A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra, 2000. * 

[a 196/2000. (II. 24.) Főv. Kgy. határozat 1. számú melléklete]

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret

A területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás

- 1999. évi fővárosi keretéből a 22 194,734 ezer Ft maradvány,

- 2000. évi fővárosi keretéből 292 300,000 ezer Ft.

Összesen tehát a 2000-ben felhasználható keret 314 494,734 ezer Ft.

A további évekre kötelezettségvállalással leköthető decentralizált támogatási keret fővárosi része 144 400 ezer Ft, ebből: 2001-re maximum 97 400 ezer Ft.

II. A támogatott felhalmozási kiadások

- A kerületi önkormányzati tulajdonú csatornázott földutak szilárd burkolattal történő kiépítése.

- A kerületi önkormányzatok részéről 2000. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával - közös beruházásként megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatornahálózat-építések.

III. A pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzati tulajdonú csatornázott földutak szilárd burkolattal történő kiépítésének támogatására benyújtott pályázatok esetében

A pályázható keret nagysága: 150 000 ezer Ft.

A pályázható útépítések: 2000. évi indítással, 2000. évi befejezésre tervezett, jogerős építési engedéllyel rendelkező, lakossági önerő bevonásával, csatornázott utcá(k)ban tervezett útépítés. (A kivitelezés befejezésének nem a beruházó hibájából történő elhúzódása nem jogvesztő hatályú.)

A pályázható támogatási összeg: Az útépítés tervezett költségének 50%-a, de legfeljebb 5000 Ft/m2.

A pályázatok sorolása: Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése:

- kerületek között a kerületi önkormányzatok földútjainak az összes úthoz mért aránya szerinti csökkenő sorrendben történik, de

- az első helyre sorolt kerület a 60%-át,

- a második helyre sorolt kerület a 25%-át

kaphatja maximum a keretnek;

- kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei:

1. Igénybejelentő lap (minta mellékelve)

2. Pályázati adatlap (minta mellékelve)

3. Képviselő-testületi határozat (minta mellékelve)

4. 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú mellékletének I. része szerinti adatlap (minta mellékelve)

5. Érvényes, jogerős építési engedély (eredeti, illetve az engedélyező hatóság hitelesítésével)

6. A pályázott útépítés részletes költségvetése.

(A pályázatokhoz szükséges dokumentummintákat a kerületi önkormányzatok közvetlenül is megkapják.)

A határidő előtt benyújtott, de formailag hiányos pályázatok hiánypótlására a pályázati határidőig van lehetősége a pályázó kerületi önkormányzatnak.

A pályázatok benyújtási határideje, elbírálása: A pályázatokat 2000. április 30-ig kell benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályára (I. emelet 165.).

A pályázat átvétele nem azonos a pályázatok befogadásával!

A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Közgyűlés a májusi rendes ülésén dönt. A Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés mihamarabbi megkötése érdekében.

Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai: A támogatás a módosított 9/1998. (I. 23.) és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletekben szabályozott módon, támogatási és finanszírozási szerződés alapján, teljesítmény- és forrásarányosan vehető igénybe a döntést követően kiállított számlák alapján.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 4 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a pályázott útépítés kivitelezése a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kezdődik el.

A támogatás a döntés időpontjától a támogatási szerződésen rögzített befejezési határidőig, illetve az azt követő 60 napig vehető igénybe.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat Freiné Vén Zsuzsanna (Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály, telefon: 327-1316) végzi.

IV. Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálása a kerületi önkormányzatok részéről 2000. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával közös beruházásként - megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatornahálózat-építések támogatására benyújtott pályázatok esetében

A pályázható keret nagysága: A szennyvízcsatorna-építések

- 2000. évi ütemére 164 494,734 ezer Ft, valamint a földutak szilárd burkolattal történő kiépítésére biztosított pályázati keret maradványa,

- 2001. évi ütemére 97 400 ezer Ft

- 2001. év utáni ütemére 47 000 ezer Ft.

A pályázható szennyvízcsatorna-építések: A kerületi önkormányzatok részéről 2000. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával közös beruházásként - megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatornahálózat-építések.

A pályázható támogatási összeg: Azonos a központi céltámogatási pályázati összeggel.

Pályázatok sorolása: Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de

- az első helyre sorolt kerület a 60%-át,

- a második helyre sorolt kerület a 25%-át,

- a harmadik helyre sorolt kerület a 10%-át

kaphatja maximum a keretnek;

- a kerületen belül: a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei: A pályázatok tartalmilag beadottnak tekintendők. A pályázó kerületi önkormányzatnak a BM-PM kiegészítő közleménynek az Önkormányzatok Közlönyében történő megjelenését (szeptember 30.) követő 8. napon belül pótlólag meg kell küldenie a következőket:

- nyilatkozatot arról, hogy támogatási igényét fenntartja és decentralizált felhalmozási támogatást igényel (minta mellékelve),

- a képviselő-testület által javasolt prioritási sorrendet,

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú mellékletének I. része szerinti kitöltött adatlapokat (minta mellékelve).

(A pályázatokhoz szükséges dokumentummintákat a kerületi önkormányzatok közvetlenül is megkapják.)

A támogatásban részesülő szennyvízcsatornahálózat-építési beruházások tervezett befejezési határideje az eredetileg leadott pályázatban szereplőhöz képest 1 évvel későbbre módosul. A felosztható keret maradéktalan kihasználása érdekében a beruházások éves ütemezése - a pályázó önkormányzattal egyeztetve - az összköltségen belül arányaiban megváltoztatható.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Közgyűlés a novemberi ülésén dönt.

A Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés mihamarabbi megkötése érdekében.

Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai: A támogatás a módosított 9/1998. (I. 23.) és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletekben szabályozott módon támogatási és finanszírozási szerződés alapján, teljesítmény- és forrásarányosan vehető igénybe, a döntést követően kiállított számlák alapján.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 4 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a pályázott szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kezdődik el.

A támogatás a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőig, illetve az azt követő 60 napig vehető igénybe.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat:

- pénzügyekkel kapcsolatban Szőts Imréné (tel.: 327-1304)

- műszaki ügyekkel kapcsolatban Fazekas Gyula (tel.: 327-1000/25-91)

(Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztály) végzi.

Igénybejelentő lap * 
felhalmozási célú decentralizált támogatáshoz

A beruházó önkormányzat neve: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Az önkormányzat címe: ................................................. (ir. szám) Budapest, ..................... ker. .............................................
........................................... (út) ..... (hsz.)
Telefonszám: .........................................................
Az önkormányzat KSH kódja:
Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének megnevezése: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Az önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:
A decentralizált felhalmozási célú támogatás csatornázott földút szilárd burkolattal történő ellátását szolgáló beruházásra vonatkozik.
1999. december 31-i állapot szerint a kerületben a földutak hosszának aránya az összes úthoz viszonyítva ..................%
A képviselő-testület által meghatározott prioritás szerint a beruházás sorszáma:

Nyilatkozat

A ....................................................................................... Önkormányzat

a) kijelenti, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

- a tárgyban pályázatot .... évben és ..... -hoz *  nyújtott be és nyert támogatást

- az államháztartás alrendszerei részéről folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

- a pályázatban megjelölt feladat megfelel az érvényes rendezési terveknek;

b) tudomásul veszi, hogy

- 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettséget nem érintő módon - visszatartásra kerülhet;

- a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatási program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható;

c) hozzájárul, hogy

- a köztartozások - az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából adószámát, társadalombiztosítási folyószámla számát a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

- a támogatás szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék;

e) a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja.

Budapest, ..................... év .................................... hó .......... nap

............................................................ ............................................................
jegyző polgármester

Nyilatkozat felhalmozási célú decentralizált támogatás igényléséhez szennyvízcsatorna-hálózat építésére

A ........................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a .............................................................. szennyvízcsatorna-hálózat építésére a felhalmozási célú decentralizált támogatásra igényünket a 2000. évre Budapest Főváros Önkormányzatával közösen központi céltámogatásra benyújtott pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal az esetben is fenntartjuk, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik.

Igazoljuk, hogy a központi céltámogatási pályázatunk megfelelt a feltételeknek, elutasítására kizárólag fedezethiány miatt került sor.

A beruházás megvalósítására - a pályázati kiírás szerinti feltételek vállalása mellett - a központi céltámogatási igénnyel egyező összegű, de szükség szerint attól eltérő éves ütemezésű decentralizált felhalmozási támogatást igényelünk.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: .......................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya az összeshez képest %-ban: .................

Budapest, 2000. ............................................

P. H.

................................................................ ................................................................
jegyző polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP
a felhalmozási feladatokhoz nyújtandó céljellegű decentralizált támogatás igénylésére

I. A beruházó önkormányzat neve és címe, telefonszáma ..................................................................................................
.......................................................................................................... KSH kódja:
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
Számlavezető pénzintézet megnevezése: .........................................................................................................................
Az önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:
Adószáma: .......................................................................................................................................................................
II. A beruházás megnevezése, helye: ...................................................................................................................................
III. A beruházás mennyiségi mutatói:
útépítésnél: .................................................... fm .................................................... m2
IV. A beruházás kivitelezése, üzembe helyezési időpontja (tervezett):
A kivitelezés kezdésének időpontja (év, hó): .............................................................................................
A kivitelezés befejezésének időpontja (év, hó): .........................................................................................
Üzembe helyezés időpontja (év, hó): ........................................................................................................
V. A beruházás tervezett költségelőirányzata:
Me: ezer Ft
Sor-
szám
Megnevezés Összesen ..... év ..... év ..... év
1. Beruházási költség (ÁFA nélkül)
2. Vissza nem igényelhető ÁFA
3. Beruházás összköltsége (1+2)
4. ebből: építmény létesítés költsége
5. Egyéb költségek
VI. A beruházás pénzügyi forrásai
Sor-
szám
Megnevezés Összesen ..... év ..... év ..... év
1. Saját forrás
ebből: lakossági önerős hozzájárulás
2. Hitel
3. Átvett pénzeszközök * 
4. Egyéb támogatás * 
5. Decentralizált felhalmozási támogatásból igényelt összeg
6. Beruházási összköltség (1+...+5)
......................................................, ................. év ............................... hó ....................... nap
P. H.
................................................................
polgármester

..................................... számú képviselő-testületi határozat (kivonat)

A .................................................................... Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért ........................................................................................................................  *  decentralizált felhalmozási célú támogatással megvalósuló ..................................... ezer forint összköltségű *  önkormányzati beruházással.

A képviselő-testület saját forrásként (beleértve a lakossági önerős hozzájárulást és a hitelt is), egyéb támogatásként, felhalmozási célú átvett pénzeszközként összesen ..............................  *  ezer forintot, - az adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosít.

Kelt, ........................................, .................. év ............................ hó ................. nap

......................................................... .........................................................
jegyző polgármester

P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:

A kiadmány hiteléül:

..........................................

(aláírás, dátum, pecsét)  * 

10/b. számú melléklet a 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

(Az igénylő tölti ki) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): megnevezése: ..........................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg)
5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. tv. alapján;
- a 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl.: bank, befektetési társaság, biztosító Rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
- a 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni;
- egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a Személyi jövedelemadóról szóló tv.-ben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni:
Az igénylő neve (M): .................................................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, ir. szám: település: ...........................................................................................
cím: .................................................................................................... utca ................................... hsz. ........................... hrsz.
Az igénylő telephelye * , ir. szám: település: ...........................................................................................
cím: .................................................................................................... utca ................................... hsz. ........................... hrsz.
Az igénylő postai címe * , ir. szám: település: ...........................................................................................
cím: .................................................................................................... utca ................................... hsz. ........................... hrsz.
Telefonszám:
Az igénylő adószáma (M)
(2., 3., 4., 5., 6., 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8-1-2 formátummal):
Az igénylő adószáma (M)
(2., 3., 4., 5., 6., 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):
Az igénylő egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):
Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki):
Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki):
Statisztikai szám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):
Módosítás esetén: - a jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők;
- kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!

(Az igénylő tölti ki) I.

I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai

(2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)

Nettó árbevétel: E Ft
Mérleg szerinti eredmény: E Ft
Saját tőke: E Ft
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:

I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben

Nettó árbevétel: E Ft
- ebből fejlesztés miatt: E Ft

A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):

- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):

Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
- ebből fejlesztés miatt új létszám:
- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:
A támogatás / pályázat megnevezése (M): ..................................................................................................................................

* Több támogatás/pályázat együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:

* A támogatás / pályázat megnevezése (M): .............................................................................

* A támogatás / pályázat megnevezése (M): .............................................................................

A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M): ..........................................................

A megvalósítási hely (M) pontos címe, ir. szám: település: .......................................................................
cím: .................................................................................................... utca ................................... hsz. ........................... hrsz.
P. H.
......................................................... .........................................................
dátum az igénylő aláírása
Módosítás esetén: - a jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők;
- kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe

  Vissza az oldal tetejére