Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

A Fővárosi Közgyűlés a közüzemi szolgáltatásokat igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) és a 63. § (2) bekezdésében levő felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve résztulajdonában lévő közüzemi részvénytársaságok által nyújtott egyes szolgáltatásokat igénybe vevő, budapesti lakásban lakó lakossági fogyasztókra terjed ki.

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás formái

2. § Fővárosi Lakásrezsi Támogatás formái:

a) távhőszolgáltatási,

b) víz-,

c) csatorna,

d) szemétszállítási díjkompenzáció,

e) * 

f) hátralékkiegyenlítő támogatás.

Távhőszolgáltatási díjkompenzáció

3. § (1) *  Távhőszolgáltatási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes személy, aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és

a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és

b) *  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,

c) *  gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.

(2) *  A kompenzáció havi összege:

- május és december hónapokban távhő-szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 1500 Ft,
- június-november hónapokban távhő-szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 500 Ft,
- január-április hónapokban távhő-szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 3000 Ft.

(3) *  A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege: 18 000 Ft/háztartás/év.

(4) * 

Víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció

4. § (1) Víz-, csatorna, illetve szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes személy, aki a Fővárosi Vízművek Rt., FCSM Rt., FKF Rt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és

a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és

b) *  családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig

- időskorúak járadékát, vagy

- rendszeres szociális segélyt, vagy

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki

- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy

- igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy

c) *  - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,

- gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.

(2) *  A díjkompenzáció havi összege:

a) vízszolgáltatás esetében: 350 Ft.
b) csatornaszolgáltatás esetében: 350 Ft.
c) szemétszállítási szolgáltatás esetében: 300 Ft.

(3) *  A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege: 12 000 Ft/háztartás/év.

Téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás

5. § * 

6. § (1) A rendelet szerinti támogatások forrásának nagyságáról, összetételéről és folyósításának módjáról a Fővárosi Közgyűlés a rendelet elfogadásával, illetve mindenkori módosításával egyidejűleg rendelkezik.

(2) E rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat a „HÁLÓZAT - A Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány”-nyal (továbbiakban: Alapítvány) szerződést köt, melynek megfelelően az e rendelet szerinti támogatásokat közvetlenül az Alapítvány folyósítja.

(3) *  E szerződés tartalmazza, hogy az egyes közüzemi szolgáltató szervezetek által átadott pénzösszeg - a 3. és 4. §-ban szabályozott díjkompenzációk körében - kizárólag az adott szolgáltató szervezet által nyújtott szolgáltatás díjának a megtérítésére fordítható.

(4) *  A rendelet szerinti támogatás forrása az 1. §-beli szolgáltató szervezetek által az Alapítvány részére átadott pénzeszközök. A rendelet szerinti támogatás folyósításának, az igényjogosultságok érvényesítésének a feltétele e forrásnak az Alapítvány rendelkezésére bocsátása.

(5) Az Alapítvány a benyújtott kérelmek alapján a díjkompenzáció összegét a jogosult nevére szólóan, közvetlenül a számlabemutatásra jogosult részére utalja át.

(6) A jogosultak a 3. és 4. §-ban lévő díjkompenzációkra folyamatosan nyújthatnak be igénylést, az Alapítvány által rendszeresített igénylőlapokon.

(7) *  A díjkompenzáció az e bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban a naptári év márciusától a következő naptári év február hónapjáig jár.

a) A 4. §-ban foglalt víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció, ha a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyi számlákon, mert a díjkompenzáció összege magasabb, mint a számla összege, ebben az esetben a díjkompenzáció jóváírása áthúzódhat az igénylés benyújtását követő naptári év december 31-ig terjedő időszakáig.

(8) *  Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. §-beli távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. §-beli víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe.

(9) *  Nem jogosult szemétszállítási díjkompenzációra az a család, amely a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 33. § (1) bekezdés alapján 50%-os díjmérséklést kap.

(10) Díjkompenzációban azok részesülnek, akik az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, s ezt nyilatkozatukkal igazolják.

(11) *  A jogosult a 3-4. §-ok szerint folyósított díjkompenzációra jogosultságát az adott hónapra elveszti, ha a díjkompenzációval csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg. Ebben az esetben a díjkompenzáció az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.

(12) *  Az a jogosult, aki a Szociális tv. 55. §-ában lévő adósságkezelési szolgáltatásban részesül, a 3-4. §-ok szerint folyósított díjkompenzációra jogosultságát az adott hónapra akkor veszti el, ha a díjkompenzációval csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 120 napig nem fizeti meg. Ebben az esetben a díjkompenzáció az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.

(13) *  A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul felvett összeget a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. tv. alapján vissza kell fizetni.

(14) *  Különös méltánylást igénylő esetben az e rendeletben meghatározott jövedelmi határoktól 500 Ft-os mértékig az Alapítvány kuratóriuma eltérhet.

Hátralékkiegyenlítő támogatás

7. § (1) *  A 6. § (1) bekezdése szerint meghatározott forrás éves maradvány összege a lakásfenntartási költségek kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló személyek hátralékkiegyenlítésére fordítható.

(2) A támogatás formái:

a) hátralékkiegyenlítő támogatás: a távhőszolgáltatási, víz-, csatorna, szemétszállítási díjtartozás esetében,

b) krízis támogatás: a szolgáltatás vagy a lakhatási lehetőség megszüntetésének megelőzésére,

c) eseti (rendkívüli) támogatás: különös méltánylást igénylő kivételes esetben,

d) * 

(3) A támogatás három évente egy alkalommal, kérelemre adható.

(4) A (2) bekezdés b)-c) pontja kivételével a támogatás az Alapítvány Támogatási Szabályzatában előírt saját rész befizetése esetén folyósítható.

(5) A támogatás folyósításának eljárási szabályait az e rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti szerződés alapján az Alapítvány Kuratóriuma által elfogadott Támogatási Szabályzat tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

8. § (1) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak (jövedelem, család, egyedül élő, lakásfenntartási költségek) alatt azt kell érteni, amit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) meghatároz.

(2) *  Lakossági fogyasztó fogalma alatt természetes személyt kell érteni.

(3) *  Díjfizető fogalma alatt a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § b) pontjában foglaltakat kell érteni.

(4) * 

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére