A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Horvát Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzata * 

A Fővárosi Horvát Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. §-ában, valamint a 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat neve: Fővárosi Horvát Önkormányzat.

2. Székhelye: Budapest.

3. Címe: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

4. Az önkormányzat pecsétje:

FŐVÁROSI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT -

HRVATSKA SAMOUPRAVA BUDIMPESTE.

II. fejezet

Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

1. Az önkormányzat jogi személy.

2. A Fővárosi Horvát Önkormányzat feladat- és hatáskörei az önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A testület hatáskörét az elnökre, a bizottságokra átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.

4. A testület hatásköréből nem ruházható át:

a) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása;

b) a rendelkezésre bocsátott források tervezéséről, felhasználásáról, törzsvagyonának köréről való döntés;

c) név, jelképek megválasztása;

d) érdek-képviseleti szervekkel történő együttműködési megállapodás megkötése;

e) az elnök, elnökhelyettes, bizottságok megválasztása;

f) kitüntetéseikre és ezek odaítélésének feltételeire és szabályaira vonatkozó döntés;

g) költségvetés, zárszámadás meghatározása;

h) sajtóközleményeinek közzétételéről történő döntés;

i) kisebbségi könyvtár fenntartásáról történő döntés.

III. fejezet

Az önkormányzat testülete

1. Az önkormányzat feladatait a testület és a testület bizottságai, az elnök, az elnökhelyettes látja el.

2. A Fővárosi Horvát Önkormányzat testülete tagjainak száma: 9 fő.

A képviselők névjegyzékét e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

A testület működése - A testület ülései

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2. A testület üléseit az elnök hívja össze.

A testület megalakítása, bizottságok, elnökhelyettes

1. A testület alakuló ülését a Fővárosi Választási Bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb elektort a korelnöki teendők ellátására.

2. Az alakuló ülést - a levezető elnök megválasztásáig - a korelnök vezeti.

3. A levezető elnök megválasztatja jelölés alapján a 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot.

4. Az elektorok gyűlése megválasztja - jelölés alapján - a 9 tagú fővárosi önkormányzat testületét.

5. A szavazás titkosan történik.

Az elnök megválasztása

1. A testület az alakuló ülést követően megválasztja az elnököt.

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a testület tagjainak több mint a fele jelen van.

3. Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

4. Az elnökhelyettes személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

5. Az elnökhelyettes megválasztása az elnök választásához hasonlóan történik.

6. Bizottságokat szintén a testület választ. A bizottság tagjainak több mint a fele testületi tagokból kell hogy álljon.

7. A bizottság elnökét a testület választja meg.

A testületi ülés

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 6 rendes ülést tart. A testület üléseit kéthavonta tartja.

2. Rendkívüli ülést kell tartani a testület bizottságainak, a testület tagjai 1/4-ének indítványára, valamint Budapest Főváros Közgyűlése indítványára.

3. Az elnök az indítvány benyújtásától számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

4. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés indokát és a napirendeket.

5. A testület rendes ülését az elnök írásbeli meghívóval hívja össze.

6. A testületi ülés meghívóját 8 nappal az ülés előtt kell megküldeni.

7. A testület tagjai az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottságok elnökeitől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyre az érintett az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - köteles érdemi választ adni.

8. A testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A testületi ülés tanácskozási rendje

1. A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

2. Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent testületi tagok számbavétele és a testületi ülés határozatképességének megállapítása.

3. A testületi ülés döntéshozatalából kizárható az, aki az összeférhetetlenség szerint érintett az ügyben.

4. A testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a testület tagjainak több mint a fele jelen van (legalább 6 fő).

5. A megválasztott testület több mint a felének szavazata (minősített többség) szükséges az át nem ruházható hatáskörökben való döntés esetén.

6. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik testületi tag bármikor szót kérhet.

A döntéshozatal szabályai

1. A testület döntései testületi határozatok. Titkos szavazást a testület egyetlen esetben sem köteles tartani, azonban dönthet úgy, hogy minden olyan esetben titkos szavazást tart, amikor az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja szerint köteles zárt ülést tartani.

2. A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

3. A jegyzőkönyvet az elnök és a testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Az aláírás után a jegyzőkönyv egy példányát a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének határidőn belül - 15 nap - el kell juttatni.

A testület tagjainak jogállása

1. A testület tagjainak jogait és kötelezettségeit az 1993. évi LXXXVI. törvény, az 1990. évi LXV. törvény, valamint e szabályzat határozza meg.

2. A képviselő:

- részt vehet a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében;

- megbízás alapján képviselheti a testületet;

- tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

3. A képviselő köteles:

- részt venni a testület munkájában;

- felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését;

- bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben vagy egyéb megbízásának teljesítésében akadályoztatva van.

V. fejezet

A testület bizottságai

1. A testület feladatainak hatékonyabb ellátása és eredményesebb végrehajtása érdekében bizottságokat hoz létre.

Bizottságok:

a) Gazdasági és Ellenőrző Bizottság (3 tag),

b) Közművelődési és Közoktatási Bizottság (4 tag).

2. A bizottsági tagok több mint a felét a képviselők közül kell választani, Ötv. 24. § (1).

3. A bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjban részesülnek (külsős tagok a lehetőségek szerint).

4. A bizottságok - feladatkörükben - részt vesznek a testület döntéseinek előkészítésében. A testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok nyújtanak be, továbbá amelyek a bizottságok állásfoglalásával nyújthatók be.

5. A bizottságok határozatképességére és határozathozatalára a testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. A bizottságok és tagjainak névjegyzéke a 2. számú mellékletben található.

A testület

1. A testület tagjai az elnök, elnökhelyettes és a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő. Összesen: 9 fő.

2. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény hatáskörébe utal. Ez az önkormányzat legfőbb szerve.

Az elnök és az elnökhelyettes

1. A testület tagjai közül - nyílt vagy titkos szavazással - elnököt választ.

2. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

- segíti a képviselők munkáját;

- összehívja és vezeti a testület üléseit;

- képviseli az önkormányzatot;

- aláírja az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt;

- kapcsolatot tart az Országos Horvát Önkormányzattal és annak Hivatalával, a kerületi horvát kisebbségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Önkormányzattal;

- kapcsolatot tart a bizottságokkal, azok elnökeivel;

- dönt a ráruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben.

3. Az elnököt - akadályoztatása esetén - az elnökhelyettes képviseli, illetve helyettesíti.

VI. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona, költségvetése

1. A testület saját hatáskörében határozza meg a költségvetést és zárszámadást, a rendelkezésére bocsátott források felhasználását. A költségvetés összeállításának részletes szabályait ezenkívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

2. Az önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja:

- az állami költségvetés hozzájárulása;

- a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása;

- alapítványi támogatások;

- adományok.

3. A kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testület hatáskörébe tartozik.

VII. fejezet

Záró rendelkezés

A szabályzat a kihirdetés napján *  lép hatályba.

A testület elfogadta:

19/2000. (06. 21.) sz. határozatával.

1. számú melléklet

A Fővárosi Horvát Önkormányzat testületének névsora

1. Vuity István, elnök

2. Muity Tamás, elnökhelyettes

3. Németh Istvánné

4. Páncsity István

5. Marelyin János Pál

6. Kricskovics Antal

7. Dr. Eperjessy Ernő

8. Suhajda Mónika

9. Dékity Márk

2. számú melléklet

A Fővárosi Horvát Önkormányzat Bizottságai és tagjainak névjegyzéke

I. Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság

Elnöke: Marelyin János Pál

Tagok: Páncsity István

Dékity Márk

II. Közművelődési és Közoktatási Bizottság

Elnöke: Németh Istvánné

Tagok: Dr. Eperjessy Ernő

Kricskovics Antal

Suhajda Mónika


  Vissza az oldal tetejére