Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítására a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján kerül sor.

Az érdemi módosítások és a pontosító megfogalmazások, javítások többsége hatásköri kérdéseket érint, az atipikus, ritkán előforduló esetekre is megteremtve az egyértelmű, célszerű szabályozást, valamint helyenként tisztázó, racionalizáló változást eszközölve az eddigi szabályok rendszerén.

A tulajdonosi jogok gyakorlásának általános hatásköri szabályait érintő érdemi módosítások közül a bevételre alapított hatáskört egyértelműsítő szabály révén a vagyon forgalmi értéke alapján nem feltétlenül képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdések eldöntésének joga kerül a testülethez, míg a vagyonrészek hasznosítása esetén - magasabb rendű jogszabályi rendelkezésekhez hasonlóan - a kiegészített szabályozás a döntési hatáskört nem a teljes vagyonelem, hanem a hasznosítással érintett vagyonrész forgalmi értéke alapján telepíti.

Az Önkormányzat és más személyek közös tulajdonában álló ingatlan értékesítésére vonatkozó érdemi módosítások révén nő a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság versenyeztetés mellőzésére vonatkozó - törvényi keretek közti - mérlegelési jogköre, mely a módosítást követően kiterjed lakás résztulajdonának harmadik személy részére történő elidegenítésére, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségen fennálló résztulajdon elidegenítésére is, mindezt racionális szempontok indokolják, ugyanis az ingatlan résztulajdonának megtartása nem feltétlenül célszerű, a tulajdonostársak által már kiválasztott vevőjelölt mellett a versenyeztetés nem életszerű. A nettó egymillió forint forgalmi értéket meg nem haladó vagyon elidegenítése esetén maga a forgalmi érték indokolja, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mérlegelésére legyen bízva a versenyeztetés mellőzésére vonatkozó döntés.

A kizárólagos jogosultságok alapján létrehozandó szerződések megkötésére vonatkozó döntési hatáskörök a racionalizáló módosítás révén az egyéb beszerzésekre irányadó hatásköri szabályokkal egyezően alakulnak, megszüntetve az indokolatlan különbségtételt a szerződéskötésre vonatkozó engedélyezési eljárásokban.

A nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatokkal kapcsolatos módosítás révén egyértelműen olyan nyilatkozatok tartoznak polgármesteri hatáskörbe, ahol forgalmi értékre nem lehet alapítani a döntési jogosultságot.

Gyakori előfordulásuk önálló hatásköri szabályozást tesznek indokolttá az elővásárlási jog gyakorlására, illetve - egyéb önkormányzati rendelettel nem szabályozott - részletfizetési kérelmek elbírálására vonatkozó döntések esetében.

A társasházi ügyekkel kapcsolatos pénzügyi és kerületfejlesztési bizottsági, illetve képviselő-testületi döntési jogosultságok körét a rendeletmódosítás egyértelműen meghatározza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vagyonrendelet 2. § (1), (3), (4) bekezdéseiben eszközöl szövegszerű pontosításokat.

A 2. §-hoz

A Vagyonrendelet 5. § (1) b) pontjának szövegét pontosítja.

A Vagyonrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontját összhangba hozza a Vagyonrendelet 24. § (2) bekezdésével.

A Vagyonrendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontját kiegészíti azzal, hogy a Képviselő-testület hatáskörét a nettó 12 millió forintos bevétel 10 év vagy ennél rövidebb idő alatt történő elérése alapozza meg, így a határozatlan időre történő vagyonhasznosítás esetén is egyértelművé válik a döntési hatáskör címzettje.

A Vagyonrendelet 5. §-ának új, (6) bekezdése a vagyonrész hasznosítása esetére nem a teljes vagyonelem, hanem a hasznosítással érintett vagyonrész forgalmi értéke alapján rendeli megállapítani a döntési hatáskör címzettjét.

A 3. §-hoz

A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdésének szövegét pontosítja.

A Vagyonrendelet 7. § (5) bekezdése d) pontjának módosításával megteremti annak lehetőségét, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság - az eset összes körülményének és a törvényben meghatározott értékhatárnak a figyelembe vétele mellett - versenyeztetés nélküli elidegenítésről dönthessen lakásokon fennálló önkormányzati résztulajdon harmadik személy részére történő elidegenítése, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségen fennálló önkormányzati résztulajdon elidegenítése esetén.

A Vagyonrendelet 7. § (5) bekezdése e) és f) pontjának szövegszerű pontosítása történik meg.

A Vagyonrendelet 7. § (5) bekezdésének új g) ponttal történő kiegészítésével megteremti annak lehetőségét, hogy a nettó egymillió forint forgalmi értéket meg nem haladó vagyon versenyeztetés mellőzésével történő elidegenítéséről döntsön a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság.

A 4. §-hoz

A Vagyonrendelet általános hatásköri szabályaira való pontos utalással történik meg a rendeletszöveg javítása, illetve törlésre kerül a 13. § (3) bekezdése annak okán, hogy az a 13. § (2) bekezdésében rögzítettekkel nincsen összhangban (aki a jogügylet tartalmát jogosult meghatározni, azt utóbb a jogügylet tartalmáról szükségtelen tájékoztatni).

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat intézményei, költségvetési szervei mellett az Önkormányzat gazdasági társaságai részére is megteremti annak lehetőségét, hogy az önkormányzati feladatellátásra tekintettel használatukba adott, azonban az önkormányzati feladat ellátásához időszakosan nem szükséges vagyont átmenetileg - legfeljebb 12 hónapig - hasznosíthassák.

A 6. §-hoz

Lehetővé teszi, hogy a Vagyonrendelet 2. számú melléklete szerinti kizárólagos jogosultságok alapján létrehozandó szerződések megkötésére vonatkozó döntési hatáskörök az egyéb beszerzésekre irányadó hatásköri szabályokkal egyezően alakuljanak, megszüntetve az indokolatlan különbségtételt, egyszerűsítve és egységesítve a jogalkalmazást.

A 7. §-hoz

Pontosan - kötelezettségvállalások esetén az általános hatásköri szabályoknál alkalmazott értékhatárok figyelembe vételével - meghatározza, hogy az Önkormányzat társasházi képviselet során mely döntésekhez szükséges a Képviselő-testület, illetve melyekhez a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hozzájárulása, valamint azt, hogy megfelelő hozzájárulás hiányában milyen eljárásrend követendő a társasházi közgyűlésen történő szavazás alkalmával.

Mindemellett az új hatásköri szabályokra történő pontos hivatkozás átvezetésre kerül a Vagyonrendelet szövegében.

A 8. §-hoz

A Vagyonrendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint javítja a rendeleti hivatkozásokat.

A 9. §-hoz

A hatósági eljárások példálódzó felsorolását törli annak szükségtelensége okán.

Pontosítja a polgármesteri hatáskörbe tartozó nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatok körét azon elv mentén, hogy az ilyen nyilatkozat pénzügyi vonzattal ne járjon, így ne merüljön fel az általános hatásköri szabályok szerinti, értékhatárokhoz kötött döntési hatáskör alkalmazásával történő esetleges ütközés kérdése.

Lehetővé teszi a Polgármester számára bizottsági vagy képviselő-testületi javaslat kezdeményezését az egyébként polgármesteri hatáskörbe tartozó nyilatkozat megtétele előtt.

Nevesítésre kerül az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat mint a tulajdonosi nyilatkozattétel önálló esete, önálló hatásköri rendszerrel.

A 10. §-hoz

A Vagyonrendelet 25. §-át kiegészíti az egyéb önkormányzati rendeletben nem szabályozott részletfizetési kérelmek eldöntésére vonatkozó döntési jogosultságokkal.

A 11. §-hoz

A Vagyonrendelet 2. számú mellékletét módosítja annak okán, hogy a holdingrendszer megszüntetése miatt a holdingrendszer irányításával kapcsolatos kizárólagos jogok törlése szükséges.

A 12. §-hoz

A rendelet-módosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg akként, hogy a Vagyonrendelet 2. számú melléklete módosításának hatályba lépését későbbi, az EVIKVÁR Kft. végelszámolásának kezdő napjához igazított időpontban jelöli meg.


  Vissza az oldal tetejére