A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra, 1999. * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret

A területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás:

- 1998. évi fővárosi keretmaradványa 127 960 ezer Ft
- 1999. évi fővárosi keretéből 391 230 ezer Ft

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető decentralizált támogatási keret

fővárosi része 173 900 ezer Ft
ebből: 2000. évre maximum 130 400 ezer Ft.

II. A támogatott felhalmozási kiadások

1. A kerületi önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal történő kiépítése.

2. A kerületi önkormányzatok részéről 1999. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával - közös beruházásként megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatornahálózat-építések.

III. A pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzati tulajdonú földutak szilárd burkolattal történő kiépítésének támogatására benyújtott pályázatok esetében

A pályázható keret nagysága:

Az útépítések 1999. évi ütemére 200,0 millió Ft.

A pályázható útépítések:

1999. évi indítással, 1999. vagy 2000. évi befejezésre tervezett, jogerős építési engedéllyel rendelkező, lakossági önerő bevonásával, csatornázott utcá(k)ban tervezett útépítés.

A pályázható támogatási összeg:

Az útépítés tervezett költségének 1/2-e, de legfeljebb 5000 Ft/m2.

A pályázatok sorolása:

Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése:

- kerületek között: a kerületi önkormányzatok földútjainak az összes úthoz mért aránya szerinti csökkenő sorrendben,

- kerületen belül: a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat a 418/1999. (III. 25.) Főv. Kgy. határozat 5. számú melléklete szerinti tartalommal és formában lehet benyújtani. (A pályázatokhoz szükséges dokumentummintákat a kerületi önkormányzatok közvetlenül kapják meg.)

A határidő előtt benyújtott, de formailag hiányos pályázatok hiánypótlására a pályázati határidőig van lehetősége a pályázó kerületi önkormányzatnak.

Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai:

A támogatás a 184/1998. (XI. 11.) Korm. rendelettel módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben szabályozott módon, támogatási és finanszírozási szerződés alapján, teljesítmény- és forrásarányosan vehető igénybe.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés a döntéstől számított két hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a pályázott útépítés a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a pályázat szerinti befejezési határidőig, illetve az azt követő 90 napig vehető igénybe.

A pályázatok benyújtási határideje, elbírálása:

A pályázatokat 1999. április 30-ig kell benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályára (I. emelet 165.).

A pályázat átvétele nem azonos a pályázatok befogadásával!

A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítást Konyáry Zsófia ad.

(Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály, telefon: 327-1130).

A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Közgyűlés a májusi ülésén dönt. A Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés megkötése érdekében.

IV. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzatok részéről 1999. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával - közös beruházásként megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatorna-hálózat építésének támogatására benyújtott pályázatok esetében.

A pályázható keret nagysága a szennyvízcsatorna-építések:

- 1999. évi ütemére: 319 190 ezer Ft,
valamint a földutak szilárd burkolattal történő kiépítésére biztosított pályázati keret maradványa,
- 2000. évi ütemére: 130 400 ezer Ft
- 2000. év utáni ütemére: 43 500 ezer Ft

A pályázható szennyvízcsatorna-építések:

A kerületi önkormányzatok részéről 1999. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával - közös beruházásként megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatornahálózat-építések.

A pályázható támogatási összeg:

Azonos a központi céltámogatási pályázati összeggel.

Pályázatok sorolása:

Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése:

- kerületek között: a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében,

- kerületen belül: a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei:

A pályázatok beadottnak tekintendők.

A pályázó kerületi önkormányzatnak a BM-PM kiegészítő közleménynek az Önkormányzatok Közlönyében történő megjelenését (szeptember 30.) követő 8 napon belül:

- nyilatkoznia kell, hogy támogatási igényét fenntartja és decentralizált felhalmozási támogatást igényel,

- közölnie kell a javasolt prioritási sorrendet.

A támogatásban részesülő szennyvízcsatornahálózat-építési beruházások tervezett befejezési határideje az eredetileg leadott pályázatban szereplőhöz képest egy évvel későbbre módosul.

Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai:

A támogatás a 184/1998. (XI. 11.) Korm. rendelettel módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben szabályozott módon támogatási és finanszírozási szerződés alapján, teljesítmény- és forrásarányosan vehető igénybe.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés a döntéstől számított két hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a pályázott szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése a támogatási jogosultság kihirdetésétől számított 12 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a tervezett befejezési határidőig, illetve az azt követő 90 napig vehető igénybe.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Közgyűlés az októberi ülésén dönt.

A Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés megkötése érdekében.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat:

- pénzügyekkel kapcsolatban Szőts Imréné (Tel.: 327-1304)

- műszaki ügyekkel kapcsolatban Fazekas Gyula (Tel.: 327-1000/25-91)

(Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztály) végzi.

Budapest, 1999. március 25.

Budapest Főváros Közgyűlése

Decentralizált felhalmozási célú támogatási pályázatok tartalmi, formai követelményei 1999. évre

Útépítési beruházásoknál

1. Igénybejelentő lap (1. számú melléklet)

2. Pályázati adatlap (1. számú dokumentum)

3. Képviselő-testületi határozat (2. számú dokumentum)

4. Érvényes, jogerős építési engedély (eredeti, illetve az engedélyező hatóság hitelesítésével)

5. A pályázott útépítés részletes költségvetése

Szennyvízcsatornahálózat-építési beruházáson

Nyilatkozat a támogatási igény fenntartásáról, a decentralizált felhalmozási támogatás igényléséről (2. számú melléklet)

Igénybejelentő lap * 

A beruházó önkormányzat neve:

....................................................................................................................................................

Az Önkormányzat címe:

.................... (ir. szám) Budapest, ........ ker. ....................................................... (út)...... (hsz.)

Telefonszám: ..........

Az önkormányzat KSH kódja:

Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének megnevezése:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Az önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:

A decentralizált felhalmozási célú támogatás burkolt út megvalósítását szolgáló beruházásra vonatkozik.

- 1998. december 31-i állapot szerint a kerületben a földutak aránya az összes úthoz viszonyítva ....%.

- a képviselő-testület által meghatározott prioritás szerint a beruházás sorszáma:

- az útépítési beruházás csatornázott * 

nem csatornázott *  utcában valósul meg.

Nyilatkozat

A ................................................................................................ Önkormányzat kijelenti, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

- a tárgyban pályázatot ................................ évben és ...............................................-hoz *  nyújtott be;

- az államháztartás alrendszerei részéről folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

tudomásul veszi, hogy

- 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján - az esedékes köztartozások megfizetése érdekében - visszatartásra kerül;

- a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatási program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható;

hozzájárul, hogy

- az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint adószámát a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényében és összegének megismeréséhez;

- a támogatás szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizzék.

Kelt, ......... év........................................ hó........... nap

...................................................... ........................................................
jegyző polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP
a felhalmozási feladatokhoz nyújtandó céljellegű decentralizált támogatás igénylésére

I. A beruházó önkormányzat neve és címe, telefonszáma: ..........................................................................................
...................................................................................................................... KSH kódja:
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: ................................................................................................................
Számlavezető pénzintézet megnevezése: ........................................................................................................................
Az önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma: ...................................................................................................................
Adószáma: .......................................................................................................................................................................
II. A beruházás megnevezése, helye: ...............................................................................................................................
III. A beruházás mennyiségi mutatói: útépítésnél: ....................................... fm ....................... m2
IV. A beruházás kivitelezési, üzembe helyezési időpontja:
A kivitelezés kezdésének időpontja (év, hó): ..................................................................................................................
A kivitelezés befejezésének időpontja (év, hó): ..............................................................................................................
Üzembe helyezés időpontja (év, hó): ...............................................................................................................................
V. A beruházás költségelőirányzata:
M. e.: ezer Ft
Sorszám Megnevezés Összesen év év év
1. Beruházási költség (áfa nélkül)
2. Vissza nem igényelhető áfa
3. Beruházás összköltsége (1+2)
4. ebből: építmény létesítés költsége
5. Egyéb költségek
VI. A beruházás pénzügyi forrásai
M. e.: ezer Ft
Sorszám Megnevezés Összesen év év év
1. Saját forrás
ebből: lakossági önerős hozzájárulás
2. Hitel
3. Átvett pénzeszközök*
4. Egyéb támogatás*
1. 5. Decentralizált felhalmozási támogatásból igényelt összeg
6. Beruházási összköltség (1+...+5)
* Az átvett pénzeszköz és egyéb támogatások meglétét gazdasági megállapodás csatolásával kell igazolni - legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor -, szándéknyilatkozat nem elegendő.

............................., ........ év .................................... hó ......... nap

P. H.

..............................................
polgármester

....................................... számú képviselő-testületi határozat (kivonat)

A ...................................................................... Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a(z) ..............................................  *  decentralizált felhalmozási célú támogatással megvalósuló .......................... ezer forint összköltségű *  önkormányzati beruházással.

A képviselő-testület saját forrásként (beleértve a lakossági önerős hozzájárulást és a hitelt is), egyéb támogatásként, felhalmozási célú átvett pénzeszközként összesen ..........................................  *  ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben -, az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Kelt, ..........................., ..... év .............................. hó ....... nap

............................................... ..........................................
jegyző polgármester
P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:

A kiadmány hiteléül:

...............................................
(aláírás, dátum, pecsét)  * 

Nyilatkozat

A ....................................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a ........................................ szennyvízcsatorna-hálózat építésére 1999. évre Budapest Főváros Önkormányzatával közösen benyújtott központi céltámogatási igényt a pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal fenntartjuk.

Igazoljuk, hogy a központi céltámogatási pályázatunk megfelelt a feltételeknek, elutasítására kizárólag fedezethiány miatt került sor.

A beruházás megvalósítására - a pályázati kiírás szerinti feltételek vállalása mellett - a központi céltámogatási igénnyel egyező összegű és ütemű decentralizált felhalmozási támogatást igényelünk.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: ............................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya az összeshez képest %-ban: ..........................

Budapest, 1999. ..........................................................

............................................... ..........................................
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére