Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 23-24. §-ai alapján alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és táblázatai az Áht. 23-24. §-ai, valamint Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatonként és azok közgazdasági jellege szerint részletezve,

b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, fenntartási kiadási előirányzatai intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként és közgazdasági jellege szerint részletezve:

- a személyi juttatások,

- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

- a dologi kiadások,

- az ellátottak pénzbeli juttatása,

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

- az éves létszám-előirányzat,

- költségvetési szervenként,

c) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,

d) az önkormányzat által kijelölt

- felújítások kiadási előirányzata,

- beruházások kiadási előirányzata,

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

e) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetése feladatonként (címenként), valamint elkülönítetten az

- általános és

- a céltartalék előirányzatok,

f) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

h) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban,

i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási terv,

j) elkülönítetten az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,

k) a közvetett támogatások tájékoztató adatai,

l) a Gst. 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége.

Részletes indokolás

A rendelet első fejezete (az 1-7. §-ok), és az 1-20. számú táblázatok a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előterjesztése tartalmazza.

Az 1. §-hoz

Rögzíti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadási, bevételi főösszegét, a költségvetési egyenleget, a finanszírozási kiadások és bevételek összegét.

Az 1. és 4. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek számbavétele az Ávr. alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével került kimutatásra.

A költségvetési egyenleg összegszerű kimutatását az Áht. 23. § (2) bekezdés c)-e) pontjai írják elő. A rendelet bemutatja, hogy 2017-ben a költségvetési maradvány milyen mértékű belső finanszírozást biztosít.

A 2. és 5. számú táblázatok a bevételeket és a kiadásokat - az 1. és 4. számú táblázatoknak megfelelő részletezettséggel - kötelező, önként vállalt és államigazgatási tevékenységenként megbontva tartalmazzák.

A 3. számú táblázat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket sorolja fel.

A 22. számú táblázat a finanszírozási műveleteket működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban és összesen adatként tartalmazza. A törvényben előírt működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a rendelet 21. számú táblázata kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, a 23. számú táblázat az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza.

A 2. §-hoz

A költségvetési törvényben megállapított támogatásokat tartalmazza jogcímenként. Rendelkezik a törvény szerinti felhasználás módjáról.

A 3. §-hoz

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 26. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat 2017. évi költségvetési címrendjét. Az (1) bekezdés rögzíti a címrend felépítésének fő elveit. Címenként tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat, a létszám-előirányzatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szerveire vonatkozóan.

A 3. § (4)-(6) bekezdéseiben és a hozzá kapcsolódó táblázatok közül az 6. számú táblázat a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait címenként tartalmazza.

A 3. § (7)-(15) bekezdéseiben a 7. és 8. számú táblázatok meghatározzák a Városgazdálkodási és a Lakossági szolgáltatások, pályázatok fenntartási kötelezettségeit és vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatokat.

a 9. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat lakásgazdálkodási és egyéb feladatok előirányzatait,

a 10. számú táblázat a Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok előirányzatait,

a 11. számú táblázat az Önkormányzat által folyósított szociális támogatások, ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb szociális feladatok előirányzatait rögzíti,

a 12. számú táblázat meghatározza az Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok előirányzatait,

a 13. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat Sport feladatai előirányzatait,

a 14. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat Turizmussal kapcsolatos feladatainak előirányzatait,

a 15. számú táblázat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett kiadásokat,

a 16. számú táblázat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások címenkénti és feladatonkénti részletezését tartalmazza,

a 17. számú táblázat az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre tervezett feladatonkénti részletezését mutatja be.

A 3. § (16)-(17) bekezdése az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó létszámot, illetve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát határozza meg,

A 3. § (18)-(19) bekezdése itt történik a felhasználási kötöttség és a költségvetési maradvány elszámoláshoz kapcsolódó elvonások szabályozása.

A 4-5. §-hoz

A 4-5. §-ok és a kapcsolódó 18. és 19. számú táblázatok részletezik a tervezett felújításokat, beruházásokat, az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint felújításonként és beruházásonként. Az „Erzsébet terv Fejlesztési program” tervezett kiadásai külön címen az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

A 6. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint a 20. számú táblázat meghatározza a 2017. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. A céltartalékok előirányzatait címenként és feladatonként, polgármesteri hatáskörű és bizottsági felhasználási hatáskörű rendelkezés szerint elkülönítve rögzíti.

A 7. §-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 21. számú táblázat szerint tartalmazza a mérleget közgazdasági tagolásban, az önkormányzat felhasználási tervét a 23. számú táblázat tartalmazza, az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 25. számú táblázat szerint tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait. A 24. számú táblázat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat mutatja be.

A rendelet második fejezete (8-27. §-ok) a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 8. §-hoz

Meghatározza az elemi költségvetés elkészítésének szabályait, elszámolási kötelezettséget ír elő az Önkormányzat által támogatottak részére.

A 9. §-hoz

Az Áht. 36-37. §-ai alapján szabályozza a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési és egyéb jogköröket.

A 9. § (2)-(3) bekezdése az Ávr. 57-60. §-ai alapján szabályozza a jogkörök gyakorlásának részletes szabályait, illetve a gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos összeférhetetlenségi követelményeket.

A 10. §-hoz

A belső kontroll rendszerének működtetését szabályozza az Áht. 61. és 69. §-ai szerint.

A 11. §-hoz

A kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi önkormányzati támogatása szabályait rögzíti.

A 12. §-hoz

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog polgármesterre történő átruházását határozza meg. Felhatalmazást ad az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint az egyes címek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerint megállapítja az értékhatárt.

A 13. §-hoz

A céltartalék egyes címein jóváhagyott előirányzatok bizottsági jogkörben történő felhasználását szabályozza.

A 14. §-hoz

A bizottsági hatáskörben történő támogatások általános szabályait rögzíti.

A 15. §-hoz

A Képviselő-testület hatáskörében történő különféle támogatásokat szabályozza. A (6) bekezdés az egyéb támogatásokról rendelkezik.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére, államháztartáson kívülről érkező támogatásokat szabályozza.

A 17. §-hoz

Az Áht. 34. §-ának előírásai szerint rögzíti a 2017. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettségeket.

A 18. §-hoz

Szabályozást ad az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatok módosítására, a személyi juttatások előirányzatának felhasználására, a teljesítés ösztönzése tekintetében. Meghatározza a Polgármesteri Hivatal 5100 címein tervezett működési kiadások előirányzata esetében az előirányzat-módosítás jogkörét.

A 19. §-hoz

Meghatározza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdasági feladatai ellátását.

A 20. §-hoz

A költségvetési maradvány jóváhagyásának jogkörét, a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolás szabályait határozza meg. A kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési maradványát a Képviselő-testület vizsgálja felül és hagyja jóvá. Intézményi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség határidejét írja elő.

A 21. §-hoz

Kimondja, hogy árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások kizárólag a közbeszerzési törvény és az önkormányzati, intézményi szabályzat alkalmazásával használhatók fel.

A 22. §-hoz

Az intézmények szakmai pályázatban való részvételének szabályait rögzíti.

A 23. §-hoz

A biztosítási szerződéskötésre vonatkozó lehetőséget szabályozza.

A 24. §-hoz

A költségvetés végrehajtása során a készpénzkímélő fizetési módot írja elő. Az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. § bekezdései szerint lehetséges, a helyi szabályozás alapján megengedett pénztári kifizetéseket határozza meg.

A 25. §-hoz

Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján szabályozza az intézmények és az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveleteit, a garancia és kezességvállalást, egyéb számlavezetési előírásokat tartalmaz. Szabályozza a költségvetési évet követő évekre vonatkozó, 2017. évi kötelezettségvállalásokat.

A 26. §-hoz

A jóváhagyott költségvetési támogatás utalási rendjét, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásai, az Önkormányzat által biztosított pályázati pénzeszközök, egyéb feladatok pénzügyi finanszírozását szabályozza.

A 27. §-hoz

Meghatározza a köztisztviselők 2017. évben érvényes illetményalapját, rendelkezik a kifizethető jutalom mértékéről.

A rendelet harmadik fejezete (28-29. §-ok) a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza.

A 28. §-hoz

Az Áht. 91. §-a alapján rendelkezik a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészítéséről.

A 29. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépéséről és egyidejűleg a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2017. évi részletes elemi költségvetés összeállítása határidőre elkészüljön.


  Vissza az oldal tetejére