Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

a) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként, az előirányzati és a teljesítési adatok,

b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként részletezve:

- személyi juttatások,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

- dologi kiadások,

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

- ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,

- éves létszám-előirányzat,

c) az önkormányzat által kijelölt

- felújítások kiadási előirányzata és teljesítése,

- beruházások kiadási előirányzata és teljesítése,

d) Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),

- a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,

e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,

f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalás éves bontásban,

g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,

h) címenként elkülönítetten az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai,

i) a közvetett támogatások tájékoztató adatai, szöveges indokolással,

j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.

Részletes indokolás

A rendelet első fejezete (az 1-2. §-ai), valamint az 1., 2. és a 4-12. számú táblázatok a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §-hoz

Rögzíti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek az Ávr. alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével kerültek kimutatásra.

A 3. §-hoz

(1) bekezdése a 3. számú táblázat szerint az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.

(2) bekezdése a 12. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

(3) bekezdése a 4. számú táblázat szerint az Önkormányzat, költségvetési szervei és feladatai 2016. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(4) bekezdése az 5. számú táblázat szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban tartalmazza.

(5) bekezdése a 6. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.

(6) bekezdése a 7. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.

(7) bekezdése a 8. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2016. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. számú táblázat szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2016. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 13. számú táblázat az Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 14-15. számú táblázatok szerint részletezi az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések feladatonkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 16. számú táblázat szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §-hoz

A 17. számú táblázat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §-hoz

A 18. számú táblázat az Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §-hoz

A 19. számú táblázat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását tartalmazza.

A 10. §-hoz

A rendelet hatályba lépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére