Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet

a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keretről * 

A Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakkal, a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető szociális ellátás fejlesztésére szolgáló támogatási rendszer feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) *  A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosíthat forrást a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében a Fővárosi Szolidaritási célú keretre, illetve annak céltartalékára, Fővárosi Szolidaritási célú keret céltartaléka (továbbiakban: keret) címen.

(2) *  Az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló keretet az e rendelet szerint meghatározott pályázati célokra lehet fordítani.

Meglévő szociális ellátási formák, eljárások fenntartása és továbbfejlesztése (A. célcsoport)

2. § (1) A célcsoport olyan már meglévő pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások, ellátási formák, eljárások fenntartásának és továbbfejlesztésének költségeihez nyújt egyszeri támogatást, amelyeket a pályázó önkormányzat a pályázat benyújtási határideje előtt létesített, tartott fenn.

(2) *  A keretből elnyert egyszeri támogatás a pályázat benyújtási határideje előtt létesített és változatlan formában nyújtott ellátások működési költségeihez nem használható fel.

(3) *  A keretből elnyert egyszeri támogatással továbbfejlesztett ellátás működési költségeihez a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.

(4) A célcsoportra adott egyszeri támogatás összege nem haladhatja meg pályázatonként az összes költség 50%-át.

Új szociális ellátási formák, eljárások kialakítása (B. célcsoport)

3. § (1) A célcsoport olyan új pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások, ellátási formák, eljárások bevezetésének és kialakításának költségeihez nyújt egyszeri támogatást, amelyeket a pályázó önkormányzat a pályázat benyújtási határideje előtt nem működtetett.

(2) *  A keretből elnyert egyszeri támogatással kialakított új ellátás működési költségeihez a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.

(3) A célcsoportra adott egyszeri támogatás összege nem haladhatja meg pályázatonként az összes költség 60%-át.

Több kerületi önkormányzat lakóira kiterjedő szociális ellátási formák, eljárások kialakítása (C. célcsoport)

4. § (1) A célcsoport olyan már meglévő, illetve új pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások, ellátási formák, eljárások továbbfejlesztésének, illetve bevezetésének és kialakításának költségeihez nyújt egyszeri támogatást, amelyek nem kizárólag az ellátást biztosító kerületi önkormányzat illetékességi területén lakókat szolgálják.

(2) *  A keretből elnyert egyszeri támogatással továbbfejlesztett vagy kialakított ellátás működési költségeihez a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.

(3) A célcsoportra adott egyszeri támogatás összege nem haladhatja meg pályázatonként az összes költség 70%-át.

Pályázati feltételek és eljárások

5. § (1) *  A keret pénzeszközeire pályázatot kell kiírni.

(2) *  Az e rendeletben meghatározott tartalmú pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés írja ki és bírálja el.

(3) *  Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Főváros Önkormányzatának adott évi költségvetésében az 1. § (1) bekezdés szerint forrást biztosít, úgy az erről szóló rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül kell a pályázatot kiírni.

(4) *  A pályázat kiírását megelőzően a fővárosi kerületi önkormányzatok illetékes szerveinek véleményét, valamint a fővárosi szakmai szervezetek véleményét ki kell kérni.

(5) Egy önkormányzat egyidejűleg több pályázatot is benyújthat.

(6) *  A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül el kell bírálni, és az elbírálás eredményéről a pályázókat 14 napon belül értesíteni kell. Az értesítést követően kell megkötni a nyertes pályázókkal azt a megállapodást, amely rögzíti a pályázati pénzeszközök felhasználásának feltételeit és a vállalás nem teljesítésének következményeit.

(7) *  A pályázó önkormányzat a 4. §-beli (C. célcsoport) szociális ellátás továbbfejlesztésére, kialakítására a szolgáltatást vagy annak egy részét biztosító másik önkormányzattal vagy nem önkormányzati szervezettel való előszerződés, megállapodás birtokában pályázhat.

(8) *  Az ellátást biztosító önkormányzatnak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy a keretből elnyert egyszeri támogatást olyan ellátás továbbfejlesztéséhez, kialakításához használja fel, amelynek fenntartását, működtetését a pályázat odaítélésének évét követő legalább három naptári évig folyamatosan és megszakítás nélkül biztosítja

(9) *  Már meglévő ellátás esetén az ellátást biztosító önkormányzatnak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat évében legalább annyi forrást biztosít az ellátás működtetésére, mint az azt megelőző évben, vagy a felszabaduló kerületi forrásokat, megtakarításokat kizárólag a szociális ágazaton belül használja fel.

(10) *  Amennyiben a benyújtott pályázatban szereplő pályázati cél megvalósítása vagy annak egy része a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. tv. hatálya alá esik, a szükséges közbeszerzési eljárást a pályázó önkormányzatnak kell lefolytatni.

6. § A benyújtott pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni különösen:

a) a pályázó önkormányzat más önkormányzattal vagy más, vele szerződésben lévő szervezettel való együttműködését a pályázati cél megvalósításában,

b) a pályázó önkormányzat részvállalásának mértékét,

c) a pályázó önkormányzat(ok) kötelező szociális alapellátási intézményeinek kiépítettségét,

d) a pályázó önkormányzat rendelkezik-e a pályázati célhoz kapcsolódó, csatolt hatástanulmányokkal, szociális, finanszírozási és szervezési tervvel,

e) a benyújtott pályázat megelőzésre, prevencióra irányuló tartalmi elemeit,

f) a benyújtott pályázat költséghatékonyságra irányuló tartalmi elemeit,

g) a kerületek szociális jellemzőit, különös tekintettel a szociálpolitikai normatíva felhasználására.

A finanszírozás és az ellenőrzés szabályozása

7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a pályázaton nyertes kerületi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára az elnyert egyszeri támogatás összegét a megkötött megállapodásnak megfelelően, de legkésőbb a pályázott tevékenység megkezdésének időpontjában átutalja.

(2) A kerületi önkormányzat által elnyert támogatás e rendelet szerinti felhasználását a Fővárosi Önkormányzat ellenőrizni jogosult. A jogszerű felhasználásról a nyertes önkormányzat az elszámolásra alkalmas okmányok bemutatásával elszámolni köteles.

(3) A megkötött megállapodás nem teljesítését a következő pályázat elbírálása során figyelembe kell venni.

Átmeneti és záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. * 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének 27/1996. (V. 29.) Főv. Kgy. rendelete a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról.

(3) * 

(4) A 27/1996. (V. 29.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján elnyert támogatások felhasználására a pályázat elnyerésének idejében hatályban lévő rendelkezések az irányadók.


  Vissza az oldal tetejére