Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)-(3) bekezdései alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásaira a 2011. évi eredeti költségvetési előirányzat - átszervezésekkel és létszámváltozások hatásával korrigált - 1/12-ed részének 90%-a biztosítható.

(2) A 60 napon túl lejárt határidejű fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatás utalható olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség kiegyenlítését szolgálja.

(3) A központi szabályozás tervezete alapján általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet. Kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével - soros előlépésekkel és a minimálbér emelésével - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények időarányos része, valamint az átszervezés, vagy egyéb okból megszűnt álláshelyek miatt fizetendő végkielégítés, felmentés, egyéb járandóság.

(4) Amennyiben 2012. január 1-jétől - a 2012. évi költségvetési törvény elfogadásával - változik a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap, valamint a köztisztviselői illetményalap, az átsorolások végrehajthatók.

(5) Jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethető ki.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradványuk terhére - a 2011. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét átvett, pályázati vagy egyéb pénzeszközök 2011. évi felhasználásával kapcsolatosak, vagy 2011. évben megkötött, szerződésben 2011. évi költségvetés terhére vállalt, de pénzügyileg nem teljesített kiadások. Maradvány terhére új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(7) Az önkormányzat folyamatban lévő, illetve a 2012. évben induló nyertes pályázataival kapcsolatosan, a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása érdekében, az ütemtervnek megfelelően kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(8) Az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére heti két alkalommal gyümölcsellátás feladatra 3.500 Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(9) Az óvodai és iskolai úszásoktatás érdekében 13.290 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(10) Az óvodai és iskolai úszásoktatással kapcsolatos szállítási költség érdekében 12.802 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(11) A korcsolya program érdekében 1.500 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(12) Az erzsébetvárosi nyugdíjasok részére tartandó tornafoglalkozások érdekében 110 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(13) A Klauzál téri megrongálódott KIOSZK megjavítása és 2 db terminál áthelyezése érdekében 500 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(14) Az Erzsébet Terv fejlesztési programban szereplő közparkok átépítésére vonatkozó hallgatói tervpályázat kiírása érdekében 3.000 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(15) A Heti Válasz című hetilap Pest-budai Látkép mellékletében a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek megjelentetése érdekében 5.030 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(16) A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen tervezett feladatok az elszámolások beadási időpontjának sorrendjében teljesíthetőek.

(17) A Legenda Közművelődési Egyesülettel Chicago helytörténete és egy Interjú kötet kiadásával kapcsolatban 2.400 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(18) A Magyar Testgyakorlók Köre Vívó Szakosztálya támogatása érdekében 600 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(19) A közoktatási és közművelődési ágazat jogi szakértői tevékenységének ellátására 7.620 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható, és kifizetés teljesíthető.

(20) A VII. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére karácsonyi jutalmazás címén 1.255 ezer Ft személyi juttatás, valamint 339 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kifizetése a 2012. évi költségvetés terhére teljesíthető.

(21) *  Az Önkormányzat üdülőinek folyamatos műszaki ellenőrzése érdekében 4.448 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(22) *  A Polgármesteri Hivatal szervezeti hatékonyságának vizsgálata érdekében 1.500 ezer Ft + áfa összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(23) *  A Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzésére 9.400 ezer Ft támogatás erejéig, rendszám felismerő rendszer beszerzésére 3.000 ezer Ft támogatás erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(24) *  A VII. kerületi nyugdíjasok részére Ezüst Évek kártya kibocsátása és matrica érvényesítése érdekében 400 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(25) *  Az ELTE PPK „Áramlat a Színházban” című rendezvényének támogatása érdekében 250 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(26) *  A Baross Gábor Általános Iskola - Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium „Egészségünkre!” tanári egészségnap támogatása érdekében 100 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(27) *  A városfejlesztési projekt projektfelügyelet és dokumentáció elkészítésére 4.600 ezer Ft + áfa összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(28) *  Gyermekbarát meghallgató szoba kialakítására 500 ezer Ft összeg erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

3. § A társadalom-, és szociálpolitikai ellátások, segélyek folyósítását folyamatosan biztosítani kell. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak alapján gondoskodik a kifizetésekről.

4. § A közhasznú társasági formában ellátott feladatok, gazdasági társaságok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2011. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás, az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében.

5. § Az önkormányzati adósságszolgálati kötelezettségek esedékes törlesztő részletei és kamatterhei kifizethetők.

6. § (1) A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő felújítási, felhalmozási feladatokra a megkötött szerződések ütemezése szerint teljesíthető kifizetés.

(2) Az Erzsébet Terv fejlesztési programban szereplő mindenkori érvényes összegek erejéig - a saját forrás rendelkezésre állása esetén - új, induló feladatokra kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(3) A 2011. évi közbeszerzési terv alapján megindított közbeszerzési eljárások lefolytathatók, a kiírás nyertesével a szerződések megköthetők, az abban szereplő kifizetések teljesíthetők.

(4) Társasházak részére gázvezeték felújítási kölcsön érdekében 5.000 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(5) A „6303 Lakóház felújítás” címen az alábbi tételekre vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés:

a) Dob utca 38. szám alatti lakóház célbefizetés 1.244 ezer Ft,

b) Dob utca 38. szám alatti lakóház villanyhálózat felújítása 12.000 ezer Ft,

c) Kertész utca 24-28. szám alatti ingatlan lépcsőházi ablakok pótlása, felújítása, mázolása 2.500 ezer Ft.

(6) A saját forrásból fedezendő új, induló felújítási, felhalmozási feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség e rendeletben felsoroltakon kívül nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(7) A Polgármesteri Hivatal Garay utcai épületében IP telefon fejlesztése érdekében 10.000 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(8) A Polgármesteri Hivatal Garay utcai épület irattárában új gördülő polcrendszer kiépítése érdekében 14.986 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(9) A Govsys Ügyiratkezelő program rendszerdigitalizáló modullal történő bővítése érdekében 6.350 ezer Ft erejéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

7. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek:

a) a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok összegével,

b) az átmeneti időszak alatt kapott átvett pénzeszközökkel.

(2) A kerületi kisebbségi önkormányzatok testületi működésének tárgyi feltételeit a Polgármesteri Hivatal folyamatosan biztosítja.

8. § Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., illetve - az új megállapodások megkötését követően - az Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Központ Kft. részére a költségvetési rendelet jóváhagyásáig a vagyongazdálkodási feladatokra havi 25.000 ezer Ft, a lakóház-üzemeltetéshez havi 25.000 ezer Ft összeghatárig történhet utalás.

9. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével:

a) betétként lekötheti,

b) egy évnél rövidebb lejáratú, államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja,

c) államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől jogosult megvásárolni.

A Képviselő-testület a szabad pénzeszközök lekötését, befektetését, illetve a lekötött pénzeszközök lejárati idő előtti felmondását - ha azt az önkormányzat pénzügyi helyzete indokolja - a Polgármesterre ruházza át.

10. § Amennyiben az önkormányzati feladatok ellátására megkötött szerződések 2011. december 31-ével lejárnak, a folyamatos működtetés biztosítása érdekében az átmeneti időszakban az új szerződések az érvényes jogszabályok figyelembevételével megköthetőek.

II. Vegyes és záró rendelkezések

11. § E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2011. december 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére