Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szervezeti- és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 1073 Budapest VII. ker. Erzsébet krt. 6.

(3) Az Önkormányzat hivatalos web-címe: www.erzsebetvaros.hu

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(5) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

(6) A Polgármesteri Hivatal székhelye megegyezik az Önkormányzat székhelyével.

2. § (1) Az Önkormányzat hivatalos jelképei a kerületi zászló, címer és a pecsét. A címer, a zászló és a pecsét leírásáról és használatuk rendjéről önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az önkormányzati helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) *  Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság azon munkavállalóit, akik felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat illetve az önkormányzat törvényes képviselője gyakorolja, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

3. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és egyéb jogszabályban meghatározott kötelezően előírt, és az általa önként vállat feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület és szervei útján látja el a Mötv. 41-42. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület átruházott feladat- és hatásköreit jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásban meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közterületekre szóló illetékességgel az alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatok feladat és hatáskörét Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata látja el az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága útján:

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,

h) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,

i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák,

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása.

k) közigazgatási bírság alkalmazása jogszabályban meghatározott közlekedési szabályszegés esetén.

II. Fejezet

A települési képviselő

1. A képviselő jogai és kötelességei

4. § *  (1) A képviselő a Mötv. 32-34. §-ban foglaltakon túl, e rendeletben foglaltak szerint:

a) interpellációt, illetve kérdést nyújthat be,

b) képviselőcsoportot hozhat létre.

(2) A képviselő megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra jogosult, melyet önkormányzati rendelet szabályoz.

5. § (1) A képviselő köteles aktívan és felkészülten részt venni a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában és a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni.

(2) A képviselő köteles rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel.

(3) A képviselő köteles az ülés megkezdése előtt írásban, vagy szóban, a polgármesternek vagy a bizottság elnökének előzetesen bejelenteni és indokolni a Képviselő-testület vagy a bizottság üléséről való távolmaradását.

6. § (1) Ha a képviselő egy adott hónapban tartott összes képviselő-testületi és bizottsági ülés több mint 50%-án indoklás és bejelentés nélkül nem vett részt, a Képviselő-testület a következő havi tiszteletdíját 25%-kal csökkentheti.

(2) A bizottsági ülések közül csak azokat kell figyelembe venni mely bizottságnak az érintett képviselő a tagja.

2. A képviselőcsoport

7. § *  (1) *  A mandátumot szerzett képviselők tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot (frakciót) hozhatnak létre.

(2) *  Képviselőcsoportot legalább két képviselő alakíthat.

(3) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

(4) A képviselőcsoport megalakulását írásban kell bejelenteni a polgármesternél. A bejelentés tartalmazza:

a) a képviselőcsoport elnevezését,

b) a megválasztott vezető nevét,

c) a képviselőcsoport névsorát.

(5) A képviselőcsoport csak a bejelentés után gyakorolhatja a képviselőcsoportra vonatkozó e rendeletben biztosított jogokat.

(6) A képviselőcsoport megalakulásáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A képviselőcsoportból bármely képviselő kiléphet.

(8) A képviselőcsoportot elhagyó képviselő(k) 30 nap elteltével új képviselőcsoportot alakíthat(nak).

8. § (1) *  A képviselőcsoport megszűnik, ha tagjainak száma 2 fő alá csökken. Ha a képviselőcsoport megszűnik, a függetlenné váló képviselő 30 nap elteltével jelezheti belépési szándékát bármely, már megalakult képviselőcsoportba.

(2) A képviselőcsoport megszűnését, az esetleges változásokat a képviselőcsoport vezetője a polgármesternek írásban, a Képviselő-testületnek szóban - a napirend elfogadása előtt - jelenti be.

III. Fejezet

A Képviselő-testület

9. § A Képviselő-testület tagjainak száma 17 fő.

3. A Képviselő-testület ülései

10. § (1) A Képviselő-testület alakuló, ünnepi és rendes ülést tart, és rendkívüli ülést tarthat.

(2) A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart.

(3) A nemzetiségi önkormányzatok elnökei a nemzetiségi önkormányzatok határozatképes ülésén meghozott, és a Képviselő-testület előtt írásban kiosztott véleményét ismertethetik és tanácskozási joggal részt vehetnek a nemzetiségi önkormányzatot érintő napirend tárgyalásánál.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tanácskozási jogot biztosíthat egy-egy előterjesztés tárgyalása során bármely személy vagy szervezet részére, akinek, vagy amelynek véleményét, hozzászólását a döntéshozatalhoz szükségesnek tartja.

11. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésén a Mötv. 43. §-ban foglaltakon túlmenően:

a) a Képviselő-testület első napirendi pontként meghallgatja a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és a választás fontosabb eseményeiről,

b) a polgármester és a képviselők esküt tesznek.

(2) Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni.

12. § (1) A Képviselő-testület ünnepi ülésén előterjesztés nem tárgyalható, kérdés és interpelláció nem nyújtható be, napirend utáni felszólalás nem tehető.

(2) A Képviselő-testület ünnepi ülésének összehívására a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

13. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit az adott hónap 3. pénteki napján tartja.

(2) A Képviselő-testület évenként saját munkaterve alapján két ülésszakot tart. Az első ülésszak minden év január 15-től június 30-ig, a második ülésszak pedig augusztus 21-től december 20-ig tart.

(3) A Képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt - elektronikus úton - az e rendeletben meghatározott személyek részére az ülés előtt 5 nappal meg kell küldeni.

(4) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és a javasolt napirendi pontokról - a rendes ülést megelőzően 5 nappal - a kerület lakóit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, a kerületi kábeltévében történő közléssel, valamint a honlapon való megjelentetéssel értesíteni kell.

(5) A Képviselő-testület rendes ülésének előterjesztéseit - a rendelet-tervezet és a zárt ülés anyagainak kivételével - legkésőbb az ülés előtt 3 nappal a kerület honlapjára fel kell tenni.

(6) A rendelet-tervezeteket a kerület honlapján a (4) bekezdésben meghatározott időben meg kell jelentetni.

14. § (1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a Mötv. 44. §-ban foglalt esetekben, az ott meghatározott időn belül, vagy ha azt jogszabály kötelezően előírja.

(3) Az Mötv. 44. §-ban meghatározott indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) előterjesztésé(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. Az ülés összehívásáról szóló indítvánnyal egyidejűleg a javasolt napirendi pontok előterjesztéseit elektronikus úton is meg kell küldeni.

15. § (1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt legalább az ülés előtt 3 nappal - elektronikus úton - az érintettek részére meg kell küldeni.

(2) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására a 14. § (2) bekezdésében leírt esetben kerül sor, úgy a meghívóval együtt az indítványt is meg kell küldeni.

(3) Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehető fel, kivéve a 28. § (6) bekezdésében foglalt esetet.

(4) Rendkívüli ülés kitűzhető a rendes ülés napjára is, attól eltérő időpontra.

(5) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének időpontjáról, helyéről és a javasolt napirendi pontokról - az ülés előtt 3 nappal - a kerület lakóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, a kerületi kábeltévében történő közléssel, valamint a honlapon való megjelentetéssel értesíteni kell.

(6) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének előterjesztéseit - a rendelet-tervezet és a zárt ülés anyagainak kivételével - legkésőbb az ülés napján a kerület honlapjára fel kell tenni.

(7) A rendelet-tervezeteket a kerület honlapján az (5) bekezdésben meghatározott időben meg kell jelentetni.

16. § (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésein megjelenő polgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet.

(2) A Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja eseteiben zárt ülést tart, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben zárt ülést rendelhet el.

(3) A zárt ülésen a Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt személyek és az ülést segítő köztisztviselő vehet részt.

(4) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben tartható zárt ülés megtartását indítványozhatják:

a) a polgármester, az alpolgármesterek,

b) bármely képviselő,

c) a jegyző.

4. A Képviselő-testület összehívása

17. § (1) *  A Képviselő-testület ülését a Mötv. 45. §-a szerinti személy hívja össze. Az ülés összehívása a meghívónak elektronikus úton történő megküldésével történik. Az ülést - számítástechnikai üzemzavar esetén - az írásbeli, nyomtatott meghívó kézbesítésével kell összehívni.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze.

(3) *  Ahol a Képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos rendelkezéseiben e rendelet polgármestert említ, azon a 17. § (1) és (2) bekezdésben leírt esetben az ott meghatározott személyt kell érteni.

18. § (1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés minősítését (rendes ülés, rendkívüli ülés),

b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

c) a javasolt napirendi pontokat,

d) a napirendek tárgyának és előadójának megjelölését,

e) javasolt napirend nyilvánosságát,

f) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát és dátumot (a papíralapú meghívó esetében).

(2) A meghívóhoz mellékelni kell:

a) az előterjesztéseket,

b) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó - a kézbesítés időpontjáig beérkezett - véleményeket, állásfoglalásokat.

(3) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a települési képviselőket,

b) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

c) a jegyzőt és aljegyzőt,

d) azon személyeket és szervezeteket, akik, illetve amelyek részére a Képviselő-testület e rendeletben tanácskozási jogot biztosít,

e) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, illetve akiknek a meghívását a polgármester az egyes napirendi pontok tárgyalásánál indokoltnak tartja,

f) *  az országgyűlési képviselőt,

g) az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazottját.

(4) Az egyes napirendekhez meghívottak részére csak azokat az előterjesztéseket kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik.

(5) A Képviselő-testület zárt ülésén tárgyalandó előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

5. A képviselő-testületi ülés vezetése

19. § (1) A Képviselő-testület ülését az e rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben érintett személyek az ott leírtak szerint vezetik. A polgármester munkáját a jegyző segíti.

(2) A polgármester megnyitja a Képviselő-testület ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelentőket. A határozatképességre vonatkozóan a Mötv. 47. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Ha az ülés megnyitását követően a polgármester megállapítja az ülés határozatképtelenségét, akkor 15 perces szünetet rendel el a határozatképesség helyreállítása érdekében. Amennyiben ez az idő eredménytelenül telik el, az ülést a polgármester berekeszti és változatlan napirendi pontokkal 8 napon belüli időpontra az ülést újra összehívja.

(4) Ha az ülés ideje alatt a polgármester a Képviselő-testület határozatképtelenségét állapítja meg, a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy csak a fennmaradó napirendi pontokkal hívja össze az új ülést.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint összehívott képviselő-testületi ülésre csak a meghívót kell kézbesíteni és nem alkalmazhatóak a 13. § (3) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdésében leírt határidők.

20. § (1) A Képviselő-testület ülésén tárgyalandó napirendek sorrendjére, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a zárt ülés tartására, - a (2) bekezdésben meghatározottak betartásával - a meghívó megküldésével a polgármester javaslatot tesz.

(2) A képviselő-testületi ülések tárgyalási sorrendje:

a) az ülés napirendjének elfogadása,

b) előterjesztés,

c) interpelláció,

d) képviselői kérdés,

e) napirend utáni felszólalás.

21. § (1) A polgármester a napirendi pont tárgyalásakor:

a) szót ad a napirendi pont előadójának szóbeli kiegészítésre,

b) ismerteti az előterjesztést megtárgyaló bizottság álláspontját,

c) igény esetén szót ad a bizottsági kisebbségi vélemény előadójának,

d) megnyitja a napirend vitáját,

e) a bejelentkezés sorrendjében ad szót,

f) lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs további hozzászóló, vagy ha a Képviselő-testület a vita lezárásáról döntött,

g) ismét szót ad a napirendi pont előadójának, hogy válaszoljon a vitában felmerült kérdésekre, és az előzetesen beadott indítványokra.

(2) A polgármester a napirendi pontok tárgyalásakor szükség esetén szünetet rendelhet el.

(3) A polgármester köteles szünetet elrendelni, ha a Képviselő-testület vita nélkül hozott határozatával így dönt. Ebben az esetben a szünet időtartama 10 perc.

(4) A polgármester - ülésenként és frakciónként egy alkalommal - szünetet köteles elrendelni amennyiben valamely frakció kéri.

(5) A képviselő-testületi ülésen étkezni, rádiótelefont használni tilos.

22. § *  (1) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a polgármester a következő intézkedéseket teheti meg:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, vagy a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít,

b) rendreutasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja,

c) súlyosabb esetben a Képviselő-testület etikai ideiglenes bizottságot hoz létre az ügy kivizsgálására. Az ügy kivizsgálásáról szóló bizottsági jelentést a Képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

(3) Tartós rendzavarás, állandó hangoskodás vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb körülmény esetén a levezető elnök az ülést felfüggesztheti, a még meg nem tárgyalt napirendi pontokat a soron következő ülésre elnapolja, vagy rendkívüli ülést hív össze.

(4) A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

6. Az előterjesztés és a módosító indítvány

23. § (1) Előterjesztésnek minősül - a (3) bekezdésben felsoroltak által benyújtott - a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolt rendelet- vagy határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A képviselő-testületi előterjesztéseket elektronikus formában kell benyújtani a polgármesterhez. A (3) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott előterjesztésre jogosultak esetén az írásban benyújtott előterjesztés elektronikus feldolgozását a jegyző látja el.

(3) Előterjesztést tehetnek:

a) a polgármester; az alpolgármester(ek),

b) a képviselő(k),

c) a képviselőcsoport(ok),

d) a jegyző,

e) a Képviselő-testület bizottságai, tanácsnokai,

f) nemzetiségi önkormányzatok a jogaik gyakorlása körében,

g) Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője,

h) mindazon személyek és szervek, akik, vagy amelyek részére a jogszabály jogot biztosít,

i) *  az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői (alapítói döntésekre vonatkozó előterjesztések kivételével).

(4) A Képviselő-testület ülésén önálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan előterjesztés tárgyalható, amely egyébként megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek. Az előterjesztések rendjét a polgármester és a jegyző közös intézkedésben szabályozzák.

(5) A képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelet-tervezetekhez a kerület lakói - a rendelet-tervezet honlapon való megjelenésétől a képviselő-testületi ülés napját megelőző nap 24. órájáig - elektronikusan véleményt nyújthatnak be. A véleményeket a jegyzoi@erzsebetvaros.hu e-mail címére kell beküldeni.

(6) A polgármester a beérkezett véleményeket összefoglalva, a rendelet-tervezet tárgyalásakor ismerteti a Képviselő-testülettel.

24. § (1) Képviselő-testület ülésén a polgármester, az alpolgármesterek, jogszabályban meghatározottak évente többször, a bizottsági elnökök és a tanácsnokok évente egyszer beszámolhatnak az általuk végzett tevékenységről, a szakterületüket érintő fontosabb eseményekről.

(2) A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a beszámolót nem fogadja el, úgy azt - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - a Képviselő-testület soron következő ülésére ismételten be kell terjeszteni.

(3) Jogszabályban vagy az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott személyek, szervek az abban foglaltak szerint tájékoztatják a Képviselő-testületet. A tájékoztatásról döntés nem születik.

25. § (1) *  A kiküldött napirendi tervezethez, a határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztéshez mindazok, akiknek a 23. § (3) bekezdése előterjesztési jogot biztosít, előterjesztésenként egy módosító indítványt tehetnek. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22-24. §-aiban meghatározott választási bizottságok megválasztása esetén a Ve. 25. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A módosító indítvány írásban és elektronikus úton a polgármesterhez nyújtható be, legkésőbb az ülésnek a meghívóban megjelölt kezdési időpontja előtt 2 órával. A 23. § (3) bekezdésének f)-h) pontjaiban foglaltak által benyújtott módosító indítvány elektronikus feldolgozását a jegyző látja el.

(3) Az előterjesztő legkésőbb a módosítással érintett napirend tárgyalásakor nyilatkozik arról, hogy mely módosító indítványokat fogadja el.

7. A napirend vitája, ügyrendi javaslat

26. § (1) A napirendi pontok vitájában az egyes képviselői hozzászólások időtartama legfeljebb 2 perc, a vitában egy képviselő csak egyszer szólalhat fel a napirendet érintő témában. Ha a képviselői hozzászólás nem a napirend témáját érinti, a polgármester a szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt vagy a képviselőtől megvonja a szót.

(2) A vita bármely képviselő ügyrendi javaslatára a Képviselő-testület egyszerű többséggel meghozott döntésével lezárható. A vita lezárásával a bejelentkezett képviselők hozzászólási jogukat elvesztik. A vita ily módon történő lezárását követően valamennyi képviselőcsoport egy-egy képviselője, 2-2 percben ismerteti álláspontját.

(3) A polgármester és a jegyző a vitában soron kívül, több alkalommal is felszólalhat.

(4) A Képviselő-testület ülésén - a jegyző kivételével - állandó tanácskozási joggal résztvevők hozzászólásának időtartama 2 perc.

(5) Azon személyek vagy szervezetek esetében, akiknek, amelyeknek a Képviselő-testület az adott napirend tárgyalásakor biztosít hozzászólási jogot, az erről szóló döntésével egy időben határozza meg a hozzászólás időtartamát.

27. § (1) Az ülés folyamán bármelyik képviselő ügyrendi javaslatot terjeszthet elő legfeljebb 1 percben. Ügyrendi javaslat felett a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(2) Ügyrendi javaslat:

a) napirend nyilvánossága,

b) az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása, szünet elrendelése,

c) bizottsági kisebbségi vélemény ismertetése,

d) a vita, illetve az általános vita lezárása,

e) a Szervezeti- és Működési Szabályzat, vagy más jogszabály előírásainak megsértése,

f) az előterjesztés visszavonása,

g) hozzászólási jog megadása,

h) a szavazás menete,

i) a szavazás módjára vonatkozó javaslat és

j) személyes érintettség címén tehető.

(3) A szavazási szakaszban csak a szavazás menetét érintően lehet ügyrendi javaslatot tenni.

(4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat előterjesztésével kell kezdeni, ezt követően lehet indokolni.

(5) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a felszólalás a fentieknek nem felel meg, szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt, vagy a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

(6) Személyes érintettség címén a hozzászólás időtartama legfeljebb 1 perc.

(7) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem személyes érintettség címén történt, a képviselőtől megvonja a szót.

8. Interpelláció, képviselői kérdés, napirend utáni felszólalás

28. § *  (1) A Képviselő-testület rendes ülésén a képviselő a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez és a jegyzőhöz önkormányzati ügyben interpellációt intézhet.

(2) Az interpellációt elektronikus úton kell benyújtani az ülést megelőzően legalább három nappal a polgármesterhez.

(3) Az interpellációnak tartalmaznia kell:

a) az interpelláló nevét,

b) az interpelláció címzettjét,

c) az interpelláció tárgyát.

(4) Az interpelláló interpellációja tartalmát a Képviselő-testület ülésén legfeljebb 2 percben, szóban ismertetheti. Az elmondott interpelláció nem tartalmazhat olyan új tényt, amelyet az interpelláció írott szövege nem tartalmazott. Ettől eltérni csak az interpellált egyetértésével lehet.

(5) Az interpelláció címzettje az ülésen szóban, 3 percben, vagy az ülést követő 15 napon belül írásban köteles érdemi választ adni. Az írásos választ elektronikus úton kell a képviselő részére eljuttatni.

(6) Írásban adott választ a következő képviselő-testületi ülés napirendjére kell tűzni. Az interpelláció címzettjének írásos válaszát ismertetni kell a Képviselő-testülettel.

(7) A válaszadást követően az interpelláló nyilatkozik arról, hogy a kapott választ elfogadja-e.

(8) Ha az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadja el, a Képviselő-testület dönt annak elfogadásáról. Ha a választ a Képviselő-testület sem fogadja el, az ügy további vizsgálat és javaslattétel céljára a Képviselő-testület által kijelölt bizottság elé utalandó. A bizottság állásfoglalását határozati javaslatával a következő ülésen terjeszti elő, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(9) Amennyiben az interpelláló az ülésen nem jelenik meg, úgy az interpellációt elnapoltnak kell tekinteni. Az interpelláló két egymást követő képviselő-testületi ülésről való távolmaradása után az interpelláció nem tűzhető napirendre.

29. § (1) A képviselő a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a bizottsági elnökökhöz és a jegyzőhöz a Képviselő-testület, valamint a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó bármely közérdekű ügyben kérdést intézhet, amelyre az ülésen szóban, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni. A képviselői kérdést elektronikus úton kell benyújtani az ülést megelőzően legalább három nappal a polgármesterhez. Az írásos választ elektronikus úton kell a képviselő részére eljuttatni.

(2) A képviselő a kérdése tartalmát a Képviselő-testület ülésén legfeljebb 2 percben ismertetheti, a válaszadásra rendelkezésre álló idő 2 perc.

(3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról vita nem nyitható, döntéshozatal nem történik.

30. § (1) Napirend utáni felszólalásra az ülés vezetőjénél bármely képviselő jelentkezhet az ülés megkezdését közvetlenül megelőzően.

(2) A napirend utáni felszólalás frakciócsoportonként 5 perc, frakcióhoz nem tartozó képviselő esetén 2 perc. A felszólalásban foglaltakról vita nem nyitható, döntéshozatal nem történik.

9. Döntéshozatal

31. § (1) A Képviselő-testület a döntéseit a Mötv. 48. §-ban meghatározott szavazással hozza meg.

(2) Az előterjesztés vitájának lezárását követően a polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványokat, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat vagy rendelet-tervezetet.

(3) A polgármester a módosító indítványokat az alábbi sorrendben teszi fel szavazásra:

a) az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, együttesen,

b) az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítványokat külön-külön, amennyiben nem állnak ellentétben a már elfogadott módosító indítványokkal.

(4) Az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítvány benyújtója - a módosító indítványáról való szavazást megelőzően - 1 percben szóbeli kiegészítést tehet, amelyre az előterjesztő szintén 1 percben válaszolhat.

(5) A polgármester a módosító indítványokkal korrigált határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

(6) A polgármester megállapítja a szavazás eredményét.

(7) *  Minősítet szavazattöbbség szükséges a Mötv. 50. §-ban foglaltakon túl:

a) Mötv. 23. § (7) bekezdésében foglalt esetben,

b) Mötv. 55. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

c) Mötv. 68. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

d) Mötv. 88-89. §-ban foglalt esetben,

e) a Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott döntésből kizárás esetében,

f) a Mötv. 70. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

g) a Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

h) Mötv. 76. § d) pontja esetében

Mötv. 80. § (1) bekezdésében foglalt esetben

i) 6. §-ban foglalt esetben,

j) a 34. § (3) bekezdésben foglalt esetben,

k) a 35. §-ban foglalt döntés esetében,

l) a 39. §-ban foglalt döntésekről,

m) a 45. § (1) bekezdésben foglalt esetben,

n) a 46. § (1) bekezdésben foglalt esetben,

o) az önkormányzat tulajdonába kerülő, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése,

p) a korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen vagyontárgyak forgalomképessé minősítése.

32. § (1) A nyílt szavazás személyesen, szavazógéppel történik.

(2) Az ülésteremben jelenlévő képviselőnek a szavazógépet be kell kapcsolnia.

(3) Ha a képviselő az üléstermet elhagyja, a szavazógépet ki kell kapcsolnia.

(4) * 

(5) A szavazógép meghibásodása esetén a szavazás kézfelemeléssel történik.

(6) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett szavazók, majd az ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

33. § (1) A képviselő-testületi ülésen bármely képviselő javasolhatja név szerinti szavazás elrendelését, melyről a Képviselő-testület dönt.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni a Mötv. 48. § (3) bekezdésében és a Mötv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(3) A név szerinti szavazás lebonyolításáról a jegyző gondoskodik.

(4) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselő „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

(5) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha a jogszabály titkos szavazást ír elő, valamint ha a Képviselő-testület előzőleg döntött a titkos szavazás alkalmazásáról.

34. § (1) Az Mötv. 48. § (4) bekezdésében meghatározott titkos szavazás elrendeléséről bármely képviselő indítványára a Képviselő-testület dönt.

(2) *  Titkos szavazást kell tartani a Mötv. 74. § (1) bekezdésében és a 76. § d) pontjában meghatározott esetekben.

(3) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület tagjaiból 3 fős (egy elnök és két bizottsági tag) szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjaira és elnökére a Polgármester tesz javaslatot.

(4) A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról külön jegyzőkönyvet készít.

35. § Ha a képviselő a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségét megszegi, a Képviselő-testület 2 havi tiszteletdíját megvonhatja.

10. Döntés kihirdetése és a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

36. § (1) Az önkormányzati rendeleteket és normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendelet és a normatív határozat elfogadásáról a lakosságot az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján azok megjelentetésével, az Erzsébetváros c. újságban az elfogadott döntések számát és címét tartalmazó közleménnyel tájékoztatni kell.

(2) Hatályos rendeleteket és határozatokat a lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakról a jegyző gondoskodik.

37. § (1) A jegyzőkönyvet a Mötv. 52. §-a szerint kell elkészíteni, és az ott előírtakon kívül tartalmazza:

a) az igazoltan vagy igazolatlanul távolmaradt képviselők nevét,

b) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

c) a jegyzőkönyvvezető nevét,

d) a döntéshozatal módját,

e) *  az ülésvezető intézkedéseit,

f) interpellációkat, képviselői kérdéseket,

g) az interpellációra és a kérdésre utólag adott választ,

h) a név szerinti szavazásról készült névsort,

i) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,

j) a módosító javaslatokat,

k) a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyvet - a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével - a lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A jegyzőkönyv alapján kivonatolt jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(4) A kivonatolt jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyét, idejét,

b) a hozott rendeleteket és határozatokat.

(5) A Képviselő-testület ülésén hangfelvétel készül.

(6) A képviselő-testületi ülésen készült hanganyagot a szerkesztett jegyzőkönyv elkészültét követően a mindenkori irattározásra vonatkozó szabályok szerint megőrzi és az őrzési idő letelte után a közlevéltárnak átadja.

11. A Képviselő-testület munkaterve

38. § (1) A Képviselő-testület - a naptári évtől eltérő - éves munkaterv szerint dolgozik.

(2) Az éves munkatervet a polgármester minden év február 28. napjáig köteles beterjeszteni. Az éves munkaterv tartalma március 16-tól a következő év március 15-ig szól.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a jogszabály által kötelezően előírt napirendeket,

b) a képviselő-testületi ülések várható ütemezését, a napirendek címét, az előkészítésért felelős nevét, az előterjesztő nevét,

c) a közmeghallgatás időpontját,

d) az érintett napirendhez tanácskozási joggal meghívandók körét.

(4) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kérhet:

a) a települési képviselőktől,

b) a bizottságoktól, tanácsnokoktól,

c) az alpolgármesterektől,

d) a jegyzőtől,

e) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől,

f) a Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől,

g) a főpolgármestertől,

h) a területileg határos kerületek polgármestereitől,

i) az Önkormányzat intézményeitől.

IV. Fejezet

A Képviselő-testület Bizottsága, a tanácsnok

12. A Bizottság

39. § A Képviselő-testület a bizottságait a Mötv. 57-58. §-ban meghatározottak szerint hozza létre.

40. § (1) A Képviselő-testület bizottságai, tagjainak száma:

a) Városüzemeltetési Bizottság (7 fő),

b) Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (7 fő),

c) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (7 fő).

(2) *  A képviselői vagyonnyilatkozatok, valamint az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés vizsgálatát, és az Mötv. 37. § (1) bekezdésében foglalt lemondó nyilatkozat befogadását a Városüzemeltetési Bizottság végzi. A képviselői vagyonnyilatkozatokat az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(3) Az Mötv. 120. §-ban meghatározott feladatokat a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság látja el.

(4) A polgármester külföldi kiküldetését a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság engedélyezi. Rendkívüli esetben - ha nincs mód a Bizottság összehívására - ezt utólag is jóváhagyhatja.

41. § (1) Az Mötv. 59. §-a szerinti feladatokon túl a bizottság feladata:

a) javaslatot tesz - saját szakterülete vonatkozásában - a költségvetési koncepció és az önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,

c) véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket. A Képviselő-testület munkatervében, számára meghatározott feladatok tárgyában előterjesztést nyújt be,

d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében. Az egyes bizottságok feladatkörébe tartozó rendelet-tervezeteket az érintett bizottság köteles véleményezni.

(2) A bizottság önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és egyéb szakterületéhez tartozó intézményekkel, szervezetekkel.

42. § (1) Az Mötv. 60. §-ban foglaltak betartásával a bizottság összehívására, vezetésére, működésére és a döntéshozatalára az e rendelet III. Fejezetében foglaltakat - az e fejezetben foglalt eltérésekkel - megfelelően kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülést az elnöki tisztség betöltetlensége, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag hívja össze. Mindkét személy tartós akadályoztatása esetén a bizottsági ülést a polgármester hívja össze.

(3) Az Mötv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a bizottsági ülést az ott meghatározott határidőn belül össze kell hívni, és az indítványukban foglaltakat meg kell tárgyalni:

a) a Képviselő-testület határozatára,

c) a bizottsági tagok egyharmadának indítványára,

d) más bizottság határozatában foglalt indítványra,

e) és a területet felügyelő tanácsnok indítványára.

43. § (1) A Bizottság ünnepi ülést nem tart.

(2) A Bizottság az alakuló, vagy azt követő ülésén megalkotja ügyrendjét, és az elnök kijelöli azt a személyt, aki tartós akadályoztatása esetén az elnöki teendőket ellátja.

(3) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestereket, a jegyzőt, az érintett tanácsnokot, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.

(4) *  A bizottság ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt úgy kell megküldeni, hogy azt a bizottság tagjai rendes és rendkívüli ülés esetén az ülés előtt legalább 3 nappal, megkapják.

(5) *  A bizottsági ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazó meghívót a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján rendes és rendkívüli ülés esetén az ülés előtt 3 nappal ki kell függeszteni, és a kerület honlapjára fel kell tenni.

(6) A bizottsági ülés anyagait - a zárt ülés anyagainak kivételével - legkésőbb a bizottsági ülés napján a kerület honlapjára fel kell tenni.

(7) Előterjesztést, és módosító indítványt írásban a bizottság elnökénél kell beterjeszteni. Módosító indítvány az ülés megkezdéséig nyújtható be.

(8) Bizottsági ülésen az elnök évente többször is beszámolhat, vagy tájékoztatást adhat a bizottságot érintő fontosabb eseményekről.

(9) Bizottsági ülésre interpelláció nem nyújtható be.

(10) A bizottsági ülésen a szavazás kézfelemeléssel történik.

(11) Felhatalmazást kap a bizottság, hogy az e rendeletben foglaltak betartása mellett, ügyrendjében szabályozza különösen:

a) a rendes ülésének napját,

b) a bizottság határozatképtelensége esetén a várakozási időt, és ha az eredménytelenül eltelik az ismételt ülés összehívásának módját,

c) azok körét, akik előterjesztést, és módosító indítványt tehetnek,

d) a tárgyalandó napirendek sorrendjét,

e) a napirend tárgyalásának, a napirend vitájának menetét, különösen a hozzászólások idejét, számát,

f) az ügyrendi hozzászólások képviselői kérdések, és a napirend utáni felszólalások szabályait,

g) a szavazás menetét.

44. § (1) A bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgyalhatja.

(2) Az együttes bizottsági ülés döntéshozatalát, határozatképességét bizottságonként külön kell vizsgálni.

(3) Az együttes bizottsági ülés vezetésében és jegyzőkönyv-vezetésében a bizottságok elnökei állapodnak meg.

(4) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül, melyet a (3) bekezdésben meghatározott személyek írnak alá.

45. § (1) A Képviselő-testület az általa meghatározott célfeladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot is létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a Képviselő-testület határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottságra önkormányzati hatáskör nem ruházható át.

(3) Az ideiglenes bizottságban végzett munkáért külön díjazás nem jár.

13. Tanácsnok

46. § (1) A Képviselő-testület az Ötv. 21. §-ban kapott felhatalmazás alapján alább felsorolt tanácsnokokat választja meg:

a) *  Vállalkozásfejlesztési tanácsnok,

b) Ifjúságpolitikai tanácsnok,

c) *  Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok,

d) Kultúrpolitikai tanácsnok,

e) Szociális és egészségügyi tanácsnok,

f) Pénzügyi tanácsnok,

g) *  Fenntartható fejlődés tanácsnok.

(2) A tanácsnok tevékenységéről évente egyszer beszámolhat a Képviselő-testületnek.

V. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal

14. Polgármester, alpolgármester

47. § (1) A polgármester feladatai a Mötv.-ben foglaltakon túl:

a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) feladategyeztető megbeszélést tart a bizottságok elnökei részére,

d) ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását,

e) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

(2) A polgármester havonta fogadónapot tart.

(2a) *  A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogosultság részletes szabályait a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követő 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az általános helyettesítést ellátó alpolgármesternek.

(4) *  A polgármester a képviselő-testület két ülése közötti időszakban, az Mötv. 42. §-ában foglalt ügyek kivételével, dönthet - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó - halaszthatatlan ügyekben, mely ügyekben a döntések késedelmessége vagy elmulasztása hátrányos következményekkel járna az Önkormányzat számára.

(5) *  A polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol a két ülés között, a (4) bekezdésben foglaltak szerint meghozott döntésekről. Amennyiben a két ülés között nem hozott a (4) bekezdésben foglaltak szerint döntést, akkor napirend utáni felszólalásban erről a polgármester szóban nyilatkozik.

48. § (1) *  A Képviselő-testület a Mötv. 74. § (1) bekezdésben foglalt szabályok szerint alpolgármester(eke)t választ. A nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására a Mötv. 75. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait.

(3) Az alpolgármesterek minden hónapban fogadónapot tartanak.

15. Jegyző, Polgármesteri Hivatal

49. § (1) A jegyző a Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltakon túl:

a) gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítéséről,

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését,

d) köteles biztosítani a belső ellenőrzés feladatellátásának függetlenségét és szabályos működtetését,

e) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

f) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

g) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört,

h) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat.

(2) Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében foglalt esetben a jegyzői feladatokat a polgármester által megbízott jogi vagy igazgatásszervezői végzettséggel rendelkező, a hivatal foglalkoztatotti állományában lévő köztisztviselő látja el.

50. § (1) *  A Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint létrehozott polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg, melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmaz.

(2) A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el a feladatait.

(3) A polgármester tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszámának legfeljebb 8%-ában határozza meg az önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók létszámát.

VI. Fejezet

Helyi népszavazás, lakossági fórum, közmeghallgatás

51. § *  A helyi népszavazást kezdeményezhet a Budapest Főváros VII. kerületben lakcímmel és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező választópolgárok legalább 15%-a.

52. § (1) Az állampolgárok tájékoztatását a Képviselő-testület döntéseiről, az előkészítés alatt álló fontosabb előterjesztésekről lakossági fórum megtartásával is biztosítani lehet.

(2) Lakossági fórumot lehet tartani tervek, a lakosságot közvetlenül érintő helyi adók bevezetése, a kerületben megvalósuló jelentős beruházások előkészítése ügyében, valamint a lakosság életkörülményeire jelentősen ható rendelet-tervezetek és döntések előkészítésekor.

(3) A lakossági fórumon elhangzott - a döntés-tervezeteket érintő - állásfoglalásokról, kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

53. § *  (1) A közmeghallgatást a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester - a közmeghallgatás tervezett időpontját megelőzően legalább 20 nappal - hívja össze. A közmeghallgatás lebonyolításáról a Polgármester és a Jegyző gondoskodik.

(2) A polgármester meghatározhatja a közmeghallgatás vezető témáját.

(3) A közmeghallgatás határozatképességére a képviselő-testületi ülés határozatképességéről szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A közmeghallgatás határozatképtelensége esetén lakossági fórummá alakul, melyre jelen rendelet lakossági fórumra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

(5) A közmeghallgatás határozatképtelensége esetén a polgármester 15 napon belüli időpontra az ülést újra összehívja. Az ismételt közmeghallgatást a közmeghallgatás tervezett időpontját megelőzően legalább 3 nappal kell összehívni.

(6) A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható. Az ismételten összehívott közmeghallgatás esetében nem nyújtható be új kérdés a Képviselő-testület felé.

VII. Fejezet

Nemzetiségi Önkormányzatok

54. § (1) Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásban rögzítik az együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, a munkamegosztás és a felelősség rendszerét, a helyiséghasználatra-, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozó szabályokat.

(2) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a költségvetési koncepció készítésére, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának, módosításának eljárási rendjére, a költségvetési gazdálkodás bonyolítási rendjére, a beszámoló (zárszámadás) elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére, a vagyontárgyak kezelésének rendjére, a számviteli, pénzügyi és információ szolgáltatási tevékenység rendjére, a belső ellenőrzés rendjére, a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek részletszabályozására, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó előírásokat.

VIII. Fejezet

Értelmező és záró rendelkezések

55. § (1) Ügyrendi javaslat: a képviselő-testületi, vagy bizottsági ülések vezetésével, az ülések rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő - döntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

(2) Napirend: egy adott ülésen tárgyalt ügyek összessége.

(3) Napirendi pont: valamennyi indítvány, egyéb tárgyalást és döntést igénylő - nem eljárási kérdést tartalmazó - ügy, amely a testületi vagy bizottsági ülés napirendjére kerül.

(4) Módosító javaslat: a napirendben lévő előterjesztés kiegészítésére vagy megváltoztatására vonatozó beadvány.

(5) Hatáskörrel rendelkező bizottság: az a bizottság, amelynek egy adott ügy vitele a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló rendelkezések alapján a feladatkörébe tartozik.

56. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2012. december 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az átruházott hatáskör
címzettje
A feladat- és hatáskör
átruházásról szóló
felhatalmazó döntés
Az átruházott feladat- és hatáskör tartalma
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 6/2015. (II. 25.) ör. 6. § (4)
6/2016. (II. 18.) ör. 5. § (2)
Általános felhatalmazás javaslattételre a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljáró polgármester által hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések esetében, úgymint
- átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás (12. §) 9. §
- elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás (12/A. §) 10. §
- gyermekvédelmi települési támogatás (12/B. §) 11. §
- beiskolázási települési támogatás (12/C. §) 12. §
- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (12/D. §) 13. §
- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás (12/E. §) 14. §
- adósságkezelési szolgáltatás (13-13/D. §) 15. §, 19. §
(méltányosság gyakorlására van lehetőség a 9. § (3), 46. § (1)-(4) bekezdés alapján)
- fűtési támogatás (16. §) 22. §
- kiegészítő szállítási támogatás (14. §) 20. §
- köztemetés (15. §) 21. § (méltányosság gyakorlására van lehetőség 9. § (6)-(8), 46. § (1) és (5)-(7) bek.)
- jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén méltányosság gyakorolására van lehetőség (9. § (5) bek.) 46. § (8) bek.
- jövedelempótló rendszeres támogatás 23. §
- táborozási támogatás 24. §
- intézményi térítési díj (29. §) 38. §
- ösztöndíj támogatás 25. §
- gyermekétkeztetés 28. §
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 20/2015. (IV. 30.) ör. 3. § A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el, és hozza meg döntését az ösztöndíjas személyére, valamint az ösztöndíj mértékére vonatkozóan. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 37/2012. (IX. 25.) ör. 20. § (1) A döntéshozatal előkészítése érdekében a polgármester az összegyűjtött javaslatokat továbbítja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságnak véleményezés és javaslattétel céljából. A bizottság javaslata alapján az elismerések odaítélésével kapcsolatos előterjesztést a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 25/2015. (VI. 30.) ör. 7. § (10) bekezdés Az ideiglenes bizottság írásos értékelése nyomán a beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el, és hozza meg döntését a pályázók személyére, és a támogatási összeg mértékére vonatkozóan. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság Mindenkori éves költségvetési rendelet,
20/2015. (IV. 30.) és a
24/2011. (VI. 29.) ör.
Dönt az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” előirányzat, az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj, a Közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás, pályázatok, a „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok”, a „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” kiadási előirányzatainak felhasználásáról.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 297/2009. (V. 22.) sz.
Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a közforgalmú gyógyszertárak nyitvatartási rendjére vonatkozóan véleményezési jogkörének gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházta.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 133/2001. (03. 22.) sz.
Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a háziorvosi ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos hatásköre gyakorlását az Egészségügyi Bizottságra átruházza.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 24/2011. (VI. 29.) rendelet 5. § (4) Dönt a 15 évente egy alkalommal nyújtható vissza nem térítendő helyi támogatásról.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága tárgyévi határozata értelmében a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó tárgyévi keretszámai és irányelveiben rögzítetteknek megfelelően Dönt a közszolgálati bérlakások pályázat útján történő bérbeadásáról a Képviselő-testület által évenként meghatározásra kerülő keretszámok alapján.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 317/2014. (VIII. 25.)
Képviselő-testületi határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozással, a vonatkozó önkormányzati pályázat kiírásával, továbbá a beérkezett pályázatokról szóló döntéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörét átruházza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 651/1999. (09. 30.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Az együttműködési határidő lejártát megelőzően dönt az együttműködés folytatásáról, valamint az újonnan belépő gyógyszertárakkal való együttműködésről.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 41/2013. (VI. 28.) ör. 7. § (5) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési munkájáról a Képviselő-testületnek,a közművelődési megállapodásban résztvevő egyéb szervezetek a megállapodásban rögzített feladataik teljesítéséről évente beszámolnak a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságnak.
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 338/2015. (VI. 24.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás körébe tartozó döntések meghozatalával kapcsolatos mindazon hatáskörét, melyet jogszabály nem utal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 15. § (4) bek. Gyakorolja az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető tulajdonosi jogokat a részben, vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokban és a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaságban a Képviselő-testület és a Polgármester által gyakorolt alábbi tulajdonosi jogok kivételével:
a)
döntés gazdasági társaság alapításáról és megszüntetéséről,
b) döntés gazdasági társaságban történő tulajdonszerzésről,
c) döntés a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve annak közvetlen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsága tagjainak, kinevezéséről és felmentéséről, valamint díjazásuk megállapításáról,
d) döntés a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaság, könyvvizsgálójának kinevezéséről és felmentéséről, valamint díjazása megállapításáról,
e) a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaság egyszemélyes gazdasági társasága létrehozásának, megszüntetésének, átalakulásának előzetes jóváhagyásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 13. § (2) bek. Az Önkormányzat tulajdonát képező, tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett értékpapírok - a továbbiakban együtt: értékpapírok - tulajdonjogának átruházása esetén az átruházás lebonyolításában közreműködő gazdasági szervezetet versenyeztetés útján történő kiválasztása esetében dönt a versenyeztetés feltételeiről, az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának szempontjairól és az eljárás eredménye alapján kiválasztott gazdasági szervezettel megkötésre kerülő szerződés tartalmáról abban az esetben, ha az értékpapírok forgalmi vagy nyilvántartási értéke a nettó százezer forintot meghaladja, de nem haladja meg a nettó ötvenmillió forintot.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 17. § (3) bek. Dönt az Önkormányzat intézménye, költségvetési szerve, gazdasági társasága önkormányzati feladata ellátáshoz átmenetileg nem szükséges vagyon 12 hónapot meghaladó időtartamú, vagy a 12 hónap leteltét követő ismételt hasznosításról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 18. § (16) bek.,
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont
Dönt a kizárólagos jogon alapuló, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos közszolgáltatás vagy közfeladat ellátása vagy megszervezése tárgyában kötendő vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről abban az esetben, ha a beszerzés ellenértéke a nettó 10 millió forintot eléri.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 21. § (3) bek. Dönt hozzájárulás megadásáról azon társasházak vonatkozásában, amelyekben az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik, az alábbi esetekben:
a)
a rendes gazdálkodás keretein belüli többlet kötelezettség (célbefizetés), valamint a közösséget terhelő egyéb kötelezettség (pl. hitelfelvétel) vállalásához, ha az Önkormányzat tulajdoni részesedése a társasházban eléri vagy meghaladja a 25%-ot, vagy a kötelezettség meghaladja a nettó százezer forintot, de nem haladja meg a nettó ötvenmillió millió forintot;
b) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához (a fenntartás körébe nem tartozó olyan munkával összefüggő kiadások, amelyek az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületrész bővítésével, átalakításával, vagy közös tulajdonba kerülő új épületrész, illetőleg épületberendezés létesítésével járnak), amennyiben a kötelezettség meghaladja a nettó százezer forintot, de nem haladja meg a nettó ötvenmillió forintot;
c) társasházi alapító okirat módosításához - tulajdoni hányadra tekintet nélkül -;
d) a közös tulajdon megszüntetésére irányuló per megindításához;
e) a társasházi közös tulajdonban, vagy külön tulajdonban lévő Önkormányzati tulajdonrész elidegenítéséhez vagy más módon való megszüntetéséhez;
f) a szervezeti-működési szabályzat és annak módosítása jóváhagyásához, ha az Önkormányzat tulajdoni részesedése a társasházban eléri vagy meghaladja a 25%-ot.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 22. § (1) bek. b) pont Dönt az Önkormányzat bíróság előtt folyó jogvitáiban az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról amennyiben a pertárgy értéke a nettó százezer forintot meghaladja és nem haladja meg a nettó ötvenmillió forintot.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 23. § (1) bek. Dönt peres eljárásban történő perbeli egyezség megkötéséről és a bíróság előtti jogvitának peren kívüli egyezséggel történő lezárásáról, amennyiben a pertárgy értéke a nettó százezer forintot meghaladja, de a nettó ötvenmillió forintot nem haladja meg.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 24. § (4) bek. a) Dönt az Önkormányzatot megillető elővásárlási, vagy előbérleti jog gyakorlása tárgyában, amennyiben a vételi, vagy a bérleti ajánlat összege nem haladja meg a nettó 50 millió forintot.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 23. § (2) bek. Dönt egyéb jogvitát lezáró egyezség megkötéséről, ha a vita alapjául szolgáló dolog értéke a nettó százezer forintot meghaladja, de a nettó ötvenmillió forintot nem haladja meg.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 25. § (5) bek. Dönt - külön önkormányzati rendeletben nem szabályozott esetben - az Önkormányzat felé fennálló tartozás részletekben történő kiegyenlítése tárgyában, amennyiben a teljes tartozás összege a nettó 50 millió forintot nem haladja meg.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 25. § (3) bek. Dönt a behajthatatlannak nem minősülő követelés részben, vagy egészben történő elengedéséről nettó ötszázezer forint összegig.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (1) bek. Gyakorolja az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az alábbi kivételekkel: azon tulajdonosi jogkörök, amelyeknek a gyakorlását magasabb szintű jogszabály a Képviselő-testület hatáskörébe utal, vagy a 11/2012. (III. 26.) ör., vagy más önkormányzati rendelet a Képviselő-testület, a Képviselő-testület más bizottsága, vagy a Polgármester hatáskörébe utal.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (1), (2), (3) bek. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat:
a)
a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket elérő, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket meg nem meghaladó vagyonelemről, vagy vagyonösszességről (együtt: vagyonról) rendelkező döntések (tulajdonjog átruházás, bármilyen jogcímen történő hasznosítás, vagyonkezelésbe adás, haszonélvezeti jog alapítása, valamint minden más, nem nevesített jogcímen történő tulajdonosi joggyakorlás) esetében;
b) vagyon forgalmi értékétől függetlenül a vagyon bármely jogcímen történő hasznosítása, vagyonkezelésbe adása, haszonélvezeti jog alapítása esetében, ha az ezekből származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (4) bek. A képviselő-testületi hatáskörből át nem ruházható hatáskörök kivételével gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, amelyek gyakorlását a Képviselő-testület egyedi határozatával átruházza rá.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 9. § (1) bek. Dönt bérlő-kijelölési jog alapításáról, amennyiben:
a) az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 9. § (2) bek. Dönt - a vagyonrendeletben meghatározott eseteken túl, a bérlő-kihelyezési jog kedvezményezettjének társadalmi tevékenységére, hasznosságára tekintettel - a bérlő-kijelölési jog ellenértékének mérsékléséről, az ellenértéktől való eltekintéséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 10. § (5) bek. Dönt a lakáscsere kérelmek teljesítéséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 2. § (2) és (7) bek., ill.
11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (1), (2), (3) bek.
Gyakorolja a lakás- és helyiséggazdálkodási, valamint a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket érintő bérbeadói jogokat, amennyiben
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását, és amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló, 12/2012. (III. 26.) másként nem rendelkezik.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 8. § (1) bek. Dönt a ténylegesen üres lakás piaci bérrel vagy rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének feltételével történő bérbe adására vonatkozó versenyeztetési eljárás kiírásáról a tárgyévi lakáshasznosítási irányelveket és a bérbeadási keretszámokat figyelembe véve, amennyiben:
a) az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 8. § (5) bek. Dönt az üres lakás piaci bérrel vagy rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének feltételével történő bérbe adására kiírt versenyeztetési eljárásban benyújtott ajánlatok kiírásban meghatározott szempontok szerinti elbírálásáról, amennyiben:
a) az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 21. § (3) bek. Dönt a bérlő kérelmére az általános szabálytól - határozott idejű bérleti jogviszony ismételhetően legfeljebb öt évre hosszabbítható meg, vagy lejárata után újabb határozott idejű bérleti szerződés köthető - eltérően a határozott idejű bérleti jogviszony határozatlan időre történő módosításáról, amennyiben a bérlő megfelel a rendeletben a bérleti jogviszony létesítésére előírt feltételeknek, és a bérlő
a) a lakást korábban határozatlan idejű bérleti jogviszony alapján bérelte, és e jogviszony bérleti díj és külön szolgáltatás díja vonatkozásában fennállt tartozása miatti felmondással szűnt meg, de a teljes tartozása kiegyenlítését követően bérleti jogviszonya határozott időtartammal állt helyre; vagy
b) a lakás bérlőjévé állampolgárok közötti csere útján vált, és a korábbi bérlő bérleti jogviszonya az a) pontban foglaltak alapján volt a csere időpontjában határozott idejű.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 7. § (5) bek. Dönt arról, hogy a nettó százezer forintot meghaladó forgalmi, illetve nyilvántartási értékű, de legfeljebb törvényben meghatározott forgalmi értékű vagyon tulajdonjoga versenyeztetési eljárás útján, vagy az alábbi esetekben az ügy összes körülményeire tekintettel versenyeztetés nélkül kerüljön átruházásra:
a)
telekegyesítés, telekrendezés,
b) életvédelmi (polgári védelmi) célokat szolgáló ingatlan, ingatlanrész elidegenítése,
c) az önkormányzat által biztosítandó alapellátást ellátó személy, szervezet, egyéb közfeladatot ellátó civil szervezet, egyház kérelmére vagy más közérdekű cél megvalósítása érdekében történik az átruházás,
d)
az önkormányzat és más személy(ek) közös tulajdonában álló külön tulajdonú, vagy a társasházi osztatlan közös tulajdon elidegenítésével egyidejűleg az alapító okirat módosításával külön tulajdonba kerülő lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen fennálló önkormányzati tulajdoni hányad elidegenítése esetén, a tulajdonostárs(ak) által (egyhangúan) írásban javasolt vevő részére,
e) az önkormányzat tulajdonában álló, legalább 2 éve üresen álló és komfort nélküli vagy szükséglakás komfortfokozatú lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése esetén, amennyiben a lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közvetlenül szomszédos lakás tulajdonosa lakásbővítés (csatolás) céljából kívánja megvásárolni,
f) az önkormányzat tulajdonában álló, legalább 2 éve üresen álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése esetén, amennyiben arról a lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget magába foglaló társasház közgyűlése minősített többséggel határozatot hozott, a határozatban megnevezett vevő részére,
g) nettó egymillió forintot meg nem haladó forgalmi értékű vagyon átruházása esetén.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 11/2012. (III. 26.) ör. 7. § (6) bek. Dönt a legfeljebb nettó ötvenmillió forint forgalmi értékű vagyon tulajdonjogának versenyeztetés útján történő átruházása esetén a versenyeztetési eljárás szabályairól, azokról a szempontokról, amelyek alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztása történik.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 10. § (1) bek. Dönt - a bérbeadó megbízottjához benyújtott bérlői kérelmek alapján - versenyeztetési eljárás alkalmazása nélkül - a bérlő részére a bérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésével egyidejűleg másik önkormányzati lakás bérbeadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 10. § (2) bek. Dönt bérlő részére közös megegyezés alapján a jelenlegi lakásával azonos, vagy kisebb szobaszámú, igényjogosultsága esetén magasabb szobaszámú lakás bérleti jogának felajánlásáról a jelenlegi bérleménye rendeltetésszerű használatra alkalmas, kiürített, tiszta és tartozásmentes állapotban történő leadása mellett.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 11. § (1) bek. Dönt - azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján, valamint a bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül, versenyeztetési eljárás mellőzésével, a tárgyévi bérbeadási jogcímekre vonatkozó keretszámokban meghatározott lakásszámban, a rendelet szerint megállapított lakbérrel - bérleti jogviszony létesítéséről (rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesített bérlet) a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége, intézménye javaslatára, a bérbeadó megbízottjának előterjesztése alapján.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (2) bek. a) Dönt az épület (a benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése szerint megszűnő lakás bérlője, valamint az épület (benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése és a kiürítésre kijelölt épületek esetében a PKB által egyedi mérlegelés alapján elhelyezésre javasolt jogcím nélküli lakáshasználó, másik lakás bérbeadására vállalt bérbeadói kötelezettség alapján elhelyezendő jogcím nélküli lakáshasználó, valamint jogszabályban vagy bírósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség megszűnése miatt jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személy részére - a cserelakás és a megszűnő lakás értékegyeztetése alapján, a vételár megfizetése mellett - a cserelakás tulajdonjogának felajánlásáról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (2) bek. b), (3) bek. Dönt az épület (a benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése szerint megszűnő, határozatlan időre bérbeadott lakás bérlője, valamint az épület (benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése és a kiürítésre kijelölt épületek esetében a PKB által egyedi mérlegelés alapján elhelyezésre javasolt jogcím nélküli lakáshasználó, másik lakás bérbeadására vállalt bérbeadói kötelezettség alapján elhelyezendő jogcím nélküli lakáshasználó, valamint jogszabályban vagy bírósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség megszűnése miatt jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személy kérelmére a méltányolható lakásigénye mértékét meg nem haladó, nagyobb szobaszámú cserelakás felajánlásáról, amennyiben a kérelmező a felajánlott cserelakás lakhatóvá tételét vállalja.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (1) bek. (3) bek. Dönt az épület (a benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése esetén a bérlővel kötendő, a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodásról, és arról, hogy a bérlő részére az Ltv. 26. § (1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő cserelakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítés fizet.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 11. § (2) bek. Dönt rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesített bérlet esetén a bérlő kérelmére, ha a lakást semmilyen díjtartozás nem terheli, a lakást ismétlődően legfeljebb 5 éves időtartamra, vagy további bontó feltétellel tűzésével történő bérbe adásáról (a szerződést meghosszabbításáról).
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (2) bek. c) pont Dönt az épület (a benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése, a kiürítésre kijelölt épületben megszűnő lakás bérlője (bérlőtársai) cserelakásban történő elhelyezéséről. A kiürítésre kijelölt épületben megszűnő lakás bérlője (bérlőtársai) és az életvitelszerűen legalább kettő év óta együttlakó, bérleti jog folytatására jogosult hozzátartozója kérelmére részükre igényjoguknak megfelelő külön-külön lakás is bérbe adható, ha a szerződés legalább két szobás lakásra szűnik meg és a bérbe adandó lakások lakhatóvá tételét a leendő bérlők megállapodásban vállalják.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (4) bek. Dönt különösen a bontandó épületben lévő lakások kiürítése során lakás átmeneti jelleggel történő bérbe adásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 14. § (2) bek. Dönt az ideiglenes elhelyezés céljából kijelölt krízislakások felhasználásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 17. § (3) bek. Dönt - a lakásba történő befogadáshoz történő hozzájárulásban vállalt elhelyezési kötelezettség esetén - a bérleti jogviszonynak a bérlő halálával történő megszűnésekor a lakásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználó (azaz: másik lakás bérbeadására vállalt bérbeadói kötelezettség alapján elhelyezendő jogcím nélküli lakáshasználó) kérelmére az általa használt lakás részére történő bérbeadásáról, amennyiben az nem haladja meg lakásigénye mértékének felső határát és a rendelet hatálybalépésekor fennálló szerződés, vagy a 17. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a bérbeadónak ettől eltérő kötelezettsége nincs.
Amennyiben a lakáshasználó(k) igényjoga a lakásra nem terjed ki, együttes elhelyezésükre másik, az igényjog(uk) alsó határának megfelelő szobaszámú lakást kell felajánlani. Az elhelyezésnél a kérelmezővel már a bérlő életében is életvitelszerűen együttlakó személyeket lehet számításba venni.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 15. § (2) bek. Dönt a szolgálati lakás bérlőjének jóváhagyásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 16. § (2) bek. Dönt a lakásnak a lakásban visszamaradt lakáshasználó részére történő bérbeadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 13. § (3) bek. Dönt az épület (a benne lévő lakás) lebontása, átalakítása, korszerűsítése, vagy társbérlet megszüntetése esetén a bérleti szerződés megszüntetéséről és cserelakás helyett - a bérlő által lakott lakás beköltözhető forgalmi értéke legfeljebb 50%-ának megfelelő mértékű - pénzbeli térítés fizetéséről történő megállapodásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 19/A. § (5) bek. Dönt a családok átmeneti elhelyezése céljából bérbeadható lakások kijelöléséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 18. § (1) bek. Dönt kérelemre, egyedi mérlegelés alapján az elhunyt bérlő által jogszerűen befogadott és a lakásban visszamaradt lakáshasználó(k)nak egy évi időtartamra egyszobás lakás bérbeadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 18. § (2) bek. Dönt az általa használt lakás határozott időre történő bérbeadásáról a laskásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználó(k) részére, vagy részükre másik, az igényjoguk alsó határának megfelelő lakás bérbeadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 18. § (3) bek. Dönt kérelemre az elhunyt bérlő által jogszerűen befogadott és a lakásban visszamaradt lakáshasználóval egy évi időtartamra egyszobás lakásra, illetve a lakásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználóval az általa használt lakásra, vagy másik, az igényjoga alsó határának megfelelő lakásra vonatkozóan létrejött bérleti szerződés lejártát követően ismétlődően a szerződés meghosszabbításához, illetve a lakás újabb, legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű bérbeadásához történő hozzájárulásról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 19. § (2) bek. Dönt a jogszabályban vagy bírósági határozatban előírt bérbeadási kötelezettség esetén a jogosulttal lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítésben történő megállapodásról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 19/A. § (1) bek. Dönt a Polgármester előterjesztése alapján a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája javaslatára szociális alapon, határozott időre (maximum 6 hónapra), családok átmeneti elhelyezésére egy szobás lakás bérbeadásáról egyedi döntéssel (családok átmeneti elhelyezése).
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 19/A. § (3) bek. Dönt a családok átmeneti elhelyezése céljából maximum 6 hónapra kötött bérleti szerződésnek a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája javaslatára legfeljebb három alkalommal - alkalmanként - maximum 6 hónapnyi időtartamra történő meghosszabbításáról egyedi döntéssel.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 33. § (3) bek. c) Dönt a bérbeadó megbízottja javaslatára a 100%-os önkormányzati tulajdonú - elsősorban műemléki védelem alatt álló - épületben lévő, különösen leromlott állapotú lakások vonatkozásában a szociális vagy költségelven megállapított lakbér mértékének legfeljebb 40%-os mértékben történő csökkentéséről abban az esetben, ha a lakás műszaki állapota, valamint további előnytelen adottságai azt indokolttá teszik.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 33. § (5a) bek. Dönt a bérlő kérelmére a lakbér mértékének - 50 m2-re vonatkozó díjfizetési kötelezettségre történő - csökkentéséről legfeljebb két éves időtartamra, amennyiben a bérlő aktívkorúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyben, öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban részesül, és a lakásban egyedül lakik, és az általa bérelt lakás alapterülete meghaladja az 50 m2-t, továbbá kérelemre dönt a fentiek szerinti lakbércsökkentés további két évre történő meghosszabbításáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 29. § (2)-(3) bek. Dönt költségelvű vagy szociális helyzet alapján bérbeadott lakás esetében a bérleti szerződés mellékletét képező, a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák körét, az azok elvégzésére vonatkozó bérlői szándékot, a bérlő által elvégezni szándékozott munkák várható költségeinek legmagasabb összegét, valamint a bérlő által elvégeztetett ezen munkálatok hitelt érdemlően igazolt költségeinek alapulvételével - havonta egyenlő arányban, legfeljebb a bérleti díj 50%-áig - csökkentett mértékű bérleti díjat tartalmazó megállapodásról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 29. § (4) bek. Dönt azon, a bérlő által elvégzettnek bejelentett munkálatok és azok költségeinek elfogadásáról, melyek a lakás átadás-átvételi jegyzőkönyvében, illetve a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére vonatkozó megállapodást is tartalmazó bérleti szerződésben rögzítésre nem kerültek.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 31. § (3) bek. Dönt a lakásigény elfogadott mértékére vonatkozó, valamint a lakásigény megállapításánál figyelembe vehető személyek körét meghatározó szabályoktól való eltérés tárgyában, az együttlakó személyek egészségi állapotára, életkorára, foglalkozására tekintettel, legfeljebb egy szobával.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 20. § (5) bek. Dönt a kijelölt bérlő által a bérleti szerződést a bérbeadói hozzájárulásban megjelölt (legalább 10 munkanap) határidőn belül történő meg nem kötése esetén a bérlő által benyújtott igazolási kérelem elfogadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 21. § (1) bek. Dönt a határozott idejű bérleti jogviszony ismételhető, legfeljebb öt évre történő meghosszabbításáról, vagy lejárata után újabb határozott idejű bérleti jogviszony létesítéséről - a rendeletben meghatározott eltérő eseteket kivéve -.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 29. § (1) bek. Dönt a bérbeadó megbízottja és a bérlő közötti azon megállapodásról, amely szerint a bérlő gondoskodik a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételéről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 46. § Dönt a megüresedett önkormányzati lakás nem lakás célú bérbeadásról, amennyiben a lakás lakhatásra hatóságilag igazolt ok vagy egyéb - műszaki - körülmények miatt nem alkalmas.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 3. § (2) bek. Dönt minden évben - a költségvetésről szóló rendelet elfogadását megelőzően - az előző időszak lakásgazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a tárgyévi lakáshasznosítás irányelveiről és a bérbeadások keretszámairól, továbbá a keretszámoknak az év során történő módosításáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 47. § (1) bek., 47. § (8) bek. Dönt egy lakószobával rendelkező üres lakás, vagy alapterülettől függetlenül üres szükséglakás, egyéb helyiség, illetve használaton kívüli nem lakáscélú helyiség, vagy - amennyiben az a szomszédos lakással műszakilag egyesíthető és ehhez a lakók hozzájárulnak - az egyéb közös használatra szolgáló helyiség lakásbővítés (csatolás) céljára történő, határozott idejű használatba adásáról a szomszédos lakás bérlőjének kérelmére, a bérbeadó megbízottjának javaslata alapján (lakásbővítési célú használatba adás); ez alkalmazandó a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bővítésére (csatolására) is.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 47. § (4) bek., 47. § (8) bek. Dönt a lakásbővítési célú használatba adás tartamának meghosszabbításához történő hozzájárulásról a bérbeadó megbízottjának javaslatára, amennyiben a bérlő a műszaki egyesítésre a megállapodásban kikötött határidőn belül nem kapott használatbavételi (fennmaradási) engedélyt, vagy a bérbeadó megbízottja a munkák hiányos elvégzését állapította meg; ez alkalmazandó a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bővítésére (csatolására) is.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 47. § (6) bek.; 47. § (8) bek. Több, az üres helyiség csatolási feltételeinek megfelelő kérelmező esetében dönt a bérlő személyéről, illetve, ha a helyiség köztük megosztható a megosztás arányairól, ez alkalmazandó a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bővítésére (csatolására) is.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 48. § (1) bek. Dönt - a bérlő kérelmére és a bérbeadó megbízottjának javaslatára - a lakás átalakítására és/vagy korszerűsítésére, a bérleti díjba beszámítható munkák körére vonatkozó, az Ltv. 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti megállapodásról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 50. § (1) bek. Dönt a lakásbérleti jogiszony megszüntetésére vonatkozó, bérlővel kötendő megállapodásról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 50. § (2) bek. Dönt a pénzbeli térítés mértékéről, mely legfeljebb a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a lehet, ha a határozatlan időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő a bérleti jogviszony megszüntetését kezdeményezi pénzbeli térítés ellenében és a lakást kiürítve átadja.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 50. § (4) bek. Dönt határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás bérleti jogviszonya megszüntetésének bérbeadói kezdeményezése esetén elsődlegesen cserelakás felajánlásáról, illetve amennyiben ezt a bérlő nem fogadja el, úgy - a bérlő által lakott lakás beköltözhető forgalmi értéke legfeljebb 30%-ának, amennyiben a bérleti jogviszony megszűnéséig hat hónapnál kevesebb idő van hátra, abban az esetben legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű - pénzbeli térítés fizetéséről, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 50. § (5) bek. Dönt - a gondnok kezdeményezésére - gondnokság alatt álló bérlő szociális vagy pszichiátriai otthonban történő elhelyezésekor a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az érintett lakás Önkormányzat által megállapított beköltözhető forgalmi értéke legfeljebb 50%-ának megfelelő mértékű pénzbeli térítés megfizetéséről, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 50. § (6) bek. Dönt - a határozatlan időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező s a bérleti jogviszony megszüntetését pénzbeli térítés ellenében és a lakás kiürítésének vállalása mellett kezdeményező bérlő kérelmére - a kiürítési határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal történő meghosszabbíthatásáról, indokolt esetben.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 55. § (5) bek. Dönt a bérbe adott helyiségben végzett tevékenység bérlő általi megváltoztatásához történő előzetes hozzájárulás megadásáról, illetve a bérleti szerződés ehhez kapcsolódó módosításáról, amennyiben megállapodás születik a módosított tevékenységre tekintettel módosított bérleti díjról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 57. § (3) bek. Dönt - amennyiben a bérlő vállalja óvadék megfizetését - a 25 millió forintot el nem érő forgalmi értékű helyiségre vonatkozó bérleti szerződés versenyeztetés mellőzésével történő megkötéséről, az alábbi esetekben:
a)
életvédelmi (polgári védelmi) helyiség kerül bérbeadásra,
b) a Bizottság a versenyeztetés kiírása alól az önkormányzat által biztosítandó alapellátást ellátó személy, szervezet, egyéb közfeladatot ellátó civilszervezet, egyház kérelmére vagy más közérdekű cél megvalósítása érdekében arra felmentést adott,
c) bérleti jog átruházása, cseréje és jogutódlása esetén,
d) A bérlő kérelmére a határozott idejű bérleti jogviszony megszűnését követően a helyiség ismételt bérbeadása esetén, amennyiben a bérbeadó által javasolt feltételeket elfogadja,
e) tárolók, gépkocsi beálló helyek, teremgarázsban lévő gépkocsi beálló helyek bérbe adása,
f) ha a helyiség bérbevételére két alkalommal megismételt versenyeztetési eljárás nem vezetett eredményre,
g) az Erzsébet krt. - Király utca - Lövölde tér - Városligeti fasor - Dózsa Gy. út - Verseny utca - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út által határolt területen
ga) üresen álló pince vagy pince szinten lévő, továbbá udvari bejáratú helyiségek bérbe adása esetén;
gb) lévő helyiség, amely már több mint egy éve üresen áll és pályázat útján nem sikerült bérbe adni;
h)
legalább 3 éve üresen álló, legfeljebb 15 m2 alapterületű helyiség bérbeadása esetén, ha az üres helyiség után fizetendő közös költség összege meghaladja az évi ötvenezer forint összeget,
i) a Károly krt. - Király utca - Erzsébet krt. - Rákóczi út által határolt területen
ia) több mint 3 éve üresen álló pince, vagy pinceszinten lévő, vagy udvari bejáratú helyiségek bérbeadása esetén;
ib) lévő helyiség, amely már több mint 3 éve üresen áll és pályázat útján nem sikerült bérbeadni;
ÉS AMENNYIBEN:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 57. § (4) bek. Dönt az üres helyiség bérbeadására vonatkozó versenyeztetési kiírásról és annak tartalmáról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év, vagy ennél rövidebb idő alatt a tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 58. § (2) bek. Dönt az üres helyiség bérbeadására vonatkozó versenyeztetés eredményéről, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot eléri, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 59. § Dönt előbérleti jog létesítéséről, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot eléri, de 10 év, vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 60. § (3) bek. Dönt a bérbeadási szerződés módosítására vonatkozó igényről, illetve bérbeadói ellenajánlatban foglalt feltételek elfogadásához kötheti a szerződés módosítását, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 61. § (3) bek. Dönt a bérbeadás időtartamáról, határozott időtartam esetén legfeljebb 5 évben, illetve - amennyiben a helyiség leendő bérlője a szerződésben kötelezettséget vállal a forgalmi értékhez viszonyított jelentős, legalább az egy éves bérleti díj összegét meghaladó mértékű beruházásra - legfeljebb 15 évben meghatározva a bérbeadás időtartamát, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 62. § (1)-(2) bek. Dönt - a bérlő kezdeményezésére - a rendelet hatálybalépésekor már fennálló határozatlan idejű bérleti szerződés határozott idejű bérleti szerződésre történő módosításáról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 63. § (2) bek. Dönt a bérleti díj átmeneti időszakra történő csökkentéséről különösen az alábbi okok miatt:
a)
az épületen vagy a közterületen végzett építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség átalakítása vagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt,
d) az Önkormányzat érdekeit szolgáló egyéb, vagy közérdekű okból (pl. ha a helyiséget társadalmi szervezet, közalapítvány bérli),
amennyiben:
a) az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 63. § (3) bek. Dönt - a bérlő kérelmére - a bérleti díjnak az akadályoztatás időtartamára történő csökkentéséről és a csökkentés legfeljebb 50%os mértékéről, illetve ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátolják, hogy a helyiségben végzett üzleti tevékenység bizonyíthatóan hátrányt szenved, a megállapított bérleti díj ötven százaléknál nagyobb - de legfeljebb a helyiség után fizetendő közös költség mértékével megegyező - mértékben történő mérsékléséről, amennyiben:
a)
a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garázs céljára szolgáló helyiség bejárata előtt az épülten vagy a közterületen végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a helyiség megközelítését harminc napnál hosszabb ideig gátolja,
b) a bérlő a helyiséget a bérbeadó hozzájárulásával átalakítja, vagy felújítja,
és amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 63. § (4) bek. Dönt a határozott idejű, minimum 48 hónapra szóló helyiségbérleti jogviszony létesítésekor a fizetendő bérleti díj meghatározott időszakonként és mértékben történő emelésére vonatkozó megállapodásról, amennyiben a bérlő a kerületfejlesztési célok között meghatározott tevékenységet kíván a helyiségben folytatni és amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 63. § (5) bek. Dönt a bérlő által a kulturális vagy oktatási célra bérbe vett épület, vagy helyiségcsoport éves bérleti díját meghaladó mértékben végzett felújítások hitelt érdemlően igazolt költségeinek az általános szabályoktól - 29. § (3) bek.: havonta egyenlő arányban, legfeljebb a bérleti díj 50%-ig kell csökkenteni a bérleti díjat - eltérő mértékben történő bérleti díjba való beszámításáról amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 65. § (2) bek. Dönt a helyiség albérletbe adására vonatkozó hozzájárulás megadásáról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 65. § (3) bek. a) Dönt a helyiség albérletbe adásához adott hozzájárulás időpontjában a bérlő által fizetendő - a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa közötti mértékre - emelt bérleti díj fizetéséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 66. § (2) bek. Dönt fennálló szerződés esetén bérlőtársi jogviszony létesítése és bérlőtársi kör bővítése miatt szükséges szerződésmódosításról, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 68. § (2) bek. Dönt a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének bérbeadói kezdeményezése esetén cserehelyiség felajánlásáról, vagy pénzbeli térítés fizetéséről, valamint pénzbeli térítés esetén annak - a bérlő által használt helyiség beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 50%-áig terjedő - mértékéről, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 144/2015. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat 15. pont Dönt egyedi megállapodás megkötéséről a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a bérlő által vállalt felújítási kötelezettség alapján elvégzett munkák költségeinek bérleti díjba történő beszámítására vonatkozóan, a bérleti díj maximum 50%-a erejéig.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 144/2015. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat 16. pont Dönt a legalább két éve üresen álló pincehelyiségek 144/2015. (III. 25.) KT határozat 9) pontban és 12) pont f) és g) alpontjában és a 14) pontban meghatározott bérleti díjaktól eltérő, alacsonyabb, de legalább a közös költség mértékével megegyező mértékű bérleti díjáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 144/2015. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat 17. pont Dönt a határozatlan időre szóló bérleti szerződés felmondásáról, amennyiben 144/2015. (III. 25.) KT határozat hatálybalépésekor fennálló bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj a szerződés alapján alacsonyabb, mint a 144/2015. (III. 25.) KT határozat szerint megállapítható bérleti díj, és/vagy a bérleti szerződés nem tartalmazza a valorizáció lehetőségét, s ezen okból az ERVA Nonprofit Zrt. kezdeményezi a bérleti szerződés módosítását, amely módosítást a bérlő nem fogad el.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 4. § (1) bek. Nettó 50 millió forint forgalmi érték alatt kijelöli a bérleményeket elidegenítésre.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 3. § (3) bek. A nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti bérlemények elidegenítéséről a vételár meghatározásával egyidejűleg dönt.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 11. § (1)-(2) bek. Nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti ingatlan esetében jóváhagyja az értékbecslést, vagy kérheti a felülvizsgálatát, dönt a felülvizsgálat költségeinek viseléséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 13. § (1). Nettó 50 millió forgalmi érték alatt dönt a térítés nélkül az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakás forgalmi értékének elfogadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 13. § (2) bek. Nettó 50 millió forgalmi érték alatt dönt a térítés mellett az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakás forgalmi értékének elfogadásáról, illetve a forgalmi érték 60-100%-ában megállapítja az ingatlan vételárát a szerzést követő 5 év elteltével.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 14. § (6) bek. Dönt a határozatának módosításáról, ha az ajánlati kötöttség határidején belül az elővásárlásra jogosult kérelmet nyújtott be a határozat módosítása iránt.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 15. § (3) bek., 26. § (3) Dönt új eladási ajánlat kiadásáról az elővásárlásra jogosult költségére, ha az önkormányzat ajánlati kötöttsége lejárt és az adásvételi szerződést a jogosult oldalán felmerült okból nem kötötték meg.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 40/2013. (VI. 28.) ör. 3. § (6b) Jóváhagyja a társasházak, lakóépületek közterülettel érintkező homlokzaton falfirka elhelyezését megakadályozó különleges festési, falfirka és illegálisan elhelyezett falragaszok eltávolítási munkálatainak elvégeztetésére vonatkozó támogatási szerződést és annak módosításait.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 40/2013. (VI. 28.) ör. 6. § (3) bek. Kiírja a város-rehabilitációs támogatásra jelentkezés feltételeit tartalmazó nyilvános pályázatot..
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 40/2013. (VI. 28.) ör. 7. § megállapítja a társasházak felújításának támogatásáról szóló pályázati felhívás részletes tartalmát, feltételeit, megállapítja a pályázat szövegét..
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 17. § (4) bek. A vevő kérelmére egy alkalommal hozzájárulhat a részletfizetési kötelezettség egy évig tartó szüneteltetéséhez.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 21. § (4) bek. Nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti bérlemények esetében dönt az adásvételi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 23. § (4) bek. Ha az épület kizárólag az Önkormányzat tulajdona, a nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti ingatlanok esetében a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának javaslata alapján dönt az alapító okiratba, eladási ajánlatba és az adásvételi szerződésbe felveendő rendelkezésekről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 24. § (1) bek. A Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának javaslata és a bérbeadó megbízottjának előterjesztése alapján dönt a nettó 50 millió forint forgalmi érték alatti épületen elvégzendő munkálatok tűrésére vonatkozó kötelezettségről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 69. § Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő tárolók, teremgarázsban található vagy felszíni gépkocsi beálló helyek bérleti szerződésének felmondásáról, a felmondási időre vonatkozó általános szabálytól - legalább 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjával történő felmondás - való eltéréstől, amennyiben:
a)
az ingatlan a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket eléri, de a nettó ötvenmillió forint forgalmi értéket nem haladja meg,
b) az ingatlan forgalmi értékétől függetlenül, ha az ingatlan hasznosításából származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot meghaladja, de 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt a nettó tizenkétmillió forintot nem haladja meg
és a Képviselő-testület egyedi határozatával nem vonja magához a jog gyakorlását.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 32. § Dönt a bérlő, vagy a jogcímnélküli lakáshasználó kérelmére a bérbeadó megbízottja, vagy a jegyző - a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége, vagy az önkormányzat e feladat ellátásra kijelölt intézménye útján tett - javaslata alapján a bérleti-, illetve a használati díj hátralék és annak kamatai megfizetésére legfeljebb 36 havi részletfizetési idő alkalmazásával részletfizetési megállapodás megkötéséről, ha a hátralék összege az 500 ezer forintot és a késedelem a 6 hónapot meghaladja.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 38. § (2) bek.; 42. § (1) bek.; 43. § (3) bek; 45. § (2) bek. Dönt a bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a lakásba történő befogadás, tartási szerződés, albérletbe adás, lakáscsere, bérlőtársi bérbeadás, lakásbérleti jogviszony folytatásának elismerése, társbérleti lakrész bérbeadása esetében.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 41. § (1) bek. Dönt a piaci, vagy költségelvű bérleti díjjal bérbe adott lakás vagy annak egy része albérletbe adásához való előzetes hozzájárulásról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 12/2012. (III. 26.) ör. 9. § (2) bek. Dönt a 11/2012. (III. 26.) ör.-ben meghatározott eseteken túl a bérlőkijelölési jog kedvezményezettjének társadalmi tevékenységére, hasznosságára tekintettel az ellenérték mérsékléséről, vagy az ellenértéktől történő eltekintésről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 18/2012. (IV. 27.) ör. 3. § (1) bek. Gyakorolja a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlemények elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat nettó 50 millió forint forgalmi érték alatt.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Mindenkori éves költségvetési rendelet, a 40/2013. (VI. 28.) ör. és a
9/2008. (IV. 25.) ör.
Dönt a „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok „ kiadási előirányzatainak felhasználásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 40/2013. (VI. 28.) ör. 4. § (1) Megállapítja a magánszemélyeknek nyújtható vissza nem térítendő ablak felújítási pályázat elbírálásának szempontjait, melyet közzétesz az Erzsébetváros c. önkormányzati lapban és az önkormányzat honlapján.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 40/2013. (VI. 28.) ör. 4. § (3) Dönt a magánszemélyeknek nyújtható vissza nem térítendő ablak felújítási pályázatok támogatásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 100/2012. (II. 27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012. (IV. 26.), 517/2012. (IX. 20.), 693/2013. (X. 31.), 124/2014. (IV. 29.) és 499/2015. (XII. 15.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (továbbiakban Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat) I. rész 2.5. pont, III. rész 3.2. pont Meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést (a külső lebonyolító szakértő javaslatán alapuló bírálóbizottsági javaslatot ismertető hivatali előterjesztés alapján); dönt az eljárás eredményességéről/eredménytelenségéről, a (végleges) ajánlatok érvényességéről/ érvénytelenségéről, az eljárás nyerteséről.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat I. rész 2.5. pont, III. rész 3.2. pont Dönt a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés végleges szövegének elfogadásáról.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat II. rész 2. pont A közbeszerzési terv alapján dönt arról, hogy a Kbt.-ben nem kötelező jelleggel meghatározottaknak megfelelően az Önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről, a külön jogszabályban meghatározott minta szerint, előzetes éves összesített tájékoztatót jelentet-e meg.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat III. rész 3.2. pont Dönt a részvételre jelentkezők alkalmasságáról (a Városgazdálkodási Iroda előterjesztése alapján).
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. rész 4.3. pont Dönt a közbeszerzési eljárás továbbviteléről (a Hivatal, illetve a külső lebonyolító szakvéleménye és javaslata alapján), ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntés(eke)t.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. rész 5.2. pont Dönt az éves statisztikai összegezés jóváhagyásáról legkésőbb május 30. napjáig.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat V. rész 1.4. pont Tárgyalásos eljárás esetén - az esetleges hiánypótlások beérkezése után - dönt arról, hogy mely ajánlattevők vehetnek részt a tárgyaláson..
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont A Kbt. tárgyi hatálya alá eső beszerzési eljárásokban a közbeszerzési értékhatár elérése, illetve a nettó 10 millió forint értékhatár elérése esetén meghozza az eljárást lezáró döntést.
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont A Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó eljárásokban a nettó 10 millió forint értékhatárt elérő beszerzési érték esetén meghozza az eljárást lezáró döntést
Városüzemeltetési Bizottság 28/2013. (V. 31.) ör. 1. § (1) bek. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott keretösszegig növényesítési pályázatot írjon ki a VII. kerület közigazgatási területén lévő
a)
társasházak,
b)
lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),
c)
önkormányzati lakóépületek kezelője [a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek], továbbá
d)
a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények részére.
Városüzemeltetési Bizottság 28/2013. (V. 31.) ör. 2. § (1) bek. A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a növényesítés támogatásának mértékét, a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait ezen rendelet keretei között a Bizottság határozza meg.
Városüzemeltetési Bizottság 28/2013. (V. 31.) ör. 2. § (3) bek. A pályázatokat a Bizottság bírálja el és dönt a pályázat eredményének megállapításáról, a pályázóknak nyújtandó támogatásról.
Városüzemeltetési Bizottság 28/2013. (V. 31.) ör. 2. § (4) bek. A támogatás mértéke a pályázó által benyújtott és abból Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés legfeljebb 70%-a lehet, de nem haladhatja meg a 250. 000 Ft-ot.
Városüzemeltetési Bizottság 28/2013. (V. 31.) ör. 3. § (3) bek. A keretösszegből a tárgyévben még rendelkezésre álló és az elnyert, de a szerződéskötési határidő elmulasztása és a pályázó szerződésszegése miatt felhasználásra nem került összeghatárig a Bizottság pótpályázat kiírásáról dönthet.
Városüzemeltetési Bizottság 29/2013. (V. 31.) ör. 1. § (1) bek. 1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott keretösszegig az igények ismeretében az alábbi biztonsági berendezések létesítésének támogatására pályázatot írjon ki:
a)
kapufigyelő rendszer kialakítására,
b)
szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére,
c)
hevederzár felszerelésére.
Városüzemeltetési Bizottság 29/2013. (V. 31.) ör. 2. § (2) bek. A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a támogatás mértékét, formáját, a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait a Bizottság határozza meg.
Városüzemeltetési Bizottság 29/2013. (V. 31.) ör. 2. § (4) bek. A pályázatokat a Bizottság bírálja el, megállapítja a pályázat eredményét és dönt a pályázóknak nyújtandó támogatásról.
Városüzemeltetési Bizottság 29/2013. (V. 31.) ör. 2. § (5) bek. (5) A Bizottság által javasolt pénzbeli támogatás összege a pályázó által benyújtott és a Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés legfeljebb 50%-a lehet, azonban 1. § (1) bek. a) pontja esetében a 250.000,- Ft-ot, a c) pont esetében a 20.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatást az Önkormányzat természetben, az e célra létrehozott készlet erejéig, a Bizottság határozata alapján, a pályázatok beérkezési sorrendjében a készülék átadásával, átvételi elismervény ellenében nyújtja. A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.
Városüzemeltetési Bizottság 29/2013. (V. 31.) ör.3. § (2) bek. A keretösszegből a tárgyévben még rendelkezésre álló és az elnyert, de a szerződéskötési határidő elmulasztása és a pályázó szerződésszegése miatt felhasználásra nem került összeghatárig a Bizottság pótpályázat kiírásáról, vagy újabb készlet beszerzéséről dönthet.
Városüzemeltetési Bizottság Mindenkori éves költségvetési rendelet, a 28/2013. (V. 31.) ör. és a
29/2013. (V. 31.) ör.
Dönt a „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” előirányzatainak felhasználásáról.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 3. § (4) bek. Dönt a 46/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó-ipari teraszok 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartására irányuló kérelmek tekintetében a hozzájárulás megadásáról.
Városüzemeltetési Bizottság 52/2012. (XII. 17.) ör. 4. § (3) bek. A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról hozott képviselő-testületi döntés keretein belül az egyes felhasználásokat a Bizottság hagyja jóvá.
Városüzemeltetési Bizottság 52/2012. (XII. 17.) ör. 4. § (4) bek. Negyedévente ellenőrzi az alap felhasználását.
Városüzemeltetési Bizottság 239/2006. (IV. 28.) sz. KT. határozat A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Középtávú Közrendvédelmi koncepciója 5. fejezet C.21. pont A Városüzemeltetési Bizottság koordinatív szerepet vállal a szakmai munkák összehangolásában.
Városüzemeltetési Bizottság 607/2011. (VI. 29.) sz. KT. határozat A Városüzemeltetési Bizottság a Környezetvédelmi program végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és az ellenőrzés tapasztalatairól a Képviselő-testület éves munkaterve szerint a meghatározottak alapján beszámol.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 3. § (4) bek. Az üzletek eltérő nyitva-tartás engedélyezéséről a (3) bekezdésben meghatározott hozzájárulások megléte esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága dönt.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 5. § (1) bek. A teraszok működésével kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálása a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.
Városüzemeltetési Bizottság 48/2012. (XII. 17.) ör. 40. § (2) A képviselői vagyonnyilatkozatok, valamint az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés vizsgálatát a Városüzemeltetési Bizottság végzi.
Városüzemeltetési Bizottság 22/2013. (IV. 30.) ör. 2. § (1) bek. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó esetekben a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a kérelmezett időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 60 nappal, a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozó esetekben legalább 30 nappal, egyéb esetekben pedig legalább 10 nappal korábban kell benyújtani.
Városüzemeltetési Bizottság 22/2013. (IV. 30.) ör. 2. § (2) bek. A Képviselő-testület - a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével - az e rendelet hatálya alá tartozó közterületek vendéglátó-, kereskedelmi-, és reklám célú használatára irányuló kérelmek tekintetében, továbbá azon rendezvények tartására irányuló kérelmek tárgyában, amelyekhez kereskedelmi-, vendéglátó-, vagy reklámcélú tevékenység is kapcsolódik a döntés jogát a Városüzemeltetési Bizottságra, minden más közterület-használati kérelem, valamint a jogosulatlan közterület-használatról való döntés esetében a Polgármesterre ruházza át.
Városüzemeltetési Bizottság 22/2013. (IV. 30.) ör. 2. § (2a) bek. Amennyiben a közterület-használat kérelmezett időtartama a két évet meghaladja, úgy a közterület-használati hozzájárulás tárgyában a Képviselő-testület dönt.
Városüzemeltetési Bizottság 22/2013. (IV. 30.) ör. 2. § (8a) bek. A rendelet 4. mellékletében meghatározott kiemelt közterületeken a vendéglátó teraszok, előkertek közterület-használati hozzájárulásának kiadására vonatkozóan minden év január 31-ig pályázat kerül kiírásra, amelyre az érintett közterülettel határos vendéglátóüzletek - megfelelő kereskedelmi jogosultsággal rendelkező - üzemeltetői nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírást, valamint a benyújtott kérelmeket a Városüzemeltetési Bizottság hagyja jóvá, illetve bírálja el. A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területekre a pályázat elbírálását követően is benyújtható kérelem.
Városüzemeltetési Bizottság 22/2013. (IV. 30.) ör. 6. § (4) bek. A (3) és (3a) bekezdésekben meghatározott részletfizetési kedvezményről jogosult kérelmére a Városüzemeltetési Bizottság dönt.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 3. § (4) bek. Az üzletek eltérő nyitva-tartás engedélyezéséről a (3) bekezdésben meghatározott hozzájárulások megléte esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága dönt.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 4. § (2) bek. A működési hozzájárulás összege a társasházak részére nyújtandó pályázati támogatás részét képezi. Az érintett társasházak részére történő felhasználás módjáról a Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt. A pályázat kiírásának és elbírálásának módjára a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szabályai vonatkoznak.
Városüzemeltetési Bizottság 46/2012. (XII. 17.) ör. 5. § (1) bek. A teraszok működésével kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálása a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.
Városüzemeltetési Bizottság 48/2012. (XII. 17.) ör. 41. § (1) Az Mötv. 59. §-a szerinti feladatokon túl a bizottság feladata:
a)
javaslatot tesz - saját szakterülete vonatkozásában - a költségvetési koncepció és az önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
b)
a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,
c)
véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket. A Képviselő-testület munkatervében, számára meghatározott feladatok tárgyában előterjesztést nyújt be,
d)
közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.
Az egyes bizottságok feladatkörébe tartozó rendelet-tervezeteket az érintett bizottság köteles véleményezni.
Városüzemeltetési Bizottság 48/2012. (XII. 17.) ör. 41. § (2) A bizottság önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és egyéb szakterületéhez tartozó intézményekkel, szervezetekkel.
Jegyző 2/2013. (I. 25.) ör. 3. § (5) bek. Dönt a 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott, üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén közigazgatási bírság kiszabásáról.
Jegyző 17/2013. (IV. 30.) ör. 3. § b) pont
6/2016. (II. 18.) ör. 27. §
Dönt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság megállapításáról.
Jegyző 48/2012. (XII. 17.) ör. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 34. § (1), (3) és (4) bekezdése, 35. §, 36. § (1) és (3) bekezdése, 37. § (2) és (3) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 41. § (2) bekezdése, 42/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja és (2) bekezdése és a 45. § (1) bekezdése vonatkozásában a közút kezelőjén a jegyzőt kell érteni.
Jegyző 37/2015. (X. 30.) ör. Dönt a magánterületen lévő fás szárú növények védelmével, kivágásával kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásokban, megállapítja a fapótlás módját, mértékét és határidejét. Megállapítja a közterületen lévő fás szárú növények pótlásának módját, mértékét.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (3) bek. a) pont Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a nettó százezer forint forgalmi értéket, vagy százezer forint nyilvántartási értéket meg nem haladó vagyonelemről, vagy vagyonösszességről - a továbbiakban együtt: vagyonról - rendelkező döntések (tulajdonjog átruházás, bármilyen jogcímen történő hasznosítás, vagyonkezelésbe adás, haszonélvezeti jog alapítása, valamint minden más, nem nevesített jogcímen történő tulajdonosi joggyakorlás) esetében.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (3) bek. b) pont Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a vagyon forgalmi értékétől, vagy nyilvántartási értékétől függetlenül a vagyon bármely jogcímen történő hasznosításáról, ha a hasznosításból származó bevétel éves szinten a nettó százezer forintot nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 13. § (2) bek. Az Önkormányzat tulajdonát képező tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett értékpapírok - a továbbiakban együtt: értékpapírok - tulajdonjogának átruházása esetén az átruházás lebonyolításában közreműködő gazdasági szervezetet versenyeztetés útján történő kiválasztása esetében dönt a versenyeztetés feltételeiről, az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának szempontjairól és az eljárás eredménye alapján kiválasztott gazdasági szervezettel megkötésre kerülő szerződés tartalmáról abban az esetben, ha az értékpapírok értéke a nettó százezer forintot, vagy a százezer forint nyilvántartási értéket nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 15. § (3) bek. A kinevezés, felmentés, díjazás megállapítása kivételével gyakorolja a 100%-ban közvetlenül az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselője tekintetében az egyszemélyes gazdasági társaság taggyűlését, illetve az alapítóját megillető munkáltatói jogokat.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 18. § (16) bek.,
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont
Dönt a kizárólagos jogon alapuló, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos közszolgáltatás vagy közfeladat ellátása vagy megszervezése tárgyában kötendő vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről abban az esetben, ha a beszerzés értéke a nettó 10 millió forintot nem éri el.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 21. § (1) bek. Képviseli az Önkormányzatot azon társasházak vonatkozásában, amelyekben az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik - a továbbiakban: társasház -, a társasházak közgyűlésein, illetve írásbeli szavazás esetén az önkormányzati tulajdont illetően.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 21. § (3c) bek. Dönt - a hozzájárulás megadására a rendelkezésre álló idő rövidségére, vagy más egyéb kényszerítő körülményre tekintettel, a PKB utólagos tájékoztatása mellett - hozzájárulás megadásáról a rendes gazdálkodás keretein belüli többlet kötelezettség (célbefizetés), valamint a közösséget terhelő egyéb kötelezettség (pl. hitelfelvétel) vállalásához, ha az Önkormányzat tulajdoni részesedése a társasházban eléri vagy meghaladja a 25%-ot, vagy a kötelezettség meghaladja a nettó százezer forintot, de nem haladja meg a nettó ötvenmillió millió forintot.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 22. § (1) bek. a) pont Dönt az Önkormányzat bíróság előtt folyó jogvitáiban az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról, amennyiben a pertárgy értéke nem határozható meg, vagy meghatározható, de a nettó százezer forintot nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 22. § (2) bek. Megteszi az Önkormányzat bíróság előtt folyó jogvitáiban az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatait (a pertárgy értékétől függetlenül), abban az esetben, ha a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló idő rövid, vagy más egyéb kényszerítő körülmény ezt szükségessé teszi.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 23. § (1) bek. Dönt peres eljárásban történő perbeli egyezség megkötéséről és a bíróság előtti jogvitának peren kívüli egyezséggel történő lezárásáról, amennyiben a pertárgy értéke nem határozható meg, vagy meghatározható, de értéke a nettó százezer forintot nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 23. § (2) bek. Dönt egyéb jogvitát lezáró egyezség megkötéséről, ha a vita alapjául szolgáló dolog értéke a nettó százezer forintot nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 24. § (1) bek. Dönt a 11/2012. (III. 26.) ör. 22. § (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, hatósági eljárásokban az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 24. § (2) bek. Dönt a 11/2012. (III. 26.) ör.-ben nem nevesített, az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról, amennyiben
a)
a nyilatkozat jog vagy tény fennállását igazolja, vagy
b) a nyilatkozat megtétele nem jár pénzügyi kötelezettség vállalásával.
Polgármester 12/2012. (III. 26.) ör. 32. § Dönt azon felhatalmazás megadásáról, amely alapján a bérbeadó megbízottja a bérlővel, vagy a jogcímnélküli lakáshasználóval - annak kérelmére - a bérleti, illetve a használati díj hátralékra és annak kamataira legfeljebb 12 havi részletfizetési megállapodást köt, amennyiben a hátralék összege az 500 ezer forintot és a késedelem a 6 hónapot nem haladja meg.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 5. § (4) bek. A képviselő-testületi hatáskörből át nem ruházható hatáskörök kivételével gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, amelyek gyakorlását a Képviselő-testület egyedi határozatával átruházza rá.
Polgármester 11/2012. (III. 26.) ör. 7. § (3) bek. Dönt arról, hogy nettó százezer forint nyilvántartási értéket nem meghaladó vagyon tulajdonjogának átruházására versenyeztetési eljárás alkalmazásával kerül sor.
Polgármester 12/2012. (III. 26.) ör. 2. § (2) bek. Gyakorolja a bérbeadói jogokat az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a 12/2012. (III. 26.) ör. 14. §-ban meghatározott azonnali döntést igénylő helyzetben.
Polgármester 12/2012. (III. 26.) ör. 2. § (3) bek. Dönt az üres helyiség - bérleti jogviszonyt nem létesítő - ideiglenes, legfeljebb 3 hónapig tartó használatba adásáról és hasznosításáról, a használati díjról, az ideiglenes használat egy alkalommal, legfeljebb a lejárt használati idő tartamával történő meghosszabbításáról.
Polgármester 59/2013. (XI. 4.) ör. 6. § Dönt a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásáról.
Polgármester 22/2013. (IV. 30.) ör. 2. § (2) bek. Dönt a 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatára irányuló hozzájárulás megadásáról a vendéglátó, kereskedelmi, reklámcélú használat kivételével, amennyiben a közterület-használat kért tartama a két évet nem haladja meg, továbbá dönt a jogosulatlan közterület-használatról.
Polgármester 55/2012. (XII. 17.) ör. 3. § (2) bek. Dönt az 55/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározott településképi véleményezési eljárással összefüggő javaslatról.
Polgármester 54/2012. (XII. 17.) ör. 5. § (2), (3) bek. Dönt az 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározott településképi bejelentési eljárásban benyújtott kérelmek tudomásulvételéről, vagy azok megtagadásáról.
Polgármester A mindenkori hatályos költségvetési rendelet A Képviselő-testület által elfogadott hatályos költségvetési rendelet által átruházott hatáskörök.
Polgármester 2/2013. (I. 25.) ör. 3. § (1) bek. Dönt a 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén közigazgatási bírság kiszabásáról, kivétel az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő magatartást.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (továbbiakban Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat) I. rész 2.1. pont Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzési adatlap aláírásával.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat I. rész 2.3. pont Amennyiben a közbeszerzési eljárás fajtája indokolja, az eljárás megindításával egyidejűleg dönt a közbeszerzési eljárásban meghívandók körére vonatkozó hivatali előterjesztés tárgyában.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat I. rész 2.4. és II. rész 3.1. pont Az eljárás megindítása előtt létrehozza a Bírálóbizottságot, egyidejűleg dönt a bevonni kívánt külső lebonyolító szakértő személyéről, egyéb külső megbízott bevonásáról.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat I. rész 2.9. pont Dönt a külső lebonyolító szakértő megbízásának tartalmáról.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. rész 4.2. pont Dönt a Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont Dönt a nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő, vagy meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő, vagy meghaladó, de Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokban az ajánlattételi felhívás tartalmáról, az ajánlattételre felhívásra kerülő ajánlattevők köréről a beszerzés tárgya szerinti szakiroda indokolt javaslata alapján.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont A Kbt. tárgyi hatálya alá eső eljárásokban a nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő, vagy meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt, illetve a nettó 10 millió forint értékhatárt el nem érő beszerzési érték esetén meghozza az eljárást lezáró döntést.
Polgármester Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. rész 1.1. pont A Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó eljárásokban a nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő, vagy meghaladó, de a nettó 10 millió forint értékhatárt el nem érő beszerzési érték esetén meghozza az eljárást lezáró döntést.

  Vissza az oldal tetejére