Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete indokolása

a fás szárú növények védelméről

Általános indokolás

A fás szárú növények rongálásának és indokolatlan pusztításának megakadályozása, valamint az indokoltan kivágott fás szárú növények pótlásáról való gondoskodás érdekében szükséges egy, a fás szárú növények védelméről szóló önálló helyi önkormányzati rendelet megalkotása, mely a jogalkalmazás szempontjából is célszerű és szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját fogalmazza meg, és a rendelet hatályát tisztázza.

A 2. §-hoz

Az egyértelmű és egységes fogalomhasználat érdekében definiálja a rendeletben használt kifejezéseket.

A 3. §-hoz

A rendelet hatásköri szabályait tartalmazza. Magánterületi ingatlanon történő fakivágás esetén a rendelet a Jegyző hatáskörébe helyezi a döntési kompetenciát. Közterületi ingatlanon történő fa- és cserjekivágásával kapcsolatos döntés meghozatalát a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet utalja a Jegyző hatáskörébe.

A 4. §-hoz

A közterületi ingatlanon történő fapótlás mértékét és módját jelöli ki, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kiegészítve.

Az 5. §-hoz

A magánterületi ingatlan vonatkozásában a rendelet szabályozza a fakivágások esetkörét. A rendelet előírásai meghatározzák a fakivágás engedélyhez kötöttségét, a veszélyt jelentő fák kivágásának kötelezettségét, továbbá a fakivágási kérelem és bejelentés kötelező tartalmi elemeit és mellékleteit. A rendelet kötelezővé teszi a kiszáradt fák kivágását.

A 6. §-hoz

A magánterületi ingatlan vonatkozásában a rendelet előírásai meghatározzák a kivágott fák utáni fapótlási kötöttséget, differenciáltan a fakivágás indokára és a fák egészségi állapotára való tekintettel. A rendelet - az ingatlan adottságainak függvényében - kötelezővé teszi új fahelyek kialakítását a fapótlás céljára, illetve amennyiben a pótlás feltételei helyben nem adottak, lehetőséget ad a fapótlás más ingatlan területén történő teljesítésére.

A 7. §-hoz

A rendelet alapján, ha fapótlási kötelezettség szerinti ültetendő fák az ingatlan területén - közterületi és magánterületi ingatlan vonatkozásában egyaránt - az ingatlan adottságai miatt nem vagy csak részben helyezhetők el, és más ingatlan területén történő fapótlás nem jelölhető ki, a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeli megváltást kell előírni. A hatóság nem rendelkezhet automatikusan a pénzbeli kompenzációról, először tisztázni kell, hogy a fa helyben pótolható-e. A rendelet szabályozza a pénzbeli megváltás megfizetésének szabályait, és a pénzbeli megváltás mértékét, differenciáltan az 5. § és 6. § meghatározott fapótlási kötelezettséget figyelembe véve. A pénzbeli megváltás mértéke úgy került meghatározása, hogy az a kötelezettet arra ösztönözze, hogy a pótlást - a pénzügyi szempontból kedvezőtlenebb pénzbeli megváltás helyett - tényleges faültetéssel teljesítse. A közterületi ingatlan vonatkozásában a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése ad felhatalmazást a fapótlást helyettesítő kompenzáció előírására.

A 8. §-hoz

Szabályozza a rendelet hatálybalépését. Továbbá rendelkezik Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletének 48. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről, mivel ezen rendelkezés ellentétes a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltakkal, tekintve, hogy az nem ad lehetőséget a fapótlást helyettesítő kompenzáció előírására. A jogszabályhely hatályon kívül helyezésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése ad felhatalmazást.


  Vissza az oldal tetejére