Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Erzsébetvárosban a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek betartása és betartatása.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet jelen rendelet így határoz meg.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.

3. Hatásköri rendelkezés és eljárási szabályok

3. § (1) *  A jelen rendelet 8. §-ában meghatározott cselekmény kivételével a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására - átruházott hatáskörben - a polgármester jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt az eljárás bejelentés, a közterület-felügyelő közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve alapján, vagy hivatalból indul.

(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi; a szabályok megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.

(5) *  A jelen rendelet 8. §-ában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.

(6) * 

Jogkövetkezmények

4. § *  (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben a Ket. 94/A. §-ban foglaltakat figyelembe véve - a jogsértő személyétől függően, valamint a jogsértés jellegével arányban - a jelen rendelet

a) 5. §-ban, továbbá a 10-11/B. §-ban meghatározott jogellenes magatartás elkövetése esetén természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság, a

b) 6-9. §-ban meghatározott jogellenes magatartás elkövetése esetén természetes személyek esetén százötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számlájára kell megfizetni.

4. Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

Erzsébetváros Önkormányzata jelképeinek jogosulatlan használata

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat jelképeinek meghatározásáról, azok használatának szabályozásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (V. 24.) önkormányzati rendelete szerint Erzsébetváros önkormányzati jelképeit engedély nélkül, vagy a számára kiadott engedélytől eltérően használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja; továbbá a rendeletben foglaltakat egyéb módon megszegi.

A közterület használatával, -rendjével kapcsolatos szabályok megszegése * 

6. § *  (1) A közterület rendjére vonatkozóan a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Közter. Ör.), a vendéglátó-ipari teraszok nyitvatartására vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Terasz Ör.) foglaltakat figyelembe véve kell a (2)-(4) bekezdést alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a közterületet közterület-használati engedély vagy hatósági szerződés nélkül, vagy a közterület-használati engedélytől illetve hatósági szerződéstől eltérő módon használja - ide nem értve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/A. §-ában, vagy a 200/A. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket -, különösen a közterület-használati engedélyben vagy hatósági szerződésben megjelölt célt, tevékenységet, méretet, területet, időtartamot tekintve.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, a közterületet rendeletetésétől eltérő célra használó, aki a közterület használatát követően nem tesz eleget a közterület eredeti állapotának helyreállítására vonatkozó kötelezettségének.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a Terasz Ör. 3. §-ában foglalt előírásokat megszegi.

Közterületi szeszesital fogyasztás

7. § * 

Üzletek éjszakai nyitva tartásának megszegése

8. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat megszegi.

8/A. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat megszegi.

Közút nem közlekedés céljára történő igénybevételével kapcsolatos szabályok megszegése

9. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ában meghatározott közutak igénybevételéért - az 5. §-ban foglaltak kivételével - az igénybevételi díjat nem fizeti meg, vagy megsérti a 6. §-ban előírt kötelezettségeit, illetve a közút nem közlekedési célú igénybevétele során a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el és nem teljesíti a közlekedési hatóság kötelezését.

Plakátok elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki

a) *  a Közter. Ör. 29. § (2) bekezdésében foglaltakat megvalósítja;

b) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja;

c) hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el;

d) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el;

e) hirdetményt, plakátot, falragaszt nem a kijelölt helyen helyez el

Állattartási szabályok megszegése

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki

a) a lakóház közös tulajdonú helyiségeiben, területein az általa tartott állat által okozott szennyeződést nem távolítja el;

b) gazdátlan állatot környezetet szennyező, másokat zavaró módon etet, illetve madarat az épületbe szoktat, kivéve az énekesmadarak téli (november 1-től április 1-ig tartó), énekesmadarak számára készült madáretetőből történő etetése, melynél szintén gondoskodni kell a keletkező szennyeződés eltávolításáról.

Településképi bejelentés elmulasztása * 

11/A. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a településképi bejelentési eljárásról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott tevékenységet bejelentés nélkül valósítja meg.

Köztisztasági szabályok megszegése * 

11/B. § *  A köztisztasági szabályok megszegésével a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos (az ingatlan kezelője, használója), aki Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: Főr.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében meghatározott, az ingatlan, az az előtti járda, valamint a járda és kocsiút közötti terület tisztán tartásával, gondozásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, továbbá az, aki a Főr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgy, fa vagy egyéb növény beszennyezésének, rongálásának tilalmát megszegi.

5. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások esetében kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. január 25-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére