A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány

alapító okirata * 

Budapest Főváros Önkormányzata a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-ának (1), (2), (4) bekezdéseire Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítványt hoz létre.

I.

A Közalapítványra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Közalapítvány neve: Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány.

2. A Közalapítvány székhelye: 1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

3. A Közalapítvány nyílt. A Közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (továbbiakban: csatlakozó), ha a Közalapítvány céljaival egyetért, működési szabályait elfogadja és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. A csatlakozási szándék elfogadásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt.

II.

A Közalapítványi célkitűzések

A Közalapítvány célja

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (továbbiakban: Ptk.) 74/G. § (2) bekezdésének megfelelően a Közalapítvány kötelező önkormányzati közfeladat ellátásának folyamatos biztosításaként a Fővárosi Önkormányzatnak az 1993. évi LXXIX. törvény 88. §-ában, valamint a 119. § (1) bekezdésében meghatározott fővárosi közoktatási fejlesztési feladatainak ellátásához járul hozzá a következő célokkal:

- a fővárosi önkormányzat, a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint a fővárosban működő nem önkormányzati intézményfenntartók a Fővárosi Fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos közoktatási szolgáltató feladatai ellátásának, fejlesztésének támogatása

- a Főváros közoktatási információs rendszere kialakításának és tájékoztatásfejlesztésének támogatása

- a fővárosi pedagógushelyettesítési rendszer kialakításának és működtetésének támogatása

- pedagógiai-szakmai fejlesztések kidolgozásához, neveléstudományi kutatások és ezek eredményeinek gyakorlati kipróbálásához támogatások nyújtása

- NAT kompatibilis, a fővárosi iskolarendszerben az átjárhatóságot biztosító helyi tantervek elkészítéséhez támogatás nyújtása

- gyermek- és ifjúságvédelmi prevenciót szolgáló nevelési tervek elkészítése

- a Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

III.

A Közalapítvány vagyona

1. A Közalapítvány induló vagyona 5 millió Ft, ebből 2 millió Ft törzsvagyon.

2. A Közalapítványi vagyon további forrása:

a) a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított támogatása

b) törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések

c) a csatlakozók által hozott vagyon

d) természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak a Közalapítvány céljaihoz nyújtott hozzájárulásai

e) a Közalapítvány saját bevételei, vállalkozásai.

3. A Közalapítvány vagyonához hozzá lehet járulni

a) készpénzzel, értékpapírral

b) ingó és ingatlan vagyonnal, álló- és fogyóeszközökkel.

4. A Közalapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet, az utóbbi esetben a hozzájárulást a devizaszámlán kell elhelyezni.

5. Az alapító az induló 5 millió Ft-os hozzájárulás befizetéséről a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételre történő benyújtásáig gondoskodik. A csatlakozók a felajánlott vagyont a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül fizetik be a Közalapítvány számlájára.

IV.

A közalapítványi vagyon felhasználása

1. A vagyon felhasználásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt.

2. A kuratórium az éves központi költségvetési támogatásból és törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott befizetésből származó közalapítványi vagyon felosztása előtt véleményt és javaslatot kér fővárosi gazdasági kamaráktól és a fővárosban működő nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóktól.

3. Az alapító felhatalmazza a kuratóriumot, hogy a célok elősegítése érdekében vállalkozzék. A vállalkozásból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak megvalósítását szolgálja.

A Közalapítvány átmenetileg szabad készpénzvagyona kizárólag rövid lejáratú állampapírban helyezhető el.

4. A kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás módjáról.

5. A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó (csatlakozó) által megjelölt célra lehet felhasználni.

6. A Közalapítványból támogatás csak nyilvános pályázat útján adható elsődlegesen a Fővárosi Közoktatási Fejlesztési Tervben szereplő fenntartói feladatok támogatására.

V.

A Közalapítvány szervezete, működése, képviselete

A Közalapítvány döntéshozó és kezelő szerve a Kuratórium.

1. A kuratórium összetétele

a) A kuratórium tizenegy tagból áll. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel.

A Kuratórium elnökének megbízatása öt évre, a felkért tagoké három évre szól. A megbízás ismételten meghosszabbítható.

A Kuratórium tagjai

Elnök:
Dr. Szép Zsófia 1115 Budapest, Bartók B. út 92-94.
Tagok:
Moskovits Péter 1016 Budapest, Berényi u. 6/B
Kőnig Sándor 1142 Budapest, Tengerszem u. 44.
Dr. Spira Veronika 1143 Budapest, Stefánia út 21.
Andor Mihály Törökbálint, Petőfi u. 41.
Ritterné Vajta Mária 1041 Budapest, Deák F. u. 73.
Varga Sándorné 1052 Budapest, Váci u. 9.
Feith Bence 1119 Budapest, Bornemissza tér 15.
Révész Máriusz 1103 Budapest, Petrőczy u. 7.
Sajgál Judit 1092 Budapest, Ráday u. 34.
Vargáné dr. Szalkai Zsuzsanna 1145 Budapest, Róna u. 148.

b) A közalapítványi vagyon kezelésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat, valamint a folyamatos ügyintézést a Titkárság látja el. A Titkárság működési költségeire a költségvetési év első napján rendelkezésre álló vagyon öt százalékánál több nem fordítható. Ez az összeg tartalmazza a kuratóriumi tagok és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a pályázatok elbírálóinak szakértői díját, valamint az adminisztrációs költségeket is. A Titkárságot a Kuratórium elnöke által kinevezett és az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkörrel felruházott titkár vezeti. A Titkárság 2 főből áll, létszámának emelésére csak a költségvetési hozzájáruláson felüli bevétel szolgálhat. A Közalapítvány alapításának évében a közalapítványi vagyon kezelésével összefüggő titkársági feladatok ellátására és a működés technikai költségeire 2 millió Ft használható fel. A Fővárosi Önkormányzat a Közalapítvány működését saját hivatali helyiségében biztosítja.

2. A Kuratórium jogköre

A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium jogkörébe tartozik a Közalapítvány céljának megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala, így különösen:

a) gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített célok szerinti felhasználásáról, meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról,

b) elfogadja a Közalapítványhoz való csatlakozást, megállapodik a csatlakozás feltételeiben,

c) elfogadja az éves működési, valamint pénzügyi tervet és a Közalapítvány mérlegét,

d) megállapítja a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát, dönt annak módosításáról,

e) szabályozza a Közalapítvány céljainak megvalósításával összefüggő tenderkiírással, szerződéskötéssel, pályázatkiírással kapcsolatos eljárási rendet,

f) dönt a vállalkozásszerűen végzendő tevékenységekkel összefüggő kérdésekről,

g) meghatározza a közalapítványi célok éves prioritását és az ehhez kapcsolódó pályázati feltételeket,

h) elbírálja a pályázatokat,

i) dönt az alapító elé terjesztendő, a Közalapítvány működéséről szóló éves beszámoló elfogadásáról,

j) a titkáron keresztül irányítja és ellenőrzi a Titkárság működését, valamint meghatározza a Titkárság szervezetét.

3. A Kuratórium működése

a) A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja, amelyet az elnök szükség szerint, de legalább negyedévente hív össze.

b) A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.

A Kuratórium határozatait a tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Minősített esetekben a Kuratórium tagjainak legalább kétharmados szótöbbséggel hozott határozatára van szükség.

c) Minősített többség kell:

- a „Kuratórium jogköre” cím alatt a c), d), f) és g) alappontok szerinti döntésnél, továbbá

- az Alapító Okirat módosításának kezdeményezéséhez,

- a Közalapítvány megszüntetésének, más alapítvánnyal való egyesítésének kezdeményezéséhez.

d) A Közalapítvány gazdálkodásának, működésének, szervezetének, a Kuratórium döntéshozatalának részletes szabályait a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

4. Felügyelő Bizottság

A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére az alapító 7 tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság tagjainak felkérése három évre szól, a tagok megbízása ismételten meghosszabbítható.

A felügyelő bizottság tagjai

Elnök:
Dr. Bíró Ferencné 1052 Budapest, Váci u. 8.
Tagok:
Dóci József 1173 Budapest, Földműves u. 23.
Kossuth László 1125 Budapest, Szamóca u. 3.
Erdélyi László 1184 Budapest, Lenkei u. 54.
Haraszti Gyuláné 1222 Budapest, Csalogány u. 2.
Molnár Lajos 2093 Budajenő, Szőlő u. 304/4.
Végh Zsuzsanna 1098 Budapest, Epreserdő u. 24.

A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány működését. A Kuratórium elé terjesztett - a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában meghatározott - fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak is meg kell küldeni.

A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.

A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.

A felügyelő bizottság beszámoltatja a Kuratóriumot tevékenységéről.

A felügyelő bizottság elnökének kezdeményezésére a Kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni.

A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Fővárosi Közgyűlésnek.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

5. A Közalapítvány képviselete

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig (az alapítói kuratóriumi tag kivételével) a Kuratórium két tagja együttesen képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy szükséges, az alapítói kuratóriumi tag kivételével.

A Közalapítvány képviselői:
Dr. Szép Zsófia a Kuratórium elnöke
Kőnig Sándor a Kuratórium tagja
Révész Máriusz a Kuratórium tagja.

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a Közalapítvány SZMSZ-ében kell szabályozni. A Közalapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak a Közalapítvány képviselői tehetnek az SZMSZ-ben meghatározott módon.

VI.

Záró rendelkezések

A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.

A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik az érintett vagy a jövőben létrejövő állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

A közalapítvány működéséről - különös tekintettel a Kuratórium által megítélt támogatásokról - a szakmai nyilvánosságot a Fővárosi Közlönyben való közzététellel három havonta tájékoztatni kell.

A Kuratórium - a vonatkozó jogszabályok szerint - köteles évente beszámolni működéséről az alapítónak.

A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni.

A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

A nyilvántartásba vételt követően a Közalapítvány Alapító Okiratát a Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közalapítvány tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
Budapest Főváros Önkormányzata alapító képviseletében

  Vissza az oldal tetejére