Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2017. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 15.945.241 ezer forintban, azaz tizenötmillió-kilencszáznegyvenötezer-kettőszáznegyvenegy ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 14.900.000 ezer forintban, azaz tizennégymillió-kilencszázezer ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 800.000 ezer forintban, azaz nyolcszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.088.200 ezer forintban, azaz egymillió-nyolcvannyolcezer-kettőszáz ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadását 21.787.352 ezer forintban, azaz husznegymillió-hétszáznyolcvanhétezer-háromszázötvenkettő ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 5.709.336 ezer forintban, azaz ötmillió-hétszázkilencezer-háromszázharminchat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 5.709.336 ezer forintban, azaz ötmillió-hétszázkilencezer-háromszázharminchat ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 10.900.000 ezer forintban, azaz tízmillió-kilencszázezer ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 46.089 ezer forintban, azaz negyvenhatezer-nyolcvankilenc ezer forintban,

h) hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

i) bevételi főösszegét 38.442.777 ezer Ft-ban, azaz harmincnyolcmillió-négyszáznegyvenkettőezer-hétszázhetvenhét ezer forintban

j) kiadási főösszegét 38.442.777 ezer Ft-ban, azaz harmincnyolcmillió-négyszáznegyvenkettőezer-hétszázhetvenhét ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételét, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és az i) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadások összegét, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pont alapján meghatározott forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, a g) pont alapján meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a h) pont alapján meghatározott hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai és a j) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.088.200 ezer Ft, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 14.900.000 ezer Ft, további finanszírozási tétel 800.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletében (a továbbiakban: költségvetési törvény) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) *  óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 485.158.157 Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 70.997.300 Ft,

ac) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 15.467.100 Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) *  egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 213.984.154 Ft,

bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása 89.840.240 Ft,

bc) *  gyermekétkeztetés támogatása 149.391.355 Ft,

bd) *  kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 11.843.766 Ft,

be) *  szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 59.800.577 Ft,

bf) *  Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 17.558.737 Ft,

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 21.547.200 Ft,

cb) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 20.000.000 Ft,

d) *  bérkompenzáció támogatása 7.774.815 Ft,

e) *  helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5.878.000 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2017. január 1-jétől a 26. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű. Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 - 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal feladatainak előirányzatai az 5100 számú címeken rögzíti az igazgatási és egyéb feladatokat, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységet.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

g) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

h) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) *  Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 31-63. sorai szerint határozza meg.

(5) *  Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 1-30. sorai szerint határozza meg.

(6) *  Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú táblázat 1-30. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 39. sora, a működési bevételek összegét a 49. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 32., 52. és 56. sora, a költségvetési támogatásokat a 31. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 62. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 7. és 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az „5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 5608, 5701, 5707, 5804, 6103, 6105, 6109, 9408” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat, valamint az „5701, 5702, 5707, 6106” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6110, 6501” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107, 6111” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) *  Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. számú táblázat 64. sora szerint határozza meg.

(17) *  A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú táblázat 65. sora tartalmazza.

(18) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(19) A (18) bekezdésben hivatkozott, a 2. §-ban felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” címen, „6301 Intézményi felújítások”, „6303 Önkormányzati felújítások”, „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, „2101 Köznevelés összesen”, „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” „6401 Intézményi beruházások”, „6404 Önkormányzati beruházások”, „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. számú táblázat szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 287.184 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 732.683 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 199.800 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 589.400 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 87.384 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 143.283 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2017. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2016. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2017. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8. § (1) A költségvetési intézményeknek elemi költségvetésüket a rendelet 6. számú táblázatában az 1100-3100 címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet 6. számú táblázat 5100 cím „B” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítania. Erzsébetváros Önkormányzata elemi költségvetése tartalmazza az 5200 - 9000 címek költségvetési kiadási és bevételi, továbbá finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatait. Az elemi költségvetés összeállítása során az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és annak 15. számú melléklete előírásai szerint kell eljárni.

(3) Az elemi költségvetés összeállítása, a költségvetési rendelet elfogadása és a költségvetési gazdálkodás során az Áht. 4. § (1)-(4) bekezdéseinek, a 4/A. § (1)-(5) bekezdéseinek, az 5. § (1)-(4) és a 6. § (1)-(8) bekezdéseinek előírásait kell figyelembe venni.

(4) A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó, az Ávr. 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételei kizárólag az alaptevékenység ellátása érdekében használhatók fel.

(5) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési rendeletének összeállítását az Áht. 23-24. §-ai és az Ávr. 24. § és 27-28. §-ai szabályozzák.

(6) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési rendeletben megállapított bevételei és kiadásai alapján a (3) bekezdésben szabályozottak szerinti elemi költségvetés készül, amelyet az Ávr. 33. § (1) bekezdése szerint kell jóváhagyni. A jóváhagyott elemi költségvetésekről a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatást az Ávr. 33. § (2) bekezdése szerint kell végrehajtani.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a központi előírás és a Képviselő-testület döntése alapján rendelkezhet gazdasági szervezettel. A gazdasági szervezet létrehozását, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a feladat ellátását az Áht. 10. § (4), (4a) és (4b) bekezdései szabályozzák. A gazdasági szervezet feladatait, a feladatok megosztását az Ávr. 9. § (1)-(3), (5) és (5a) bekezdései alapján kell meghatározni.

(8) Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított támogatások esetében az Áht. 48-56/A. §-ai és az Ávr. 65-102. §-ai szerint kell eljárni.

(9) A (8) bekezdésben foglalt feladatokat a Polgármesteri Hivatal ágazati, szakmai irodái/egységei a következők szerint látják el:

a) a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek,

b) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg szabályszerű, cél szerinti felhasználását és elszámolását,

c) gondoskodnak a teljes dokumentáció Ávr. 101. §-a szerinti megőrzéséről,

d) a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy szabálytalan felhasználás esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni,

e) a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről kötelesek gondoskodni.

(10) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja szerint elkülönítetten kell a költségvetésben és a számviteli nyilvántartásokban kimutatni és kezelni az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az ezekhez rendelt önkormányzati forrásokat, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat. Az önkormányzat részére az Európai Unióból juttatott források, adományok kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó biztosította.

(11) Erzsébetváros Önkormányzata követeléséről lemondani az Áht. 97. § (2) bekezdése szerint, helyi önkormányzati rendeletben szabályozott módon lehet. A költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő, kis összegű követelések esetében az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(12) A Mötv. 111. § (2) bekezdése és az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása e rendelet táblázataiban az alábbi betűjelek szerint történik:

a) kötelező feladatok = K,

b) önként vállalt feladatok = Ö,

c) államigazgatási feladatok = Á.

9. § (1) A költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata a jóváhagyott költségvetés végrehajtása során a kötelezettségvállalást, a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 36-37. §-ai betartásával gyakorolhatja. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait, a kötelezettségvállalások kötelező tartalmi elemeit, a nyilvántartás vezetésének előírásait az Ávr. 45-56. §-ai tartalmazzák.

(2) A kiadási előirányzatok terhére kifizetés elrendelése az Áht. 38. § (1)-(2) bekezdései szerinti teljesítés igazolása, az erre alapozott érvényesítés végrehajtása, és ezt követő utalványozással történhet. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ávr. 57-59. §-ai tartalmazzák.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos összeférhetetlenségi követelményeket az Ávr. 60. §-a szabályozza.

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerint gyakorolt gazdálkodási jogkörökben figyelemmel kell lenni az Áht. 41. § (6) bekezdésében szabályozott átláthatósági feltételek fennállására.

10. § Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az Áht. 69. §-a alapján köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, mely biztosítja az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és az Áht. 61. § (1) bekezdésében foglalt célok elérését.

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata a kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére támogatást nyújthat. A támogatási összeg folyósítása kizárólag támogatási szerződés alapján, a megelőző önkormányzati támogatások szabályos felhasználását és elszámolását követően történhet.

(2) A támogatások felhasználásának, elszámolásának szabályait az Áht. és az Ávr. rendelkezései, valamint e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései szabályozzák.

(3) A támogatás folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat támogatásának felhasználása nem szabályszerű, vagy nem a támogatás szerinti célt szolgálja.

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján meghatározott általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogát e rendelet 12. § (2)-(6) bekezdéseiben szabályozott módon ruházza át a polgármesterre.

(2) A Képviselő-testület a „7100 Általános tartalék” cím feletti rendelkezés jogát - a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását - a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(3) A Képviselő-testület a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen tervezett céltartalék előirányzatok feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig.

(4) Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítás Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatára 30 millió Ft.

(5) A polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben új feladatra, a feladat ellátásához szükséges mértékű, (4) bekezdésben szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.

(6) A Képviselő-testület a „7203 Pályázati önerő, pályázatok előkészítése” címen tervezett céltartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(7) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.

(8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, a tartalék előirányzatokon kívül a következő címekre vonatkozóan ruházza át a Képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítási, módosítási jogkört a polgármesterre:

a) a „6300”, „6400”, „6900” címeken a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a (4) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárig engedélyezi, amely pályázat, egyéb ok esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,

b) külön döntést nem igénylő központi támogatások, hozzájárulások lebontása, továbbá év közben, meghatározott céllal kapott támogatások, átvett pénzeszközök - a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt történő - előirányzat-módosítása,

c) az „5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800”, „6200”, „6600”, „6800”, címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

d) az „5900” és „8000” címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése, a feladatváltozással azonos mértékben, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,

e) az „5600”, „5701”, „5702” és „5707” címeken tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

f) a „9000” címeken a pályázati cím előirányzatainak módosítása vagy az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

g) az „1101-3101” és „5100” címeken előirányzat átcsoportosítások, előirányzat módosítások végrehajtása az ellátandó feladatokkal összhangban; továbbá pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja nem változik,

h) a különféle címeken elért kiadási megtakarítás mértékének megfelelő összeg tartalékba helyezése, illetve amennyiben valamely feladatra beérkezett bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatot a költségvetés már tartalmazza, vagy a kiadások felhasználás szerinti felosztása később történik meg, a befolyt bevétel összegének tartalékba helyezése,

i) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-mozgatás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet,

j) a „7302” és a „7303” címekről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

k) a „7305” címen belüli előirányzatok, továbbá e címről a „6500” címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

l) a „7306” címről a megfelelő kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján.

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(10) A Képviselő-testület az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen társasházi közgyűlés határozata alapján a 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályok

13. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok”, a „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntések alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A bizottság a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosítására a polgármester felé tesz javaslatot. A javaslat alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az „5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése” címen társasházi közgyűlés határozata alapján a 100 ezer Ft feletti összegű célbefizetés előirányzat felhasználásáról.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az „5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások” címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.

(6) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását a vonatkozó képviselő-testületi határozatokban nevesített ideiglenes bizottság javaslata alapján.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(8) Amennyiben a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslata alapítvány támogatására irányul, azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. § (1) A 13. § (2) bekezdése „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” kiadási előirányzatai felhasználása, a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatás az Önkormányzat költségvetési rendelete, a társasházi támogatásokról szóló, mindenkor érvényes külön rendelete előírásai és ez alapján kiírt pályázat szerint történhet.

(2) A 13. § (3) bekezdése „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek, egyéb szervezeteknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatás és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatását az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.

(3) A 13. § (5) bekezdése szerinti „5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások” címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok”, „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok”, „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”, „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” támogatási jogcímek felhasználásának jogosultja a költségvetési rendeletben megjelölt bizottság.

(5) A támogatási előirányzatok bizottsági hatáskörben történő felhasználása pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.

(6) A Képviselő-testület a pályázati kiírás feltételeinek meghatározását: a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét, az elő-, vagy utófinanszírozás módját az illetékes bizottságokra ruházza át.

(7) A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni az Áht. 48-52. §-ai vonatkozó szabályait, előírásait.

(8) A pályázati felhívást - a helyben szokásos módon - az Erzsébetvárosi Újságban és az Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

(9) A pályázatok, egyedi támogatási igények alapján nyújtott támogatások folyósításával, elszámolásával, a beszámolással, visszaköveteléssel, a felhasználás ellenőrzésével, egyéb szabályokkal kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni és ezen feltételek betartását a végrehajtás során megkövetelni az Áht. 52-56. §-ai és e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései figyelembe vételével.

(10) A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(9) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.

(11) A 100 ezer Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható. A támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentálja a támogatás megtörténtét.

(12) A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukban foglalják a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.

(13) A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. § (9) bekezdése szabályozza.

15. § (1) A Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.

(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendeletek tartalmazzák.

(3) Az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és az Erzsébetvárosban élő 80., 90., 100., 105. és 110. életévét betöltő kerületi polgárok köszöntésének támogatását, az eljárás rendjét külön rendelet szabályozza.

(4) A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.

(5) Az e paragrafusban szereplő támogatások és az egyéb támogatások nyújtásánál a 13-14. §-okban foglalt eljárási szabályokat kell betartani.

(6) Az egyéb, előzőekben fel nem sorolt támogatási előirányzatok felhasználásáról az ágazati bizottság rendelkezik.

16. § (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.

(4) A pénzeszközök felhasználásakor gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, intézmények) részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik.

(6) Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. § (1) Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását

a) a költségvetési szerv által, az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról,

b) az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben történt helyi önkormányzati bevételek, kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról,

c) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti intézkedések miatt történt átcsoportosításról.

(2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítását a tájékoztató jellegű táblázatok kivételével:

a) ha év közben az Országgyűlés Erzsébetváros Önkormányzatát érintő, az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, vagy törli, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul,

b) ha év közben az önkormányzatot érintő előirányzatok megváltoztatása indokolt:

ba) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére,

bb) egyéb, jogszabályváltozás miatti, vagy a feladatok végrehajtáshoz szükséges rendelet-módosítási javaslatok megtételére,

bc) a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését érintő átcsoportosítás vagy előirányzat-módosítás szükségessége esetén.

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdéseiben és a 35. §-ban foglaltak szerint rendelkezhetnek.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési előirányzataikat az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint saját hatáskörben módosíthatják.

(3) A költségvetési szervek a (2) bekezdésben rögzített előirányzat módosítást vagy átcsoportosítást az Ávr. 42. §-a és 43. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint végezhetik, az Ávr. 36. § (2) bekezdés b), c), d) pontokban foglalt tartalommal. Az Ávr. 36. § (2) bekezdés a) pontban rögzített engedélyezés a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A költségvetési szervek a (2) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlásánál az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései szerint kötelesek eljárni.

(5) A bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a költségvetési bevételek tervezettől való elmaradása esetén az Áht. 30. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell gondoskodni az előirányzatok módosításáról.

(6) A tervezett bevételek jogcímének változása esetén az Ávr. 36. § (5) bekezdés alapján kell eljárni.

(7) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele esetében az Ávr. 43. § (3) bekezdés alapján kell az előirányzatról gondoskodni.

(8) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(9) A költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel felhasználása 10.000 ezer Ft értékhatárig az irányító szerv felé történő intézményi kezdeményezés alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után lehetséges.

(10) A (9) bekezdésben megjelölt értékhatár feletti többletbevétel az irányító szerv döntését követően felhasználható, vagy Önkormányzatot megillető bevételként, az irányító szervi döntés közlését követő öt napon belül be kell fizetni.

(11) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira megtervezett előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről átcsoportosítani, kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségek teljesítéséhez elégséges.

(12) A költségvetési szerv költségvetésében 2017. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-át.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2%-os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) A jegyző az Áht., az Ávr. és e paragrafus bekezdései szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja, átcsoportosíthatja.

(15) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a jegyző saját hatáskörben az „5100” címeken belül, a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai között a feladatváltozás mértékéig átcsoportosítást rendelhet el.

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az Ávr. 7. § (1) bekezdésben meghatározott módon rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és az irányító szerv által a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerint valamennyi gazdálkodási feladatot, a munkaszervezést, továbbá a munkamegosztást a tekintetben, hogy az adott feladat ellátása a gazdasági szervezettel rendelkező, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata.

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány megállapításakor az Ávr. 149. § (1), (3) bekezdéseit kell figyelembe venni.

(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati, valamint intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló mindenkor érvényes törvény előírásait és a közbeszerzési eljárásról szóló, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata hatályos szabályzatát, vagy az intézményi közbeszerzési szabályzatot kell alkalmazni.

(2) A közbeszerzési eljárás indításakor biztosítani kell az építési beruházás, az árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés pénzügyi fedezetét. Az eljárást megindító hirdetményt, részvételi, ajánlattételi felhívást, pályázati kiírást az Áht. 36. § (1) bekezdése és az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt többlet támogatási igény nem merül fel. Ebben az esetben az intézménynek az irányító szerv felé tájékoztatási kötelezettsége van, amelyet a Polgármesteri Hivatal szakmai irodája felé kell teljesíteni.

23. § Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a használatában levő tárgyi eszközökre, készletekre biztosítási szerződést köthetnek, melyhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

24. § (1) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése alkalmával az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. §-a előírásait be kell tartani.

(2) Az Áht. 85. §-a érvényesítésére készpénzes kifizetés kizárólag az Áht. 109. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet szerinti esetekben és jogcímeken engedélyezett.

25. § (1) Az Áht. 41. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési szervei nem hozhatnak létre jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet, azokban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, illetve nem csatlakozhatnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsön (hitel) felvételét, értékpapír kibocsátását és szerzését, faktoring szerződés kötését, garancia és kezességvállalását az Áht. 41. § (4) bekezdése szabályozza.

(4) Közép és hosszú lejáratú hitel felvételéről a Képviselő-testület - a Gst. vonatkozó előírásait figyelembe véve - saját hatáskörben dönt. Fedezetként az önkormányzati törzsvagyon, önkormányzatok állami támogatása, valamint a működési célú támogatások nem használhatók fel.

(5) Az Önkormányzat nevében garancia és kezesség kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, az Áht. 96. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak betartásával vállalható.

(6) Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát az Ávr. 145. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához tartozó alszámlán bonyolítja.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények fizetési számláikon lévő átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a költségvetési támogatás kivételével - betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, amennyiben nem veszélyeztetik az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését.

(8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások kivételével, az érvényes vagyonrendelet előírásai szerint:

a) a számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.

(9) A Képviselő-testület a (8) bekezdésben foglaltak alapján a szabad pénzeszközök lekötését, valamint a lekötött pénzeszközök lejárati idő előtti felmondását - ha azt az Önkormányzat pénzügyi helyzete, vagy gazdasági érdeke indokolja - a polgármesterre ruházza át.

(10) A Képviselő-testület döntése alapján a 2017. költségvetési évet követő évekre kötelezettség a következő esetekben vállalható:

a) A költségvetési rendelet „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen

Társasházak felújítási pályázata (támogatás és kölcsön)

Nyílászáró csere pályázat (támogatás)

Általános felújítási pályázat (kölcsön)

Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkái (támogatás és kölcsön)

Gázvezeték felújítás (támogatás és kölcsön)

feladatok érvényes előirányzatainak felhasználására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 2017. évi költségvetést terhelő, vagy tárgyéven túli javaslatot adhat.

b) Erzsébetváros Önkormányzata a mindenkor érvényes Erzsébet terv Fejlesztési programban elfogadott feladatok ütemterve szerint 2018. évre és az azt követő évekre, a jóváhagyott összeg mértékéig,

c) az Önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók,

d) az Önkormányzat által elfogadott, érvényes Közbeszerzési terv alapján, éven túli kötelezettség vállalható,

e) a társasházak közgyűlési határozatai alapján célbefizetésre évente 5 millió Ft erejéig kötelezettség vállalható,

f) az önkormányzat üdülőinek karbantartására évi 9 millió Ft erejéig kötelezettség vállalható,

g) *  2018. évi teniszoktatásra 3,5 millió Ft erejéig kötelezettség vállalható.

(11) Az Önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összegszerűen a 25. számú táblázat tartalmazza.

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számlájáról a jóváhagyott, az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatás utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra a támogatást nettó módon, 12 részletben, a kiskincstári rendszer szerint biztosítja,

b) a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek keletkezésének megelőzése érdekében, illetve rendezéséhez, - a „havi limitek” utalási időpontja között - az éves támogatási előirányzat terhére előrehozott támogatást utal olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerül felhasználásra,

c) a felújítási és beruházási kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait az érvényes határozat alapján, szükség szerint,

e) az állami közoktatási célt szolgáló iskolaépületek működtetésével kapcsolatos, 2017. évben közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok kiadásait szolgáltatási szerződés alapján,

f) a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál tervezett közoktatási ellátotti élelmezési kiadásokat az a) pont szerint, az intézmény fizetési számlájához kapcsolódó, e célt szolgáló alszámlára.

(2) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ „Egészségügyi ellátás” feladat finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap és az intézmény közötti szerződés alapján történik.

(3) Az Önkormányzat által kiírt pályázatok alapján folyósítandó támogatásokat a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a közfeladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok, nonprofit társaságok részére 2017. évben:

a) szerződés alapján támogatást biztosít, vagy

b) szerződés keretében szolgáltatás igénybevétele történik.

(5) Az (1)-(4) pontokban fel nem sorolt, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek részére jóváhagyott támogatásokat, pénzeszközátadásokat a szerződésekben szereplő feltételek szerint folyósítja.

27. § (1) A Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 42.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők részére 2017-ben teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából adható jutalom tervezett előirányzata az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

(3) A munkáltató által meghatározott feladatok - ide nem értve a helyettesítést - díjazására céljuttatás tervezhető, melynek mértéke az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-a.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. §-ában szabályozott módon kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Gst. és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

29. § (1) E rendelet 2017. február 20-án lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. február 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére