Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntéséről a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § *  A rendelet célja, hogy Erzsébetváros polgáraiban erősödjék az e városrészhez való kötődés, melyhez Erzsébetváros Önkormányzata egyéb kötelezettségein túl, gesztus értékű támogatással kíván hozzájárulni.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed

a) erzsébetvárosi ifjú polgárra,

b) erzsébetvárosi idős polgárra.

Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) erzsébetvárosi ifjú polgár: az adott naptári évben Erzsébetváros polgáraként megszületett újszülött, akinek a születésekor kiadott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványában erzsébetvárosi lakóhely szerepel, és életvitelszerűen a kerületben lakik, továbbá egyik szülője legalább egy éve igazoltan VII. kerületi lakóhellyel rendelkezik;

b) erzsébetvárosi idős polgár: minden 80. életévét betöltött erzsébetvárosi polgár, amennyiben Erzsébetvárosban igazoltan legalább húsz év lakóhelye van, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feladatokat a polgármester látja el.

(2) A polgármester feladatkörébe tartozó döntések előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

5. § (1) A juttatással kapcsolatos eljárás

a) hivatalból:

aa) újszülöttek esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19. § (4) bekezdés d) pontja szerint meghatározott határidő leteltét követő hónap 15. napjáig,

ab) 80 éven felüli állampolgárok esetében az érintett személy 80. életéve betöltésének hónapja 15. napjáig,

ac) 100., 105., 110. éven felüli állampolgárok esetében az érintett személy 100., 105., 110. életéve betöltésének hónapja 15. napjáig,

ad) *  a 90. éven felüli állampolgárok esetében az érintett személy 90., illetve az afeletti életéve betöltésének hónapja 15. napjáig,

ae) *  85 éven felüli állampolgárok esetében az érintett személy 85. életéve betöltésének hónapja 15. napjáig.

b) kérelemre

indul.

(2) Az egyszeri pénzbeli támogatás postai átutalással kerül a támogatotthoz, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(3) A 100., 105., 110. életévét betöltő állampolgárok részére az egyszeri pénzbeli támogatás személyes átadással is történhet.

(3a) *  Az „ifjú polgár” jogcímen nyújtott babaköszöntő ajándékcsomag postai kézbesítés útján kerül átadásra a jogosult részére.

(4) *  Az „ifjú polgár” jogcímen nyújtott egyszeri támogatás, valamint a babaköszöntő ajándékcsomag átvételére a VII. kerületi lakóhellyel rendelkező újszülöttel együtt élő szülő, gondviselő jogosult.

(5) Az „Erzsébetváros idős polgára” címen nyújtott egyszeri támogatást az idős polgár nevére, VII. kerületi lakóhelyének címére kell postázni. Ez alól kivételt képez, ha egészségi állapota miatt ideiglenesen nem tartózkodik otthonában. Ideiglenesnek tekintendő a 30 napnál rövidebb időszak, illetve házi, vagy kezelőorvosa által igazolt ápolási időszak.

(6) *  Az át nem vett és visszaérkezett küldemények - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - ismételt, postai úton vagy személyes átvétel útján történő kézbesítése a küldemény sikertelen postai kézbesítése miatti visszaérkezését követő legfeljebb egy éven belül, kérelemre történik.

(7) *  A babaköszöntő csomag ismételt, postai úton vagy személyes átvétel útján történő kézbesítése a küldemény sikertelen postai kézbesítése miatti visszaérkezését követő legfeljebb 30 napon belül, kérelemre történik.

(8) * 

6. § *  Erzsébetváros minden ifjú polgárát, a 80., 100., 105., és 110. életévét betöltött idős polgárát egyszeri alkalommal, továbbá minden 90. életévét betöltött idős polgárát évente a polgármester a rendelet 1., 2., valamint 3. melléklete szerint nyomdai úton előállított köszöntő levélben üdvözli, amennyiben e rendelet 3. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel. A köszöntő mellett az e rendelet 7. §-ában szabályozott támogatásban részesíti.

7. § (1) *  Erzsébetváros Önkormányzata minden erzsébetvárosi ifjú polgárát egyszeri nettó 30.000 Ft juttatásban részesíti, amennyiben megfelel e rendelet 3. § a) pontjában foglalt feltételeknek.

(2) *  Erzsébetváros Önkormányzata minden Erzsébetvárosban élő 80. és 85. életévét betöltő idős polgárát az adott naptári évben esedékes egyszeri nettó 30.000 Ft juttatásban részesíti, amennyiben e rendelet 3. § b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(3) *  Erzsébetváros Önkormányzata minden Erzsébetvárosban élő 90. életévét betöltött idős polgárát évente nettó 30.000 Ft juttatásban részesíti, amennyiben e rendelet 3. § b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(4) *  Erzsébetváros Önkormányzata minden Erzsébetvárosban élő 100. életévét betöltő idős polgárát az adott naptári évben esedékes egyszeri nettó 50.000 Ft, 105. életévét betöltő idős polgárát nettó 75.000 Ft, 110. életévét betöltő idős polgárát nettó 100.000 Ft juttatásban részesíti, amennyiben e rendelet 3. § b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2012. június 29-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez

T I S Z T E L T
.........................................
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
köszöntöm Önt, mint kerületünk törzslakóját.
Ezúton kívánom, hogy élete békében teljék és lelje örömét mindennapjaiban szerettei körében.
Erzsébetváros méltán büszke idős polgáraira,
akik több mint húsz éve élnek Budapest egyik leggazdagabb történelmi múltú városrészében.
Erzsébetváros, 20..........................
Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
.....................................................
polgármester

2. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez

T I S Z T E L T
...............................
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
köszöntöm Önt, családját és kerületünk ifjú polgáraként megszületett gyermekét
...................................
Budapest egyik leggazdagabb múlttal bíró városrésze fogadta az Ön gyermekét polgárai közé,
kívánva számára családja gondoskodó szeretetét, egészséget, boldogulást.
Erzsébetváros, 20.....................
Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
...............................................
polgármester

3. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez

T I S Z T E L T
.........................................
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében köszöntöm Önt,
................
születésnapja alkalmából.
Ezúton kívánom, hogy élete békében teljék és lelje örömét mindennapjaiban szerettei körében.
Erzsébetváros méltán büszke idős polgáraira,
akik több mint húsz éve élnek Budapest egyik leggazdagabb történelmi múltú városrészében.
Erzsébetváros, 20..........................
Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
..........................................
polgármester

  Vissza az oldal tetejére