A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest főváros önkormányzatai részére felhalmozási célú és vis maior decentralizált támogatásra, 2001. * 

Pályázati felhívás Budapest főváros kerületi önkormányzatai részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra 2001. évre

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a kerületi önkormányzatok részére felhalmozási célú decentralizált támogatásra.

Pályázati feltételek

I. A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A decentralizált támogatási keret 2001. évi felhalmozási célú kerete 279 903,732 ezer Ft. A további évekre kötelezettségvállalással leköthető keret 179 200 ezer Ft, ebből a 2002. évi maximum 134 400 ezer Ft, a 2003. évi maximum 44 800 ezer Ft.

II. A támogatott felhalmozási célok: A kerületi önkormányzatok részéről 2001. évre központi céltámogatásra - Budapest Főváros Önkormányzatával - közös beruházásként megpályázott, de fedezethiány miatt elutasított szennyvízcsatorna beruházások.

A központi céltámogatást elnyert pályázatok automatikusan kikerülnek a decentralizált támogatásra pályázók köréből. A decentralizált támogatásban részesülő szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházások tervezett befejezési határideje az eredetileg leadott pályázatban lévőhöz képest 1 évvel későbbre módosul.

III. A támogatás nagysága: A beruházásnak a megkötött kiviteli szerződés alapján várható bekerülési költségéből a központi céltámogatás szabályai szerint igényelhető támogatásnak megfelelő százalékos arány (50%). Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a pályázat szerinti tervezett költség alapján a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen megítélt támogatás összegét.

IV. A pályázatok sorolása: Ha a rendelkezésre álló keret nem ad fedezetet valamennyi érvényes pályázatra, akkor az igények kielégítése

- a kerületek között a csatornázottság arányának növekvő sorrendjében történik, de az első helyre sorolt kerület maximum a 30%-át kaphatja a keretnek, a többi kerület pedig a csatornázottság növekvő arányának megfelelően egyre kevesebbet, ugyanakkor a keretet úgy kell felosztani, hogy a lehető legtöbb pályázó kerület részesülhessen a támogatásban,

- a kerületen belül a pályázó kerületi önkormányzat képviselő-testülete által javasolt prioritási sorrend szerint történik.

V. A pályázatok tartalmi és formai követelményei: A pályázatok tartalmilag beadottnak tekintendők. A pályázó kerületi önkormányzatnak 2001. június 30-ig pótlólag meg kell küldenie a következőket:

- nyilatkozatot (minta mellékelve) arról, hogy ha központi céltámogatást nem kap, akkor decentralizált felhalmozási támogatást igényel, és hozzájárul a beruházás szükség szerinti átütemezéséhez,

- a képviselő-testület által javasolt prioritási sorrendet,

- beruházásonként a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 8/b. számú mellékletének I. része szerinti kitöltött adatlapokat (minta mellékelve).

(A pályázatokhoz szükséges dokumentummintákat a kerületi önkormányzatok közvetlenül is megkapják.)

VI. A pályázatok elbírálása: A pályázatokról a koordinációs tanácsnokok előterjesztésében a Fővárosi Közgyűlés, mint Fővárosi Területfejlesztési Tanács, az augusztusi ülésén dönt. A Közgyűlés döntése a támogatások nagyságáról előzetes. Véglegesnek akkor tekinthető, amikor a kiviteli szerződés megkötésével a kiviteli költség, s ezáltal a támogatás pontos összege ismertté válik. (A Fővárosi Közgyűlés döntéséről a pályázó önkormányzatok közvetlenül is tájékoztatást kapnak a támogatási szerződés mihamarabbi megkötése érdekében.)

VII. Az elnyert támogatás felhasználásának szabályai: A támogatás - a módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben és 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon - a kiviteli szerződés alapján a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármesterrel megkötött támogatási és a Kincstárral megkötött finanszírozási szerződés szerint, a döntést követően kiállított számlák alapján, teljesítmény és forrásarányosan vehető igénybe a Kincstáron keresztül.

Nem vehető igénybe az elnyert támogatás, ha:

- a támogatási szerződés - az érvényes kiviteli szerződés alapján - a döntéstől számított 6 hónapon belül a pályázó kerületi önkormányzat hibájából nem kerül megkötésre,

- a támogatást elnyert beruházás kivitelezése a támogatási szerződés megkötésétől, illetve utolsó módosításától számított 3 hónapon belül nem kezdődik el.

VIII. Felvilágosítás, ügyintézés: A Főpolgármesteri Hivatalban a pályázatokkal kapcsolatosan:

- az előzetes koordinációt a döntés időpontjáig Hortobágyiné Farády Judit végzi a Költségvetési, Tervezési és Gazdálkodási Ügyosztályon (Tel.: 327-1299)

- a döntés után a szerződéskötéssel kapcsolatos ügyeket Szügyi Györgyné (Éva) végzi a Közmű Ügyosztályon (Tel.: 327-1307)

Budapest, 2001. március 29.

Budapest Főváros Közgyűlése

Nyilatkozat felhalmozási célú decentralizált támogatás, illetve fővárosi céltámogatás igényléséhez szennyvízcsatorna-hálózat építésére

A ................................... kerületi önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy a 2001. január 16-áig a Fővárosi Önkormányzathoz fővárosi céltámogatásra - és azt követően központi céltámogatásra történő közös - pályázás céljából benyújtott .............................. szennyvízcsatorna-hálózat építési pályázatunkra a központi céltámogatási pályázaton történő elutasítás esetén igényünket az eredeti pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi tartalommal továbbra is fenntartjuk - abban az esetben is, ha a beruházás éves ütemezése a pályázati anyaghoz képest megváltozik -

- felhalmozási célú decentralizált támogatásra,

- a decentralizált támogatási pályázaton történő elutasítás esetén az 50%-os fővárosi céltámogatásra.  * 

Igazoljuk, hogy a központi céltámogatási pályázatunk megfelelt a feltételeknek, elutasítására kizárólag fedezethiány miatt kerülhet sor.

A kerület csatornázott utcái km-ben mért hosszának aránya az összes utca hosszához képest %-ban: ..............................

A kerület csatornával ellátott lakásainak aránya az összes lakás számához képest %-ban: .............................

Budapest, 2001.

P. H.

............................................ ............................................
jegyző polgármester

8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

(Az igénylő tölti ki) I.

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): megnevezése: ......................................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg)
4. Közép vállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg)
5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. Tv. alapján;
- a 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl.: bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
- a 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni;
- egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló tv.-ben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni;
Az igénylő neve (M): ....................................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, ir.szám: település: ........................................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ...................... hsz. ............................. hrsz.
Az igénylő telephelye * , ir.szám: település: ......................................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ...................... hsz. ............................. hrsz.
Az igénylő postai címe * , ir.szám: település: ....................................................................................................
cím: ................................................................................................... utca ...................... hsz. ............................. hrsz.
Telefonszám:
Az igénylő adószáma (M) (2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki 8+1+2 formátummal):
- -
Az igénylő adóazonosító jele (M)
(1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

Az igénylő egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám
(mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):

Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel
(1. minősítési kód esetén töltendő ki):

- -
Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki):

Statisztikai szám (2., 3., 4., 5., 6., 7. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):
Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők!
1/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai
(2., 3., 4., 5. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Nettó árbevétel: E Ft
Mérleg szerinti eredmény: E Ft
Saját tőke: E Ft
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
1/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben
Nettó árbevétel: E Ft
- ebből fejlesztés miatt: E Ft
A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):
- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):
Teljes munkaidős (statisztikai) létszám:
- ebből fejlesztés miatt új létszám:
- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám:
I/4. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M): .............................................................................................
A megvalósítási hely (M) postai címe, ir.szám: település: ...............................................................................
cím: ................................................................................................... utca ...................... hsz. ............................. hrsz.
A támogatás/pályázat megnevezése (M): .................................................................................................................
* Több támogatás/pályázat együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:
* A támogatás/pályázat megnevezése (M): .................................................................................................................
* A támogatás/pályázat megnevezése (M): .................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................. .............................................
dátum P. H. az igénylő aláírása
Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mezők kötelezően kitöltendők:

  Vissza az oldal tetejére