Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet

a vásárcsarnokokról, piacokról * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyűlése a vásárcsarnokokra, piacokra az alábbi rendeletet alkotja. * 

1. § (1) *  A rendelet területi hatálya kiterjed a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vásárcsarnokokra, piacokra (a továbbiakban együttesen: piac).

(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartókra, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra és a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra terjed ki.

(3) *  E rendelet alkalmazásában piac az a rendszerint szabadtéri vagy fedett, oldalról nyitott vagy csak részben körülzárt kereskedelmi létesítmény, ahol általában napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi lehetőség biztosítása mellett, elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak.

(4) *  E rendelet alkalmazásában vásárcsarnok az oldalfalakkal körülhatárolt fedett kereskedelmi építményben működő piac.

(5) * 

(6) A (3) és (4) bekezdésben felsorolt kereskedelmi létesítményekben - a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban - elsősorban élelmiszer-ipari és mezőgazdasági termékek árusítása, valamint kölcsönző, vendéglátó-ipari, helyben végezhető szolgáltató és javító tevékenység folytatható.

2. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő és a jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt létesítményeket saját költségvetési szerve: a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, illetve a piacok üzemeltetésével megbízott más szervezet (a továbbiakban: Igazgatóság) üzemelteti.

(2) *  Az Igazgatóság köteles a piacok üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek, a helyiségeknek (üzleteknek, fülkéknek, pavilonoknak) és a piac használójának (a továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével, valamint a piacok épületének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátni.

(3) Azon piacok esetében, amelyekben a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonos, az Igazgatóság feladatait - a rendeletben foglaltak megfelelő alkalmazásával - a piac üzemeltetője köteles ellátni.

3. § (1) *  Helyhasználó az, aki az Igazgatósággal olyan szerződéses jogviszonyt létesít, amely alkalmi (napi, félhavi, havi) vagy tartós helyhasználatra jogosít.

(2) A piacon csak az Igazgatóság helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez csatolni kell a piac házirendjét.

(3) A tartós helyhasználati szerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. A tartós helyhasználatra alkalmas árusítóhelyeket az Igazgatóság pályázat útján is hasznosíthatja. Az Igazgatóság által kiírt pályázat zártkörű is lehet.

(4) A tartós helyhasználó halála esetén törvényes örököseivel az Igazgatóság pályázat nélkül köthet helyhasználati szerződést.

A törvényes örökös annak igazolásától számított 1 hónapon belül nyilatkozhat szerződéskötési szándékáról.

(5) A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója javára lemondhat helyhasználati jogosultságáról.

(6) A pályázható árusítóhelyek jegyzékét az elbírálás részletes feltételeivel együtt az Igazgatóság székhelyén havonta egyszer, 15 napra közszemlére ki kell függeszteni.

(7) *  A 200 m2 alapterületet meghaladó helyiség, ingatlanrész, illetve ingatlan határozatlan idejű, vagy egy évet meghaladó határozott idejű bérbeadásához a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.

4. § (1) *  Az Igazgatóság a 2. § (2) bekezdés figyelembevételével a tartós használatra alkalmas árusítóhelyért havi használati díjat állapít meg, amit a szerződésben meghatározott feltételek szerint tartozik megfizetni a használó.

(2) *  A használati díjat a tartós helyhasználó havonta, előre köteles megfizetni az Igazgatósággal kötött tartós helyhasználói szerződésben foglaltaknak megfelelően.

5. § *  A tartós helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe csak a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság előzetes engedélyével - rendkívül indokolt esetben - adhatja, illetve annak használatát kizárólag az Igazgatóság előzetes engedélyével engedheti át.

6. § *  (1) Alkalmi helyhasználati díj fizetése ellenében vehető igénybe a piacnak árusításra kijelölt része, amely nincs tartós helyhasználat céljára kiadva.

(2) Az alkalmi helyhasználatra kijelölt területnek az igénybevételére a helyhasználó napi, félhavi, vagy havi helyjegy megváltásával szerez jogosultságot. Ugyanaz a hely egy napon többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette vagy nem foglalta el, ebben az esetben azonban a helyhasználó a teljes napi jegyet köteles megfizetni. A helyjegy másra nem ruházható át.

(3) A napi helyhasználat joga a piac nyitva tartásától zárásáig tart. Az Igazgatóság nem köteles ugyanazt a helyet az alkalmi helyhasználó számára biztosítani. Ezen időn belül a helyhasználó alkalmi használatra jogosító jegyét köteles állandóan magánál tartani és az Igazgatóság képviselőjének kérésére felmutatni. Annak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból az alkalmi helyhasználati díjat megfizetni.

7. § *  A piac házirendjét a Csarnok és Piac Igazgatóság vezetője határozza meg, melyet a piac területén történő közszemlére tétel útján hoz az érdekeltek tudomására.

8. § (1) A piacok nyitvatartási idejét az Igazgatóság határozza meg a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a fogyasztói és kereskedelmi érdek-képviseleti szervezetek véleményének előzetes meghallgatása után.

(2) A piac, valamint az árusítóhelyek nyitvatartási idejére vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni.

9. § *  Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok, ingatlanrészek elidegenítése, gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése esetén a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló hatályos fővárosi önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1) Ez a rendelet 1994. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet a korábban kiadott helyhasználati engedélyek érvényességét nem érinti.

(3)  * 

11. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága üzemeltetésében lévő létesítmények felsorolása:

1. I. kerület, Batthyány téri Vásárcsarnok (I., Batthyány tér 5-6.)

A 14129 hrsz.-ú, 3268 m2 alapterületű ingatlanon fekvő, a Batthyány tér 5-6. szám és a Gyorskocsi u. 1. szám alatti csarnoképület a beépített árkáddal együtt.

2. III. kerület, Flórián téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (III., Flórián tér 6-9.)

A 18075/9 hrsz.-ú, 8866 m2 alapterületű ingatlanon lévő 5 szintes épület. Területhatára az épület északi oldalán a földterületet elválasztó folyók vonaláig, keleti oldalán az épületsarkok pontjait összekötő egyenessel párhuzamosan, attól 10 méterre, a déli homlokzatnál a földterület határáig, a nyugati oldalán az út szegélyéig a díszburkolattal ellátott terület.

3. III. kerület, Flórián téri parkoló, járda

A 18075/13 hrsz.-ú, 2075 m2 alapterületű ingatlanon kialakított parkoló.

4. III. kerület, Kórház utcai Vásárcsarnok (III., Kórház u. 37-41.)

A 18135/20 hrsz.-ú, 7823 m2 alapterületű ingatlanon lévő csarnoképület-együttes, melynek területe a Kórház u.-Szél u.-Vihar utcai oldalon a gyalogjárda szegélyéig tart.

5. III. kerület, Szentendrei út 155.

A 23152/15 hrsz.-ú, 2000 m2 alapterületű ingatlanon lévő épület, melynek területe a külső fal síkjáig terjed.

6. III. kerület, Római téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (III., Római tér 1.)

A 23152/181 hrsz.-ú, 3263 m2 alapterületű ingatlanon lévő egyszintes létesítmény, melynek területe az épület párkányszélességét is magában foglaló szabályos négyszög.

7. VIII. kerület, Rákóczi téri Vásárcsarnok (VIII., Rákóczi tér 7-9.)

A 34877 hrsz.-ú, 5334 m2 alapterületű ingatlanon lévő, a Rákóczi tér 7-9. szám és a Víg u. 23-27. szám alatti csarnoképület és lakások.

8. IX. kerület, Vámház körúti Vásárcsarnok (IX., Vámház krt. 1-3.)

A 37056 hrsz.-ú, 10442 m2 alapterületű ingatlan, amelyen természetben a Nagyvásárcsarnok épülete helyezkedik el.

9. X. kerület, Liget téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (X., Liget tér 1.)

A 38933/4 hrsz.-ú, 4593 m2 alapterületű ingatlan, a rajta lévő épületekkel, a közlekedési célokat szolgáló körfolyosókkal, külső lépcsőkkel, az épületek által körülhatárolt belső udvarral. A terület határa a 38933/3 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő épület tartószerkezetének síkja (beleértve a homlokzat előtti körfolyosót is).

10. XI. kerület, Tétényi úti kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (XI., Tétényi út 63.)

A 3475/57 hrsz.-ú, 9304 m2 alapterületű, az Etele út-Tétényi út-Vahot utca és a szomszédos ingatlanok által határolt épületegyüttes.

Határa: az Etele úti saroknál az „A” épülettől 7 m-ig, Vahot utcai saroknál a „D” épülettől 2 m-ig, továbbá e két sarokpontot összekötő egyenes, a déli oldalon az Etele út járdaszegélyéig, a nyugati oldalon a szomszédos telek határvonaláig terjed.

11. XI. kerület Fehérvári úti Vásárcsarnok (XI., Kőrösy József u. 7-9.)

A 4275/17 hrsz.-ú 8685 m2 kiterjedésű, a Kőrösy József utca-Fehérvári út által határolt területen lévő ingatlan, mely magában foglalja egyrészt a 4745 m2 alapterületű csarnoképületet, másrészt a Rampa I. és Rampa II. árufeltöltő területét, valamint a központi irodaépületet, közparkot, játszótérrel, útburkolattal 3940 m2 alapterületen. A csarnoképület előtt, az Október 23. utcai oldalon, a 4275/6 hrsz.-ú ingatlanon,1546 m2 alapterületen zöldterület és útburkolat helyezkedik el.

12. XIV. kerület, Bosnyák téri Vásárcsarnok (XIV., Csömöri út 9-11.)

A 31267/96 hrsz.-ú, 12702 m2 alapterületű ingatlanon lévő épületcsoport, melynek határai:

- K-en a Csömöri úti járda szegélyéig,

- Ny-on a Bosnyák utcai kerítés vonaláig,

- É-on a Mosztár utca sportpálya felőli járda szegélyéig,

- D-en a Lőcsei utca járdaszegélyéig

tartanak.

13. XIX. kerület, Nagykőrösi úti Használtcikk- és motorpiac (XIX., Nagykőrösi út 156.)

A 166906/87 hrsz.-ú, 16498 m2 alapterületű, fallal körülhatárolt belső piactér, az északi oldalán közvetlenül csatlakozó, motorpiac céljára körülkerített területtel, valamint a 169171/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakított 4584 m2 területű parkolóval.

14. XIX. kerület, Nagykőrösi úti Használtautó-piac (XIX., Nagykőrösi út 162.)

A 169171/5/6/7 hrsz.-ú, 78413 m2 alapterületű ingatlan, melynek északi oldalán a sporttelep kerítése, keleti oldalán a vasúti pályát lehatároló kerítés vonala, délnyugati oldalán a Nagykőrösi út mentén húzódó árok Autópiac felőli szegélye határolja.

15. XX. kerület, Nagysándor József utcai kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (XX., Nagysándor József u. 45-47.)

A 171190/62 hrsz.-ú, 3400 m2 alapterületű ingatlanon elhelyezkedő egyszintes épületegyüttes, melynek határa a Nagysándor József utca és a szomszédos ingatlanok által határolt terület a belső közlekedőkkel együtt.

2. számú melléklet a 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére