyik évben:....................... .

II. A támogatást milyen célból kéri:

Lakásépítés helyi támogatása / fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása (a megfelelő rész aláhúzandó)

a) Személyi tulajdonban lévő lakás: építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, cseréjéhez, átalakításához, felújításához, tulajdoni hányadának megvásárlásához (a megfelelő rész aláhúzandó)

b) Önerőből megvalósuló: emeletráépítés, tetőtér-beépítés, egyéb lakás létesítés ......................

(a megfelelő rész aláhúzandó)

III. Az építeni, vásárolni tervezett ingatlan adatai:

Az építeni (vásárolni, bővíteni) tervezett ingatlan pontos címe, helyrajzi száma:

...............................................................................................................

hrsz.:.............................

A lakás meglévő, illetve tervezett helyiségeire, alapterületére vonatkozó adatok:

a) lakószoba, illetve annak minősülő egyéb helyiségek száma: ............. db alapterülete: .................. m2

b) a lakás teljes alapterülete: ........................... m2.

A lakás vételára vásárlás esetén: .............................. Ft
Az építendő (bővítendő) lakás költségvetése: .............................. Ft
Bank vagy egyéb pénzintézeti hitel: .............................. Ft
Munkáltató támogatás (várható) összege: .............................. Ft
Saját megtakarítás: .............................. Ft
Eladott ingatlan vételára: ............................... Ft
Igényelt helyi támogatás összege: ............................... Ft
Igényelt fiatal házasok támogatása: ............................... Ft

Pénzintézet megnevezése, számlaszám, ahova a támogatás összegét utalni kérem:

.......................................................

számlaszám: ........................................................................................

IV. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai, illetve az igénylővel együtt költöző személyek adatai:

Ssz. Név/születési név születési
hely, idő
rokoni kapcsolat anyja neve Bejelentett
lakcíme
Foglalkozás /
munkahely v.
intézmény
1
2
3
4
5

A támogatási kérelem indokai: ....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

A lakáscélú támogatás iránti kérelem elbírálása során kérem egy / kettő vállalt gyermek figyelembe vételét. (a megfelelő rész aláhúzandó)

V. A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelmei

Jövedelem típusa
(nettó jövedelem)
Kérelmező Házastárs/
élettárs
kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek
jövedelme
Összesen
a) b) c) d) e)
Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó
j ö v e d e l e m
és táppénz
Társas vagy egyéni vállalkozásból
származó
j ö v e d e l e m

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, időskorúak járadéka, egyéb nyugdíjszerű
e l l á t á s o k
Alkalmi munkavégzésből származó
j ö v e d e l e m
A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
t á m o g a t á s o k
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított
r e n d s z e r e s
p é n z e l l á t á s
(álláskeresési járadék;
aktív korúak ellátása; ápolási díj)
Egyéb
(ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegű kifizetések, föld bérbeadásából származó stb.)
Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó nettó jövedelem

Az egy főre jutó nettó jövedelem: .................................... Ft/fő (ügyintéző tölti ki !)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

.....................................................
Kérelmező aláírása

VI. Vagyonnyilatkozat

Az igénylő és vele együtt élő, együtt költöző hozzátartozók vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek -tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

címe: ....................................................................... város/község ........................................... út/utca/tér/krt. ................. házszám ..................... emelet ............... ajtó.

alapterülete: .............................m2, tulajdoni hányad: ..................., szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték*: ................................ Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: .......................................... város/község ............................ út/utca/tér/krt. ................. házszám ..................... emelet ............... ajtó.

alapterülete: .............................m2, tulajdoni hányad: ...................,

szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték*: ................................ Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)

címe: .......................................... város/község ............................ út/utca/tér/krt. ................. házszám ..................... emelet ............... ajtó.

alapterülete: .............................m2, tulajdoni hányad: ...................,

szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték*: ................................ Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ...............................

címe: .......................................... város/község ............................ út/utca/tér/krt. ................. házszám ..................... emelet ............... ajtó.

alapterülete: .............................m2, tulajdoni hányad: ...................,

szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték*: ................................ Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: .........................................

a) motorkerékpár, személygépkocsi:................................. típus .........................

rendszám: ...........................

a gyártás ideje: ................................. a szerzés ideje: ...........................

Becsült forgalmi érték**: .............................. Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: ................................. típus .........................

rendszám: ...........................

a gyártás ideje: ................................. a szerzés ideje: ...........................

Becsült forgalmi érték**: .............................. Ft

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjárműnek a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívásra kötelesek vagyunk az általunk lakott lakás, illetve saját és családunk tulajdonában álló vagyoni fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az önkormányzat ellenőrizheti.

Kijelentjük, hogy a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően sem a kérelmező(ke)t, sem családtagjaikat az önkormányzat által korábban nyújtott helyi támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Kijelentjük, hogy a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásában a kérelmező házaspár egyik tagja sem részesült a benyújtását megelőzően az egyik önkormányzattól sem.

Kijelentjük, hogy a kérelemben feltüntetésre került önerő összege a rendelkezésünkre áll.

Hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adatainkat az önkormányzat a kérelem elbírálásához kapcsolódóan felhasználja és nyilvántartsa.

Kelt ..............................., 201.... év ......................... hó ............... nap

...........................................
igénylő aláírása
............................................
igénylő aláírása

3. számú melléklet

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

A havi jövedelem kiszámításához csatolandó:

1. Rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamin a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,

nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.

2. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat fénymásolata.

3. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló - kérelem benyújtását megelőző havi - utolsó csekkszelvény vagy folyószámla kivonat másolata.

4. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

5. Bejelentett munkahellyel nem rendelkező esetén a Munkaügyi Központ igazolása álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről.

6. a gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) igazolása. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén igazolás arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.

7. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.

8. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

9. Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) igazolása.

A kérelmező(k) által jelenleg lakott lakásra vonatkozóan csatolandó:

1. saját tulajdonú lakás esetében ügyvéddel ellenjegyzett adásvételi szerződés másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról, vagy 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

2. Önkormányzati bérlakásban élőknél a bérleti szerződés, albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint alapterület nm-ben meghatározott nagyságát.

Az igényelt támogatásra vonatkozóan:

1. Építkezés esetén: jogerős építési engedély másolata, lakás (épület) tervrajza, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapmásolata, tervező vagy kivitelező által összeállított hivatalos költségvetés.

2. Vásárlás esetén: ügyvéd által ellenjegyzett eredeti adásvételi szerződés, illetve annak Földhivatalhoz benyújtott másolata, 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

3. Igénylő és házastársa (élettársa) munkáltatójának nyilatkozata (a nemleges nyilatkozat is!) az általa biztosított kölcsön összegéről, törlesztési idejéről.

4. Ha elsődlegesen a lakó-, vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kerületi önkormányzat nem részesítette a kérelmezőket támogatásban, ebben az esetben erről eredeti igazolást kell csatolni a kérelemhez.

Helyi támogatás igénylése esetén:

Élettársak esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az együttélésről.

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása esetén:

Házassági anyakönyvi kivonat másolata.

A támogatás megállapítása szempontjából lényeges, egyéb olyan adatokra, körülményekre vonatkozó igazolás, mely a benyújtott kérelem elbírálásához szükséges.

A kérelem benyújtása:

A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.


  Vissza az oldal tetejére