Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet

a kerületi önkormányzatok által a szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 64. § (6) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva fővárosi céltámogatási rendszert vezet be a központi céltámogatás, illetve a decentralizált felhalmozási támogatás pályázati rendszerében résztvevő és az ott megszabott feltételeknek megfelelő kerületi szennyvízcsatornahálózat-építési beruházások ösztönzésére, melynek érdekében az alábbi rendeletet alkotja. * 

I. fejezet

A céltámogatás köre, mértéke

1. § *  (1) A kerületi önkormányzatok képviselő-testületei fővárosi céltámogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával közös beruházásként -, illetve a központi céltámogatásnak forrás hiányában történő elutasítása esetén felhalmozási célú decentralizált támogatásra pályáztatott szennyvízcsatornahálózat-építések megvalósításához.

(2) A fővárosi céltámogatás biztosításának feltétele a benyújtott pályázatoknak a központi céltámogatás pályázatán való tartalmi és formai megfelelés.

(3) *  A fővárosi céltámogatás forrása a Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetéseiben e célra elkülönített összeg és a 2000. január 1-jétől 2002. december 3l-éig megítélt fővárosi céltámogatás lemondással vagy egyéb módon felszabaduló maradványa.

(4) *  A fővárosi céltámogatás mértéke a vissza nem igényelhető ÁFA-val együttes teljes beruházási költség központi céltámogatással vagy decentralizált felhalmozási célú támogatással és egyéb forrásokkal (szennyvízcsatorna-hálózat építésben érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének

a) 50%-a a 2004-ben vagy korábban,

b) 70%-a a 2005-ben,

c) 90%-a a 2006-ban vagy később

benyújtott pályázatok esetén.

(5) * 

2. § (1) *  A fővárosi céltámogatás elnyerése pályázat útján történik. A pályázatok benyújtása folyamatos, igazodva a Cct.-ben szabályozott pályázati rendszerhez. Fővárosi céltámogatásban csak a Cct.-ben rögzített beadási határidőt 90 nappal megelőző időpontig benyújtott, és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok részesülhetnek.

(2) *  A fővárosi céltámogatási igénybejelentést a központi céltámogatás igénybejelentésére vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendeletben és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint, az azokban előírt nyomtatványokkal és dokumentumokkal kell benyújtani.

(3) *  A fővárosi céltámogatásra benyújtott pályázatokat a városüzemeltetési feladatokért felelős főpolgármester-helyettes - a Kerületi Küldöttek Kollégiuma véleményének kikérése mellett - terjeszti Budapest Főváros Közgyűlése elé jóváhagyásra. A Közgyűlés jóváhagyó döntését követően a főpolgármester adja ki a központi céltámogatási igénybejelentés 2. számú dokumentumát Budapest Főváros Közgyűlése kötelezettségvállalásáról.

(4) A fővárosi céltámogatást elnyert beruházások jegyzékét a főpolgármester:

a) a központi céltámogatásban részesülő önkormányzati igényekről kiadott kormányközlemény megjelenését,

b) a központi céltámogatásban részesülő önkormányzati igényekről kiadott BM-PM kiegészítő jegyzék megjelenését,

c) *  a decentralizált felhalmozási célú támogatásról hozott közgyűlési döntést követő 30 napon belül teszi közzé a Fővárosi Közlönyben.

3. § (1) Az elnyert fővárosi céltámogatás összege az adott beruházás befejezéséig nem nőhet. A beruházás műszaki tartalmának változásából, az ár- és az árfolyamváltozásból, valamint a kivitelezés átütemezéséből származó többletköltség miatt a pályázó kerületi önkormányzatot a beruházás elfogadott összköltségéhez képest további fővárosi céltámogatás nem illeti meg.

(2) A pályázó kerületi önkormányzat elveszti jogosultságát a fővárosi céltámogatás felhasználására, ha elveszíti jogosultságát a központi céltámogatásra vagy a decentralizált felhalmozási támogatásra.

(3) Ha a pályázó kerületi önkormányzat a fővárosi céltámogatásban részesülő beruházás megvalósításától eláll, akkor az ebből eredő visszafizetési kötelezettség teljes egészében a kerületi önkormányzatot terheli.

(4) A pályázó kerületi önkormányzatnak a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott esetekben, valamint ha a fővárosi céltámogatást a beruházás megvalósításához csak részben használta fel, a fel nem használt fővárosi céltámogatásról haladéktalanul le kell mondania. A lemondásról - a képviselő-testületi határozat megküldésével - a döntést követő nyolc napon belül értesíteni kell a főpolgármestert.

(5) * 

II. fejezet

Finanszírozási rend

4. § (1) *  A központi cél- vagy decentralizált és egyidejűleg fővárosi céltámogatással megvalósuló beruházások finanszírozására a központi céltámogatásra és a decentralizált támogatásra vonatkozó előírások érvényesek.

(2) *  A támogatás folyósítására csak a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor. A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele a sikeres közbeszerzési eljárás befejezéseként megkötött kiviteli szerződés. Csak a kiviteli szerződés alapján meghatározott beruházási költség, illetve az az alapján számított támogatási összeg képezheti a támogatási szerződés alapját úgy, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg az eredeti pályázati ígérvény nagyságát.

(3) *  A fővárosi céltámogatást a Főpolgármesteri Hivatal a központi céltámogatás vagy decentralizált felhalmozási támogatás igénylésének másolata alapján, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül utalja át a pályázó kerületi önkormányzat költségvetési elszámolás számlájára.

(4) *  A fővárosi céltámogatás a központi céltámogatási, a decentralizált felhalmozási támogatási jogosultsággal megegyezően vehető igénybe, mindig az adott évre jóváhagyott összeghatárig.

(5) *  A jóváhagyott, de az adott évben fel nem használt fővárosi céltámogatást a pályázó kerületi önkormányzat a következő évben, de legfeljebb a beruházás tervezett befejezését követő év végéig használhatja fel.

III. fejezet

Elszámolási rend

5. § *  (1) *  A pályázó kerületi önkormányzatnak az elnyert fővárosi céltámogatás felhasználásáról a beruházás befejezését (üzembe helyezését) követő 90 napon belül - a finanszírozó pénzintézet bevonásával - e rendelet 1. számú melléklete szerinti formában kell elszámolnia.

(2) *  Az üzemeltetési engedélyezés során, de legkésőbb az üzembe helyezés időpontját követő egy év múlva az elnyert pályázat alapján megvalósult létesítményhez tartozó, a vízjogi engedélyben dokumentált 80%-os, ténylegesen üzemelő bekötési arányt az üzemeltetést ellátó közüzemi társaság adatszolgáltatása alapján az engedélyező hatóság igazolásával dokumentálni kell a Főpolgármesteri Hivatal részére. E feltétel teljesítésének hiányában a vízjogi engedélyben szereplő bekötő vezetékek hosszára igénybe vett fővárosi céltámogatásnak a hiányzó bekötésekre eső részét haladéktalanul vissza kell fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére.

6. § (1) A fővárosi céltámogatásban részesült beruházás számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról, aktiválásáról, az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a pályázó kerületi önkormányzat köteles gondoskodni.

(2) A fővárosi céltámogatással megvalósult szennyvízcsatorna-hálózatot a fővárosi egységes csatornaüzemeltetési rendszer szabályai szerint kell üzemeltetni, amelyről Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat megállapodást köt.

(3) *  A Főpolgármesteri Hivatal jogosult az igénybe vett támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

(4) *  Ha a pályázó kerületi önkormányzat a fővárosi céltámogatást nem a pályázatban megjelölt feladatra használta fel, vagy az e rendeletben meghatározott arányt meghaladó mértékű, illetve a jóváhagyottnál nagyobb összegű fővárosi céltámogatást vett igénybe, köteles azt haladéktalanul visszatéríteni. A központi költségvetés felé teljesítendő jogtalan felhasználásból eredő visszafizetési kötelezettség teljes egészében az érintett kerületi önkormányzatot terheli.

III/A. fejezet * 

A polgárok tájékoztatása * 

7. § *  (1) A fővárosi pénzalapból nyújtott - 1 millió forintot meghaladó összegű fejlesztési támogatással megvalósuló beruházások esetében a támogatás kedvezményezettje köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen azzal az eltéréssel, hogy a kivitelezés megkezdése előtt, és a kivitelezés tartama alatt elhelyezendő táblán az e rendelet 2. számú mellékletének 1. a)-b) pontjában meghatározott adatokat is fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség vállalását a pályázó köteles a pályázat befogadásának, a támogatás odaítélésének feltételeként a pályázat mellékleteihez írásban csatolni.

IV. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

8. § *  (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba * , rendelkezéseit

a) a 2. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak kivételével az 1999. évben központi céltámogatásban, illetve decentralizált felhalmozási támogatásban részesülő kerületi szennyvízcsatornahálózat-építési beruházásokra kell első ízben alkalmazni;

b) az 1. és 2. §-ban foglaltak kivételével az 1998. december 31-ig fővárosi céltámogatást elnyert, folyamatban lévő szennyvízcsatornahálózat-építési beruházásokra is alkalmazni kell;

c) teljeskörűen a 2000. évre központi céltámogatási pályázatra közös beruházásként megpályázott szennyvízcsatornahálózat-építési beruházásokra lehet alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 45/1995. (IX. 25.) Főv. Kgy. rendelet és az azt módosító 31/1997. (VI. 25.) Főv. Kgy. rendelet.

(3) *  A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak.

1. számú melléklet a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelethez * 

ADATLAP
a fővárosi céltámogatással megvalósult beruházásokról

Beruházó önkormányzat Beruházás
megnevezése: ............................................................................................................... megnevezése: .................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................. telepítési helye: ..............................................................................................................................
számlaszáma: ................................................................................................................ belépő kapacitás: - terv ............................................................................................................
- tény ...........................................................................................................
Megvalósítás költségei ezer Ft-ban
Tervezett és tényleges ütem
Megnevezés Teljes költség ..... év XII. 31-ig ..... év ..... év ..... év ..... év után
terv *  tény terv *  tény terv *  tény terv *  tény terv *  tény terv *  tény
Központi céltámogatás
Decentralizált felhalmozási támogatás
Kerületi saját forrás
Fővárosi céltámogatás
Egyéb, éspedig: ...................................
Összesen
Szöveges értékelés: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Budapest, ................. év .......................... hó ..... nap
.................................. ..................................
jegyző P. H. polgármester

2. számú melléklet a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A fővárosi támogatással megvalósuló csatornaépítések megjelölését szolgáló táblán az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

A tábla magyar nyelvű felirattal tájékoztatást nyújt

a) arról, hogy a beruházás fővárosi támogatással valósul meg;

b) a fővárosi támogatás forrásáról (forrásairól) és mértékéről;

c) az átadás időpontjáról.


  Vissza az oldal tetejére