Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest főváros települési közműves vízszolgáltatásának korlátozási tervéről és a vízfogyasztás rendjéről * 

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A települési közműves vízszolgáltatást nyújtó víziközmű (továbbiakban: Szolgáltató) útján a közműves vízellátás számára termelhető vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból történő csökkenése esetén a települési közműhálózatból vételezett ivóvíz-minőségű víz fogyasztása - a létfenntartási vízfogyasztás kivételével - kártalanítás nélkül korlátozható. A korlátozás Budapest Főváros közigazgatási területén a települési közműves vízszolgáltatást igénybe vevő valamennyi fogyasztó tekintetében érvényesül, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A vízfogyasztás korlátozása locsolási tilalom és/vagy vízkorlátozás elrendelésével történik.

(3) Locsolási tilalom rendelhető el abban az esetben, ha a termelő kapacitás és a fogyasztási igény különbségeként jelentkező vízhiány nem haladja meg a napi termelhető vízmennyiség 10%-át.

(4) Vízkorlátozás rendelhető el abban esetben, ha a termelő kapacitás és a fogyasztási igény különbségeként jelentkező vízhiány eléri vagy meghaladja a napi termelhető vízmennyiség 10%-át. Vízkorlátozás kizárólag a nem lakossági fogyasztók (gazdálkodó és egyéb szervezetek) (a továbbiakban: vízkorlátozásra kötelezett fogyasztók) tekintetében rendelhető el.

Locsolási tilalom

2. § (1) Locsolási tilalom, a vízhiány mértékétől és jellegétől függően a főváros egyes fogyasztási körzeteire vagy egész területére rendelhető el.

(2) A locsolási tilalom lehet részleges vagy teljes. A részleges tilalom 6-22 óráig, a teljes tilalom 0-24 óráig tart.

(3) A locsolási tilalom ideje alatt a főváros, illetve egyes fogyasztási körzetei területén valamennyi fogyasztó számára tilos a közterületek (utcák, parkok, járdák) a kertek, mezőgazdasági és egyéb területek tömlővel történő locsolása, valamint a gépjárművek tömlőről való tisztítása, mosása.

(4) A locsolási tilalmat és annak feloldását - a Szolgáltató kezdeményezését követően - a főjegyző javaslatára a főpolgármester rendeli el. A locsolási tilalom elrendelését a korlátozás hatálybalépése előtt 48 órával a főjegyző a hírközlő szervek útján közzéteszi. Rendkívüli esetben a közzététel a korlátozás életbelépésével egyidejűleg is történhet.

Vízkorlátozás

3. § (1) A vízkorlátozás hatálya kiterjed minden ivóvíz-minőségű vizet felhasználó, vízkorlátozásra kötelezett fogyasztóra, melynek napi vízfelhasználása az 50 m3-t eléri, vagy meghaladja. A napi átlagfogyasztás meghatározása a 3. § (2) bekezdése szerint történik.

(2) A vízkorlátozás alapját a korlátozásra kötelezett fogyasztóknak a korlátozást megelőző év azon napjára kiszámított egynapi átlag vízfogyasztása képezi, amely nap megegyezik a korlátozás első napjának dátumával. Az átlag vízfogyasztást azon vízdíjszámla alapján kell kiszámítani, amelyben a kérdéses naptári nap vízfelhasználása elszámolásra került. Amennyiben a fenti számítás nem alkalmazható, a vízkorlátozás alapjául az utolsó kézhez vett vízdíjszámlából számítható, egy napra vetített átlagfogyasztást kell figyelembe venni.

(3) A vízkorlátozás mértéke a szolgáltató szolgáltatási kapacitása és a vízigény függvényében változik. A különböző szolgáltatási kapacitás kieséséhez tartozó eltérő korlátozási fokozatokat a melléklet tartalmazza.

(4) A vízkorlátozás alól mentesülnek:

a) kórházak és orvosi rendelők,

b) szociális- és gyermekotthonok,

c) oktatási intézmények,

d) a lakosság szociális vízszükséglete,

e) az állatállomány részére és a tűzoltáshoz elhasznált vízmennyiség,

f) mosodák, vegytisztító üzemek,

g) a napi fogyasztás céljaira szolgáló termékeket előállító élelmiszer-ipari szervezetek,

h) piacok és vásárcsarnokok,

i) kulturális és sportlétesítmények,

j) gyógyszeripari és egészségügyi cikkeket gyártó szervezetek,

k) szállodák, munkásszállók, diákotthonok,

l) a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete és irányítása alatt működő tudományos kutatóintézetek,

m) vendéglátó-ipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek,

n) a közművek (elektromos, gáz-, víz-, csatornázási-, távfűtőművek), a Budapesti Közlekedési Vállalat, a MÁV és a távolsági tömegközlekedési autóbuszjáratok telephelyei,

o) a közigazgatási szervek elhelyezésére szolgáló épületek, a közigazgatási szervek hivatalainak épületei, a bíróságok és ügyészségek elhelyezésére szolgáló épületek, a büntető-végrehajtási intézmények,

p) a fegyveres erők és fegyveres testületek elhelyezésére szolgáló épületek.

4. § (1) A vízkorlátozást (szükség szerinti fokozatban) és annak feloldását - a Szolgáltató kezdeményezését követően - a főjegyző javaslatára a főpolgármester rendeli el. A vízkorlátozás elrendelését a korlátozás hatálybalépése előtt 48 órával a főjegyző a hírközlő szervek útján közzéteszi. Rendkívüli esetben a közzététel a korlátozás életbelépésével egyidejűleg is történhet.

(2) A vízkorlátozás időtartama szükség szerint kerül megállapításra.

(3) A korlátozást fogyasztóhelyenként és egy napra vetítetten kell végrehajtani. Az egy nap alatt felhasználható vízmennyiséget úgy kell kiszámítani, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően számított egynapi átlagfogyasztást a korlátozás mértékének megfelelő mennyiséggel csökkenteni kell.

(4) A vízkorlátozás ideje alatt a korlátozásra kötelezett fogyasztók a (3) bekezdésben foglaltak alapján megállapított vízmennyiségnél nagyobb mennyiségű vizet nem használhatnak fel (túlfogyasztás).

5. § (1) A vízkorlátozás idején a vízkorlátozásra kötelezett fogyasztók kötelesek bekötésenként olyan nyilvántartást vezetni, melyből a fogyasztás pontosan ellenőrizhető.

(2) Amennyiben a vízmérő leolvasásának az induló vagy záró időpontban, illetve a vízkorlátozás napjaiban a fogyasztón kívül álló akadálya van, a fogyasztó ezt a körülményt azonnal köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.

(3) Azoknak a lakóházaknak a fogyasztása, amelyek valamely vízkorlátozásra kötelezett fogyasztó telephelyén találhatóak, beszámítanak a telephely fogyasztásába, kivéve ha a lakóház vízfogyasztását külön vízmérő jelzi. Abban az esetben, ha egy vízmérő több egymástól független vízkorlátozásra kötelezett fogyasztó vízfelhasználását jelzi és ezek fogyasztását külön-külön mérni nem lehet, az érintett fogyasztók egyetemlegesen felelősek a víznaplóba eszközölt feljegyzésekért és a felhasználható vízmennyiség túllépéséért.

A vízfogyasztás korlátozásának ellenőrzése

6. § (1) A locsolási tilalomra és a vízkorlátozásra vonatkozó rendelkezések végrehajtását - a Szolgáltató útján - a főjegyző ellenőrzi.

(2) A vízkorlátozás ellenőrzése kiterjed a víznapló kontrollálására, a víznapló és a vízmérő állásának összehasonlítására.

(3) A fogyasztó a feljegyzett fogyasztási adatok helyességét aláírással igazolja.

Szankció

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Melléklet a 39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Vízhiány mértéke Korlátozás mértéke Fokozat
10-15% között 25% A
15-20% között 35% B
20-25% között 40% C
25% felett 60% D

  Vissza az oldal tetejére