Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól * 

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. és 86. §-ában adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Budapest kulturális egységét szem előtt tartva meghatározza a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatait.

(2) *  A feladatellátás során a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően a Fővárosi Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a főváros kulturális életét gazdagítja.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros területén működő azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatrendszere

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatkörében:

a) elősegíti a fővárosi kerületi önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a főváros területén működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását;

b) *  figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi és közzéteszi a fővárosi közművelődési intézmények és szervezetek tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat;

c) gyűjti és elemzi a kerületi közművelődési intézmények által is szolgáltatott statisztikai adatokat;

d) kölcsönös kapcsolatokat és együttműködést alakít ki a kerületi közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel;

e) *  közreműködik a közművelődési szakmai képzések és továbbképzések fejlesztésében, korszerű rendszerének kialakításában és működtetésében;

f) részt vesz a fővárosi, regionális, országos és nemzetközi közművelődési folyamatokban, a hagyományok ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben, kísérletekben, fejlesztő programok kidolgozásában, közreadásában, szellemi műhelyekkel való együttműködésben;

g) koordináló szerepkörében tapasztalatcseréket, konferenciákat, tanácskozásokat, kiállításokat, bemutatókat szervez;

h) szerkeszt és megjelentet fővárosi közművelődési kiadványokat;

i) szakmai tanácsadást biztosít közművelődési intézmények, jogi vagy magánszemélyek számára;

j) *  együttműködik az országos közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervvel, valamint az országos, fővárosi és nemzetközi szakmai és érdek-képviseleti szervezetekkel;

k) *  ellátja a közművelődési minőségbiztosítással, fejlesztéssel, az élethosszig tartó tanulással, az anyanyelvápolással kapcsolatos teendőket.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörének ellátására önálló jogi személyiségű költségvetési intézményként a Budapesti Művelődési Központot (továbbiakban: BMK) működteti és biztosítja a törvényben meghatározott szolgáltatási feladatokhoz megfelelő infrastruktúrát.

(3) A BMK

a) feladatait önállóan, illetve a szakmai műhelyekkel megosztva és azokkal együttműködve végzi;

b) szolgáltatásait a fenntartó önkormányzat, a kerületi önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek, magánszemélyek, társulások, vállalkozások számára biztosítja;

c) *  szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz való hozzáférést és tájékoztatást www.bmknet.hu internetes honlapján keresztül biztosítja.

(4) A BMK szakmai tanácsadásai és szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek. A díjmentes és díjköteles szolgáltatások körét a Melléklet tartalmazza.

(5) A Fővárosi Önkormányzat feladatellátása során együttműködik az adott szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kerületi közművelődési intézményekkel (szakmai műhelyek), melyek Budapest egészére kiterjedően látnak el szakterületi feladatokat. Ennek megvalósítása érdekében az érintett intézményeknek és szervezeteknek a főváros alkalmanként, egyes feladatokhoz támogatást nyújt.

Egyéb fővárosi közművelődési feladatok

4. § *  (1) A helyi kötelező közművelődési tevékenység támogatása érdekében a Fővárosi Önkormányzat szerepet vállal:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket javító lehetőségek megteremtésében;

b) a fiatalok kulturált szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosításában;

c) környezettudatos nevelésre történő felkészítésben;

d) Budapest szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetésében, fesztiválvárosi arculatát erősítő nemzetközi jelentőségű nagyrendezvények rendszeres megszervezésében;

e) a kisebbségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkózását, hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosításában;

f) az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatásában;

g) a kortárs művészetek különböző ágai bemutatkozási lehetőségeinek szélesítésében;

h) a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megőrzésében, megismertetésében, a különböző kultúrák és művészeti ágak közötti kapcsolatok ápolásában.

(2) *  Az egyéb közművelődési feladatok megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei - a BMK mellett kiemelten a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ és a Fővárosi Állat- és Növénykert -, valamint részben közgyűjteményi és előadó-művészeti szervezetei végzik. A Fővárosi Önkormányzat a feladatellátás mértékét az éves költségvetési rendeletében rögzített feltételek szerint határozza meg. A feladatellátás módjának részletes szabályait az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a Fővárosi Önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) *  Budapest egészének kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenységek megvalósítása érdekében külön döntések alapján a Fővárosi Közgyűlés szakmai műhelyekkel közszolgáltatási szerződéseket, együttműködési megállapodásokat, egyedi közművelődési megállapodásokat köt.

Hatályba léptető rendelkezés

6. § A rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék * 

7. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSAI

Díjmentes
szolgáltatások
Díjköteles
szolgáltatások
KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Gyűjtés, rendszerezés, feldolgozás
Információszolgáltatás Egyedi igényekre (napi rendszeres szolgáltatás; telefonon, személyesen, interneten) Szervezett, gyűjtött információk szolgáltatása (eseti kiadványok, címlisták)
FŐVÁROSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
STATISZTIKAI
FELDOLGOZÓKÖZPONT
Adatok gyűjtése, összesítése, elemzése
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK Közművelődési szakemberek szervezett továbbképzése keretében [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvény rendelkezései szerint] képzési programok fejlesztése

Felnőttképzési tanácsadás
Közép- és felsőfokú közművelődési/kulturális szakemberképzés (önállóan vagy együttműködésben)
Továbbképzések
Látogatási igazolást nyújtó képzések
Felnőttképzési akkreditációs tanácsadás
MÓDSZERTANI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK
Szakmai fejlesztések
Szakmai fejlesztések, programok kidolgozása
Szakmai szellemi műhelyek működtetése
Fővárosi szakmai fejlesztési eredmények bemutatása
Szakmai fejlesztési eredmények adaptációra felkészítése, átadása, a bevezetés szakmai támogatása
Szakmai koordináció Tapasztalatcserék, tanácskozások Konferenciák, fesztiválok, felmenő rendszerű művészeti bemutatók, versenyek
Szakmai kiadványok Tervezése, szerkesztése Megjelentetése
Módszertári szolgáltatások,
Szakmai kézikönyvtár
Helyszíni használata
Szaktanácsadás (egyedi, eseti) Szakértői közreműködés
(nagyobb munka, folyamatos)
EGYÉB SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Technikai, műszaki eszközök kölcsönzése

  Vissza az oldal tetejére