Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

64/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet

a főváros saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak érdekében, hogy a főváros méltó módon kifejezhesse az elhunyt iránti megbecsülését és osztozhasson a hozzátartozók gyászában - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Budapest Főváros Önkormányzata - ha ez a közvetlen hozzátartozók [a Ptk. 685. § b) pontja szerinti, az ott meghatározott sorrendben szereplő közeli hozzátartozók, a házastárs fogalmába beleértve az élettársat is] közül a sorrendben előrébb álló szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes - a főváros saját halottjává nyilváníthatja azt:

a) aki elhalálozásakor a Fővárosi Közgyűlés tagja, vagy korábban tagja volt;

b) aki Budapest Főváros Önkormányzata (illetve a jogelőd Fővárosi Tanács) tisztségviselője, vagy korábban az volt;

c) *  Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott intézmények közalkalmazottai, valamint Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő vállalatok, gazdasági társaságok munkavállalói közül, aki munkabaleset következtében hunyt el, illetve aki e szerveknél legalább 15 éves folyamatos munkaviszonnyal (közalkalmazotti jogviszonnyal) rendelkezett;

d) aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó;

e) aki a Fővárosi Közgyűlés által adományozott díszpolgári cím viselője.

2. § (1) A főváros saját halottjává nyilvánítást kezdeményezhetik a Fővárosi Közgyűlés tagjai, a főpolgármester-helyettesek, a kerületi polgármesterek, a főjegyző, valamint társadalmi szervezetek, illetve magánszemélyek.

(2) A főváros saját halottjává nyilvánításról a főpolgármester dönt.

3. § (1) A főváros saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról a főpolgármester gondoskodik.

(2) A főpolgármester az (1) bekezdésben foglalt feladat-, illetve hatáskörében:

- a hozzátartozók igénye esetén - velük egyetértésben - megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket;

- gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, kiadásáról, valamint a Főpolgármesteri Hivatal épületére gyászlobogó kihelyezéséről;

- ha az elhunytat több szerv, intézmény vagy társadalmi szervezet tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot;

- a hozzátartozók egyetértésével részvétnyilatkozatot tesz közzé.

4. § (1) A főváros saját halottja temetési költségeit a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. A temetéssel összefüggő költségek e rendelet alkalmazásakor különösen:

- a halottszállítás költségei,

- a sírhely költségek,

- a sírásási költségek,

- a koporsó vagy urna költségei,

- a ravatalozás, a szertartás költségei,

- az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.) költségei,

- a temetéskor Budapest Főváros Önkormányzata, illetve igény esetén a család nevében a koszorú(k) költsége.

(2) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, Budapest Főváros Önkormányzata a költségeknek ezen szervvel történő megegyezés szerinti részét viseli.

5. § * 

6. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.  * 


  Vissza az oldal tetejére